Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét szociális civil szervezetek


Találatok száma: 160
4. oldal

Tücsökvár Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.
képviselő: Tisótzki István kuratóriumi elnök
Olyan alapítványok és szervezetek támogatása, amelyek szociális tevékenységgel, családsegítéssel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével foglalkoznak, különös tekintettel azokra, melyek hátrányos helyzetű vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek életkörülményeinek javításán dolgoznak. Az alapítvány célja, hogy az általa összegyűjtött hozzájárulásokat lehetőség szerint maximális mértékben továbbadhassa, ezért működési költségeinek minimalizálására törekszik. Az Alapítvány kezelő szervének tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére igényt nem tarthatnak. A könyvelésre, jogi képviseletre felkért magánszemélyek munkájukat felajánlás alapján térítésmentesen végzik az Alapítvány számára. ... >>

Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Babits M. utca 13.
képviselő: Molnár Ilona Eszter elnök, Szűcsné Lakatos Magdolna alelnök
Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek táboroztatása, hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek erdei iskolai programra való kijuttatása. Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, szervezése. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére továbbképzés szervezése. Gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szakmai kirándulások szervezés. Az egyesület információs és levelezős rendszerének kialakítása és fenntartása. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás; a rendőrséggel közreműködve részt vesz a város bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységében; a bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolódva a gyermekek és tanulók környezettudatos nevelésének segítése a környezetvédelem érdekében; A gyermekek, fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok egészséges életmódra nevelése; hagyományőrzés; gyermekek és fiatalok idősekkel való kapcsolatának kialakítása. Az ifjúság fejlesztése A résztvevő fiatalok társadalmi részvételének segítése azért, hogy ne problémaként, hanem potenciális erőforrásként legyenek jelen a helyi közéletben. Drogprevenció. A fiatalok számára példamutatás és információadás közvetlen módon a saját megtalálási helyükön. Így szabadidejük hasznos eltöltése. ... >>

Új Aranykor Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Káposztás köz 7.
képviselő: Ortutay Z. Attila kuratóriumi elnök
Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozásával teljes egészében megnyíltak azon pályázati lehetőségek, amelyek az elmaradott területeken történő felzárkózást, fejlődést szolgálják. Az anyagi erőforrások elosztására irányuló pályázati rendszer az együttműkö-dés, esélyegyenlőség és egyenjogúság horizontális alapelvei mentén működik. Az Alapít-vány az alábbiakban részletezett tevékenységei keretében ezen elvek gyakorlati megvaló-sulását kívánja elősegíteni. Az Alapítvány tartós közérdekű célja ugyanezen alapelvek ér-vényre juttatása és megvalósítása a hazai gyakorlatban. Az Alapítvány tartós közérdekű célját konkrétan a szociális szféra és a környezetvédelem területén kívánja megvalósítani. A szociális téren történő fellépést az egyre növekvő társadalmi különbségek megszüntetése iránt megfogalmazódó társadalmi elvárás indokolja.A hatékony környezetvédelem pedig napjainkra nem vitásan az emberi lét egyik leghangsúlyosabb kérésévé vált, ahol az érdemi cselekvés elkerülhetetlenné vált. Ezen területeken történő hatékony fellépés érdekében az Alapítvány ismeretterjesztő, figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenységet kíván végezni, tá-mogatja és ösztönzi az ezekkel, illetve az ezeken a területeken hasznosítható újdonságok-kal kapcsolatos kutatómunkát, közreműködik az e téren megvalósítandó nemzeti ? nemzet-közi ? összefogás és együttműködés megteremtésében, tájékoztatást ad az ezekhez kap-csolódó pályázati lehetőségekről adott esetben ezek során konkrét segítséget nyújt (szak-mai előkészítő tevékenység), valamint támogatni kívánja a szociális területeken kreatív te-vékenységet nyújtó szervezeteket és a kulturális programszervezést. Közvetlenül közremű-ködik munkahelyteremtésben, szociálisan rászorulók foglalkoztatásának elősegítésében. ... >>

Úszni Tudó Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 1/B. IV/8.
képviselő: Rogics Jánosné kuratóriumi elnök
Célja, hogy a mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni, és ítv testi és szellemi fejlődésük, sportolási lehetőségeik biztosítva legyenek. ... >>

Üdültetési Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Antal Lajos elnök
A mezőgazdaságban munkát végző személyek üdültetési, pihenési és szociális célú támogatása., A mezőgazdasági munkában megbetegedett személyek gyógyüdültetésének támogatása. ,A mezőgazdasági tevékenységet végzők gyermekei üdültetésének, kirándulásának szociális célú támogatása., A mezőgazdaságban dolgozók részére munkahelyteremtésként a falusi turizmus támogatása, továbbá szintén munkahelyteremtésként a mezőgazdaság multifunkcionális tevékenysége, a diverzifikáció kiterjesztésének, valamint az alternatív földhasznosítás kiterjesztésének támogatása speciális tanfolyamokkal, továbbképzéssel, stb., A közösséget összetartó kirándulások, összejövetelek segítése, támogatása. Az alacsony jövedelmű és létminimum alatt élők (nyugdíjasok, fiatal házasok, aktív keresők) üdültetésének támogatása., A mezőgazdasági tevékenységet végző személyek érdekében üdülőfejlesztés, üdülőtársulásba való belépés, részjegy, részvény vásárlás, üdülőbérlet szervezése., Minden egyéb, az alapítvány célját szolgáló szociális indokú kérelem egyedi támogatása magánszemélyek számára, különösen az elmaradott térségekben, településeken élő, hátrányos helyzetű egyének, csoportok támogatása, beleértve a részükre szervezett speciális tanfolyamokat, továbbképzéseket. ... >>

Vajdaságért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Kristály tér 7 fszt./2.
képviselő: Somogyi Lehel kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy különösen a Szerbia-Montenegró Vajdaság tartományban élő magyar kisebbség szociálisan rászorult rétegét támogassa, a testi, illetve lelki sérült gyermekek és felnőtt korúak számára fizikai és lelki értelemben egyaránt segítséget nyújtson. Az alapítvány célul tűzte ki magának a következő feladatköröket intézményes és nem intézményes formában: szociális intézmények üzemeltetése és fenntartása, szociális tevékenység végzése, ennek keretében különösen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (különösen idősek otthona), rehabilitációs intézmény (különösen szenvedélybetegek, hajléktalanok rehabilitációja), nappali ellátást nyújtó intézmény (különösen nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (különösen gyermekek átmeneti otthona, időskorúak gondozása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállás), gyermeküdültetés (egészséges életmód, sport- és szabadidő programok biztosításával), szenvedélybetegek, hajléktalanok, egyéb rászorultak orvosi ellátása gyógyítása, esetleges külföldi gyógykezeltetés és ezek költségeinek finanszírozása részben vagy egészben. ... >>

Városi Kulturális Mozgalom Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Vacsi köz 50/7.
képviselő: Brúszel Péter alelnök, Kéri Miklós elnök, Kobza Miklós alelnök, Mózes Bálint alelnök
Az ifjúság körében felmerülő kreatív ötletek felkarolása, és azok megvalósításának elősegítése és különös hangsúlyt fektetve a még jelenlévő, kulturális és eszmei áramlatoknak a nagyközönség általi megismertetésére. Ezek közül is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület a lokális és globális környezetvédelmi kérdésekre, és ösztönözni az ökológiai gondolkodásmód elterjedését. Az Egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását., A szellemi hagyományok ápolása érdekében az Egyesület különös gondot fordít a szépkorú értelmiségiek életművének a fiatal korosztály számára való bemutatásának az elősegítésére. Az Egyesület további céljainak tekinti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, ehhez kapcsolódóan a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, valamint a napjainkban egyre fontosabbá váló fogyasztóvédelmi kérdések az ifjúság körében és nagy nyilvánosság előtti bemutatását, megvitatását. ... >>

Városi Szociális Közalapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Horváth Attiláné kuratóriumi elnök
Az alapító, valamint az alapító tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói számára önsegélyező, rehabilitációs és karitatív feladatok ellátása. ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal