Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
2. oldal

Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Mária krt. 1.
képviselő: Horváth Lajos kuratóriumi elnök
A társadalmi szolidaritást erősíteni a mozgássérült emberek és az azokat tömörítő csoportok iránt, ezen csoportok működéséhez szükséges anyagi eszközök felkutatása, a mozgássérültek életkörülményeinek javítása. Üdültetésük biztosítása, kultúrális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Etalon Kecskeméti Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Ősz u.11.
képviselő: Harnos István elnökhelyettes, Lázár Zoltán ... >>

Etka Jóga Szabadidősport és Természetes Életmód Kecskeméti Egyesület

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, József Attila utca 10.
képviselő: Juhászné Szikszai Piroska titkár, Kampáné Takács Beatrix alelnök, Váradi Mihályné elnök
Szabadidős sportrendezvények, tömegsport események, táborok tartása, etka jóga szabadidősport keretében történő gyakorlása, az alapszabály I/1. fejezete szerint. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 54. III/10.
képviselő: Kállainé Perlaki Erika elnökhelyettes, Knoll Tibor Józsefné elnök
A cukorbetegség mibenlétének megismertetése, a cukorbetegek helyes élet-módjának kialakításához tanácsok, segítség nyújtása, propaganda kifejtése a diabetes megelőzésével (primer prevenció) kapcsolatos egészségnevelő tevékeny-ségben, biztosítani, hogy az Egyesület tagjai és a kívülállók is minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcsere-betegségük ellenére a társada-lom teljes értékű tagjai lehessenek, a rendszeres orvosi felülvizsgálat és tanácsadás elősegítése, a cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése a megyei és ? a MACOSZ közvetítésével ? az országos hatáskörű szerveknél, különböző fórumo-kon és hatóságoknál, a DIGYIOSZ (Diabétesz Gyermek- és Ifjúsági Országos Szö-vetség) tagság az I. típusú cukorbetegek érdekeinek képviselete, a cukorbetegek társadalmi életének megkönnyítése, közös programok (kirándulások, táborozás, is-meretterjesztő előadások, tapasztalatcsere, sport) szervezése, a tagság rendszeres tájékoztatása az Egyesület működéséről, az aktuális betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, újdonságokról a helyi rádió és televízió lehetőség szerinti igénybevé-telével is. ... >>

Fogyatékkal Élők Bács-Kiskun Megyei Sportszervezeteinek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnhely., Szabó József elnök
Szervezi és irányítja Bács-Kiskun megye területén a fogyatékkal élő emberek sportjával kapcsolatos tevékenységeket. Az országos szövetségek és az önkormányzatok által megfogalmazott sportszakmai feladatok Bács-Kiskun megyi megvalósítása. Elősegíti a fogyatékkal élő emberek kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, az épek társadalmába történő integrációját. Az egyes tagszervezetinek megfelelő hazai sportszövetségek által megfogalmazott elvárások terjesztése. ... >>

Főnix Dance 2005. Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Babér utca 16.
képviselő: Dóka Gábor elnök
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi, de országos szinten is a kultúra támogatása, tánctanfolyamok szervezése, az egyesület tagjainak színvonalas szabadidő eltöltésének elősegítése. Az egyesület támogatja és szervezi a tagjainak táncművészeti fejlődését, valamint a tánckultúrának és értékeinek a nyilvánossághoz való közvetítését, kiemelve a fiatalokat, mint célcsoportot. Az egyesület kapcsolatokat alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi táncegyüttesekkel és összehangolja a közös célok érdekében kifejtett tevékenységet. Az egyesület elősegíti tagjainak és versenyzőinek tréningezését, fellépéseit és versenyekre, előadásokra vagy művészeti bemutatókra történő eljutását. Az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosít helyiségek rendelkezésre bocsátásával, tárgyi eszközök (fellépő ruhák) biztosításával, a versenyre, bemutatókra történő felkészülésre. Az egyesület szervezi és keretet nyújt a művészeti és sportcélú önszerveződésre és ellátja tagsága érdekvédelmét, érdekképviseletét más szervekkel és hazai, külföldi táncszervezetekkel kapcsolatot tart. Az egyesület számítógépes hálózatot, Web-portált tart fönn. Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. ... >>

FREE LINE Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
képviselő: Király József
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közsségi élet kibontakoztatása, az alapszabály 5. pontja szerint. ... >>

Funiculus Umbilicalis Egészségügyi Ellátást és Prevenciós Programokat Szervező Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Márton Á. u. 17.
képviselő: Dr. Bán Gyula, Dr. Kovács András Jenő kuratóriumi elnök, Dr. Pécsi Ferenc
Az alapítvány főbb célkitűzése, hogy a magyarország egész területén, de kiemelten a székhely térségében modern egészségügyi programok, prevenciós eljárások, szűrések, illetve az ezekhez kapcsolódó gyógyító tevékenység végzésével a lakosság közegészségügyi helyzetét szélesebb körben javítsa. Ennek érdekében végzi tevékenységét, amennyiben szükséges, előadások, kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével. Az alapítvány támogatja a gyermeksportot, a gyermek tömegsportot. ... >>

Futó Homok Szabadidősport Egyesület

(sport)

6044 Kecskemét, Verőfény u. 7.
képviselő: Dr. Nádasdiné Juhász Luca elnökh., Szentirmay Barna elnök, Szikora Csaba titkár
A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása, túrák, sportturisztikai utazások, sport rendezvények szervezése, a sport, a rendszeres testmozgás, egészséges életmód népszerűsítése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Gaál Tibor Díj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Kardos Sándor elnök
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma volt testnevelő tanára emlékének megőrzése. Iskola sportéletének fellendítése. Kecskemét város vívósportjának ujjáélesztése. ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

Grapevine Show Dance Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Héviz utca 1.
képviselő: Huszár Ildikó elnök
Az Egyesület egészségmegőrző, egészséges, sportszerető életmódra nevelő-oktató, ismeretterjesztő, sporttevékenységet szervező, koordináló, feltételeit megteremtő, képességek kibontakozását, fejlesztését biztosító tevékenységet végez ?az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c./ 1., 4., és 14. pontja alapján- közhasznú tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás és testedzés, s mindezen tevékenység feltételeinek biztosítása, így különösen: a.) a helyi adottságok kihasználásával minél szélesebb körű sportolási-testedzési felüdülési (rekreációs) lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, ösztönzése elsősorban a (szabadidős, és verseny-) tánc, ritmikus sportgimnasztika, fitness, torna területén b.) a közösségi élet megteremtése c) az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében szabadidősport versenyeken, eseményeken való részvétel, azok szervezése, rendezése, felvilágosító tevékenység folytatása d) az egészség, egészséges életmód-sport összefüggésének megismertetése, mozgáskultúra alapjaira oktatás, sportolási módszerek oktatása, képességfelmérés, -fejlesztés, gyermekek, fiatalok mindezekre nevelése, a felnőttek megismertetése ezen tevékenységekkel e) egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, azok szervezése. ... >>

Guri Judo Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Stádium utca 13. IV/15.
képviselő: Faragó József elnök, Farkas Zoltán titkár, Kerekes Sándor elnökhelyettes
Az Egyesület a judosport-tevékenység szervezését, valamint e tevékenység feltételeinek megteremtését és a judosport népszerűsítését tekinti céljának. ... >>

Habilitas Vállalkozási Segélyalapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 5. II/214.
képviselő: Rigó József
Szakismeret szerzését nyújtó oktatás támogatása, egészséges életmód körébe tartozó szokások terjesztése. A diák vagy szabadidősport szervezése. Környezetvédelem támogatása, vállalkozások támogatása a munkanélküliség csökkentése érdekében. ... >>

Hajnóczy Iván Alapítvány a Modern Közgazdasági Szakképzéséért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet
Az alapítvány erkölcsi és anyagi eszközeivel segítséget nyújt az olyan törekvések számára, amelyeknek mindenkori célja az, hogy a legkorszerűbb szakközépiskolai oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában adottak legyenek. Az alapítvány támogatja: - az iskola rendszeren kívüli és iskolarendszerű közép- és felsőfokú képzést, szakképzést, - idegen nyelvek tanulását, - a képzésben résztvevő fiatalok sportolási igényeinek kielégítését, különböző sportrendezvények szervezését, az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hetényegyházi Hullám Lovas Klub

(sport)

6044 Hetényegyháza, K. Nyir 139/a.
képviselő: Kiss László Iván ... >>

Hetényegyházi Lovas Klub

(sport)

képviselő: Dr. Pleskó Imre ... >>

Hetényegyházi Sportegyesület

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Bercsényi u.11.
képviselő: Kisjuhász László ügyvezető elnök
A Kecskemét-Hetényegyháza és a kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyeztetés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Kecskemét és környéke sérült fiataljainak, hátrányos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása, együttműködés más szervezetekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Hetényvezér Modellező Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Eper utca 18.
képviselő: Kormos József elnökhelyettes, Szklenár Emil elnök
A tagság a szabadidejének értelmes eltöltése, felüdülés biztosítása. Modellezéssel kapcsolatos rendezvényeken, felkérés esetén részvétel. A HME. működési területén elősegíti a terület fiataljainak érdeklődését, a modellezés iránt. A HME. a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn. A HME. tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A HME a célok megvalósítása érdekében, biztosítja és gondoskodik a tagjainak szakszerű képzéséről, és esetleges sporttevékenységgel összefüggő, tevékenységének felkészítéséről. Társadalmi aktívákon keresztül biztosítja a hobbi és sportfeladatok megvalósítását. ... >>

Hírös Asztali Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Nagy Attila
Sport, az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Báthory utca 3/a.
képviselő: Magyar Gyula elnökhelyettes, Sutus András elnök
A sportegyesület célja, hogy Kecskemét városában és vonzáskörzetében lehetőséget adjon a hőlégballon és az ejtőernyő sport minél szélesebb rétegek számára történő megismertetéséhez, bekapcsolódjon a sportág országos rendezvényeibe, és szélesebb teret adjon Kecskeméten a ballonozásnak, az ejtőernyőzésnek. Célja az utánpótlás nevelés, oktatás, versenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Hírös Futsal Club Sportegyesület

(sport)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 174.
képviselő: Bozsik István elnök
Az Egyesület sporttevékenységet végez ? az 1997. évi CLVI. tv. 26. § C/14. pontja alapján közhasznú tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás és testedzés biztosítása., A helyi adottságok kihasználásával minél szélesebb körű sportolási-testedzési, felüdülési (rekreációs) lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, ösztönzése, elsősorban a teremfutball területén., Közösségi élet megteremtése., Az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében szabadidősport versenyeken, eseményeken való részvétel, azok szervezése, rendezése, felvilágosító tevékenység folytatása., Egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, azok szervezése. ... >>

Hírös Judó Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Sajó utca 26.
képviselő: Barcsik Zoltán elnök
Kecskemét város cselgáncs sportjának népszerűsítése, élversenyzők nevelése nemre és korra való tekintet nélkül. Versenysport, tömegsport, diáksport és szabadidősport jelleggel a város és vonzáskörzete lakosságának a sportolási lehetőség biztosítása. Oktató-nevelő intézetekkel folyamatos kapcsolattartás az egészséges életmódra nevelés érdekében. A város rendezvényein folyamatos részvételt, testvérvárosi kapcsolatokon belül egyesületünk képviselete. ... >>

Hírös Pockok Honvéd Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 61. IV./20.
képviselő: Kakulya Tamás elnökségi tag, Szabó Péter elnökségi tag, Ujváry András elnök
Az egyesület célja és alaptevékenysége sporttevékenység szervezése és sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a testkultúra és az egészségvédelem (a betegségek megelőzése és a rekreáció sportolással) népszerűsítése, tagjai szabadidejének testneveléssel és sporttevékenységekkel történő eltöltésének támogatása; a mozgás-gazdag, sportos életmód és a rendszeres testedzés népszerűsítése; a versenyekre való felkészülés támogatása; sportrendezvények szervezése. ... >>

Hírös Roma Kultúrális és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Zsinór utca 109.
képviselő: Jóni Rudolf Oszkár elnök
A helyi cigány kisebbséghez tartozó, kisebbséghez tartozását vállaló és kinyilvánító emberek kulturális és társadalmi felemelkedésének segítése, kisebbségi jogaik és érdekeik védelme és közösségi értékeik erősítése, a kulturált szabadidő eltöltésének, sportolási lehetőségeiknek a segítése, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem feladatainak támogatása, valamint a cigány kisebbség európai integrációjának elősegítése; ... >>

Hírös Sporthorgász Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét,
képviselő: Végvári Ferenc ... >>

Hírös Tánc-Sport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Polyákné Nagy Enikő elnök
A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés és a pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. Az ifjúság fizikai képességének, edzettségének, kűzdőképességének fejlesztése. A versenytánc erkölcsi és esztétikai értékének tudatosítása, a kulturált viselkedés szabályainak terjesztése, valamint az egészséges életmódra nevelés minden korosztály számára. A mozgáskultúra fejlesztése, a táncművészet hagyományainak ápolása, nemzetközi kapcsolatok fejleszetése. A versenytánc elterjesztése, különböző korcsoportok versenyeztetése, nemzetközi eredményességének növelése, valamint a Magyar Tánccsoport Szövetség szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak illetve, elvárásainak megfelelő tevékenység folytatása az Alapszabály I/4.pontja szerint. ... >>

HÍRÖS Triatlon Club

(sport)

6000 Kecskemét, Szabó L.u.2.II/1.
képviselő: Fekecs József ... >>

Hírös Város Vízilabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 67. V. 30.
képviselő: Várkonyi Gábor
A kecskeméti lány és fiú utánpótlás vízilabda bázis szélesítése. A vízilabda szakosztályok működésének elősegítése. - A vízilabda utánpótlás és a tehetséggondozó keretek munkájának anyagi megsegítése. - A Kecskemét és környéki vízilabda sportághoz kötődő versenyzők erkölcsi és szellemi nevelésének elősegítése. ... >>

Hírös Városért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Helikon utca 5.
képviselő: Dobos József alelnök, Dr. Nádasdi Miklós alelnök, Széchenyi Imre elnök
Az ifjúság képességeinek fejlesztése, ismeretek terjesztésének, ifjúság helyzetének figyelemmel kísérése, kulturált időtöltés feltételeinek megteremtése. A környezetvédelemre való társadalmi figyelés erősítése, a pártokhoz nem kötődő polgárok közéletbe való bekapcsolása, véleményének megfogalmazása. Magánszemélyek szabadidő sport tevékenységének segítése. Ennek keretében az autó-motor sport népszerűsítése, utánpótlás biztosítása, menedzselése, az autó-motorsport társadalmi tekintélyének szervezett előmozdítása. Az egyesület eljár az ifjúság és a hátrányos helyzetűek ügyeiben, közreműködik sajátos szükségleteik minél teljesebb kielégítése érdekében, hogy az ifjúság és a hátrányos helyzetűek érdekei ne szenvedjenek csorbát. Az egyesület tagjai klubot hoznak létre és működtetik azt. A klub feladata a kecskeméti és térségi polgárok kulturális, sport igényeinek kielégítése, közösséggé szervezése, informálása. A klub a klub vezetőjének irányításával működik. ... >>

Hírös Városunk és Térségének Hagyományaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Vadkörte utca 31.
képviselő: Galgóczy Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Célja hagyományőrző tevékenységek bemutatása, rendezvények szervezése, ültetvények látogatása, néptánc és egyéb zenés programok előadása a régmúlttól napjainkig. Célja az egészséges életmód is így a sport népszerűsítése, sportprogramok szervezése, egybekötve a hagyományőrző programokkal. Kapcsolatfelvétel a környező országokkal, illetve az ott élő magyarsággal és régiónk kultúrájának minden korosztályát magába ölelő kulturális és szórakoztató programok, műsorok szervezése. ... >>

Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Csuta Dániel elnökségi tag, Dr. Bodóczky László elnökségi tag, Gyenes István elnökségi tag, Mészáros János elnökségi tag, Papp Gyula elnökhelyettes, Stefkovics Richárd elnök
Versenyszerű sporttevékenység folytatása az egyesületi tagok részére, szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlása képzése, gyermek-, ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és- megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, mindezek érdekében hirdetés reklám tevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. ... >>

HO-HÓ Klub Horgász Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Badacsonyi u. 1/a.
képviselő: Gábris Kázmér ... >>

Hógolyó Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Zsálya utca 41.
képviselő: Sajtos Erika elnök
A sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése a lenti 2.2. pontban meghatározott sportágban. A sportegyesület a síelés területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a sportegyesület az alábbi célok megvalósítására alakult: A síelés népszerűsíté-se Magyarországon., Rendszeres sportolásra nevelés., A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása., Országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágakban., Együtt-működés az azonos célú sportegyesületekkel. Fiatal tehetséges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában. ... >>

Hubertus Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Dr. Ivicz Vilmos elnök ... >>

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>

Humán-Rehab Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Miszáth krt. 1.
képviselő: Dudás Istvánné, Erdős Tiborné (elnök), Gaálné Urbán Teréz, Sándor Tiborné
Kecskemét és környéke sérült fiataljainak sportolási lehetőség biztosítása az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

HUMANITAS-MOBILITAS HÍRÖSBUSZ Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Thököly u. 8/b.
képviselő: Simon László
Megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személyek, szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetű kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládok, kisnyugdíjasok utaztatása kedvezményesen - üdültetési, sportolási és kultúrális igényeinek kielégítése céljából. - Testvérvárosi kapcsolatok elősegítése. - Mozgáskorlátozottak és más fogyatékosok tömegközledektetési lehetőségeinek elősegítése speciális kiegészítőkkel is felszerelt, legalább az EURO-s környezetvédelmi normának megfelelő tömegközlekedési eszközökkel, bemutatóra, kiállításra átadott járművek igénybevételén keresztül. - Környezetkímélő közlekedési rendszerek, környezetbarát technikai módszerek elterjesztésének elősegítése, elsősorban Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, ... az Alapító Okirat 5-ös pontja szerint. ... >>

Hungária Rottweiler Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Búzavirág utca 51.
képviselő: Fekete László elnök, Mogyorósi István alelnök
A rottweiler, mint kutyafajta hazai minőségének megőrzése, javítása, az Általános Német Rottweiler Klub (Allgeminer Deutscher Rottweiler Klub e. V.), mint fajtagazda által megállapított standardok alapján., A rottweiler tulajdonságainak jobb felismerése, biztosítva ezzel a fajta egyöntetűségét és egységességét., A hasz-nálati és védőkutyaként elismert rottweiler tulajdonságainak és képességeinek elmélyítése, jellembeli és küllemi megjelenésük állandó javítása., A klubon belül a tenyésztés és a kiképzés felügyelete, a fajta alkalmazásának előmozdítása a hatóságoknál szolgálati kutyaként, a mindennapi életben vakvezető kutyaként, s katasztrófa-, illetve mentőkutyaként, továbbá sportcélokra., A klub tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás te-nyésztési, kinológiai, nevelési és tartási céljaik elérése érdekében., Az ér5deklődés, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a rottweiler tenyésztése és számos alkalmazási lehetősége iránt., A kultúrált rottweiler tartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése., Az ember és a kutya együttélésének, kapcsolatának, környe-zetének és a természet kapcsolatának erősítése, kiemelt figyelemmel az Állatvédelmi Törvényben meghatározottakra . ... >>

Hunyadi János Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kandó K. utca 14.
képviselő: Csaplár Gyuláné elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai, versengési és versenylehetőségeket tervez és szervez, mert az intézmény a Közoktatási törvény 52. § (9) és (10) bekezdése alapján megállapodásban rögzítve köteles meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni, - tervezi, szervezi és összehangolja a tanórán kívüli rendszeres sportolást, testedzést, versenyzést, - a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése, - sportkapcsolatok létesítése, azok fenntartása, - a szabadidősportok megismertetése, megkedveltetése az egészséges életmódra nevelés jegyében, - a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, - a tanulókon kívül szülők, tanárok és a környék lakóinak bevonása a DSE életébe, - együttműködés az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel, - együttműködik a városi, megyei és az országos diáksport szervezetekkel. ... >>

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Gyenes Géza elnökségi tag, Kadáné Kis Erika elnökségi tag, Rózsa Béla elnök, Szabó Barna elnökségi tag, Szabóné Parádi Irén elnökségi tag
Kecskemét városrész és a városrészt körülvevő külterületek fejlesztése, szépítése. A városrész, természeti és épített környezetének védelme, értékeinek megóvása. A városrész infrastruktúrájának fejlesztése, utak, járdák, közművek. Sport és szabadidős tevékenység támogatása a városrészben. Információs hálózat kialakításának támogatása. A városrészben élő szociálisan, vagy egyéb módon hátrányos helyzetűek és fogyatékosok támogatása. A városrész közművelődésének, kultúrálódásának segítése. Városrész fejlesztése, tervezése, építése, munkahelyteremtés támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása, támogatása. Városrész gyermekeinek, fiataljainak erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését elősegítő programok támogatása. A városrész nyugdíjasainak, s az őket segítő, támogató szervezeteknek a támogatása. A városrészben élő polgárok életminőségének javítása. A városrészben élő emberek kulturális közösségének, együvé tartozásának erősítése. A városrész kulturális hagyományainak őrzése, kulturális örökségének megóvása. ... >>

ICKAA-HUNGARY Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai hegy 69/c.
képviselő: Bóta Attila elnök, Oprea Arthur (tiszteletbeli elnök)
Az ICKAA nemzetközi szervezeten belül működő harcművészeti stílusok, küzdősportok, egészséges életmód népszerűsítése, tagok edzése, képzése, oktatása, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, vizsgákra, versenyekre felkészítés az Alapszabály ... >>

Ifjúság - Egészség Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny. 11.
képviselő: Adamik Zsanett kuratóriumi elnök, Fazekasné Csenki Terézia kuratóriumi tag, Fodor Miklós kuratóriumi tag
A testmozgás anyagi támogatása. A test mozgásának egészségvédő szerepe van, kellemesebbé teszi az ember életét, az élsport sikerei örömet szereznek, s mozgásra ösztönöznek az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Igazságügyi Sport Club

(sport)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
képviselő: Dr.Greiner József ... >>

II. Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2.
képviselő: Majsai Mária elnök ... >>

IKERFENYŐ Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 12. fszt./1.
képviselő: Fekete István elnök
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen az erdő és mezőgazdasági, környezetvédelmi érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

IMAGINE Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Kurucz Krt. 25.
képviselő: Nagy Sándor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal