Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
7. oldal

Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió gyermekeiért - Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dobó István körút 7. V/16.
képviselő: Molnár Árpád Szilveszter elnök
Kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság és az EU területén működő oktatással és gyermekekkel foglalkozó szervezetekkel, csoportokkal. Képviselni az egyesület tagjainak, valamint a magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok és a gyermekek érdekeit a hazai és nemzetközi oktatási és kulturális életben. A környezeti nevelés- és az Európai nevelés- és az Európai Unió tárgyiasultabb oktatásának elősegítése (környezeti nevelés, környezet és természetvédelem, egészségnevelés, egészséges életmód, korai idegen nyelvtanulás, népviselet, hagyományaink, értékeink), ezzel kapcsolatos kutatások, oktatási segédanyagok, különböző tanulmányok készítése. Az Óvoda és iskola közötti könnyebb átmenet biztosítása a 6-8 év közötti kisgyermekek számára. közművelődés elősegítése (pl. népi hagyományaink megőrzése, tánc-zene). Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, táncművészeti, színházi programok szervezése. Helyi, lokális, valamint kistérségi és regionális értékeink újra felfedezésének biztosítása minden korosztály számára. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. ... >>

Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai u. 7.
képviselő: Koncz Jánosné kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola oktatási körülményeinek ? így különösen a nyelvoktatás feltételeinek ? javítása, támogatása; Az isolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése; A nyelvi képzés feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más külföldi iskolákkal, illetve a már kialakult kapcsolatok ápolása, gazdagítása; A rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek megszervezésének támogatása, a jól szereplő tanulók jutalmazása; Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása; a gyermeknapi rendezvények támogatása; Táborokban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása; Tehetséges gyermekek támogatása ismeretterjesztésük bővítésében; A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása; Versenyekre, nyelvvizsgákra, felvételi vizsgákra, vetélkődkre történő felkészítés ? az azokon való részvétel feltételeinek támogatása, a versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása); Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videóanyagok); Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása; Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi. ... >>

OTS Motorsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Remény utca 5.
képviselő: Gáspár Sándor elnök, Pósa Márk titkár
A Sportegyesület elsősorban az autó és motorsport népszerűsítését tekinti céljának, alapvetően az autó- és motorsport nyújtotta sportos és egészséges életmód hirdetésére alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy egyre szélesedő körben meg próbálja népszerűsíteni eme csodálatos és egészséges időtöltést és tervezi támogatni az átlagosnál tehetségesebb és elszántabb autó- és motorsportot kedvelő személyek érvényesülési lehetőségeit. ... >>

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Fáy Tamásné kuratóriumi titkár, Lóránd Klára kuratóriumi elnök
A Hospice ellátás megvalósításának elősegítése érdekében segítség nyújtás a korszerű ápolási eszközök és anyagok beszerzésében, mind az otthoni ápolás, mind a később létesítendő Hospice ház eredményes működése támogatására. - Speciális továbbképzések és önképzés anyagi támogatása, tudományos kutatási célok megvalósítása. - A kórházi struktúra átalakítás támogatásával lehetőséget teremteni a Hospice ház megvalósítására az Alapító Okirat 3.pontja ... >>

Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Szabó István
Támogassa a VIII. cserkészkerületben és csapatjaiban folyó munkát, a gyermeknevelő és a karitatív jellegű tevékenységet. Segítse elő a kerületben folyó vezetőképző munkát. Segítse a kapcsolatfelvételt a kerület cserkészcsapatai között, valamint a karitatív szervezetekkel, iskolákkal való kapcsolatteremtést, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Pásthy Díj Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Teleki László u. 12.
képviselő: Tóth Attila titkár
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában négy évtizedig eredményesen tanító, iskolaigazgató tanítványait ember- és magyarságszeretetre nevelő Pásthy János emlékének megőrzése, szellemiségének ápolása. A Kecskeméti Refomátus Kollégium Gimnáziumában tanuló fiatalok fokozott érdeklődésének felkeltése a magyar nép történetének tanulmányozása iránt. ... >>

Pedagógia Sub Rosa Kultúrális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Janus Pannónius utca 11.
képviselő: Szabóné Kövesdi Mária elnök
A gyermek harmonikus testi-lelki fejlődésének megóvása., Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a gyermek testben és lélekben úgy elevenedjen meg, hogy helye a világban, napi kötelessége és előtte álló jövő lehetőségei kirajzolódhassanak., Támogatjuk azokat a gyermekeket életútjukon, akik másként tehetségesek, társadalom számára nehezen befogadhatók vagy egyéb élethelyzetükből adódóan hátrányos helyzetbe kerültek., Önálló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása., Kulturális tevékenység., Szabadidő és hobbi tevékenység., Oktatási tevékenység., Szociális tevékenység (a hátrányos helyzetű gyerekek üdülése, táborozása)., Nemzetközi kulturális, baráti és cserediák kapcsolatok kiépítése. ... >>

Petronella Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai u.5.
képviselő: Papp Bálint
Azon kecskeméti általános és középiskolás tanulók támogatása, akik bűvész szakkörön, vagy ezzel kapcsolatos egyéb képzésben vesznek részt. Ezen tanulók képzésének elősegítése. Fellépési lehetőségek bővítése. Nyilvános szereplésüket is lehetővé tevő, ill.az alapítványi célokat támogató nívós rendezvények szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése, ill.befektetés útján való gyarapítása. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. ... >>

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. Támogató Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, István király körút 24.
képviselő: Vizi-Nagyné Drozdik Szilvia intézőbizottság elnöke
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ? tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló támogató ? így különösen: nyelvoktatási, továbbképzési, benne a határon túli magyar fiatalok szakmai gyakorlatát és továbbképzését segítő, sokrétű kulturális tevékenységet, valamint a cég külföldi vállalatai dolgozóival való kapcsolatépítése révén az euroatlanti integráció megvalósítására irányuló ? tevékenységet fejtsen ki, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával. ... >>

Porta Környezet-és Természetvédelmi, Városvédő, Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Bárkányi Ernő elnök
A környezet és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Pro Diaconia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/b. VI./4.
képviselő: Molnár Ferenc kuratóriumi elnök, Tóth Márta Szilvia kuratóriumi tag
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Katolikus Karitász ? Caritas Hungarica-val, mint a Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátását végzi. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési-, továbbképzési-, pszichoedukációs és prevenciós programok kidolgozása, megvalósítása, csoportos és egyéni foglalkozások keretében. Társadalmi kutatások, felmérések, tanulmányok végzése, társadalom-, szociálpolitikai ajánlások megfogalmazása, szakmai programok, módszerek kidolgozása. Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével. A szociális tevékenységet ? alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás ? a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásával, illetve pénzbeli ellátások, természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások (vö. 1993. évi III. tv.) támogatásával valósítja meg. A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása). A diakónia, diakonátus tanulmányozása, előmozdítása, kutatása, és a diakónusok szakmai támogatása. Az alapítvány a fenti célkitűzést az alábbi eszközökkel valósítja meg: -tanulmányok írása, fordítása, publikálása, -nyilvánosság biztosítása (folyóirat, értesítő, hírlevél, honlap működtetése stb.) ?szakirodalom (dokumentumok, könyvek, folyóiratok, tanulmányok) beszerzése, gyűjtése, tárolása és rendelkezésre bocsátása, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere előmozdítása (tanulmányi napok, konferenciák, tanulmányutak megvalósítása, azokon való részvétel támogatása), - szakmai kutatás, tudományos kutatás támogatása, -szakmai hálózatépítés támogatása, -hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szakmai szervezetek támogatása, , tagsági díjak támogatása, -egyházak között, ökumenikus tevékenységek támogatása. ... >>

Pro Perennis Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Zimay László utca 12.
képviselő: Bárkányi Ernő kuratóriumi elnök
Műemlékek és egyházi épületek építése, karbantartása, felújítása, működtetése. Műemlékek és egyházi épületek működési költségeinek támogatása. Kulturális, egészség-és környezetvédő rendezvények és tevékenységek lebonyoilítása, szervezése és támogatása. Rászorult fiatalok támogatása, oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységük segítése. ... >>

Regionális Civil Portál Hálózat Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Eln.akad.esetén:Gyenes Attila, Végvári Tamás elnök
Regionális civil portálhálózat működtetése, koordinálása, karbantartása, fejlesztése, közösségi tartalomfejlesztés, információs tartalom fejlődésének civil szervezetek körében történő elősegítése, közösségfejlesztés, nonprofit hír-és információszolgáltató civil szervezetek részére, civil szervezetek regionális együttműködésének elősegítése, oktatási, ismeretterjesztési tevékenységet végez az Alapító Okirat IV.pontja szerint. ... >>

Reumás Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr.Gál János elnök
A lehető legmagasabb színvonalú reumatólógiai és mozgásszervi rehabilitációs centrum létrehozásának elősegítése. A magas színvonalú műszeres felszerelés biztosítása. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. A reumás betegekkel hivatásszerűen foglalkozó orvosok, tudósok, szaktanácsadók ösztöndíjakkal történő támogatása. Világszínvonalú diagnosztika és gyógykezelés módszereinek hazai meghonosításának támogatása. ... >>

ROTARY CLUB KECSKEMÉT Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
képviselő: Szabó Ferenc elnök, Tari Jenő István titkár
Szolgálatkészség a mindennapi életben, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melynek bevételei szolgálnak fedezetül. A közösség számára hasznos, felelősségteljes tevékenységek támogatása. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kulturateremtő, kulturaközvetítő és kulturamegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében, csatlakozás és részvétel a Rotary Nemzetközi Diákcsere-programhoz, melynek célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját az Alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Schola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 43.
képviselő: Keresztszeghy István
Az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények működési feltételei javításához történő hozzájárulás. Az oktatási intézmények tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Sebészet Haladása-Kisebb Kockázatú Műtétek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr.Cserényi László elnök
A Kórház Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának kifejlesztése, adaptálása, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek megteremtése, a megfelelő szakemberek képzése, melyek segítségével hétköznapi gyakorlattá válhatnak azok a sebészeti eljárások, melyek csökkentik a műtétek veszélyességét, fokozzák azok hatékonyságát, valamint csökkentik a betegek ápolási idejét és ápolási költségeit. ... >>

SegítőKÉSZ Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
képviselő: Árvai István kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a munkabalesetekben, illetőleg a munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében részlegesen vagy teljesen megrokkant személyek támogatása az alábbiak szerint: A munkabalesetekben, illetőleg foglalkozási ártalomként munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében részlegesen vagy teljesen megrokkant személyeknek rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatás nyújtása. Munkabalesetekben. illetőleg a munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű személyek átképzésének, foglalkoztatásának illetőleg reintegrációjának elősegítése. A munkabalesetekben elhunyt személyek hozzátartozói részére nyújtott rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatás. Büntetés végrehajtási intézetben végzett oktatási és foglalkoztatási tevékenység támogatása, illetve az intézetben végzett oktatásik tevékenység folyományaként, a szabaduló elítéltek munkavállalásának segítése, munkaerő piaci reintegrációjuk előmozdítása. ... >>

Sikeres Gáspárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.
képviselő: Czenéné Balla Katalin titkár, Leviczky Cirill elnök
A Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium eredményes működésének segítése, a tehetséges diákok támogatása, az eredményes nevelői munka elismerése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

Sokszínű tehetséggondozásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Pápainé Magyar Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az általános iskolai oktatás, nevelés és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a pedagógusok oktató-nevelő és tehetséggondozó munkájának elismerése, a tanulók egyéni és közösségi támogatása. A tanulók oktatása, nevelése és tehetséggondozása, valamint egyéni és közösségi támogatása keretében az alapítvány különös hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetű tanulókkal való törődésre és támogatásukra annak érdekében, hogy társadalmi esélyegyenlőségüket ezzel is elősegítse. ... >>

Szakács Sándor Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, László K. u. 16.
képviselő: Kálmánné Virág Adrienne
A Bács-Kiskun Megyében élő, állami gondoskodás alatt álló gyermekek tehetséggondozására, ösztönzése középfokú tanulmányok jó vagy kiemelkedő eredménnyel történő folytatására és befejezésére, ezen gyermekek életkezdésének megkönnyítésére az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Széchenyivárosi Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Gyenes László Józsefné kuratóriumi elnök
a kollégiumi élet fejlesztése, ennek keretében a kollégium egyéni és közösségi támogatása, a kollégiumi nevelőmunka elismerése, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 384.
képviselő: Balogh András titkár, Bérczi Gyula elnök, Hudra Zsolt elnökhelyettes, Sziklafi Ferenc elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, vagyonvédelem javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése, bűnmegelőzési jellegű oktatás, felvilágosító tanácsadó tevékenység, lakossági önkormányzati vagy más rendezvények lebonyolítása az Alapszabály II.pontja alapján. ... >>

Szélike Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7.
képviselő: Fodorné Ivony Zsuzsanna Mária kuratóriumi elnök
Az óvodai élet fejlesztése, ennek keretében az óvodások és az óvodai csoportok támogatása, az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Szemerey Andor Diáksegítő Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Dr. Horváth alajosné
Matematika és fizika tantárgyakban kiváló teljesítmányt felmutató, olyan végzős diákok jutalmazása, akikk továbbtanulásra érdemesek és sportszeretetükről tanúságot tettek. A jutalmazottakat az igazgató vagy helyettese, valamint a szaktanárok javaslata alapján választják ki. ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 9.
képviselő: Horeftosz Kristóf parochus
Újrateremteni a hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, karitatív és kultúrális tevékenységük gazdasági alapjait. - Megmenteni a görökök magyarországi templomait és restaurálni teljes műkincs együttesüket. - Görök kultúrális központot létrehozni Kecskeméten. - Feleleveníteni a kecskeméti, szentesi, és karcagi görök kompániák közművelődési és gazdasági tevékenységét. - Görög könyvtárat és információs szolgálatot működtetni, amely elősegíti a görög nyelvtanulást, a görög történelem, archeológia és művészettörténet tanulmányozását, és Görögország megismerését. - Kegyeleti helyek, temetők, síremlékek méltó kialakítása, gondozása. ... >>

Szent-Györgyi Iskola Alapítvány a Tanulókért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Domokos Anna kuratóriumi elnök
Az alapítvány kizárólag és közvetlenül közhasznú, különösen oktatási, képzési és kultúrális tevékenység támogatásának céljából jött létre az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás területén. ... >>

SZIÉTA Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 22 6/18.
képviselő: Dörömbözy Károly alelnök, Fehér Éva Edina elnök
A SZIÉTA Művészeti Egyesület elsősorban pedagógiai és szakmai szervezet, amelynek célja a pódiumi és színházi műfajok, az egyetemes és magyar irodalom, valamint a zenei és táncos műfajok, kultúrák népszerűsítése, a magyar nyelvkultúra ápolása; A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése; A kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása, az alkotók és alkotásaik szakmai és erkölcsi koordinálása; Az ifjúság társadalmi és kulturális identitásának erősítése a drámapedagógia, a költészet, a zene és a tánc segítségével; A tehetséges gyermekek és fiatalok személyi szakképzése, segítése, szakmai felkészítése a városi, megyei, regionális, országos és réteg versenyekre, a különböző prózai, zenés és táncos fesztiválokra, felvételi vizsgákra; Internetes portál (www.szieta.hu) létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást; Helyi, megyei, regionális és határon túli találkozók, versenyek, fesztiválok és szakmai táborok szervezése, bemutatkozási lehetőségek, fórumok szervezése; Az egyének és csoportok felkészítése, szakmai továbbképzések, tanfolyamok, kurzusok szervezése és segítése, speciális önképzés és fejlesztő munka folytatása; ?Gyermek- és Ifjúsági Színpad? és ?Művészeti Stúdió? működtetése; Különböző szintű és rétegű versenyek szakmai segítése, rendezése, koordinálása; Kapcsolattartás a határon túl működő nemzheti és nemzetközi kultúrát ápoló szervekkel; A helyi és országos médiával való közös munka és együttműködés;
A művészeti tevékenységhez kapcsolódó plakát és szóróanyag készítése, terjesztése, tanulmánykötetek és műsorfüzetek kiadása, jeles események audio és vizuális rögzítése, és ajánlás céljából történő kiadása; Országos és helyi szinten művészeti iroda működtetése, pódiumi produkciók forgalmazása és ajánlása; A közoktatás területén közreműködés a pedagógusképzésben és művészképzésben; a magyar nyelv és irodalom, a tánc és ének tanításának tematikus segítése az általános és középiskolákban, a különböző iskolatípusok tanmeneteinek megfelelően; Versenyek szervezése a pedagógiai feltételek figyelembe vételével; ... >>

Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 61.
képviselő: Gáspár Emese Rita kuratóriumi tag, Szabó Eszter kuratóriumi elnök
Elsődleges célja egy olyan állandó oktatási intézmény (iskola) létrehozása, amely feladatának tekinti a táncoktatást minden szinten, elsődlegesen azonban a már képzett táncosok, táncművészek szakmai középfokú, illetőleg felső szintű oktatását. Az alapítvány elsődleges célja továbbá az állandó oktatási intézmény létrejötte után annak folyamatos fenntartása, működtetése. Az alapítvány további céljai: támogatást nyújtani táncművészeti rendezvények vagy ahhoz kapcsolódó művészeti események megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés táncművészek, illetve a táncművészeti képzésben hallgatóként résztvevők előadásainak szervezésében és rendezésében, különös tekintettel olyan előadások és rendezvények támogatására, amely rendezvények, előadások egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé táncelőadások megtekintését, másrészt tánckulturális lehetőségekben korlátozott települések lakói számára teszik lehetővé színvonalas táncművészeti rendezvények látogatását, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek lakta területeket, valamint a határon túli magyarság által lakott területeket is;
Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a táncművészet oktatásának fejlesztése céljából;
Táncoktatásra, vagy egyébként az alapítvány profiljába tartozó tevékenységre vonatkozó tanterv ? és tananyagfejlesztés folyamatának támogatása;
Táncművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése;
A táncművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek javításához történő hozzájárulás;
A táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, elismerésben részesítése;
Ösztöndíjak folyósítása táncművészeti képzésben résztvevők részére;
Tehetséggondozó programok szervezése, bonyolítása, támogatása;
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség);
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók étkeztetésének szervezése, finanszírozása;
Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók és tanulók támogatása, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekből, valamint a határon túli magyarság köreiből érkező oktatókat és tanulókat is;
Táncművészeti célú kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Táncpedagógusoknak, táncművészeknek és amatőr táncosoknak ajánlott és tartott oktatás és szakmai továbbképzés szervezése, támogatása; együttműködés a társművészetek reprezentánsaival ill. intézményeivel;
Oktatást kiegészítő tevékenységek (oktatási szaktanácsadás, diákcsereprogramok szervezése, oktatási vizsgáztatás értékelése, oktatásszervezési feladatok ellátása) alkalmazása és támogatása;
Alternatív gyógyászati tevékenységek lehetőségeinek kiterjesztése, alkalmazása és támogatása a tánc és mozgáskultúra segítségével;
nemzetközi kapcsolatok támogatása, társintézmén ... >>

Színvonalas Oktatásért, Nevelésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
képviselő: Korsósné Jávorka Zsuzsanna
Szakkörök, diákkörök, kultúrális és sport csoportok tanórán kívüli foglalkozások, egyéb kiegészítő tevékenységek támogatása, - A központi és az ömkormányzati szociális támogatási rensdszert kiegészítő, és azok működtetését elősegítő szociális támogatási rendszer kialakítása, - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javításához szükséges műszaki technikai berendezések beszerzése, - Magasszintű nyelvtudás alapjainak megteremtése, a korszerű nyeltvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, eszközbeszerzés, - Tanulmányi és egyéb szakmai versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, nyertesek díjazása, nevelési díjak, felkészülési többletköltségek fedezése, - Tehetséges tanulók ösztöndíj jellegű támogatása. ... >>

Szociális Munkások Dél-Alföldi Regionális Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Áfonya utca 7.
képviselő: Onozó Andrea elnök, Szabó Lászlóné titkár, Szász Károlyné gazdasági vezető
Összehangolni a szakma különböző területén dolgozó szociális munkások tevékenységét. Iránymutatóan részt vesz a szakmában dolgozók és az e pályára készülők, valamint önkéntes segítők tájékoztatásában, elősegíti képzésüket, továbbképzésüket. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít. Szakmai konferenciák, programok, külföldi tanulmányutak szervezése, részt vállal különböző kutatásokban, mely a szakma előmenetelében segíti (regionális fejlesztési koncepció készítése), kulturális és szabadidős programok szervezése. Szociális utazó szolgáltatot biztosít a kistérségek számára is. Szociális Információs Centrum létrehozása, az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése. Együttműködik a szakmát oktató és gyakorló szakemberekkel, koncepciót dolgoz ki a szakterületek minőségbiztosítására, szakmai ellenőrzésére, hatékonyságának növelésére, menedzselésére. ... >>

Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szép u.3.
képviselő: Dr.Bácskai Ferenc
Szociális, egészségügyi, karitatív tevékenység folytatása, továbbá a közjóért bárnely területen (oktatás,képzés,kultúra,szabadidő, sport), de főképpen a szociálisan hátrányos helyzetűek és a határon túl élő magyarok érdekében végzett tevékenység, ill. ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Szolgáltató, Foglalkoztató, Továbbképző Egyesület a Munkanélküliekért

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1
képviselő: Láng László
A szociális, foglalkoztatási, képzési és a kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek összefogása és közös tevékenységének megteremtése, a munkanélküliség miatt hátrányos helyzetű csoportok és személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi méltóságának védelme, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek és személyek képzésének, foglalkoztatásának és szociális biztonságának elősegítése, a foglalkoztatás elősegítését és a munkanélküliség szociális hatásainak mérséklését célul kitűző közhasznú szervezetek munkájának fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítéséért és a munkanélküliség csökkentéséért dolgozó hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények összefogásának erősítése az Alapszabály 5.pontja szerint. ... >>

Szövetség a Polgári Körökért - Kecskemét

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
képviselő: Bogdándy Ferenc elnök, Eln.akad.eset.:Dr.Bajzik László eh.
A polgári kultura, a polgári értékrend megőrzése a magyar társadalomban. Ennek érdekében közreműködik a polgári körök és minden polgári értékrendet magáénak valló társadalmi szervezet, egyéb társadalmi szerveződés összefogásában, céljaik, kezdeményezéseik közvetítésében, összehangolásában. Elősegíti ezen szervezetek számára a polgári kultura, értékrend megőrzéséhez, terjesztéséhez szükséges információk eljuttatását, amelyeket magyarországi, európai uniós és egyéb külföldi forrásokból a szövetség össze tud gyűjteni. Közreműködik a kulturális,oktatási, sport, szabadidős és társasági programok megszervezésében, a szövetség céljaival összefüggő tevékenységek szervezésében, kiadványok megjelentésében, terjesztésében az Alapszabály I/3. pontja szeint. ... >>

Szuper-Diákmeló Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Levél u.3.
képviselő: Szabóné Bihál Margit elnök
A megélhetési gondokkal kűzdő diákok pénzkereseti lehetőségeinek elősegítése, a diákok munkába való irányítása, a diákok szabadidejének hasznos eltöltéséhez segítség nyújtás, pályakezdő fiatalok munkába irányítása, képzésük elősegítése, munkahely-teremtés, rászoruló diákok támogatása, állami gondozott gyermekek üdültetése, diákmunkát elősegítő munkatársak támogatása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Taktikai Közelharc Fejlesztő és Oktató Szervezet Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 22. III/10
képviselő: Nagy Gyula elnök
olyan intézkedési cselekménysorozatok összességének kifejlesztése, amely mindenféle harcművészeti előképzettség nélkül is könnyen elsajátítható, tematikája könnyen megérthető és követhető, mind magánszemélyek, mind rendészeti területen dolgozók részére, szabadidős tevékenység során is gyakorolható. Az Egyesület, mint szervezet szem előtt tartja a hatályos jogszabályokat, az arányosság mértékének elvét a képzést igénylő szervek és személyek tekintetében egyaránt. További célja a biztonságos, szakszerű önvédelmi és közelharc technikájának fejlesztése és megismerése. Az Egyesület fontosnak tartja a közelharc technikák fejlesztése, kidolgozása során, hogy módszerei egyszerűen elsajátíthatók, hatékonyak és speciálisan az elvégzendő feladatra is alkalmasak, biztonságosan kivitelezhetők legyenek. ... >>

Támogatás Születendő Gyermekeinkért! LOMBIKBABA Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Domby Lajos utca 20. IV/16.
képviselő: Dr. Laborczy Éva kuratóriumi tag, Farkas Cecília kuratóriumi tag, Horváthné Hegedűs Adrienn kuratóriumi tag, Lowe Bernadett kuratóriumi tag, Monek Petra kuratóriumi elnök
A mesterséges megtermékenyítést előkészítő, igen drága hormonkészítmények Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi nagyobb támogatottsága, a rászoruló párok anyagi támogatási rendszerének kidolgozása, a meglévő lehetőségekről széles körű tájékoztatás. Egységes és kötelező orvosi protokoll kialakításának elérése a meddőgyanús párok kiszűrésére (hogy minden rászoruló pár a szakkezelés kezdetekor egységesített alapkivizsgálásban részesüljön. A meddő párok alapvető vizsgálatainak kibővítése, szeretnénk elérni, hogy minden fajta meddőségi kivizsgálás ingyenes és elérhető legyen meddőségi központtól függetlenül. A rászoruló párok pszichológiai és munkajogi védelme szakemberek bevonásával, a nemhez kötött genetikai betegségek miatti mesterséges megtermékenyítés (PGD: preimplantatios genetikai diagnosztika) Magyarországon is legyen elérhető, engedélyezett, támogatott, valamint ennek lehetősége ismertté váljon az érintettek körében. Az adatvédelmi országgyűlési biztos, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a meddőségi centrumok, illetve az érdekvédelmi, civil szervezetek bevonásával megalkotni a meddőségi kezelést nyújtó intézmények eredményességi mutatóinak nyilvánosságát biztosító elveket és szabályokat. Országos felvilágosító kampány indítása, illetve a felvilágosításra átfogó stratégia kidolgozása, melynek célja, hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel (a meddővé válás egészségügyi, életmódbeli, fogyasztói szokásokra, környezetszennyezési, valamint pszichés tényezőkre visszavezethető okai) a lakosság széles köre megismerkedjen, ezen belül szeretnénk elérni, hogy a családalapítás előtt álló fiatal korosztályok részére biztosítva legyen a meddőséggel kapcsolatos felvilágosítás már a közoktatás részeként. A kormánnyal együttműködve szeretnénk megszervezni a meddőség megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését. Szeretnénk elérni, hogy a Kormány fordítson kiemelt figyelmet a társadalom széles körű felvilágosítására, a meddőséghez vezető okok mind pontosabb feltárására, valamint, hogy ennek érdekében a Nemzeti Civil Alapprogramban erre külön pályázati keretösszeget különítsen el. El kívánjuk érni, hogy a meddőségi probléma bekerüljön a Nemzeti Egészségfejlesztési és Nevelési Tervbe. Az örökbefogadással ?mint a meddő párok gyermektelenségének orvoslására hívatott alternatív megoldással kapcsolatban ? szeretnénk elérni, hogy a gyermek családban történő beilleszkedésének elősegítése érdekében a 3 éven felüli gyermek örökbefogadása esetén is lehetőség nyíljon legalább fél év GYES igénybevételére. ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
képviselő: Szappanos Benedek elnök
Az eredményes közösségi munka elismerése tárgy- vagy egyéb jutalom formájában. Céljutalom kitűzése a Házirendben megfogalmazottakon kívül végzett feladatok, vállalások teljesítéséért. Alkalmanként diákok, pedagógusk jutalmazása. - Nyelvi és egyéni oktató, képző és továbbképző tevékenységek, programok támogatása a diákok és a pedagógusok körében egyaránt. (nyelvtanfolyam, irodalmi, művészeti, kézműves szakkörök,stb.) - Diákönkormányzat munkájának segítése, kezdeményezéseik anyagi támogatása. (kultúrális és sporttevékenységek, támogatása) - Az intézmény és a diákönkormányzat működését, a diákok kényelmét, komfortérzetét javító eszközök, anyagok berendezések beszerzése. - A diákönkormányzat és a nevelőtestület által kiírt pályázatok nyerteseinek jutalmazása. ... >>

Tanirodai Tanárok Társasága

(oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Dr.Mikoláné Dr. Bartal Éva ... >>

Tartalmasabb, Szinesebb Diákévekért a Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégi- umban Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 14.
képviselő: Vértesi Lászlóné
A Ferenczy Ida Kollégiumban az eredményes tanulás elismerése, szociális támogatás. A nyelvi oktatás támogatása. Diákönkormányzat munkájának segítése. Az aépület karbantartási költségeinek kiegészítése. ... >>

Tehetséggondozás Matematikából Bács-Kiskun Megyében Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Óvári Lajos elnök
A Megyei Matematika Verseny rendezési feltételeinek biztosítása. A tehetséggondozás egyéb formáinak segítése. ... >>

Tiszaugi Szilvatermelők Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Énekes u. 82.
képviselő: Illés Gábor ... >>

Toll és Ecset a Bács-Kiskun Megyei alkotók, művészek és művészetpártolók Alapítványa

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Világ utca 3. I/18.
képviselő: Ferencziné Szakállas Anna kuratóriumi elnök
Támogatni a Bács-Kiskun Megyéhez kötődő tehetséggel megáldott írókat költőket és művészeket, ezen belül alkotók alkotásainak bemutatása és megőrzése az utókor számára. A kortárs amatőr és hivatásos alkotók részére publikálási lehetőség biztosítása- műveik hangzó anyaggá való feldolgozása-, A hazai irodalom színesítése Művészeti élet lendületbe hozása. Az alapítvány további céljai közé tartozik ezen kívül: A Bács-Kiskun Megyei költők és Írók Baráti Körének a ?Üzen a homok? című irodalmi lap kiadásának támogatása. Az ígéretes fiatal tehetségek irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotók és társaságok felkarolása, propagálása (Újságok, könyvek, alkotások megjelenítése, kiállítások, író- olvasótalálkozók, előadói estek szervezése és anyagi támogatása). ... >>

Topkids Sanku-Dojo Karate Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vágó u. 3.IV/1.
képviselő: Bíró Zoltán elnök
A sankukai karate népszerűsítése, a tagok egészséges életmódjának, testi erőnlétének biztosítása, tehetségek kiválasztása és az élsport szintjéig történő menedzselése az alapszabály II. pontja ... >>

Transradar Összművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Harmat utca 29.
képviselő: Sebők Kata elnök, Tarnóczi Sándor alelnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet,- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támogatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létre-hozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>

Tréning Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 1.
képviselő: Dósa László elnök, Váczi Tibor kiképzési vezető
Elsősorban a hazai FCI-be tartozó munka és sportkutya fajták állományának fenntartása, szakszerű kiképzésük, irányítása. A szabadidő olyan testmozgással történő eltöltése, amely javítja az állóképességet, elősegíti az egészséges életmódot. Fajtával kapcsoltos ismeretterjesztés, sportversenyek, bemutatók szervezése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Tudomány, Innováció, Technológia, Kultúra az Emberért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 53.
képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök
A tudomány és technológia legújabb felfedezéseinek megismertetése a társadalom széles körével (elsősorban a környezetvédelem és egészségvédelem területén) annak érdekében, hogy az emberek élhessenek a jelenkor lehetőségeivel, illetve fel tudjanak készülni a jövő változásaira, illetve a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, illetve az életminőség környezeti feltételeinek javítása., Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett köztisztaság fenntartását, a terület környezetvédelmi állapotának javítását, ezen területek kérdéseinek bemutatását, kutatását, valamint az ezekkel kapcsolatos rendezvények, konkrét környezetvédelmi akcióprogramok szervezését és lebonyolítását, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb ? regionális, országos, nemzetközi, globális ? szemléletű környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát., A terület tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a lakosság és környezete harmonikus kapcsolata kialakításában való közreműködés, a lakosság környezetvédelmi tudatformálásának elősegítése, megfelelő környezeti tudatosság megteremtése, mely előfeltétele a regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal sikerességének., Az egyesület a helyi környezetvédelmi program, valamint az egész ország területére kiterjedő, átfogó stratégiai fejlesztési, megújulási program megalkotásában és végrehajtásában történő aktív részvételt kíván megvalósítani., Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a természetes, valamint az épített környezet védelmét, a terület megőrzésére érdemes, jellegzetes, értékes építészeti és természeti arculatának megóvását, fenntartását és továbbfejlesztését, illetve a környezetvédelem körébe tartozó feladatokat, különös tekintettel: a levegőtisztaság, a környezeti zajok és rezgések elleni, a talaj-és víz, a hulladék elhelyezés, valamint az állattartás körébe tartozó feladatokra., Az egyesület a jövőben szerepet vállal a hulladék keletkezésének megelőzésében, a hasznosítás elősegítésében, a hulladékkezelés környezetkímélő lebonyolításában, a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában, az engedélyezésben és az engedélyi feltételek betar(ta)tásában és közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., A lakosság városias életforma igényének biztosítása, oktatási és a közművelődési intézmények működésének környezettudatos fejlesztése, egészséges lakó- és munkakörülmények megteremtése, figyelemmel a területek közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., Az egyesület törekszik a terület környezeti, táji és épített értékeinek fejlesztésére és védelmére, kultúrájának, hagyományainak megőrzésére ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabics István
A tudományokkal foglalkozó szakemberek és érdeklődők összefogása. A tudományos ismeretterjesztés, az érdeklődők és az ifjúság tudományos szellemű továbbképzése, a fiatal tehetségek képességei kibontakoztatásának elősegítése. Kiemelt feladata továbbá a tudományos szempontok és a megismerés érvényesülésének elősegítése és terjesztése, a közgondolkodás e szerinti formálása az alapszabályban részletezettek szerint. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 3.
képviselő: Dr. Varga Istvánné Nótin Éva kuratórium elnök
Forradalom utcai óvoda nevelő, oktató munkája színvonalának megtartása, emelése, és a feltételek biztosítása Szakmai továbbképzések, szakirodalmak, korszerű szemléltető eszközök, személyiséget fejlesztő játékeszközök beszerzése, a testi- lelki egészség megőrzése, fejlesztése ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal