Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
5. oldal

Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
képviselő: Dr. Horváth Ágnes kuratóriumi elnök
A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet működési feltételeinek javítása, az Intézet magyar szakemberek képzését és továbbképzését szolgáló oktatási programjait erősíteni, ösztöndíjakkal támogatni az intézet magyar és nemzetközi tanfolyamait. ... >>

Kecskeméti Kosárlabda Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Dobos László elnök
Az Egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosítani., A társadalmi öntevékenységet és közösségi életet kibontakoztatni, ösztönözni., Kecskemét város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatóinak (tanulóinak), a sportolni vágyók tömegeinek elősegíteni a verseny - és sporttevékenységet, biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését., Az utánpótlás, nevelés és versenysport feltételeit megteremteni, az eredményességet ösztönözni. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzik. ... >>

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Csatári Bálint kuratóriumi elnökhelyettes, Lepsényi István kuratóriumi elnök
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt helyi közszolgáltatások közül a közfeladatok folyamatos ellátása céljából az oktatásról való gondoskodás, a közművelődési és tudományos tevékenység támogatása, ennek keretében Kecskemét felsőoktatásának fejlesztése, kutatások-fejlesztések anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a kecskeméti vállalkozások kutató-fejlesztő (a továbbiakban: innovatív) potenciáljának erősítése, a Kecskeméten hasznosuló kutatások támogatása, elősegítése, inkubációs központ megvalósítása, a működő tőke beáramlásának elősegítése, a tudást előállító és hasznosító szervezetek közti hatékony koordináció kialakí-tása, a helyi gazdaság innovatív alapra való átállítása, a kutatás-fejlesztést végző munkaerő képzése, szakmai továbbképzések támogatása, szakmai konferenciák szervezé-se, ezek feltételeinek megteremtése, nemzetközi kutatóhelyek helyi régióba való áthelyezé-sének koordinálása, a regionális innovációs export támogatása, kutatás-fejlesztés célú munkahelyek teremtése, internet alapú tudásbázis és tudományos diákcentrum létrehozá-sa, a kutatás-fejlesztés eredményeinek, termékeinek népszerűsítése, a fejlesztőtől a fel-használóig történő átadásának, a gyakorlatba történő átültetésének segítése, a kutató-fejlesztő munka infrastruktúrájánk fejlesztése, a vállalkozások innovációs alapon szervező-dő hálózatának kialakításához hozzájárulás és a fenti célok anyagi és tárgyi felté- teleinek biztosítása, megteremtése. ... >>

Kecskeméti Kuttyogatók Horgász Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíl u. 16. II/7.
képviselő: Dr. Lombos János
Élőhely-konstrukciók -harcsa- természetes élő és holt vízi területek kutatása, vizsgálata. Nemzetközi horgászati, természet és vízvédelmi programokban való részvétel. Szaktanácsadással segíteni az állami, önkormányzati szervek, intézmények, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természet és vízvédelmi munkáját. Horgászattal, halismerettel, vízi ökoszisztémával és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés. Horgászat, horgásztatás, vízi és vízparti természetjáró programok szervezése, vadvízi területek bemutatása. Haltenyésztés, telepítés, ivadékgondozás nevelés. ... >>

Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei- Joma Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Engel Károly ügyvezető elnökhelyettes, Pincés István társadalmi elnök, S. Juhász Attila ügyvezető elnök
A sportegyesület működési célja: a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagjai nevelése. A működés fő célja gyermekkorú (5-18 éves) labdarúgók nevelése-képzése, versenyeztetése. Az egyesület célja továbbá felnőtt labdarúgó csapat működtetése: edzésük, versenyeztetésük elősegítése, megoldása. Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között vállalkozásokat hoz létre (kereskedelmi, ipari, szolgáltató, stb.) és azok nyereségét az egyesület céljaira, pályák, termek bérlésére, építésre használja fel. ... >>

Kecskeméti Micimackó Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 KecskemétHetényegyháza,, Fácán utca 2.
képviselő: Háromszéki Józsefné
Cél szerinti leírás Óvodáskorú gyermekek családias környezetben, rugalmas nyitva tartással egyéni bánásmód megvalósításásval, kislétszámú csoportban a szülők egyéni igényeihez igazodó nevelése, ellátása. A Mályva oktatási, nevelési program célkitűzéseinek megvalósítása. Családi napközi kialakítása, fenntartása, működésének biztosítása. ... >>

Kecskeméti Női Vízilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő utca 9.
képviselő: Dr. Szabó Tibor titkár, Vavrek Zsolt elnök
Versenyszerű sporttevékenység (vízilabda) folytatása, ifjúsági és felnőtt korú tagok részére sportolási lehetőség biztosítása. A Kecskeméti Sportiskolában végzett vízilabdázó lányok részére a vízilabda versenyszerű folytatása feltételeinek biztosítása. A női vízilabda népsze-rűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és -megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken; mindezek érdekében reklámtevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. A sportegyesület, külön fiókcsapat-megállapodásban rögzítettek szerint együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Sportiskolával. ... >>

Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Bodóczky László elnök, Kabók József titkár
az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és népszerűsítő tevékenység folytatása, az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása, az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás támogatása, mindezen tevékenységek keretében kiemelten foglalkozik Kecskemét és vonzáskörzetében született, élt, illetve Kecskeméthez és vonzáskörzetéhez kötődő olimpikonok emlékének ápolásával, megőrzésével, relikviák gyűjtésével, az olimpikonokkal való rendszeres kapcsolattartás, a társadalmi szervezet célja megvalósítása érdekében kulturális, ismeretterjesztő, tevékenységet végez, valamint a sportörökség megóvásáért munkálkodik. ... >>

Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplomköz 1/3.
képviselő: Krajcsovszki József elnök
Kecskemét városa kulturális életének szolgálata, oratórikus művek, kórushangversenyek rendezésével színesíteni a város, Bács-Kiskun megye és Magyarország koncertéletét. Külföldi kórusfesztiválokon való részvétellel képviselni a magyar zenekultúrát, különös tekintettel Kodály Zoltán Kecskemét városának szülötte művészetére. Jótékonysági hangversenyekkel segíteni a rászorulókat. Továbbra is ápolni a város /megye/ ének és zenetanárainak szakmai továbbképzését, a kórus karvezető tagjainak fórumot adni énekkaraik szerepeltetésére, közös hangversenyek rendezésével az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Piarista Templom Orgonájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Domokos Zoltán
Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének- Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kis utca 4.
képviselő: Sápi Ágoston Zoltán kuratóriumi tag, képviselő
Gyermekjóléti-, szociális-, egészségügyi-, valamint személyes szolgáltatások nyújtása., Generációk közötti kapcsolat erősítése., Oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása., Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése., Esélyegyenlőség, a jólét, valamint a társadalmi kirekesztődés érdekében szolgáltatások nyújtása., Olyan személyek csoportos támogatása, akik a társadalmi szolgáltatásokhoz így különösen a szociális szolgáltatásokhoz csak segítséggel juthatnak hozzá., Önkormány-zatok, önszerveződő csoportok segítése a kötelező, vagy vállalt feladataik ellátásában., Kü-lönböző elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, segítése., Fenti célok megvalósítása érdekében az Európai Uniós szolgáltatások integrálása, felhasználhatóságuk biztosítása. Magyar nemzeti hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
A Kecskeméti Református Egyházközség iskolái részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyútás.A korábban működött és 1990. március 25-ével újraindult kecskeméti református kollégiumi iskoláink fenntartásához, a református kollégiumi nevelés hagyományainak ébrentartásához, oktatási, nevelési, diákotthoni feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A Kollégium bővítési feltételeinek megteremtését szolgáló feladatok támogatása.A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi akciók, előadások, konferenciák szervezésének támogatása, továbbá a Kollégium diákjai által szervezett és megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek támogatása. ... >>

Kecskeméti Rendszámtábla Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Mathiász utca 4.
képviselő: Kenyeres Péter kuratóriumi elnök
Magyar és külföldi rendszámtáblák gyűjtésének, kiállításának támogatása. A gyűjtés előmozdítása céljából rendezvények szervezésének támogatása. Kiállítások, találkozók szervezése és támogatása. A tárgyi emlékek felkutatásának, gyűjtésének elősegítése, támogatása. Más veterán gyűjtő klubokkal történő kapcsolat felvétel, kapcsolat tartás. Kapcsolatfelvétel az Alapítvány céljaival egyetértő szervezetekkel, magánszemélyekkel, iskolákkal, klubokkal. Külföldi autós klubokkal történő kapcsolat tartás. Fotó albumokban való megjelentetésben való közreműködés, a rendelkezésre álló emlékek sajtó útján történő megjelentetésének biztosítása, támogatása és kiadványok szakmai segítése. Támogassa a rendelkezésre álló vagyonból rendezvények, bemutatók megszervezését, lebonyolítását. Az állampolgárok, a szakemberek és a hivatalok ilyen jellegű együttműködésének az előmozdítása, szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. Múzeum létrehozása, működésének biztosítása, támogatása. ... >>

Kecskeméti Rotary Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Tari Jenő István kuratóriumi elnök
A kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E körben nemzetközi tevékenységet is végez, így különösen nemzetközi kulturális és cserekapcsolatok lebonyolításának biztosítása. Társadalmi vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű egyének és szervezetek támogatása. ... >>

Kecskeméti Szent Imre Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent Imre u.9.
képviselő: Lengyelné Keserű Szilvia
A Kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Óvoda és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, in-tézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, és verseny lehetőségek tervezése és szervezése. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcso-latok létesítése és fenntartása, együttműködés minden, az Egyesület működésével kapcso-latban álló természetes és jogi személlyel, így bázisával, szponzoraival, illetve működési területének állami-, társadalmi szerveivel, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségével, a Magyar Diáksport Szövetséggel, az iskola diák-önkormányzatával. Cél továbbá a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Petőné Seres Katalin Etelka elnök
Közoktatási intézményben tanulók számára sportolási lehetőség biztosítása. Közoktatási intézményben tanulók rendszeres testmozgásra és egészséges életmódra való ösztönzése, nevelése. Együttműködés a fenti célokat megvalósító, illetve támogató más személyekkel és szervezetekkel. ... >>

Kecskeméti Szövetkezeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bibó I. utca 1.
képviselő: Dr.Fehér Tibor
A volt szövetkezeti kollégium iskolakollégiummá fejlesztésében történő közreműködés az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti TÁKISZ SE

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vágó utca 16.
képviselő: Botta Judit elnök, Dr. Botta Tibor szakosztályvezető
A sport népszerűsítése, fejlesztése, rendszeres klubélet, versenyek szervezése, bajnokságokon való részvétel, utánpótlás nevelés, sakk az általános iskolában. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása, villámversenyek, egyéni versenyek szervezése az Alapszabály szerint. ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kaszap u.6-14.
képviselő: Dr. Janurik Tamás elnök
A felsőoktatási intézményben tanulók, valamint sporttevékenységet folytató magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. A sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése, a főiskola hallgatói és dolgozói körében. ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Kollégoumi Önkormányzatát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai tér 4.
képviselő: Monoki Györgyi
A Lővei Klára Kollégiumban - a hallgatói közélet eseményeinek gazdagítása, a szakmai- és szabdidős programokra vonatkozó kezdeményezések felkarolása és támogatása, - a kollégiumi önkormányzat és más kollégiumi közösségek, diákszervezetek, egyesületek munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, programjainak támogatása, népszerűsítése, - közreműködés a hallgatói közélet, a hallgatói kezdeményezések, a kollégiumi önkormányzat létéhez, valamint az intézmény otthonosabb, komfortosabb és sokszínűbb szolgáltatást nyújtó működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében. ... >>

Kecskeméti Torna Egylet Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent István város 1/A.
képviselő: Dr. Kisjuhász Gyula ügyv. elnök
A kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amelyben korszerű módszerekkel történő labdarúgó utánpótlásképzést végez. Az Egyesület részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy egyéb szervezetek, személyek által kiírt sportrendezvényeken, maga is vállalja ilyen rendezvények szervezését, teljes körű lebonyolítását. Kiemelt célként kezeli a labdarúgó élsport, utánpótlás nevelés feltételeinek biztosítását, a saját csapatokban igazolt játékosoknak a bajnokságokban és kupamérkőzéseken történő részvételét, de mindezek mellett a tömeg- (szabadidő) sport népszerűsítését, szervezését is. Kecskemét és környéke sérült (megváltozott munkaképességű, testi- és/vagy szellemi fogyatékos) fiataljainak, hátrárnyos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása. Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi, állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, érdekképviseleti- és sportszervezetekkel, valamint Kecskemét sportszerető közönségével. Együtmműködik továbbá minden olyan szervezettel, egyesülettel, és más típusú önkormányzattal, közhasznú szervezettel, köztestülettel, érdekképviseleti, érdekvédelmi szervvel, amelyek az egyesületi célokat elfogadják, azok elérésében közreműködést vállalnak. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül mások is részsülhessenek közhasznú szolgáltatásban. ... >>

Kecskeméti Tudásház Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Reile G. utca 16. VII//21.
képviselő: Dr. Halász Rzsébet elnök, Mészáros István (titkár), Tóth Ferenc alelnök
a) Kecskemét város és vonzáskörzete a lehető legnagyobb mértékben részesítse lakosságának egészét az információs társadalom előnyeiből, úgy mint:
jobb gazdasági versenyképesség
sokkal korszerűbb szakképzettség,
a növekvő jólét és az életformák nagyobb választéka;
b) mint tudásközpont, a helyi, kistérségi, megyei, regionális, közép-kelet-európai regionális központként összehangolja az információ keresletét és kínálatát, valamint bemutató helyszínként segíti az új oktatási multimédia-módszerek megismerését;
c) megkönnyíti a lakosságának a jövőben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen isme-retek megszerzését, és egyben megmutatja, hogy többféle út is kínálkozik ehhez;
d) késztesse közös erőfeszítésre a jövő formálásában az állampolgárokat, a helyi közösségeket, az üzleti és az önkormányzati szférát;
e) a magatartási (etikai) szabályokat elektronikus úton, magyar nyelven és az Euró-pai Unió tagállamaiban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező igénybe vevők és más érdekeltek számára az Európai Unió hivatalos nyelvein is hozzáférhetővé te-gye;
f) alternatív vitarendszereket működtessen elektronikus úton;
g) az érdekeltek számára tájékoztatást adjon az elektronikus kereskedelem szabá-lyairól, tapasztalatokról.
... >>

"Kecskeméti Tűzoltó Múzeum" Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Vadvíz utca 21.
képviselő: Szabó József kuratóriumi elnök
Tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek, írásos dokumentumok felkutatása, gyűjtése, restaurálása, megőrzése, bemutatása, tudományos feldolgozása., A magyarországi tűzvédelem és tűzoltóság személyi, tárgyi, szervezeti változások történeti feltárása, feldolgozása, bemutatása., A tűzvédelemhez, tűzoltósághoz kapcsolódó kulturális hagyományok feltárása, megőrzése, támogatása, bemutatása., Tematikus tűzoltó múzeum létesítése, fenntartása, működtetése., Együttműködés hasonló célú hazai intézményekkel, valamint nemzetközi kapcsolatok kialakítása a tűzoltósággal kapcsolatos ismeretek és tárgyak kölcsönös megismertetése érdekében., A tűz megelőzéséhez, tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretterjesztés, oktatás, szakmai továbbképzés, tudományos kutatás. ... >>

Kecskeméti Utazók, Oktatók és Természetfotósok Természetkutató Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 18. VIII/22.
képviselő: Kecskés Ágnes titkár, Szabó Ödön elnök
Az ifjúság számára szemléletformáló erejű turisztikai programok, ismeretterjesztő előadások, táborok szervezése a nyári és évközi szabadidő hasznos eltöltése, a természet megismertetése és megszerettetése érdekében. Ismeretterjesztő anyagok (kiadványok, könyvek, filmek, CD-ROMok, dokumentumok stb.) kiadása és kiadatása, valamint terjesztése. Nyilvános ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések és tanfolyamok, túrák és táborok, erdei iskolák és terepgyakorlatok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása. Tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Turisztikai információs anyagok begyűjtése és terjesztése. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számára a világ országaiba szervezett utazásaikhoz. Tagjai külföldön szerzet tapasztalatainak és ismereteinek összegyűjtése - adatbank jelleggel. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számárafotódokumentációk elkészítéséhez. Céljai megvalósítását szolgáló eszközök, túra- és sportfelszerelések beszerzése. Tagjai számára a felszerelések ingyenes bérlésének lehetővé tétele; az eszközök bérbeadása kívülállók számára. Céljaival és feladatkörével kapcsolatos digitális és/vagy analóg információs adatbázis (könyvtár és térképtár, diaarchívum) létrehozása és fenntartása. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi szakmai, társadalmi és ömkormányzati szervekkel , gazdálkodó szervezetekkel és magánszemélyekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, természetes és jogi személyekkel. Kecskemét város hírnevének öregbítése a világ minden területén. Környezeti hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése, természet- és környezetvédelmi, valamint turisztikai szakmai tanácsadás, zoológiai és botanikai szakmai vezetés a világ különböző országaiba(n). Szakmailag és anyagilag segíti kutató expedíciók szervezését és munkáját eredményeik közkinccsé tételét. ... >>

Kecskeméti Vízisport Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/B.
képviselő: Hoffmann Mónika elnök
A sárkányhajózás, kajakozás, kenuzás és a szabad vízen végezhető egyéb sport tevékenységek mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: Tagjai részére a rendszeres testedzés, a csapatépítés, a sportolás, a tömegsport rendezvények és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Kecskeméti W.18.Érdekvédelmi és Önsegélyező Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Szent István krt.17.
képviselő: Ardeleán László elnök, Berta László elnökségi tag, Rigó Lajos elnökségi tag
A tagok szociális helyzetének, életkörülményeinek javítása, szociális érdekeinek védelme az esélyegyenlőség elve alapján. Az Egyesület feladata céljának elérése érdekében a tagság szociális igényeinek feltárása, ezek összehangolt, differenciált érvényesítése, képviselete. A célok elérése érdekében az Egyesület a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között és feltételek mellett tagjainak tanácsadást nyújt. A tagjait különféle segélyezésben /születési, temetési, nyaralási, beiskolázási, rendkívüli segélyben/ részesíteni. Továbbá támogatást /pl. lakáskölcsön, stb./ ad. ... >>

Keleti Fény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. II/2/a.
képviselő: Lócskai Patrícia elnök
Az önhibájukon kívül nehéz-, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között - segélyből, alacsony összegű nyugellátásból, járadékból - élők, ellátatlanok, rokkantak, tartósan betegek, idősek, sok gyermekes családok, menekültek részére díjmentes, az életvezetéshez szükséges mértékű általános tanácsadás, beadványszervezés, eljárás, a költséges gyógykezelésre vagy ilyen - az emberek anyagi erejét sokszorosan meghaladó költségvonzatú - műtéti beavatkozásra szorulók esetében bénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra.Az előbbi társadalmi körhöz tartozók általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekeik részére az iskolai-napközi étkeztetéshez eseti vagy rendszeres anyagi támogatás nyújtása, az érintett gyermekek egészséges, testi-lelki-fizikai fejlődésének elősegítése érdekében, abban a személyi körben, ahol enélkül ezek fejlődése veszélyeztetve látszik. Az előbbiekben kőrvonalazott - az alapítvány által megsegíteni és támogatni szándékozott - körhöz tartozók gyermekeinek továbbtanulása, általános erkölcsi, vallási nevelésének elősegítése, az egyházi és más műemlék védelme, műszaki állapotuk helyreállítása, megőrzése mindezek anyagi-technikai-pénzügyi feltételeinek előmozdítása, támogatása, - a lehetőségekhez mért - legalább részbeni fedezése. ... >>

Képzőművészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szélmalom u. 39. sz.
képviselő: Szabó Emma elnök
A művészeti /gyakorlati és elméleti/ oktatás megszervezése és beindítása. Az alapítvány segíti és támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzését a magyar alapfokú művészoktatás folyamatos tanárutánpótlás érdekében, a hiányszakok alapítását és bővítését.Támogatást nyújt művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködik művészek illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, tárlatainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. Az alap-, közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzését. Segítse a végzős hallgatók elhelyezkedését. ... >>

Kereskedelemért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.
képviselő: Szabó Ivett kuratóriumi elnök
Az oktatás feltéeleinek javítása, nyelvtanulás támogatása, tanulmányi versenyek díjazása, sportversenyek szervezése. ... >>

Keresztény Társadalmi és Kultúrális Közéletért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.
képviselő: Ivanics István
Elősegíteni a keresztény és humanista értékrend szellemiségének érvényesülésével a kecskeméti társadalmi és kultúrális közélet fellendülését, melyet többek között előadások tartásával, oktatással, tanfolyamok szervezésével, kiállítások létrehozásával, és más hasonló módon elérni, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő Közhasznú Keresztény Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó utca 35.
képviselő: Dobos Nándor elnök, Szeleczkiné Tóth Annamária elnökhelyettes
Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, gyermekfelügyelet biztosítása, hogy a családok számára lehetővé váljon a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen valórészvétel. Kisgyermekkorban megjelenő szocializációs hátrányok leküzdésének segítése. Hátrányos családokból származó gyermekek személyiségfejlesztése, keresztény elvek alapján. Alternatív, hiánypótló mentálhigiénés és szociális ellátási formák érvényre juttatása, adaptálása, kialakítása, -különös tekintettel az 9ifjúsági szubkultúrákra és devianciákra. Kecskeméten és környékén csellengő, csavargó fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, bibliai értékrend megismertetése. Fiatalok és gyermekek fizikális és mentális egészségre nevelése, a keresztény kultúra, értékrend megismertetése, a Biblia üzenetének terjesztése, hazánkban és határainkon túl. Környezetünk védelme, óvása és az erre való tudatos nevelés és életszemlélet kialakítása. Keresztyén életszemlélet megismertetése. Széthullott családok egyesítése, illetve a széthullóban lévő családok megmentése. A szocializációs hátrányok leküzdése a közösségi nevelésen keresztül. ... >>

Kertváros Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
képviselő: Kocsis Zsolt Attiláné kuratóriumi elnök
Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. - Könyvtár fejlesztése. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása az Alapító Okirat 2. pontja szerint. ... >>

Két Víz Köze Népművészeti Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Mária hegy 148.
képviselő: Pataki Attila elnök
Támogatást nyújtani népművészeti, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködés művészek, illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében., Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a népművészet oktatásának fejlesztése céljából., A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése, pályaalkalmasságának fenntartása érdekében preventív egészség-megőrzési programok szervezése, támogatása, intézményes gyermek- és ifjúsági egészségügyi ellátás szervezése., Az alap-, közép-, és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése., A művészeti képzés oktatási- és oktatás-módszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás., A népművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása., ösztöndíjak folyósítása művészeti képzésben résztvevők részére., Művészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.)., A szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. ... >>

KÉVE Összefogás Kecskemétért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Bende Péter elnökhelyettes, Neuendorf Sebastiánné titkár, S.Juhász Attila elnök
Kecskemét Megyei Jogú Város városképének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzésére irányuló beruházások támogatása. A város múltjával, gazdaságával, oktatásával, kultúrájával, művészetével, sportjával kapcsolatos hagyományőrző és fejlesztő célok megvalósítása. A településkutatás támogatása, különös tekintettel a városrészek, lakóövezetek, külterület közösségi életének fellendítésére, azok nyugalmának közbiztonságának javítására. A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom jobb koordinációjának megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, Kecsemétet jellemző minőségi termékek felkarolása, hátrányos helyzetűek problémáinak feltrása, civil szerveződések működésének támogatása az alapszabály 3. pontja ... >>

Kézisuli Férfi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Szabó Lászlóné
A tehetséges kézilabdázók tanulmányi előmenetelének támogatása, versenyeztetése a sportéletben, sportszereléssel való ellátása, edzőtáboroztatás, valamint tanulmányi ösztöndíjjal való támogatás. ... >>

Kinderovi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Duna utca 21.
képviselő: Dr. Nagyné Demján Kinga kuratóriumi elnök
Óvodai nevelés, oktatás. Sport, szabadidős képzés. Kulturális képzés. A magyarországi német kisebbségi kultúra terjesztése, megőrzése és támogatása az óvodai nevelés során. Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök beszerzése. Óvoda berendezésének korszerűsítése, a tárgyi feltételrendszer bővítése. Az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatása gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával. Óvodai szakmai továbbképzés támogatása. Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, rendezvények létrehozása, támogatása, óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása. Színházi előadásokon részvétel támogatása. Országjáró, ismeretszerző kirándulások támogatása. Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás. A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése. Speciális egészségjavító torna bevezetése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésében, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben. Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása. Óvodai sporttevékenység fejlesztése, segítése. Sporttevékenységeken való részvétel támogatása. Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. ... >>

Kisiskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Oppelt Józsefné ... >>

Kiskun Hagyományörző Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Miklós Gy. utca 99.
képviselő: Molnár Pál elnök, Szilaj István titkár
A régióban működő Baranta-közösségek összefogása, programjaik szervezése, támogatása. Új baranta-kezdeményezések felkarolása, szervezése. Hagyományőrző sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. A baranta ? hagyományos magyar harcművészet oktatása, népszerűsítése. A barantához kapcsolódó hagyományőrző rendezvények támogatása. A magyar történelmi-katonai hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Béke fasor 16.
képviselő: Szépe Ferenc elnökhelyettes, Szkenderovics Zoltán elnök
Az Egyesület a huszár és honvéd hagyományok őrzését és ápolását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy kulturális programokat szervez, nevel, oktat, ismeretterjesztő előadásokat,- bemutatókat tart, kulturális tevékenységet végez, a kulturális örökséget óvja, az 1848-49-es szabadságharc emlékhelyein, szobroknál koszorúz, bemutatja a huszárok és honvédek életmódját, úgymint öltözködését, fegyverzetét, fegyveresei viseletének és használatának módját. ... >>

Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.
képviselő: Dr. Hamar Sándor elnök, Pálinkás Csaba titkár
Az Izsák-Kolon-tavi Madárvárta üzemeltetése, együttműködve a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, a Kiskunság madárvilágának monitoringja, élőhely rekonstrukciók, madárvédelmi progaramokban való részvétel, szaktanácsadással segíteni az állami, önkormányzati szervek, intézmények, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő munkáját, madár és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Klapka Utcai Lurkók Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka u. 14.
képviselő: Németh Orsolya kuratóriumi elnök, Vékonyné Sass Ildikó kuratóriumi titkár
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a korszerű tárgyi feltételek javításával, az óvoda udvarának környezetének rendezése és folyamatos karbantartása, a játékállomány bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése. ... >>

Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Kéhl Pál kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: - Elősegíteni a szakmai képzés feltételeinek javítását. - Biztosítani az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségét. Támogatni a tehetséges tanulók képzését, szakmai felkészítését. - ehetővé tenni az iskola költségvetésében nem biztosított, de szükséges tárgyi feltételek kialakítását, helyiségek célszerű átalakítását. - elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok képzését, külföldi tanulmányutak szervezését. -Hozzájárulni a kiváló szaktanárok, a tehetséges tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. -Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Koháry István Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Dr. Oberna György
A Kecskeméti Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktatási céljainak, a gyermekek egészségmegőrzésének, mentélhigiénés nevelésének, gyermek és szabadidő-sportjának támogatása, továbbá gyermek és ifjúságvédelmi célok támogatása. ... >>

Koji-Do Karate-Jutsu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Toscanini u.36.
képviselő: Dr.S.Mustafa Dorbayani
shitoryu karate sportban való edzése, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése, lebonyolítása, új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban, nemzetközi szemináriumok és vizsgák szervezése, részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken, bajnokságokon az alapszabály 3.pontja szerint. A harcművészeti hagyományok őrzése. A harcművészet fejlsztése és oktatása elméletben és todományosan. Új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban. Koji-Do Karate-Jutsu oktatása a harcművészet teljesen tradicionális módján. Ortszágos (nemzeti) és nbemzetközi Koji-Do Kyu és Dan vizsgák lebonyolítása és hivatalos díjak átadása. Koji-Do edző és vizsgáztató képzés minden országos (nemzeti) és nemzetközi szinten. Másodlagos tevékenységként a shitoryu karate oktatása, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése és lebonyolítása. Nemzetközi szemionáriumok és vizsgák szervezése, lebonyolítása bírók, ellenőrök részére. Részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken és bajnokságokon. Szakkpzett edzők foglalkoztatása, az egyesület versenyzőinek leigazolása. Koji-Do és shitokai karate központok kialakítása más országokban is. Oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése. ... >>

KORONA Nyelvoktatási és Közművelődési Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Rávágy tér 12. fsz. 27.
képviselő: Molnárné Kenderes Irén ... >>

Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 11.
képviselő: Fusz György kuratóriumi elnök
A szilikát művészetek (kerámia, üveg, beton, papír) területén a kortárs művészet alkotói tevékenységének támogatása, a magyar szilikátművészeti műfajok ? beleértve a kézműves, képzőművészeti és formatervezési ágazatokat ? nemzetközi szintű fejlődése és elismertsége érdekében, a hazai képző- és iparművészek alkotómunkájának, kísérleteinek, kutatásainak és továbbképzésének támogatásával. Építi és erősíti a nemzetközi kapcsolatokat a magyar kultúra megismertetését, a kulturális sokszínűség megőrzését és az euroatlanti integrációt elősegítendő. A székhelyen lévő műemlék és műemlék jellegű épületek felújításában, hasznosításában, megóvásában, és más műemlékek szilikátművészetek területén lévő alkotásainak felújításában, rekonstruálásában, restaurálásában is részt vállal, ezáltal a műemlékvédelemben is tevékenységet folytat. A kulturális örökség megóvása területén az Alapítvány meglévő szilikátművészeti gyűjteményének, valamint az ezt őrző Nemzetközi Kerámia Stúdió nemzetközi kortárs gyűjteményének megóvásában, gyarapításában, múzeumi körülmények közötti bemutatásában vállal feladatokat. ... >>

Könnyebblét Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Zöldfa utca 31/A
képviselő: Orbán Vilmos kuratóriumi elnök
Az otthontalan (hajléktalan) személyek társadalomba történő integrálása, valamint a ma már az otthontalanságot gyártó gyermekszegénység visszaszorítása. Az Alapítvány e célt elsősorban Bács-Kiskun Megyében, ezen belül Kecskeméten és környékén kívánja elérni. Az Alapítvány az otthontalan személyek társadalmi reintegrációja érdekében munkát ajánl, valamint nem intézményi lakhatási támogatást biztosít a hajléktalanságba süllyedt személyeknek, a hajléktalan személyeket étkezteti, őket az intézményi gondoskodás felé tereli. E cél érdekében az Alapítvány jogi-és természetes személyekkel veszi fel a kapcsolatot, és velük támogató szerződéseket kíván kötni, amelyeken keresztül biztosítani tudja az otthontalan személyek részére a foglalkoztatást és a nem intézményi lakhatási támogatást. Az Alapítvány a cél elérése érdekében vállalja, hogy a hátrányos helyzetű személyekkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartáson keresztül az ilyen személyeket elsősorban a munkavégzésre ösztönzi, másodsorban őket az intézményi gondoskodás felé tereli. Az Alapítvány célja továbbá, hogy felszámolja a gyermeki kirekesztés és mély szegénység szélsőséges formáit, javítsa a hátrányos helyzetű családok életfeltételeit, a környezeti feltételeit, az etnikai, területi egyenlőtlenségek és szegregáció csökkentése, a fogyatékossággal élő gyerekek helyzetének javítása, illetőleg a hátrányos helyzetben lévő személyek jogairól való kioktatása, a jogok érvényesítésében való segítségnyújtás. ... >>

Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Széchenyi körút 33. IV/72.
képviselő: Nyíri Ákos elnök
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Céljai elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet szentel a dolgozók élet-és munkakörülményeit befolyásoló tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a munkavállalói jogok biztosításának. ... >>

Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért

(oktatási)

6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-12.
képviselő: Ádám Ferenc
A környezeti nevelés általános elősegítése, melynek során a következő készségek fejlesztése a kiemelt cél: kritikus és kreatív gondolkodás. Szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikáció. Társas képességek és együttműködés. Konfliktuskezelés. Döntéshozatal, problémamegoldás és tervezés. Hatékony media és információs-kommunikációs technológiák használata. Állampolgári részvétel és cselekvés. Értékelés és mérlegelés. A környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok és szakemberek összefogása, továbbképzésük érdekében hazai és külföldi tanulmányutak, előadások, tanfolyamok, kongresszusok szervezése, tartása, lebonyolítása. A környezeti neveléssel kapcsolatos kiadványok, könyvek, szakanyagok, videók hang- és filmfelvételek, szoftverek kiadásának támogatása, ezen szakanyagok terjesztése, forgalmazása, a kutatásokra, fejlesztésekre és továbbképzésekre ösztöndíj nyújtása. A környezeti neveléssel foglalkozó és azzal kapcsolatban álló külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás.
A környezeti nevelésen belül a tudatos fogyasztói szokások alakítása, a fogyasztók érdekeinek védelmével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, könyvek kiadása, illetve kiadásának támogatása, kutatások szellemi és anyagi támogatása, illetőleg annak szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal