Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
4. oldal

Humán - Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 1.
képviselő: Krasnyánszki Zsolt elnök, Molnár József elnökségi tag, Sándor Tiborné elnökségi tag
A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek érdekvédelmi szervezeteként információs tevékenység végzése a szociális ellátásokról, egyéb támogatásokról, távmunkavégzésről, a megváltozott munkaképességűeket érintő jogi szabályozásokról. A megváltozott munkaképességű személyek képzésének koordinálása, felmérése a foglalkoztatási igényüknek az elhelyezkedési esélyük növelése érdekében. Fogyatékosok bentlakásos intézményét működteti. A megváltozott munkaképességű személyek érdekében: közösségformáló rendezvényeik megszervezése; részvétel olyan civil szervezetek részére kiírt pályázatokon, amelyek a megváltoztatott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésbe hozhatók; segélyek fizetése; az évente megrendezésre kerülő találkozó anyagi és szervezési hátterének biztosítása pályázati támogatásból; Tranzitfoglalkoztatás, képzési orientáció, képzések lebonyolítása, álláskeresés elősegítése, adatbank létrehozása, távmunkavégzés koordinálása. Fogyatékosok nappali intézményének működtetése. Rehabilitációs célú foglalkoztatás. ... >>

Hungária Rottweiler Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Búzavirág utca 51.
képviselő: Fekete László elnök, Mogyorósi István alelnök
A rottweiler, mint kutyafajta hazai minőségének megőrzése, javítása, az Általános Német Rottweiler Klub (Allgeminer Deutscher Rottweiler Klub e. V.), mint fajtagazda által megállapított standardok alapján., A rottweiler tulajdonságainak jobb felismerése, biztosítva ezzel a fajta egyöntetűségét és egységességét., A hasz-nálati és védőkutyaként elismert rottweiler tulajdonságainak és képességeinek elmélyítése, jellembeli és küllemi megjelenésük állandó javítása., A klubon belül a tenyésztés és a kiképzés felügyelete, a fajta alkalmazásának előmozdítása a hatóságoknál szolgálati kutyaként, a mindennapi életben vakvezető kutyaként, s katasztrófa-, illetve mentőkutyaként, továbbá sportcélokra., A klub tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás te-nyésztési, kinológiai, nevelési és tartási céljaik elérése érdekében., Az ér5deklődés, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a rottweiler tenyésztése és számos alkalmazási lehetősége iránt., A kultúrált rottweiler tartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése., Az ember és a kutya együttélésének, kapcsolatának, környe-zetének és a természet kapcsolatának erősítése, kiemelt figyelemmel az Állatvédelmi Törvényben meghatározottakra . ... >>

Hunyadi János Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kandó K. utca 14.
képviselő: Csaplár Gyuláné elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai, versengési és versenylehetőségeket tervez és szervez, mert az intézmény a Közoktatási törvény 52. § (9) és (10) bekezdése alapján megállapodásban rögzítve köteles meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni, - tervezi, szervezi és összehangolja a tanórán kívüli rendszeres sportolást, testedzést, versenyzést, - a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése, - sportkapcsolatok létesítése, azok fenntartása, - a szabadidősportok megismertetése, megkedveltetése az egészséges életmódra nevelés jegyében, - a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, - a tanulókon kívül szülők, tanárok és a környék lakóinak bevonása a DSE életébe, - együttműködés az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel, - együttműködik a városi, megyei és az országos diáksport szervezetekkel. ... >>

Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kandó K. u. 14.
képviselő: Bene János Zsolt kuratóriumi elnök
Tárgyi feltételek biztosítása a tanórán kívüli tevékenységek és a tanulók szabadidős programjainak bővítése érdekében. ... >>

ICKAA-HUNGARY Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai hegy 69/c.
képviselő: Bóta Attila elnök, Oprea Arthur (tiszteletbeli elnök)
Az ICKAA nemzetközi szervezeten belül működő harcművészeti stílusok, küzdősportok, egészséges életmód népszerűsítése, tagok edzése, képzése, oktatása, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, vizsgákra, versenyekre felkészítés az Alapszabály ... >>

Ifju Múzsák Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Smuta Attila elnök
Zeneművészeti és vizuális művészeti képzést elősegítő eszközök vásárlása. Főiskolai hallgatók és művészeti együttesek részvételének anyagi támogatása művészeti jellegű versenyeken és hasonló jellegű rendezvényeken, valamint művészeti táborokon és egyéb projektekben. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Bognárné Bartók Ildikó elnök
Segíti az iskola tanulóinak a tárgyi és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató- nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

In Memoriam Varga Tanárnő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Damjanich u. 7.
képviselő: Bognár Lászlóné
Varga Lászlóné magyar szakos tanárnő versbarát, verset szerető emberke volt. Könyvtárunkban több éven át vezetett szakkört, Erzsébet napon szavalatokkal emlékezni, és az általa megkezdett nemes utat folytatni. ... >>

Inner Wheel Kecskemét Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Deli Gyöngyvér elnök, Tari Annamária titkár
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása, oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melyek bevételei szolgálnak fedezetül. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő és kultúramegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Iskolatáska Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 5.VI.619.
képviselő: Probojáczné Túri Éva elnök
Szegény sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő arra érdemes kecskeméti állandó lakos diákok beiskolázásának, továbbtanulásának támogatása. ... >>

Iván Gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 9.
képviselő: Csatai Imre kuratóriumi elnök
Fernandez Iván a Kecskeméti Piarista Általános Iskola és Gimnázium 11/a. osztályos tanulója 1999. autusztus 24-én súlyos gerincsérülést szenvedett. Ezen alapítvány célja Fernandez Iván gyógyulásának, egészségügyi ellátásnak, rehabilitációnának ... >>

"Jótékony Mozgás" Képességfejlesztő Közhasznú Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Ifjúság útja 45.
képviselő: Végel Ibolya kuratóriumi elnök
Foglalkozások, képzések, rendezvények szervezésével a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermekek oktatása, nevelése, közoktatásba történő integrációjának elősegítése, pszichomotoros és egyéb terápiák, valamint speciális módszerek igénybevételével ?különös tekintettel az ún. bázisterápiákra (mozgás-, beszédpercepció terápia). Mindezen célok érdekében az Alapítvány szükségesnek tartja a fenti tevékenységi körben szakmailag alátámasztott, alapos kutatások folytatását, ezek gyakorlatba, foglalkozásokba ültetését ... >>

Jutalomdíjalap az Iskolát 1910-ben Alapító Kada Elek Polgármeter Emlékezetére

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Tóth Imréné
A Kecksmeéti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatos tanulóinak jutalmazása, ill.segélyezése. ... >>

Kada Elek Közgazdasági Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Kovácsné Nagy Etelka képviselő
A közgazdasági szemlélet fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése, az oktatásban-, kutatásban- és a fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért oktatók, kutatók és a kutatásfejlesztésben közreműködők szakmai színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeik elősegítése, nemzetközi kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

Kandó Kálmán Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.63.
képviselő: Károly Vilmos
A Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeink javítása az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Katedra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Dr. Tubak István
A korszerű középiskolai oktatás támogatása és segítése, különösen a Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeinek javítása, - a szakképzés új lehetőségeinek kutatása, új szakmák oktatásának megindítása, illetve mindezen feladatokhoz szükséges pénzügyi alapok megteremtése, - az egészség- és környezetvédelmi oktatás-nevelési program tudományos kutatásának pénzügyi finanszírozása, az e témában kidolgozott, megvalósítható ötletek kivitelezésének pénzügyi támogatása, - tehetséges gyermekek művelődésének támogatása, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Katedra Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Tóth István
A Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola fenntartása és támogatása, mely magában foglalja: - a legkorszerűbb középiskolai oktatás támogatását és segítését, kiemelten az informatikai és művészeti tárgyakét, - a szakképzés új lehetőségeinek ketatását, - a nyelvtanulás támogatását, - a továbbtanulás, hazai és külföldi tanulmányutak támogatását. ... >>

Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Karagics Mátyás elnök
A Katona József Gimnázium pedagógia programjával, nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak megteremteni a rendszeres mozgási lehetőséget., Intézményen belüli, intézmények közötti, szakszövetségek által kiírt versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése., Szabadidősportok népszerűsítése, túrák, sporttáborok tervezése, szervezése és lebonyolítása., Az intézmény (Katona József Gimnázium), a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával, a Katona DSE jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás iskolán kívüli feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Különböző tömeg és élsportrendezvények, kupák szervezése, lebonyolítása., Rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a helyi sportegyesületekkel az utópiás nevelés érdekében., A kialakuló sportiskolai rendszerben a bázis iskolaként való megjelenés biztosítása. ... >>

Katonatelepi Óvodáskért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét-Katonatelep, Platán utca 1.
képviselő: Dr. Lászlóné Bíró Lili kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása: elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok, kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Kecskemét az Úszásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 1.
képviselő: Magó Gábor
Óvodás és iskolás korú fiatalok úszásoktatásának és az egészséges életmódra nevelésnek a támogatása. ... >>

Kecskemét és Környéke Közoktatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
képviselő: Klinger Ádám kuratórium elnöke
Kecskemét és Térsége iskolatársuláshoz tartozó közoktatási intézmények oktatásfejlesztési és korszerűsítési programjainak támogatása, a pedagógusok munkájának modernizációjához szükséges továbbképzésének támogatása, kutatások és kisérleti programok végzése, illetve támogatása a kozoktatásfejlesztés -pedagógiai innováció - és esélyek egyenlőségének hatákonyabb biztosítására törekvő iskolafejlesztés körében. Ezen programok segítségével a társadalmilag hátrányos környezetből érkező általános és középiskolai tanulók számára biztosítani a lehetőséget az iskolai tanulmányok kezdő szakaszában a lemaradás megelőzésére, a már mutatkozó hátrányok csökkentésére, és a kiemelkedő képességű tanulók felfedezésére és további fejlesztésére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt./1.
képviselő: Péterné Fehér Mária kuratóriumi elnök
Kecskemét kulturális örökségének részét képező, az évszázadok során keletkezett és levéltárban őrzött történeti dokumentumok (oklevelek, iratok, fotók stb.) jó állapotban való megőrzéséhez, a károsodott dokumentumok helyreállításához (restaurálás, köttetés, tisztítás stb.) segítségnyújtás. A város története szempontjából jelentőséggel bíró dokumentumok felkutatása. Helytörténeti kiadványok, tudományos munkák megjelentetése. Helytörténettel kapcsolatos tudományos kutatómunkák támogatása. Helytörténeti kiállítások, konferenciák rendezése. Diákok részére tanulmányi versenyek, helytörténeti pályázatok meghirdetése, díjazása. Az iskolai tantervvel összhangban helytörténeti órák tartása. ... >>

Kecskemét Mathiász János Hegyközség

(oktatási)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Dr. Domokos Zoltán elnök ... >>

Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Ágoston Gábor kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsősorban oktatási és kultúrális célokra alakult. Feladata a Móricz Zs. Ált. Iskola tanulóinak jutalmazása, a tehetségek segítése, a teljesítmények elismerése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, valamint a költségvetési fedezet hiánya miatt megvalósíthatatlan kezdeményezések, újítások segítése. ... >>

Kecskemét Ökölvívó Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Sport u.1.
képviselő: Benda Tivadar elnök, Pataki Miklós képv.jog.tag
Kecskemét város ökölvívó tevékenységének támogatása, utánpótlás nevelés, új tehetségek felfedezése és felnőtt versenyzők, edzők patronálása. ... >>

Kecskemét Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Hortobágyi Tibor elnök
Helyi szinten: A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészben élő emberek; - közösségi életük és társadalmi kapcsolataik, - szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk, - hitéleti lehetőségeik, - családi és egyéni életük, minél teljesebb, jobb megszervezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. A Kecskemét-Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének, valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának, szervezésének, folyamatos működésének szellemi, lelki és anyagi támogatása. A szociálisan megnehezült életsorsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése, támogatása. Regionális, illetve országos szinten: Elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása. A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése, ezen csoportok védelme, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, u. ?családi órák?, a szexuális úton terjedő betegségek ? SZTB-k ? és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója). Az előző (2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző ? oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, a családpedagógiai, stb. - területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra, és a boldog családi életre. ... >>

Kecskemét Város Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 18.
képviselő: Száraz Hajnalka
Az alapítvány elsődleges célja, hogy Kecskemét város területén élő fiatalok körében a testedzést és a sportolást népszerűsítse és ezzel a város sportjának utánpótlás nevelését megkönnyítse. A sportmozgalom három alapvető területének anyagi segítése az állami, az önkormányzati, valamint az állampolgári erőforrások segítségével. Ennek elérése érdekében: - Elősegíti, hogy a tanintézetekben - elsősorban a diáksport egyesületek keretein belül - minél több fiatal kapcsolódjon be a sportmozgalomba. A versenyrendszerek szervezettségének fokozása, minél több helyi sporteseménynek a megszervezése és ezek segítése pénzügyi eszközökkel. - Az utánpótlás versenyeken feltűnt fiatal tehetséges sportolók tervszerű versenyeztetése és menedzselése annak érdekében, hogy eredményeikkel tovább öregbítsék Kecskemét város hírnevét. - A fiatal tehetséges sportolók - a család szociális helyzetének ismeretében- anyagi segítése, hogy megfelelően tudjon felkészülni a versenyekre. - Nehéz anyagi körülmények között élő sportolók és azok családjai részére jótékony célú sportesemények és egyéb rendezvények megszervezése. - Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. - Alapítvány a gazdálkoádsa során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. - Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. - Sportrendezvények, városi szintű sporttársadalmi események megszervezése, lebonyolítása. - Sportot népszerűsítő kiadványok, szakmai anyagok készítése, illetve támogatásán keresztül segíteni Kecskemét város sportjának társadalmi elismertségét. - Sportszervezetek műkönésének támogatása. ... >>

Kecskeméti Amatőr Sportolókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11.
képviselő: Mihalik Gábor kuratóriumi elnök
A Kecskeméten és környékén élő emberek, diákok sportolásának elősegítése, ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása. A sport tevékenységekhez szükséges sport ? eszközök, - felszerelések előteremtése, valamint azok beszerzésének megkönnyítése. Különböző sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. A hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények közt élő tehetséges sportolók felkutatása, megsegítése, támogatása. A köztudatban kevésbé ismert sportágak, szakosztályok népszerűsítése, támogatása. ... >>

Kecskeméti Aranymálinkó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Jász utca 32.
képviselő: Hammer Tiborné kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az óvodai élet fejlesztése, ennek keretében az óvodások és az óvodai csoportok támogatása, az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Kecskeméti Asztalitenisz Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 30 III./10.
képviselő: Dr. Hüvelyk Attila
A Club társadalmi szervezet, amely működését a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján fejti ki. A Sportclub az e törvényben megállapított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., illetve a Ptk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Club célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak növelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Club gondoskodik a rendszeres testedzésről és sportolásról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és szabadidő tevékenységét. ... >>

Kecskeméti Csocsó Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Csányi János körút 6.
képviselő: Farkas Attila elnökhelyettes, Péter Gergő Gyula elnök
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése; a csocsó sportág hazai népszerűsítése, a csocsó oktatás színvonalának növelése, valamint a hazai fiatalság körében való terjesztése; utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Kecskeméti DELFIN Kézilabda Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 3.
képviselő: Echardt Balázs titkár, Füredi András elnök, Rácz Géza ügyvezető elnök
Kecskemét város kézilabda sport életének szervezése, támogatása, fellendítése. Utánpótlás nevelése, új tehetségek felkutatása. A versenyzők eredményes munkájának szponzorálása, patronálása. Játékvezetők, edzők biztosítása, képzésük és továbbképzésük szervezése, munkájuk értékelése, ellenőrzése. Versenyek, bajnokságok rendezése, költségek finanszírozása. A tagság érdekképviselete. Sportlétesítmények használata, működtetése. ... >>

Kecskeméti Diákokért és Tanárokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 7.
képviselő: Fekete Béla elnök
Alapfokú művészeti iskola létesítése és működtetése, ösztöndíj biztosítása művészeti képzésben résztvevő tehetséges és szociálisan rászorult tanulók számára. Művészeti oktatásra irányuló kutatások végzése, illetve támogatások nyujtása, művészeti események szervezéséhez. ... >>

Kecskeméti Élelmiszerkereskedők Klubja

(oktatási)

6000 Kecskemét, Dankó P. u. 33.
képviselő: Molnár István ... >>

Kecskeméti Experte Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Géza fejedelem körút 39.
képviselő: Boros László titkár, Kobela János Zsolt elnökhelyettes, Kobela Roland elnök
Az Egyesület elsősorban az autó és motorsport népszerűsítését tekinti céljának, alapvetően az autó és motorsport nyújtotta sportos és egészséges életmód hirdetésére alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy egyre szélesedő körben megpróbálja népszerűsíteni eme csodálatos és egészséges időtöltést, és tervezi támogatni az átlagosnál tehetségesebb és elszántabb autó-és motorsportot kedvelő személyek érvényesülési lehetőségeit. ... >>

Kecskeméti Fesztivál Kórus Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai utca 8. I/3.
képviselő: Jobbágy Lajos elnök
Az egyesület más, hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezettel együttműködve: gondoskodik saját tagsága és a kívülállók körében a kórusművészet céltudatos népszerűsítéséről, programjainak propagálásáról, ismertetéséről. Részt vesz hazai és külföldi koncerteken fesztiválokon, versenyeken, oktatási, kulturális és nevelő célzattal foglalkozik tagjaival. Szervezi ?az egyesület tagjai részére- közös együttlétek, továbbképzések stb. lebonyolítását. Gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges kiadványok megjelentetéséről, terjesztéséről. Anyagi támogatást nyújt: az egyesület működéséhez, az egyes közösségi programok megvalósításához, a szakmai munka elismeréséhez, az egyes programok alkalmával kiemelkedő segítséget nyújtók jutalmazásához, a tagok testi, erkölcsi, oktatási, kulturális fejlődésének elősegítéséhez. ... >>

Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédelmi Egyesület

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14.
képviselő: Bagi Béla elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 45. §-a, valamint a Ptk. 61-65. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ?tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki. A fogyasztóvédelem hatékonyságának növelése, valamint a vidéki területek életminőségének javítása. A fogyasztók gazdasági esélyegyenlőségének növelése, a fogyasztói tudatosság erősítése. Egészséges szemléletű fogyasztóvédelmi politika és rugalmas piacfelügyeleti módszerek érvényre juttatása, amely a fogyasztók pozícióit, testi épségét és anyagi biztonságát erősíti. A fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése. Közreműködés a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, és annak érvényesülésének figyelemmel kísérése. A fogyasztóvédelmi célú társadalmi szervezetek együttműködésének erősítése. A fogyasztóvédelmi célú források bővítésének ösztönzése. Tisztességtelen piaci magatartás miatti fellépés. A tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával a közvélemény tájékoztatása. Tudatos fogyasztóvá nevelés a tájékoztatás és oktatás szerepének növelésével, hogy a jogaikkal és kötelezettségeikkel megfelelően tisztába legyenek a fogyasztók. A fogyasztói érdekek védelme céljából részvétel a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Közreműködés a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül. Az önkormányzat fogyasztóvédelemmel kapcsolatos programjainak figyelemmel kísérése. Jövedelemszerzési, foglalkoztatási lehetőségek feltárása. A nők, fiatalok és idősebb lakosok sajátos igényei kielégítésének előmozdítása. Vidéki területek a jövő nemzedékek számára vonzóvá tétele. ... >>

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Danyi József kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Főiskolán belül működő karok oktatási és kutatási feltételei javulása, azért, hogy a szellemi tőke folyamatosan gyarapodjon. - a graduális,posztgraduális képzés erősítése, továbbá a kutatásfejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, - hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatása, - a külföldi társintézményekből a Kecskeméti Főiskolára képzésre, továbbképzésre, kutatási tevékenységre, stb. érkező diákok, oktatók költségeinek részbeni bizotsítása, - a hallgatók és az oktatók sportolási, kultúrális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Kecskeméti Gazdakör

(természetvédelem,oktatási)

6000 Kecskemét, Mindszenti krt.71.
képviselő: Trencsényi Gizella elnök
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gépi -és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és természetes környezet megóvása. ... >>

Kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hegedűs köz 17.
képviselő: Dobos Andrea kuratóriumi elnök, László Judit kuratóriumi titkár
A Duna-Tisza köze az elkövetkező években a magyar kormány és az Európai Unió által támogatandó fejlesztési tevékenységek egyik célterülete lesz. A fejlesztések megvalósulása azonban elképzelhetetlen a fejlesztési tevékenységet a napi gyakorlatban megvalósuló, nem profitszerzésben érdekelt szervezetek aktív közreműködése nélkül. Az alapítvány egy ilyen közreműködő szervezetként kíván közreműködni, amely a fejlesztési programokban egyaránt partnere tud lenni a központi kormányzatnak és helyi szereplőknek. (vállalkozások, önkormányzatok, civil szféra, egyéb non-profit szervezetek, etc.). Az Alapítvány célja, hogy a tudomány és kultúra területén mind az ifjúság, mind a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bel-és külföldön egyaránt megfelelő ismereteket kapjanak az Európai Unió napi gyakorlatában megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatosan, valamint, hogy a fejlesztéshez szükséges támogatások megszerzéséhez segítséget nyújtson. Mindezeket ismeretterjesztéssel, képzéssel, tanulmányok készítésével, szervezési segítséggel, PR munkákkal, kapcsolatépítéssel és kapcsolattartással, valamint pályázatok, fejlesztési elképzelések kidolgozásában és megvalósításában való közreműködéssel kívánja az Alapítvány elérni. Az alapítvány részt kíván venni a terület, vidék, vállalkozás és humánerőforrás- szociális-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi fejlesztési programokban, elsősorban a Duna-Tisza közén, de nem csak ott, hanem tágabban az egész Alföldön, esetenként azon túlnyúlóan is. ... >>

Kecskeméti Gépjármű Márkakereskedők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
képviselő: Csernák Sándor alelnök, Tormási Attila elnök
Az egyesület célja elsősorban a márkakereskedés és alkalmazottainak, de más állampolgárok részére is olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett gépjárműkereskedés és javítás kérdéseinek bemutatását, oktatását és megismerését. E cél érdekében felvállalja e kérdéskört tárgyaló tájékoztató anyagok kiadását, valamint előadásokat, képzést és továbbképzést, vitafórumokat, konferenciákat és kiállításokat szervez az Alapszabály 2.pontja ... >>

Kecskeméti Gordon Iskola Létrehozására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 22/b.
képviselő: Nádas Mária
A magyar közoktatási és egészségnevelési reform előrevitelében való aktív részvétel. Thomas Gordon pedagógiai elveinek gyakorlati alkalmazására és elterjesztésére alkalmas oktatási központ létrehozása. ... >>

Kecskeméti Gyémánt Félkrajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Bíró L. utca 22.
képviselő: Csató Lajosné
A Kecskemét Bíró Lajos úti Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Baltás Géza kuratóriumi elnök
A kecskeméti gyermekosztályon az orvosi és nővéri gyógyító megelőző munka agyagi hátterének megteremtése. A korszerű és hatékony betegellátáshoz nélkülözhetetlen műszerek, felszerelések biztosítása. A technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése. Az osztályon dolgozó orvosok és nővérek szakmai továbbképzésének a pénzügyi támogatása. ... >>

Kecskeméti Hallgatókért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap utca 4-2.
képviselő: Hornyik Péter Endre elnök
Az egyesület felkarolja a Kecskeméti Főiskola szellemiségével és hagyományaival összhangban álló kezdeményezéseket. Elő kívánja segíteni az intézmény eredményesebb működését, társadalmi ismeretségének növelését, oktatóinak és hallgatóinak önmegvalósítását. Ennek keretében fejleszti az intézmény tudományos, kulturális életét, javítja szociális és mentálhigiénés viszonyait. ... >>

Kecskeméti Katona József Gimnázium Baráti Társaság

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Dr.Vas Árpád
A Katona József Gimnázium hagyományainak, értékeinek ápolása, őrzése, a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai között a folyamatos kapcsolat és tapasztalat csere, rendezvény szervezése, tanácsaival segíti a gimnázium oktató, nevelő tevékenységét, támogatja a gimnáziomot és tehetséges tanulóit, gondoskodik a média igénybevételével az egyesület minél sikeresebb megvalósításáról, felkutatja az egykori tanárokat, az érettségi találkozó szervezőit az Alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kecskeméti Kereskedelmi és Közgazdasági Iskolában Végzettek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Polyák Péter elnök
A Kecskeméten kereskedelmi és közgazdasági iskolában végzett, volt diákok közötti kapcsolattartás. Az 1910-ben alakult Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolához és jogutódaihoz kötődő hagyományrendszer ápolása. A Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolát, és jogutódait a városhoz és Kecskemét kiváló egyéniségeihez kapcsoló emlékeknek felkutatása és gondozása. A tagok számára véleménycsere és találkozási lehetőség biztosítása. Az iskola hagyományainak megfelelő eredményes kutató nevelő munkájának segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal