Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
3. oldal

Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 1.
képviselő: Dr. Csatári Bálint kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a városi közművelődési munka elősegítése, az egyetemes és magyar kultúra értékeinek a közvetítése, a hagyományok ápolása érdekében az Alapító Okirat 2.pontja szerint. ... >>

Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Zimay László u. 6/a.
képviselő: Farkas Gábor kuratóriumi elnök, Leskowsky Albert titkár
AA közalapítvány célja: - kulturális tevékenység támogatása, -kulturális örökség megóvása - a magyar és külföldi népi és egyéb hangszerek gyűjtése, megőrzése, bemutatása, -részvétel a város kulturális életének eseményeiben, -az egyetemes zenei és hangszerkultúra értékeinek felkutatása, népszerűsítése, pályázatok és ösztöndíjak kiírása, hangszerkészítés, restaurálás, zeneszerzés, hangszergyűjtés, hangszertörténet témakörökben az Alapító Okirat 4. pontja szerint. ... >>

Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Ágoston Gábor kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsősorban oktatási és kultúrális célokra alakult. Feladata a Móricz Zs. Ált. Iskola tanulóinak jutalmazása, a tehetségek segítése, a teljesítmények elismerése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, valamint a költségvetési fedezet hiánya miatt megvalósíthatatlan kezdeményezések, újítások segítése. ... >>

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
képviselő: Ifj. Bozsó János
Bozsó Gyűjtemény életművét és műgyűjteményét tartalmazó kecskeméti Bozsó Gyűjtemény fenntartása és annak a közművelődést szolgáló állandó és időszaki kiállítások keretében történő folyamatos bemutatása. ... >>

Kecskemét Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 5/a.
képviselő: Király József elnök, Varga József titkár
A természetes és jogi személyes önszerveződése által létrejött egyesület alapvető célja, hogy a demokratikus közélet működésének megfelelően határozottan véleményt formáljon Kecskemét város fejlesztési és városüzemeltetési helyzetéről és feladatairól, kifejezésre juttassa a városlakók és az itt működő szervezetek igényeit és véleményét a városi életminőség folyamatos javítása szempontjából. A maga sajátos eszközeivel részt vállaljon mind a problémák feltárásában, mind pedig azok megoldása erkölcsi és anyagi forrásai felkutatásaiban. Részt vállaljon a város haladó hagyományai feltárásában, kulturális gazdasági és építészeti emlékei megőrzésében, valamint új kulturális és városszépítő értékek létrehozásában. Részt vállaljon a környezetvédelemben, a turisztikai szolgáltatásban, a műemlékvédelemben és a kulturális örökségek megóvásában. szövegrész bejegyzését. ... >>

Kecskemét-Aomori Baráti Kör

(kulturális)

6000 Kecskemét, Árpád krt.4.
képviselő: Király József
Kecskemét és Aomori város polgárai és különböző szervezetei között kapcsolatok kialakítása, azok folyamatos, gyakorlati működtetése és fejlesztése. Megismertetni egymás kultúrális, gazdasági életét, azok befolyásoló tényezőit, annak igényével és reményében, hgy ezen egyesület tagjainak tevékenysége híven szolgálja a Kecskeméten és Aomoriban élő emberek közötti földrajzi távolság legyőzését, a hasonló érdeklődésű körök és egyének eszméi, ill. személyes találkozását és együttműködését, az alapszabály III. pontja ... >>

Kecskeméti -Fülöpházi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Énekes utca 33.
képviselő: Fejes István elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápo­lása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a köz­rend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támoga­tása. ... >>

Kecskeméti Demokratikus Ifjúsági Szövetség (KEDISZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Bereczki Károly
Biztosítja a közéleti szerepvállalás lehetőségét és szabadidő szervezése (pld. sport, kulturális, szórakoztató stb.) tevékenységet folytat az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Diákokért és Tanárokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 7.
képviselő: Fekete Béla elnök
Alapfokú művészeti iskola létesítése és működtetése, ösztöndíj biztosítása művészeti képzésben résztvevő tehetséges és szociálisan rászorult tanulók számára. Művészeti oktatásra irányuló kutatások végzése, illetve támogatások nyujtása, művészeti események szervezéséhez. ... >>

Kecskeméti Fesztivál Kórus Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai utca 8. I/3.
képviselő: Jobbágy Lajos elnök
Az egyesület más, hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezettel együttműködve: gondoskodik saját tagsága és a kívülállók körében a kórusművészet céltudatos népszerűsítéséről, programjainak propagálásáról, ismertetéséről. Részt vesz hazai és külföldi koncerteken fesztiválokon, versenyeken, oktatási, kulturális és nevelő célzattal foglalkozik tagjaival. Szervezi ?az egyesület tagjai részére- közös együttlétek, továbbképzések stb. lebonyolítását. Gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges kiadványok megjelentetéséről, terjesztéséről. Anyagi támogatást nyújt: az egyesület működéséhez, az egyes közösségi programok megvalósításához, a szakmai munka elismeréséhez, az egyes programok alkalmával kiemelkedő segítséget nyújtók jutalmazásához, a tagok testi, erkölcsi, oktatási, kulturális fejlődésének elősegítéséhez. ... >>

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Danyi József kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Főiskolán belül működő karok oktatási és kutatási feltételei javulása, azért, hogy a szellemi tőke folyamatosan gyarapodjon. - a graduális,posztgraduális képzés erősítése, továbbá a kutatásfejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, - hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatása, - a külföldi társintézményekből a Kecskeméti Főiskolára képzésre, továbbképzésre, kutatási tevékenységre, stb. érkező diákok, oktatók költségeinek részbeni bizotsítása, - a hallgatók és az oktatók sportolási, kultúrális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Kecskeméti Hallgatókért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap utca 4-2.
képviselő: Hornyik Péter Endre elnök
Az egyesület felkarolja a Kecskeméti Főiskola szellemiségével és hagyományaival összhangban álló kezdeményezéseket. Elő kívánja segíteni az intézmény eredményesebb működését, társadalmi ismeretségének növelését, oktatóinak és hallgatóinak önmegvalósítását. Ennek keretében fejleszti az intézmény tudományos, kulturális életét, javítja szociális és mentálhigiénés viszonyait. ... >>

Kecskeméti Jazz Alapítvány

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Hullám u. 14.
képviselő: Ittzés Tamás, Lázár Miklós titkár, Török József
A Bohém Ragtime Band által évenként megrendezésre kerülő Ragtime-Jazz Találkozók anyagi fedezetének legalább részleges biztosítása. - Az alapítvány lehetőségeihez mérten a jazz-el kapcsolatos kecskeméti kezdeményezések és események támogatása. ... >>

Kecskeméti Jazzbarátok Egyesülete

(kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Studer Béla ... >>

Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Salánki István
Az egyesület célja, hogy a művelődés egészének olyan új vagy részterületein tevékenykedjen, ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti, képviseli az egyesületbe tömörülő csoportokat, az Alapszabály II. pontja ... >>

Kecskeméti Katona József Gimnázium Baráti Társaság

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Dr.Vas Árpád
A Katona József Gimnázium hagyományainak, értékeinek ápolása, őrzése, a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai között a folyamatos kapcsolat és tapasztalat csere, rendezvény szervezése, tanácsaival segíti a gimnázium oktató, nevelő tevékenységét, támogatja a gimnáziomot és tehetséges tanulóit, gondoskodik a média igénybevételével az egyesület minél sikeresebb megvalósításáról, felkutatja az egykori tanárokat, az érettségi találkozó szervezőit az Alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kecskeméti Kereskedelmi és Közgazdasági Iskolában Végzettek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Polyák Péter elnök
A Kecskeméten kereskedelmi és közgazdasági iskolában végzett, volt diákok közötti kapcsolattartás. Az 1910-ben alakult Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolához és jogutódaihoz kötődő hagyományrendszer ápolása. A Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolát, és jogutódait a városhoz és Kecskemét kiváló egyéniségeihez kapcsoló emlékeknek felkutatása és gondozása. A tagok számára véleménycsere és találkozási lehetőség biztosítása. Az iskola hagyományainak megfelelő eredményes kutató nevelő munkájának segítése. ... >>

Kecskeméti Keresztény Ifjúságért Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Lestár tér 2.
képviselő: Dr. Somogyi Zsuzsanna alelnök, Kovalcsik Nóra elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki.Olyan rendezvények, programok, programsorozatok szervezése, melyek fejlesztik a keresztény fiatalok egyéni és közösségi szerepvállalását, aktív közreműködésüket., Segítséget nyújtani a keresztény fiataloknak személyiségük fejelsztéséhez, hozzájárulni ahhoz, hogy nyitottá váljanak közvetlen környezetükre, a mellettük élő emberek problémáira., Az egyesület közösségi eszközeivel fejleszteni kívánja a fiatalok problémamegoldó készségét, segít elfogadni az őket körülvevő világ nehézségeit., Olyan keresztény értékteremtő, értékközvetítő, kreatív, interaktív programok, illetve prog-ramsorozatok szervezése ifjú korosztály számára, melyek a fiatalok közösségeinek kezde-ményezésével jönnek létre., A programok a keresztény fiatalok aktív közreműködésével va-lósulnak meg, és az ifjúsági közösségek fejlesztését, saját hagyományainak megteremtését, ápolását, és azok folytatását szolgálják, amelyekben a megsokszorosító (multiplikáló) ha-tás célként jelenik meg., Az egyesület fontos célja Kecskemét és a vonzáskörzetébe tartozó települések ifjúságmegtartó erejének növelése, településszintű keresztény ifjúsági közösségfejlesztő folyamatok segítésével., A helyi fiatalok és a felnőtt társadalom közötti olyan együttműködés elindítása és segítése, amely hosszabb távon életképes önsegítő, településfejlesztő korosztályi csoportok, formalizált szervezetek létrejöttét eredményezi, vagy a már korábban indított közösségi kezdeményezés továbbfejlesztését segíti., Olyan projektek, rendezvények szervezése, melyek a keresztény szellemiségű gyermek-és ifjúsági közösségek kezdeményezésére a közösség tagjainak aktív szerepvállalásával valósul meg., Olyan ifjú-sági táborok szervezése, melyek értékorientált foglalkozásaikkal biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárulnak a keresztény ifjúsági kezdeményezések, közösségek erő-sítéséhez., Olyan ifjúsági részvétellel megvalósuló programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának megmutatására, illetve a településen felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására., Az azonos keresztény értékrendet elfogadó, a kultúra, a média, a nemzeti értékeinek és a hagyományainak ápolása területén működő csoportok összefogása, közösséggé formálása., A keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme., Az egyesület céljaival összhangban működő hazai, határon túli és külföldi ke-resztény ifjúsági szervezetekkel együttműködés. ... >>

Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
képviselő: Dr. Horváth Ágnes kuratóriumi elnök
A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet működési feltételeinek javítása, az Intézet magyar szakemberek képzését és továbbképzését szolgáló oktatási programjait erősíteni, ösztöndíjakkal támogatni az intézet magyar és nemzetközi tanfolyamait. ... >>

Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar (Iparos Dalárda) Alapítvány

(kulturális)

Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
képviselő: Tornyi László
Az 1888-ban Polgári Dalkör néven alapított énekkar fenntartása, fejlesztése és működtetése. ... >>

Kecskeméti M.Bodor Pál Kamarazenekari Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Palotás József ... >>

Kecskeméti Magyar-Izraeli Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 5.
képviselő: Arató Júlia elnök
Az ország szellemi, erkölcsi és anyagi fejlődése érdekében a klasszikus polgári értékek képviselete, népszerűsítése. Az Egyesület lehetőséget és fórumot kíván biztosítani az ország modernizációját elősegítő zsidó-keresztény látásmód, életszemlélet és haladó történelmi hagyományok bemutatásának. Az Egyesület fel kíván lépni az emberi és állampolgári szabadságjog védelme érdekében, továbbá a rasszizmus, antiszemitizmus és fajgyűlölet minden fajta megnyilvánulásával szemben. ... >>

Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Pásztor utca 27.
képviselő: Császárné Somodi Klára alelnök, Kovács János elnök
A magyar zenei hagyományok ápolása és megőrzése, a magyar dal-és nótakincs megismertetése, terjesztése. ... >>

Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Bodóczky László elnök, Kabók József titkár
az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és népszerűsítő tevékenység folytatása, az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása, az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás támogatása, mindezen tevékenységek keretében kiemelten foglalkozik Kecskemét és vonzáskörzetében született, élt, illetve Kecskeméthez és vonzáskörzetéhez kötődő olimpikonok emlékének ápolásával, megőrzésével, relikviák gyűjtésével, az olimpikonokkal való rendszeres kapcsolattartás, a társadalmi szervezet célja megvalósítása érdekében kulturális, ismeretterjesztő, tevékenységet végez, valamint a sportörökség megóvásáért munkálkodik. ... >>

Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplomköz 1/3.
képviselő: Krajcsovszki József elnök
Kecskemét városa kulturális életének szolgálata, oratórikus művek, kórushangversenyek rendezésével színesíteni a város, Bács-Kiskun megye és Magyarország koncertéletét. Külföldi kórusfesztiválokon való részvétellel képviselni a magyar zenekultúrát, különös tekintettel Kodály Zoltán Kecskemét városának szülötte művészetére. Jótékonysági hangversenyekkel segíteni a rászorulókat. Továbbra is ápolni a város /megye/ ének és zenetanárainak szakmai továbbképzését, a kórus karvezető tagjainak fórumot adni énekkaraik szerepeltetésére, közös hangversenyek rendezésével az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Piarista Templom Orgonájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Domokos Zoltán
Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének- Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kis utca 4.
képviselő: Sápi Ágoston Zoltán kuratóriumi tag, képviselő
Gyermekjóléti-, szociális-, egészségügyi-, valamint személyes szolgáltatások nyújtása., Generációk közötti kapcsolat erősítése., Oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása., Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése., Esélyegyenlőség, a jólét, valamint a társadalmi kirekesztődés érdekében szolgáltatások nyújtása., Olyan személyek csoportos támogatása, akik a társadalmi szolgáltatásokhoz így különösen a szociális szolgáltatásokhoz csak segítséggel juthatnak hozzá., Önkormány-zatok, önszerveződő csoportok segítése a kötelező, vagy vállalt feladataik ellátásában., Kü-lönböző elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, segítése., Fenti célok megvalósítása érdekében az Európai Uniós szolgáltatások integrálása, felhasználhatóságuk biztosítása. Magyar nemzeti hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
A Kecskeméti Református Egyházközség iskolái részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyútás.A korábban működött és 1990. március 25-ével újraindult kecskeméti református kollégiumi iskoláink fenntartásához, a református kollégiumi nevelés hagyományainak ébrentartásához, oktatási, nevelési, diákotthoni feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A Kollégium bővítési feltételeinek megteremtését szolgáló feladatok támogatása.A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi akciók, előadások, konferenciák szervezésének támogatása, továbbá a Kollégium diákjai által szervezett és megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek támogatása. ... >>

Kecskeméti Rotary Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Tari Jenő István kuratóriumi elnök
A kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E körben nemzetközi tevékenységet is végez, így különösen nemzetközi kulturális és cserekapcsolatok lebonyolításának biztosítása. Társadalmi vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű egyének és szervezetek támogatása. ... >>

Kecskeméti Szent László Lions Club

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Csányi J. körút 1-3.
képviselő: Dr. Mihó Ferenc elnök
Megteremteni és terjeszteni a megértés szellemét a világ népei között. Önzetlen anyagi segítségnyújtás a klubon és a LIONS mozgalmon keresztül a rászoruló, sérült beteg, elesett, boldogtalan embertársainkon, nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. Érvényt szerezni a jó kormányzás elveinek és a jó állampolgári érzületnek. Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt. Egyesíteni a klubokat a barátság, a bajtársiasság és a kölcsönös megértés kötelékeiben. Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés nyílt megvitatására, kizárva ugyanakkor, hogy a klub tagjai szélsőséges politikai akciókban vagy szektás vallásokban részesek legyenek. Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi juttatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot, és a magas etikai normákat érvényesíteni úgy a kereskedelemben, az iparban, a szabadfoglalkozású, a közszolgálati és egyéb szakmákban, mint az egyén törekvéseiben. ... >>

Kecskeméti Szőlőinda (Grapevine) Club

(kulturális)

6000 Kecskemét, Levél utca 17.
képviselő: Varga Attila elnök ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Kollégoumi Önkormányzatát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai tér 4.
képviselő: Monoki Györgyi
A Lővei Klára Kollégiumban - a hallgatói közélet eseményeinek gazdagítása, a szakmai- és szabdidős programokra vonatkozó kezdeményezések felkarolása és támogatása, - a kollégiumi önkormányzat és más kollégiumi közösségek, diákszervezetek, egyesületek munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, programjainak támogatása, népszerűsítése, - közreműködés a hallgatói közélet, a hallgatói kezdeményezések, a kollégiumi önkormányzat létéhez, valamint az intézmény otthonosabb, komfortosabb és sokszínűbb szolgáltatást nyújtó működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében. ... >>

"Kecskeméti Tűzoltó Múzeum" Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Vadvíz utca 21.
képviselő: Szabó József kuratóriumi elnök
Tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek, írásos dokumentumok felkutatása, gyűjtése, restaurálása, megőrzése, bemutatása, tudományos feldolgozása., A magyarországi tűzvédelem és tűzoltóság személyi, tárgyi, szervezeti változások történeti feltárása, feldolgozása, bemutatása., A tűzvédelemhez, tűzoltósághoz kapcsolódó kulturális hagyományok feltárása, megőrzése, támogatása, bemutatása., Tematikus tűzoltó múzeum létesítése, fenntartása, működtetése., Együttműködés hasonló célú hazai intézményekkel, valamint nemzetközi kapcsolatok kialakítása a tűzoltósággal kapcsolatos ismeretek és tárgyak kölcsönös megismertetése érdekében., A tűz megelőzéséhez, tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretterjesztés, oktatás, szakmai továbbképzés, tudományos kutatás. ... >>

Kecskeméti Utazók, Oktatók és Természetfotósok Természetkutató Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 18. VIII/22.
képviselő: Kecskés Ágnes titkár, Szabó Ödön elnök
Az ifjúság számára szemléletformáló erejű turisztikai programok, ismeretterjesztő előadások, táborok szervezése a nyári és évközi szabadidő hasznos eltöltése, a természet megismertetése és megszerettetése érdekében. Ismeretterjesztő anyagok (kiadványok, könyvek, filmek, CD-ROMok, dokumentumok stb.) kiadása és kiadatása, valamint terjesztése. Nyilvános ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések és tanfolyamok, túrák és táborok, erdei iskolák és terepgyakorlatok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása. Tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Turisztikai információs anyagok begyűjtése és terjesztése. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számára a világ országaiba szervezett utazásaikhoz. Tagjai külföldön szerzet tapasztalatainak és ismereteinek összegyűjtése - adatbank jelleggel. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számárafotódokumentációk elkészítéséhez. Céljai megvalósítását szolgáló eszközök, túra- és sportfelszerelések beszerzése. Tagjai számára a felszerelések ingyenes bérlésének lehetővé tétele; az eszközök bérbeadása kívülállók számára. Céljaival és feladatkörével kapcsolatos digitális és/vagy analóg információs adatbázis (könyvtár és térképtár, diaarchívum) létrehozása és fenntartása. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi szakmai, társadalmi és ömkormányzati szervekkel , gazdálkodó szervezetekkel és magánszemélyekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, természetes és jogi személyekkel. Kecskemét város hírnevének öregbítése a világ minden területén. Környezeti hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése, természet- és környezetvédelmi, valamint turisztikai szakmai tanácsadás, zoológiai és botanikai szakmai vezetés a világ különböző országaiba(n). Szakmailag és anyagilag segíti kutató expedíciók szervezését és munkáját eredményeik közkinccsé tételét. ... >>

Kecskeméti Városi Szimfónikus Zenéért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 16.
képviselő: Villám Józsefné
Az alapítók az 1966-ban alakult Kecskeméti Városi Szimfónikus Zenekar zenei kulturájának hagyományait kivánják ápolni, segytséget kivánnak nyújtani a hengversenyek rangos rendezéséhez. ... >>

Kecskeméti Zenészegylet

(kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szénási Pál elnök
Összegyűjti és összefogja azokat a zenészeket és a zene területén dolgozó személyeket, akik az egylet alapszabályát elfogadják és egyetértenek annak célkitűzéseivel. Szakmai és kulturális rendezvényeket szervez, fellépési és előadási lehetőségeket biztosít szervezett keretek között. Segíti a zenei irányzatok kibontakozását, önálló úton való haladását (népi, folkzenei, világ zenei, rock, jazz, új hullámos zenei irányzatok) fejlődését az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Zenészkör

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1/3.
képviselő: Dratsay Ákos ... >>

Képzőművészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szélmalom u. 39. sz.
képviselő: Szabó Emma elnök
A művészeti /gyakorlati és elméleti/ oktatás megszervezése és beindítása. Az alapítvány segíti és támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzését a magyar alapfokú művészoktatás folyamatos tanárutánpótlás érdekében, a hiányszakok alapítását és bővítését.Támogatást nyújt művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködik művészek illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, tárlatainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. Az alap-, közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzését. Segítse a végzős hallgatók elhelyezkedését. ... >>

Keresztény Társadalmi és Kultúrális Közéletért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.
képviselő: Ivanics István
Elősegíteni a keresztény és humanista értékrend szellemiségének érvényesülésével a kecskeméti társadalmi és kultúrális közélet fellendülését, melyet többek között előadások tartásával, oktatással, tanfolyamok szervezésével, kiállítások létrehozásával, és más hasonló módon elérni, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő Közhasznú Keresztény Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó utca 35.
képviselő: Dobos Nándor elnök, Szeleczkiné Tóth Annamária elnökhelyettes
Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, gyermekfelügyelet biztosítása, hogy a családok számára lehetővé váljon a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen valórészvétel. Kisgyermekkorban megjelenő szocializációs hátrányok leküzdésének segítése. Hátrányos családokból származó gyermekek személyiségfejlesztése, keresztény elvek alapján. Alternatív, hiánypótló mentálhigiénés és szociális ellátási formák érvényre juttatása, adaptálása, kialakítása, -különös tekintettel az 9ifjúsági szubkultúrákra és devianciákra. Kecskeméten és környékén csellengő, csavargó fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, bibliai értékrend megismertetése. Fiatalok és gyermekek fizikális és mentális egészségre nevelése, a keresztény kultúra, értékrend megismertetése, a Biblia üzenetének terjesztése, hazánkban és határainkon túl. Környezetünk védelme, óvása és az erre való tudatos nevelés és életszemlélet kialakítása. Keresztyén életszemlélet megismertetése. Széthullott családok egyesítése, illetve a széthullóban lévő családok megmentése. A szocializációs hátrányok leküzdése a közösségi nevelésen keresztül. ... >>

Kertváros Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
képviselő: Kocsis Zsolt Attiláné kuratóriumi elnök
Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. - Könyvtár fejlesztése. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása az Alapító Okirat 2. pontja szerint. ... >>

Két Víz Köze Népművészeti Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Mária hegy 148.
képviselő: Pataki Attila elnök
Támogatást nyújtani népművészeti, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködés művészek, illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében., Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a népművészet oktatásának fejlesztése céljából., A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése, pályaalkalmasságának fenntartása érdekében preventív egészség-megőrzési programok szervezése, támogatása, intézményes gyermek- és ifjúsági egészségügyi ellátás szervezése., Az alap-, közép-, és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése., A művészeti képzés oktatási- és oktatás-módszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás., A népművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása., ösztöndíjak folyósítása művészeti képzésben résztvevők részére., Művészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.)., A szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. ... >>

KÉVE Összefogás Kecskemétért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Bende Péter elnökhelyettes, Neuendorf Sebastiánné titkár, S.Juhász Attila elnök
Kecskemét Megyei Jogú Város városképének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzésére irányuló beruházások támogatása. A város múltjával, gazdaságával, oktatásával, kultúrájával, művészetével, sportjával kapcsolatos hagyományőrző és fejlesztő célok megvalósítása. A településkutatás támogatása, különös tekintettel a városrészek, lakóövezetek, külterület közösségi életének fellendítésére, azok nyugalmának közbiztonságának javítására. A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom jobb koordinációjának megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, Kecsemétet jellemző minőségi termékek felkarolása, hátrányos helyzetűek problémáinak feltrása, civil szerveződések működésének támogatása az alapszabály 3. pontja ... >>

Kincskeresők Egyesülete

(kulturális)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
képviselő: Koleszár Márta elnök ... >>

Kinderovi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Duna utca 21.
képviselő: Dr. Nagyné Demján Kinga kuratóriumi elnök
Óvodai nevelés, oktatás. Sport, szabadidős képzés. Kulturális képzés. A magyarországi német kisebbségi kultúra terjesztése, megőrzése és támogatása az óvodai nevelés során. Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök beszerzése. Óvoda berendezésének korszerűsítése, a tárgyi feltételrendszer bővítése. Az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatása gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával. Óvodai szakmai továbbképzés támogatása. Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, rendezvények létrehozása, támogatása, óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása. Színházi előadásokon részvétel támogatása. Országjáró, ismeretszerző kirándulások támogatása. Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás. A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése. Speciális egészségjavító torna bevezetése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésében, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben. Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása. Óvodai sporttevékenység fejlesztése, segítése. Sporttevékenységeken való részvétel támogatása. Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. ... >>

Kiskun Hagyományörző Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Miklós Gy. utca 99.
képviselő: Molnár Pál elnök, Szilaj István titkár
A régióban működő Baranta-közösségek összefogása, programjaik szervezése, támogatása. Új baranta-kezdeményezések felkarolása, szervezése. Hagyományőrző sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. A baranta ? hagyományos magyar harcművészet oktatása, népszerűsítése. A barantához kapcsolódó hagyományőrző rendezvények támogatása. A magyar történelmi-katonai hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Béke fasor 16.
képviselő: Szépe Ferenc elnökhelyettes, Szkenderovics Zoltán elnök
Az Egyesület a huszár és honvéd hagyományok őrzését és ápolását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy kulturális programokat szervez, nevel, oktat, ismeretterjesztő előadásokat,- bemutatókat tart, kulturális tevékenységet végez, a kulturális örökséget óvja, az 1848-49-es szabadságharc emlékhelyein, szobroknál koszorúz, bemutatja a huszárok és honvédek életmódját, úgymint öltözködését, fegyverzetét, fegyveresei viseletének és használatának módját. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal