Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 113
2. oldal

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>

Ifjúság - Egészség Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny. 11.
képviselő: Adamik Zsanett kuratóriumi elnök, Fazekasné Csenki Terézia kuratóriumi tag, Fodor Miklós kuratóriumi tag
A testmozgás anyagi támogatása. A test mozgásának egészségvédő szerepe van, kellemesebbé teszi az ember életét, az élsport sikerei örömet szereznek, s mozgásra ösztönöznek az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Iván Gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 9.
képviselő: Csatai Imre kuratóriumi elnök
Fernandez Iván a Kecskeméti Piarista Általános Iskola és Gimnázium 11/a. osztályos tanulója 1999. autusztus 24-én súlyos gerincsérülést szenvedett. Ezen alapítvány célja Fernandez Iván gyógyulásának, egészségügyi ellátásnak, rehabilitációnának ... >>

Kairosz Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Bagoly u.38.
képviselő: Bajnok Edit elnök
Azoknak a szakembereknek, állampolgároknak az összefogása, akik az elsődleges mentálhygiénés prevenciót gyakorolják, a mentálhygiéné fejlődésének előmozdítása, az ismeretek széleskörben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása, különös tekintettel a krízis intervencióra és a szucid prevencióra, az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrző munkájára, a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzésére az Alapszabály 2-3.§-a szerint. ... >>

Kecskemét Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Hortobágyi Tibor elnök
Helyi szinten: A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészben élő emberek; - közösségi életük és társadalmi kapcsolataik, - szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk, - hitéleti lehetőségeik, - családi és egyéni életük, minél teljesebb, jobb megszervezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. A Kecskemét-Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének, valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának, szervezésének, folyamatos működésének szellemi, lelki és anyagi támogatása. A szociálisan megnehezült életsorsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése, támogatása. Regionális, illetve országos szinten: Elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása. A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése, ezen csoportok védelme, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, u. ?családi órák?, a szexuális úton terjedő betegségek ? SZTB-k ? és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója). Az előző (2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző ? oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, a családpedagógiai, stb. - területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra, és a boldog családi életre. ... >>

Kecskeméti Állatkórház a Gazdátlan és Beteg Állatokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 34.
képviselő: Dr. Lakos Kálmán
A gazda számára feleslegessé vált állatok átmeneti tartása, gondozása. A kóbor és befogadott állatok átmeneti tartása, és esetleges állategészségügyi zárlat alá helyezése. A továbbiakban az Alapító Okirat 3-9. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Baltás Géza kuratóriumi elnök
A kecskeméti gyermekosztályon az orvosi és nővéri gyógyító megelőző munka agyagi hátterének megteremtése. A korszerű és hatékony betegellátáshoz nélkülözhetetlen műszerek, felszerelések biztosítása. A technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése. Az osztályon dolgozó orvosok és nővérek szakmai továbbképzésének a pénzügyi támogatása. ... >>

Kecskeméti ILCO Egyesület

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.
képviselő: Zombory Istvánné ... >>

Kecskeméti Jóléti Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Kis utca 6.
képviselő: Dacziné Prikkel Márta titkár, Molnár Sándor Józsefné elnök, Prikidánovics Pál alelnök
Az integrált helyi jóléti rendszer, sok alrendszert magába foglaló közös érdekeltségű partneri együttműködésének megvalósítása Kecskeméten. Különös hangsúlyt helyezve az állami és magán szektor vegyes gazdasági rendszereinek kialakítására és civil ill. önkéntes szervezetek bevonására. Az egyesület egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, amely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi környezetben. Célja továbbá az önmagában bízó és önerőre támaszkodó közösség kialakítása Kecskeméten, a partneri együttműködés kiterjesztése, valamint az információs társadalom stratégiáinak, technikai, technológiai feltételeinek tervezése és megvalósítása. ... >>

Kecskeméti Női Vízilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő utca 9.
képviselő: Dr. Szabó Tibor titkár, Vavrek Zsolt elnök
Versenyszerű sporttevékenység (vízilabda) folytatása, ifjúsági és felnőtt korú tagok részére sportolási lehetőség biztosítása. A Kecskeméti Sportiskolában végzett vízilabdázó lányok részére a vízilabda versenyszerű folytatása feltételeinek biztosítása. A női vízilabda népsze-rűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és -megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken; mindezek érdekében reklámtevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. A sportegyesület, külön fiókcsapat-megállapodásban rögzítettek szerint együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Sportiskolával. ... >>

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kis utca 4.
képviselő: Sápi Ágoston Zoltán kuratóriumi tag, képviselő
Gyermekjóléti-, szociális-, egészségügyi-, valamint személyes szolgáltatások nyújtása., Generációk közötti kapcsolat erősítése., Oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása., Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése., Esélyegyenlőség, a jólét, valamint a társadalmi kirekesztődés érdekében szolgáltatások nyújtása., Olyan személyek csoportos támogatása, akik a társadalmi szolgáltatásokhoz így különösen a szociális szolgáltatásokhoz csak segítséggel juthatnak hozzá., Önkormány-zatok, önszerveződő csoportok segítése a kötelező, vagy vállalt feladataik ellátásában., Kü-lönböző elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, segítése., Fenti célok megvalósítása érdekében az Európai Uniós szolgáltatások integrálása, felhasználhatóságuk biztosítása. Magyar nemzeti hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Kecskeméti Rotary Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Tari Jenő István kuratóriumi elnök
A kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E körben nemzetközi tevékenységet is végez, így különösen nemzetközi kulturális és cserekapcsolatok lebonyolításának biztosítása. Társadalmi vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű egyének és szervezetek támogatása. ... >>

Kecskeméti Szent István Lions Club

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Csányi J. utca 2-4.
képviselő: Selb László titkár, Tálas László elnök, Tóth Istvánné ügyvezető elnök
Az önzetlen, szervezett anyagi segítségnyújtás, a Lions Club tagságán keresztül szolgáltatás, közvetítés rászoruló, sérült, beteg, elesett, boldogtalan embertársainak, nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. A népek barátságának és egymás iránti bizalmának erősítése, felébreszteni és megtartani a népek közötti kölcsönös megértés szellemét az Alapszabály 4.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Szent László Lions Club

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Csányi J. körút 1-3.
képviselő: Dr. Mihó Ferenc elnök
Megteremteni és terjeszteni a megértés szellemét a világ népei között. Önzetlen anyagi segítségnyújtás a klubon és a LIONS mozgalmon keresztül a rászoruló, sérült beteg, elesett, boldogtalan embertársainkon, nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. Érvényt szerezni a jó kormányzás elveinek és a jó állampolgári érzületnek. Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt. Egyesíteni a klubokat a barátság, a bajtársiasság és a kölcsönös megértés kötelékeiben. Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés nyílt megvitatására, kizárva ugyanakkor, hogy a klub tagjai szélsőséges politikai akciókban vagy szektás vallásokban részesek legyenek. Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi juttatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot, és a magas etikai normákat érvényesíteni úgy a kereskedelemben, az iparban, a szabadfoglalkozású, a közszolgálati és egyéb szakmákban, mint az egyén törekvéseiben. ... >>

Keleti Fény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. II/2/a.
képviselő: Lócskai Patrícia elnök
Az önhibájukon kívül nehéz-, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között - segélyből, alacsony összegű nyugellátásból, járadékból - élők, ellátatlanok, rokkantak, tartósan betegek, idősek, sok gyermekes családok, menekültek részére díjmentes, az életvezetéshez szükséges mértékű általános tanácsadás, beadványszervezés, eljárás, a költséges gyógykezelésre vagy ilyen - az emberek anyagi erejét sokszorosan meghaladó költségvonzatú - műtéti beavatkozásra szorulók esetében bénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra.Az előbbi társadalmi körhöz tartozók általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekeik részére az iskolai-napközi étkeztetéshez eseti vagy rendszeres anyagi támogatás nyújtása, az érintett gyermekek egészséges, testi-lelki-fizikai fejlődésének elősegítése érdekében, abban a személyi körben, ahol enélkül ezek fejlődése veszélyeztetve látszik. Az előbbiekben kőrvonalazott - az alapítvány által megsegíteni és támogatni szándékozott - körhöz tartozók gyermekeinek továbbtanulása, általános erkölcsi, vallási nevelésének elősegítése, az egyházi és más műemlék védelme, műszaki állapotuk helyreállítása, megőrzése mindezek anyagi-technikai-pénzügyi feltételeinek előmozdítása, támogatása, - a lehetőségekhez mért - legalább részbeni fedezése. ... >>

Képesség és Tudás Továbbképző, Fejlesztő Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Harmat u. 29.
képviselő: Dr. Knyihárné Gaika Judit
A társadalom bármely rétegének mentális egészségvédelme, mentális betegségek megelőzése, szociálisan hátrányos helyzetű rászorultak segítése tekintet nélkül nemzeti, nyelvi, életkorszerinti, politikai, illetve vallási hovatartozására. ... >>

Két Víz Köze Népművészeti Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Mária hegy 148.
képviselő: Pataki Attila elnök
Támogatást nyújtani népművészeti, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködés művészek, illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében., Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a népművészet oktatásának fejlesztése céljából., A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése, pályaalkalmasságának fenntartása érdekében preventív egészség-megőrzési programok szervezése, támogatása, intézményes gyermek- és ifjúsági egészségügyi ellátás szervezése., Az alap-, közép-, és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése., A művészeti képzés oktatási- és oktatás-módszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás., A népművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása., ösztöndíjak folyósítása művészeti képzésben résztvevők részére., Művészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.)., A szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. ... >>

Kezdj El Élni Adventista Evangélizációs és Egészségvédelmi Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Liszt F. utca 28.
képviselő: Gáspár Zsolt kuratóriumi elnök
Imaház és egészségügyi megelőző központ létesítése és működtetése az emberek lelki és testi egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében. ... >>

Kozma és Damján Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Korházában gastroenterológiát és a kapcsolódó társszakmák szakmai és tudományos szinvonalának emelése, a betegellátás szinvonalának emelése céljából ... >>

Könnycsepp és Mosoly Szociális és Vállalkozás-fejlesztési Nyílt Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 3-5. VII/196.
képviselő: Lajos Krisztina kuratóriumi elnök, Szabó Attiláné kuratóriumi tag
Az Alapítvány célja anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ?gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, tartósan betegek, szenvedélybetegek, idősek-társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, általános szociális tevékenység. Kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Szabadidős és hobbitevékenység népszerűsítése. Egészségügyi tevékenység: mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: gyermek, ifjúság és- családvédelem, egészségkárosodottak, fogyatékkal élők támogatása. Jogvédő tevékenység: gyermekek jogai, állampolgári jogok védelme. Kis- és középvállalkozások versenyhátrányának a leküzdése érdekében szakmai találkozók szervezése, tanácsadás. ... >>

Lélek-Vár Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Pázsit utca 13.
képviselő: Dr. Zala Attila kuratóriumi tag, Faragó Károly kuratóriumi tag, Török Józsefné kuratóriumi elnök
A Dél-alföldi régió lakossága számára az alapítvány ismereteket kíván nyújtani a stressz hatására kialakuló betegségek, a depresszió tüneteiről, kezelhetőségéről, kezelési módozatairól., Sagítséget kíván nyújtani mindezen felül a mentális problémák széles spekt-rumában, a fentiek miatt hátrányokat megélő populációnak., Az alapítvány támogatja a csoportos önfejlesztési lehetőségeket, tréningeket szervez ? asszertivitás, kommunikációs és önbizalom-fejlesztés, relaxációs gyakorlatok elsajátítása, családterápia ? témakörökben., Az alapítvány célja megvalósításához munkahelyi szervezetfejlesztő tevékenységet is kíván folytatni: kollektívák számára konfliktuskezelő, kiégést megelőző tréningek tartásával (szu-pervízió), valamint a munkaerő lelki gondozásában, kreatív energiaforrásainak kibontakoz-tatását szolgáló célzatos tevékenységekben működik közre (coaching). Az alapítvány fenti ?szolgáltatásai? a segítő hivatások, oktatási, egyházi szervezetek és a versenyszféra dolgo-zói számára egyaránt igénybevehetőek., Az alapítvány gyógyító tevékenységet kíván kifej-teni a depressziós betegek tünetmentessé válása, végleges meggyógyulása érdekében. Elő kívánja mozdítani a depresszió ? gyógyítás, a mentális zavarok szélesebb körében el-érhető pszichiátriai ellátás szakmai továbbfejlesztését., Az alapítvány anyagi segítséget is kíván nyújtani az önhibájukon kívül, de betegségükből kifolyólag szociális krízishelyzetbe kerülő betegeknek. Erre a célra szociális alapot hoz létre. Cél a társadalmi esélyegyenlőség pszichés tényezőjének támogatása., A betegek gyógyulása után az alapítvány közre kíván működni abban, hogy ismételten a társadalom hasznos tagjai legyenek és annak érezzék magukat., Az alapítvány közre kíván működni a drogellenes felvilágosításban, programok, rendezvények szervezésében, különös tekintettel a gyermek-és ifjúsági korosztályban. ... >>

Lux Fontana Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Simonyi utca 5.
képviselő: Bors István Csaba alelnök, Deák Krisztina titkár, Rozgonyi Andrea Márta elnök
Testi-lelki-szellemi egység harmóniájának helyreállítása, megőrzése, gondozása. Eljuttatni az emberekhez a szeretet, elfogadás, szabadság valódi jelentésértelmét. Megtalálni olyan tanítókat, szakembereket, írókat, kutatókat, akik hasonló szellemiséget képviselnek, fórumot teremteni gondolataink kicserélésére. Lehetőséget biztosítani a nyugodt, mély, meditatív elmélyüléshez. Önművelés lehetőségének megteremtése. Egészségmegőrző technikák gyakorlása, elsajátítása. Természeti környezetünk gondozása, megóvása. Magyarságtudat erősítése. Művészeti érzékek felszínre hozása, a tehetségek gondozása. Naturkomform életmód terjesztése. Ősi hagyományok, népszokások felelevenítése, terjesztése. ... >>

Magyar Dezinfektológiai Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Kopcsóné Dr. Németh Irén elnök
Az egészségügyi szolgáltatás területén a fertőtlenítési ?sterilizálási tevékenységet végzők és a fertőtlenítési- sterilizálási tevékenységet nyújtók független szakmai, képviseleti szervezete. Független információs fórum megteremtése. Fertőtlenítési ? sterilizálási tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményezés, illetve a szakmai javaslattétel. Szakmai rendezvények szervezése. Tagjainak szakmai szociális érdekképviseletének az ellátása. Feladatkörébe tartozó tevékenységek képzésének, továbbképzésének biztosítása, támogatása. Tagjainak nemzetközi képviselete. Helyi szabályozási környezet, minimum standardok kialakításában való részvétel. Kutatási projekten való részvétel. Más szakmai, illetve érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolat felvétel, az egyesület céljával összefüggő kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Szárnyasok Szövetség

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 11.
képviselő: Borsos Ferencné elnök, Dodonka József elnökségi tag, Horváth Lajos elnökségi tag, Király László elnökségi tag, Kövesi Ottó elnökségi tag, Sárfy Péter elnökségi tag, Tóth József elnökségi tag
a baromfi-termelők és baromfi feldolgozók érdekvédelmének biztosítása érdekében szervezi a tagjait, érdekeiket képviseli, részükre az érdekérvényesítés elősegítése érdekében koordináló szerepet vállal, együttműködik, és segíti a nemzeti, EU, és egyéb kormányközi, és nem kormányközi intézmények, hatóságok munkáját. Tanácsadás, oktatás és kutatás támogatása, elősegítése, valamint ismeretterjesztés által céljaként tűzi ki a hatékony, a vonatkozó jogszabályoknak és nemzetközi egyezményeknek megfelelő környezetvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat messzemenően figyelembe vevő állattartás további fejlődésének elősegítését. ... >>

Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Gera László elnök, Dr. Kertész Gábor titkár
A tag, illetve a hátramaradt, vagy rászoruló hozzátartozók segítése, támogatása a tag megrokkanása, betegsége, vagy egyéb okból eredő keresetvesztesége, illetve halála esetén. Szakmai, tudományos, érdekképviseleti tevékenység végzése a traumatológusok körében. Szakmai, tudományos tanácskozások, konferenciák szervezése a tudományos eredmények, szakmai ismeretek minél szélesebb körben történő megismerhetőségének biztosítása érdekében. ... >>

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Society of the Hungaien Blind and Pertially Sighted in Bács-Kiskun County)

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Sztakó Krisztina elnök
Az egyesület célja, hogy ellássatagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtására. E tevékenységet kiemelkedően közhasznú szervezet formájában végzi nyereség- nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az egyesület elsősorban a működési területén lévő vak, alig látó vagy gyangén látó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: képviseli és védelmezi a látásssérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez; Információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, működtetése annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja; kapcsolatfelvétel és együttműködés a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé; elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját; Figyelemmel kíséri és elősegíti a területén élő felnőtt korban megvakult személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját. ... >>

Magyarországi ANGIO-ÖDÉMÁS Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Erdő utca 9.
képviselő: dr. Farkas Henriette szakmai társelnök, Fehér Dezső titkár, Nagy István elnök
Az Angio-ödémás betegség kórképének jobb megismerését célzó tudományos, kutatási adaptációs és terápiás tevékenységek támogatása, a betegségben szenvedők életkörülményeinek, a munkavállalás feltételeinek és a családalapítási lehetőségek javítása érdekében egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése, szociális tevékenység, családsegítés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a páciensek közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere érdekében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem. Együttműködés kialakítása a kezelő központokkal, a kutatás, alkalmazás területén folyó munka támogatása, hazai, európai és globális keretek között. Az érintettek és a szakma együttműködésében rejlő szinergia kiaknázása érdekében tanfolyamok, előadások, összejövetelek szervezése, betegségben szenvedők közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere segítése. Rehabilitációs segítség nyújtása segítség nyújtása és tájékoztatás alternatív terápiás lehetőségekről, ismertetések nyújtása az attitűdök megváltoztatásához, a ?legjobb? követendő gyakorlat azonosításához, és annak átadásához. Javasolt életviteli formák elterjesztése, referált vagy azonosított veszélyforrások aktualizálása. Kapcsolatfelvétel és ?fenntartás hasonló szervezetekkel, szakmai szervekkel és hatóságokkal. ... >>

Magyarországi Fogyatékosokért Országos Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Egyetértés út 49.
képviselő: Micsinai László kuratóriumi elnök
az idősek, a fogyatékos felnőttek és gyermekek ? ápolása, gondozása, szociális készségük megőrzése, fejlesztése, emberi jogaik és méltóságuk képviselete, védelme; közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. A gondozottak egészségének megőrzése, mentálhigiénés és rehabilitációs feltételek biztosítása, betegségmegelőzés. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Célja továbbá a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítése, megőrzése a megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. ... >>

Magyarországi Gombatermesztő Régiók Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Talfája Tanya 50.
képviselő: Nagy László elnök
Az egészségmegőrzés és korszerű táplálkozás népszerűsítése érdekében tudatosítsa a gombafogyasztás egészségre gyakorolt pozitív hatását és ezzel összefüggésben, ennek megalapozása érdekében biztosítsa a magyarországi gombatermesztő régiók alapanyag előállítói, gombacsíra gyártói, gombatermesztői, kereskedői és feldolgozói érdekképviseletét és érdekvédelmét, védje és képviselje a gombatermesztők, valamint a gombatermesztéssel összefüggő bármilyen tevékenységet végzők szakmai érdekeit és ezeket összehangolja a fogyasztók érdekeivel az alapszabály II. ... >>

MEDINTEN Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 44.
képviselő: Dr. Vass-Eysen László elnök
A Magyar Honvédség kecskeméti kórháza gyógyítási körülményeinek javítása, támogatása. Az intenzív betegellátási színvonal emelését elősegítő műszerek, eszközök beszerzése. A műszerek, eszközök kezelését végző orvosok, asszisztensek képzésének, továbbképzésének támogatása. Az intenzív betegellátást végzők számára a szükséges szakirodalom beszerzésének és biztosításának támogatása. Az intenzív betegellátással kapcsolatos tudományos tevékenység, kutató munka támogatása. A gyógyító munka szakmai feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más gyógyító intézményekkel, a szakmai szervezetekben való eredményes részvétel támogatása az Alapító Okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

MENTI Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Mikszáth K. körút 86.
képviselő: Illés Béláné kuratóriumi elnök
A társadalom bármely rétegének mentális egészségvédelme, mentális betegségek megelőzése. ... >>

Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b.
képviselő: Tőzsér Judit kuratóriumi elnök
Az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása, a település belterületén a kóbor ebek befogadásával, őrzésével, értékesítésével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tünbeteit mutató betegségre gyanús ebek gyógyítása az Alapító Okirat II.pontja szerint. ... >>

Minimálinvazív Terápia Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kamilla utca 15.
képviselő: Dr. Papp Zsuzsanna Enikő
1) invazív kardiológiai vizsgálatokhoz nyújtandó anyagi és szakmai támogatás.
2) Az invazív kardiológia fejlődésének, oktatási rendszerének támogatása, ennek kapcsán neves kül- és belföldi előadók meghívásának, symposiumok, kongresszusok támogatása. Felmérések, tanulmányok készítése az invazív kardiológia finanszírozásának, felépítésének esetleges változtatások, javaslatok készíttetése az invazív kardiológia ellátás rendszerére vonatkozóan.
3) Gyógyító, tudományos kutatási feladatok ellátásának támogatása. Új invazív eszközök és eljárások, valamint a szívbetegek kezelésének új módszereinek hatékonyságát felmérő hazai és nemzetközi tanulmányokba való bekapcsolódás, esetleg helyi vizsgálatok indításának támogatása.
4) Kardiológiával foglalkozó kiadványok, könyvek, folyóiratok, monográfiák és CD-ROM kiadásának támogatása.
5) Idős, beteg, rokkant, rossz anyagi helyzetben lévő kardiológusok, invazív kardiológiai asszisztensek, és e területen működő egészségügyi szakdolgozók támogatása.
6) Határainkon túl élő, ott nem megfelelő kardiológiai ellátásban részesülő - elsősorban magyar nemzetiségű - betegek, illetve méltányossági elbírálás alapján magyarországi nem biztosított betegek ellátásának finanszírozása.
7) Határainkon kívül élő magyar kardiológusok elméleti és gyakorlati oktatása, továbbképzése kongresszusi részvételek, ösztöndíjak, lap előfizetések formájában.
8) Az invazív kardiológiai géppark fejlesztésének elvi és gyakorlati elősegítése. Új műszeres diagnosztika bevezetésének elősegítése.
9) Az alapítvány céljával összefüggő tevékenység feltételeinek biztosítása, mint például számítógép, írógép, fax, másológép, oktatási anyag, szaklapok, stb.
10) Szívkatéterezés leletezésére és más szívvizsgálatokkal való együttes értékelésre szolgáló számítógépes szoftver fejlesztése és telepítése. A katéteres beavatkozások eredményeit felmérő adatbázis létrehozása és feldolgozása. Telekonzultációs rendszer kiépítése.
11) A magyar betegek érdekében újonnan alkalmazott kezelési lehetőségek honosításának támogatása, és hazai alkalmazásának támogatása.
12) Belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel támogatása. Külföldi tanulmányi utak szervezése. Továbbképzési rendezvények anyagi fedezetének biztosítása, fiatal kardiológusok kongresszusi részvételeinek, rövid tanulmányutaknak, csereprogramoknak a támogatása.
13) A kutatás technikai feltételeinek támogatása.
14) OEP által nem támogatott, vagy nem elérhető műszerek beszerzése. ... >>

Misszió az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Fecske u.3.
képviselő: Nagy Ervin
Olyan regionális egészségcentrum, szanatórium létrehozása és üzemeltetése, amelyben preventív, rekreációs és rehabilitációs, természetgyógyászati eszközöket is alkalmazó egészségvédő munka folyik.Alapító Okirat 1./ pontja szerint. ... >>

Mosolygó Szemekért Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Bajiné A. Tóth Ibolya kuratóriumi elnök
A fogyatékos gyeremekek és fiatalok nevelésének, gondozásának, társadalmi beilleszkedésének segítése. A fogyatékos gyermekek és fiatalok: - Egészségi állapota javításának elősegítése, - Szakirányú és szakmai képzésük elősegítése és eredményesség tétele - Tehetséggondozásuk, - Életkörülményeik javítása, - Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása, - Szabadidejük hasznos eltöltésének támogatása, ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

Naske Katalin Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 22.
képviselő: Fenyvesi József kuratóriumi elnök
Az alapító szándéka szerint az alapítvány célja, hogy az alapítványon keresztül megvalósuljon Naske Katalin gyógyíttatása, folyamatos egészségügyi ellátása. Naske Katalin súlyos betegségéből (sclerosis multiplex) fakadóan 100%-os rokkant. ... >>

Nem Magamért, Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Ady E. u. 17.
képviselő: Gaboriák József
A Magyar Honvédség Kecskeméti Honvédkórházban a betegellátás szinvonalának emelése, műszerek beszerzése. ... >>

ORTOP-AID Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Kovács Gyula
A mozgásszervi betegségben szenvedők kellő időben történő korszerű technika felhasználásával történő gyógykezelése, műtéti gyógyításának elősegítése. - A csecsemők ultrahangos csípő- szűrővizsgálati rendszerének kialakítása. - A lakossági célzott szűrővizsgálatokhoz szükséges műszerpark beszerzése. - Az endoszkópos izületi sebészet technikai feltételrendszerének bővítése. - A modern kostrukciójú műizületek beültetésének támogatása. - A modern gerincsebészet szellemi és technikai alapjainak megteremtése és támogatása. ... >>

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Fáy Tamásné kuratóriumi titkár, Lóránd Klára kuratóriumi elnök
A Hospice ellátás megvalósításának elősegítése érdekében segítség nyújtás a korszerű ápolási eszközök és anyagok beszerzésében, mind az otthoni ápolás, mind a később létesítendő Hospice ház eredményes működése támogatására. - Speciális továbbképzések és önképzés anyagi támogatása, tudományos kutatási célok megvalósítása. - A kórházi struktúra átalakítás támogatásával lehetőséget teremteni a Hospice ház megvalósítására az Alapító Okirat 3.pontja ... >>

Ölelőkéz Nővér Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr.Fáy Tamásné ... >>

Összefogás a Mozgássérültekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 11.
képviselő: Rigóné Kis Éva elnök
Gyermek- és felnőtt rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítése, gyermektáborok szervezése. ... >>

Őszi Kéz Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Görbe u. 3.
képviselő: Berente Erzsébet elnök, Eln.ak.eset.:Butora Károlyné titkár
A Kecskemét, hunyadivárosi idősek egészségének megőrzése, kulturált és hasznos időtöltésének támogatása. A munka, a tevékenység az ember életében központi helyet foglal el. Az élet értelmét a hasznosság érzése adja, a cselekvés, a tenni akarás. A kor előrehaladtával, illetőleg megbetegedés következtében a fizikai erő csökken, az egyén nem tud dolgozni, kialakul a feleslegessé válás érzése. Annak érdekében, hogy a nyugdíjasok fontosnak érezhessék magukat, nagy hangsúlyt fektet az alapítvány a magas szintű egyéni képességeket figyelembe vevő foglalkozások támogatására az Alapító Okirat II.pontja szerint. ... >>

Pajzsmirigybetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Tóth János elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza II. Belgyógyászati Osztályán folyó korszerűbb betegellátás érdekében a diagnosztikai eljárások szélesítése érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Pro Diaconia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/b. VI./4.
képviselő: Molnár Ferenc kuratóriumi elnök, Tóth Márta Szilvia kuratóriumi tag
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Katolikus Karitász ? Caritas Hungarica-val, mint a Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátását végzi. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési-, továbbképzési-, pszichoedukációs és prevenciós programok kidolgozása, megvalósítása, csoportos és egyéni foglalkozások keretében. Társadalmi kutatások, felmérések, tanulmányok végzése, társadalom-, szociálpolitikai ajánlások megfogalmazása, szakmai programok, módszerek kidolgozása. Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével. A szociális tevékenységet ? alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás ? a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásával, illetve pénzbeli ellátások, természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások (vö. 1993. évi III. tv.) támogatásával valósítja meg. A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása). A diakónia, diakonátus tanulmányozása, előmozdítása, kutatása, és a diakónusok szakmai támogatása. Az alapítvány a fenti célkitűzést az alábbi eszközökkel valósítja meg: -tanulmányok írása, fordítása, publikálása, -nyilvánosság biztosítása (folyóirat, értesítő, hírlevél, honlap működtetése stb.) ?szakirodalom (dokumentumok, könyvek, folyóiratok, tanulmányok) beszerzése, gyűjtése, tárolása és rendelkezésre bocsátása, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere előmozdítása (tanulmányi napok, konferenciák, tanulmányutak megvalósítása, azokon való részvétel támogatása), - szakmai kutatás, tudományos kutatás támogatása, -szakmai hálózatépítés támogatása, -hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szakmai szervezetek támogatása, , tagsági díjak támogatása, -egyházak között, ökumenikus tevékenységek támogatása. ... >>

Professzionális Kinezilógiai Társaság

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Füzes u. 1. mfsz. 4.
képviselő: Dr. Varju Márta, Gál Attila, Köves Zsuzsanna
A társaság célja elsősorban a fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, esélyegyenlőségük megteremtésének segítése kineziológiai módszerekkel; a Professzinális Kineziológiai Társaság által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a professzinális kineziológusok szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete - érdekképviseleti jelleggel is - külső személyek és szervek felé. ... >>

Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
képviselő: Gregor György elnök
A tagok -lehetőség szerinti- közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítése, szociális helyzetük figyelemmel kisérése, a rászorultak segélyezése, szervezi a beteg, idős gyógyintézetben lévő egyedülállók látogatását, üdülés elősegítése, belföldi és külföldi utazások szervezése, tanácsadó szolgálat működtetése, kegyeleti feladatok ellátása, segíteni minden olyan társadalmi tevékenységet, amelynek célja a közrend és közbiztonság szilárdítása az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal