Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
5. oldal

Rómahegyi Gyermekházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 16.
képviselő: Posza Sándor
Adományok gyűjtése egy családias, a sokféle szülői igényekhez rugalmasan igazodó családi napközi és játszóház, és a napközihez tartozó játszótér működtetéséhez, fejlesztéséhez. A családi napközi és játszóház, mint alternatív gyermekközpontú szolgáltatási lehetőség népszerűsítése a hagyományos óvodai és iskolai napközi ellátási formával szemben, melyek nem minden esetben tudják megfelelően kielégíteni a differenciálódott szülői igényeket. ... >>

"ROXINHÁZ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 14. I/4.
képviselő: elnök Posza Róbert
Kaposváron és környékén élő fiatalok - egyéni és közösségi - szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, iskolán kívüli nevelésének támogatása és kulturális rendezvények, nyári alkotótáborok szervezése. Musicalek, rockoperák, tánc-színházi produkciók színpadra állítása. Saját zenés táncos produkciók létrehozása. Támogatás, kedvezmény, szolgáltatás nyújtása - különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség érdekében. Határon túli magyarsággal kulturális cserekapcsolatok kiépítése, meglévők ápolása. ... >>

SCUBASCHOOL KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 88.
képviselő: Balázs Norbert
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az Egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban találhatók sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az Egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészségmegőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. ... >>

"Segítség a bajban" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: titkár Bálint László
5.1. Nevelés és oktatás: "A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nél legalább egy évi munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók halála, illetve tartós egészségkárosodása esetén, anyagi támogatást nyújtani a hozzátartozóknak oly módon, hogy az iskolai tanulmányokat folytató gyermek vagy gyermekek iskolázással kapcsolatos költségeihez az Alapítvány hozzájárul." 5.2. Egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: az 5.1. pontban foglalt feltételek fennállása esetében, különösen a Lyme-kóros megbetegedések kapcsán, vagy életmentő transzplantációra szoruló, illetve hasonló súlyosságú egészségkárosodásban szenvedő munkavállaló vagy közvetlen családtagja (gyermeke, házastársa) gyógyításához szükséges gyógyszerek vagy egyéb gyógyító tevékenység munkavállalót terhelő kiemelkedő magas költségeihez az Alapítvány támogatást nyújt. 5.3. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása: "A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nél vagy jogelődjénél legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalóknak, nyugdíjasoknak, azok hozzátartozóinak, tartós egészségkárosodás, rokkantság, súlyos szociális, illetve anyagi helyzet vagy elhalálozás esetén" anyagi támogatás nyújtása. ... >>

SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Dr.Gyenes Zsolt, ügyvezető alelnök Dr.Lieber Erzsébet
Az Egyesület tagjainak a hagyományosan besorolt képző-, ipar- és fotóművészeti munkásságának, korszerű megközelítésű, magas szakmai színvonalú alkotásainak támogatása. Az egyesület tagjai munkáinak kiállításokon, kiadványokban történő bemutatása; egyéni és tematikus kiállítások megrendezése, illetve támogatása. Saját, időszakonként megjelenő kiadvány létrehozása a kortárs művészetről, a tagok műveiről, gondolatairól és művészi hitvallásáról. A tagok műveinek dokumentálása; gyűjteményes feldolgozása. Mesterkurzusok, konferenciák, alkotótáborok, szimpozionok, kiállítási és egyéb művészeti - kulturális programok megrendezése, támogatása. A különböző szintű művészeti oktatásban való részvétel, annak alkotó módon való támogatása, művészetoktatási segédanyagok összeállítása, gondozása. Hasonló szervezetekkel, intézményekkel és művészeti galériákkal való kapcsolattartás. Külföldi kapcsolatok létrehozása. A célok megvalósítása érdekében pályázatok elkészításe, benyújtása, illetve megvaósítása. Fontos terület az újabb művészeti irányzatok, alkotások; a fiatal, pályakezdő művészetek, illetve az új médiális szemléletű megoldások, kísérleti művek támogatása. Változatos kiállítási program összeállítása, melyben a tagok bemutatkozásán túl meghívott kiállítások szervezése, támogatása. Rendszeresen megrendezett tematikus kiállítás meghirdetése. ... >>

Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Csapó János
Somogy megye labdarógó játékvezetőinek támogatása. Ezen belül: az elméleti oktatások megszervezése, a játékvezetők elméleti tudásának javítása, a játékvezetők oktatási anyagokkal való ellátása, a Somogyi Játékvezető kéthavonta megjelenő folyóirat újraindítása és az összes somogyi játékvezetőhöz való eljuttatása, a játékvezetők fizikai erőnlétének fejlesztése, a fizikai tesztekre történő felkészülés elméleti megalapozása, a fizikai tesztek lebonyolítása, a játékvezetők egységes szereléshez juttatása, a nyári /és téli/ edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatok ápolása a szomszédos megyék játékvezetőivel, illetve az országos bizottságokkal, a fiatal játékvezetők felfelé áramoltatásának segítése a somogyi játékvezetés hírnevének megtartása, illetve fokozása. ... >>

Somogy Megye Baleseti Ellátásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Noszlopy G. utca 12.
képviselő: Dr. Ezer Ferenc
Modern sebészeti eljárások - különösen a baleseti sebészet területén - kutatása, elsajátítása, terjesztése, eljárások alkalmazása az életminőség javítása érdekében. A műtéti beavatkozásokat követő, úgynevezett posztoperatív állapot javítását célzó eljárások, módszerek, eszközök alkalmazása. Az alapítvány támogatja: - oktatói, ismeretterjesztői tevékenységet, tanfolyamszervezést, - prospektusok, füzetek és egyéb kiadványok megjelentetését és terjesztését, - a tanulmányutak költségviselését, ösztöndíjak, támogatások megítélését, - a baleseti sebészeti tevékenység információs és infrastrukturális hátterének erősítését, és kiegészítését, - előadások, konferenciák, továbbképzések és bemutatók, rendezvények, találkozók szervezését, rendezését. ... >>

"Somogy Megye Kosárlabda Sportjáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Halász Lajos
A kosárlabda sport népszerűsítése Somogy megye területén, különösen a gyermekek és fiatalok körében. A kosárlabda sportág megyei utánpótlásának biztosítása, fejlesztése, az utánpótlásképzés segítése. A kosárlabda sportág tömegbázisának szélesítése. Az egészséges életmódra nevelés. A nem hivatásos kosárlabda versenysport támogatása, fejlesztése. ... >>

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 19.
képviselő: titkár Kiss Attila
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek (munkavégzésük jellegéhez igazodó) hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: - a tagok szociális - és létbiztonságát, szolgálati -, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz, - előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, - előmozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását, - előmozdítja, - szükség esetén biztosítja - tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését, - tagjai körében önsegélyezést végez. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos Gábor
A Somogy megyei ifjúsági közélet, a fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése. - A Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése. - A megye ifjúsági szervezeteinek érdekképviselete. - Kapcsolattartás állami, önkormányzati szervekkel, képviselő testületekkel, regionális ifjúsági tanácsokkal, korosztályos érdekképviseletekkel. - A Somogy megyei fiatalok és azok csoportjainak nemzetközi cserekapcsolatainak, külföldi szakmai és tanulmányútjainak szervezése. - A korosztállyal kapcsolatos információgyűjtés és közvetítés a somogyi fiatalok felé, ifjúsági honlap működtetése. - Ifjúsági vezetőképzés, továbbképzések, találkozók, workshopok, bentlakásos táborok szervezése. - Megyei Ifjúsági Találkozók, kulturális és sport programok, ifjúsági megyenapok szervezése. - Ifjúságkutatás, a fiatalok életkörülményeinek vizsgálata, helyzetelemzés készítése. - Ifjúsági információs pontok Somogy megyei hálózatának megszervezése, a munkatársak továbbképzése. Monitoringozás. - Pályázatírás segítségével minél több forrás bevonása az ifjúsági szektorba. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó Koordinációs Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 44.
képviselő: Győrffy Lajos
Somogy megye területén, különösen a gyermekek és fiatalok körében a sport, a tudományos és bármely művészeti ág területén a tehetséges fiatalok felkutatása. A tehetségesnek mutatkozó fiatalok részére mind egyéni, mind csoportos képzés biztosítása, képzettségük fejlesztése, segítése. Mind az írott, mind az elektronikus sajtóban, de a tömegtájékoztatás minden egyéb területén a közszereplés biztosítása. Az alapítvány céljával összefüggő más szervezetek által szervezett rendezvényeken való megjelenés, illetve annak biztosítása, hogy azokról az alapítvány által preferált réteg tudomást szerezzen, azon részt vegyen - az alapítvány célja szerinti valamennyi hasonló rendezvény koordinációja. ... >>

Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Undi Jánosné
A megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok támogatása. A megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, gyógypedagógiai oktatás, a középiskolai oktatás, képzés területén. A megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, illetve fejlesztése. A közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás nyújtása. A nemzeti és etnikai kisebbségek nevelését, oktatását, a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók fejlesztését célzó programok támogatása. A művészeti neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok támogatása. Pedagógiai szakszolgálatokhoz kapcsolódó megyei, területi közoktatási feladatok segítése. ... >>

Somogy Megyei Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Egyenesi út 83.
képviselő: alelnök Török Emőke, elnök Gosztonyi Zoltán
Somogy megye népi tárgyalkotó kultúrájának megőrzése, a népművészet értékeinek ápolása, átmentése a következő generációnak. A megye népművészeinek, szakköreinek, alkotócsoportjainak támogatása, munkájuk segítése, informálásuk. Fiatal tehetségek kinevelése szakkörök, nyári táborok, tanfolyamok segítségével. A már alkotó emberek szakmai továbblépésének, pályázati munkájának megszervezése, biztosítása. (Képzések, alkotótáborok, zsűrizés.) Katalógusok, bemutatkozó kiadványok összeállítása, kiadása. A megye népművészetének országos ill. nemzetközi színtéren való képviselete kiállításokon, pályázatokon, bemutatókon, vásárokon. Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és más megyei egyesületekkel. Az egyesületi munkához szükséges anyagi források felkutatása. ... >>

Somogy Megyei Néptáncszövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 21.
képviselő: elnök Merczel István, ügyvezető elnök Rónai Balázs
A Kárpát-medence, kiemelten Somogy megye néphagyományainak megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása, átmentése a következő generációknak. A megye hagyományőrző, néptánc, gyermek és ifjúsági néptánccsoportjainak, művészeti iskoláinak valamint népzenei együtteseinek támogatása, munkájuk segítése, koordinálása és informálásuk. ... >>

Somogy Megyei Pedagógusok Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 10.
képviselő: Ákli Istvánné
1. A pedagógus tevékenység színvonalának emelése. 2. A pedagógusok szakmai érdekeinek érvényesítése, védelme. 3. A pedagógusi tevékenység tekintélyének, társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerésének szervezett előmozdítása. 4. Megismerteti a társadalommal a pedagógusi munka valós értékeit. 5. Véleményt nyilvánít, állást foglal a megyei oktatásügyekkel kapcsolatos szakmai kérdésekben. 6. Egyezteti és képviseli a pedagógusréteg különböző csoportjainak érdekeit (pl. igazgatók, szaktanárok, tanácsadók, fenntartók, stb.). 7. Részt vesz a pedagógushivatás etikai normáinak kidolgozásában, fejlesztésében, védelmében, etikai kódexet ad ki. 8. Szakmailag segíti és támogatja a pedagógushivatás gyakorlását. 9. Tájékoztatja a pedagógusokat a hivatásuk gyakorlásához szükséges szakmai, gazdasági, jogi változásokról, eseményekről. ... >>

Somogy Megyei Polgári Cigány Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi utca 19. 1./1.
képviselő: elnök Bogdán Imre
A csatlakozó Somogy megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Somogy megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Horváth László Árpád
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Környezetvédelem
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Somogy Megyei Vadászok Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 18.
képviselő: Bodnár Imre
A Szövetség célja a tagszervezetek társadalmi összefogása, érdekeik védelme, ezen belül a./ a vadgazdálkodás eredményessége érdekében, információ adás, segítés, adaptálás, érdekképviselet - ill. mező- és erdőgazdálkodás, és természetvédelem eredményes összehangolásának elősegítése, b./ részvétel az ország vadgazdálkodási és vadászati feladataiban, c./ a vadászati kultúra, etika és szakismeret fejlesztése és ápolása. d./ leendő vadászok eredményes vadászvizsgára való felkészítése, oktatása, továbbképző oktatások, felnőttképzési tevékenység, valamint máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás. ... >>

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1
képviselő: elnök Jankó Szabolcs
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ működésének és tevékenységének támogatása, az ehhez szükséges anyagi alapok megteremtése. a.) Somogy megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjának támogatása, a kis- és középvállalkozások létrejöttének és működésének segítésén keresztül. b.) Együttműködés kialakítása a fent körvonalazott célok érdekében a közalapítványhoz csatlakozó más belföldi és külföldi természetes és jogi személyek között. c.) A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Somogy megyei központként működve elősegíti mindazoknak az erőforrásoknak a megszerzését, amelyek a térség - Somogy megye - gazdasági fejlődését szolgálják. d.) Támogatja és befolyásolja a térség szakmai képzését, amellyel elsősorban a munkanélküliség enyhítését, a vállalkozások fejlődésének lehetőségeit támogatja. e.) Együttműködik az önkormányzatokkal, a munkaügyi tanáccsal, továbbá a munkaügyi központtal a településeken jelentkező munkanélküliség felszámolásában, elsősorban a munkahelyteremtő vállalkozások indításának és működésének segítésével. f.) Támogatja a térségben folyó tudományos kutatást. g.) Támogatja a térség természet-, műemlék- és környezetvédelmét szolgáló tevékenységet. h.) Ellátja a kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott mikrohitel alap kezelési feladatait. ... >>

SOMOGY POLGÁRAIÉRT Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
A Somogyért Egyesület felvállalt céljainak és működésének támogatása. A Somogyért Egyesület Önkormányzati képviselői munkájának segítése. Szociális támogatás biztosítása, környezetvédelmi feladatok megvalósítása, kulturális, oktatási és sport feladatok megvalósításának anyagi elősegítése Somogy megye területén. ... >>

SOMOGY Táncegyüttes Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Rónai Csabáné
A magyar néptánchagyományok őrzése. NÉPTÁNCOKTATÁS. ... >>

"SOMOGYI MUNKANÉLKÜLIEKÉRT" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Fő utca 45.
képviselő: Kiss József
A hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek, a szociálisan rászorulók érdekében: kutatómunka, felmérés,mentális gondozás, tanácsadás, képzés, átképzés, isklarendszeren kívüli felnőtt képzés, szakképzés, mukaerő közvetítés, munkahelyek felkutatása, elhelyezkedés segítése, kisérleti foglalkoztatás szervezése, végzése, a térség - kistérség fejlesztésében való részvétel, a szociálisan rászorulók anyagi támogatása. ... >>

Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Horváth Éva
A műszaki természettudományi és gazdasági értelmiség szakmai tudományos értékeinek védelme és továbbfejlesztése, közös törekvéseinek szolgálata, közös érdekeik képviselete, a szakmai-tudományos fejlődés előmozdítása, a tudományos műveltség és ismeretek terjesztése, a műszaki ismeretek megújításának segítése, információkkal való ellátása. Arra törekszik, hogy különösen a gazdasági felzárkóztatásra váró térségekben a műszaki-gazdasági élenjáró megoldások alkalmazásra kerüljenek, az innovációs alkotások és alkotóik elismerést kapjanak, a tudományos kutatások eredményei a gyakorlatban alkalmazásra kerüljenek, a tudományos és gazdasági élet szereplői együttműködjenek, az Európai Unióba való beilleszkedés, az integráció elmélyítése érdekében műszaki információs és egyéb szolgáltatásokat nyújtson tagjainak, a gazdasági, tudományos és oktatási területek szakembereinek, szervezeteinek, elősegíti a nemzetközi tapasztalatcseréket, a természet védelem és gazdasági-műszaki haladás követelményei összehangolódását, a tudatos magatartást tudományos rendezvényeivel elősegítse, feltárja és megőrizze az ipari és agrártermelés történeti és kulturális hagyományait, továbbképzések szervezésével, szakmai tapasztalatcserével segítse a diákok, a fiatal szakemberek szakmai és tudományos fejlődését, szülőhelyén érvényesülését. ... >>

Somogyi Német Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Éder Erzsébet
Kulturális örökség megóvása, ápolása, építészeti emlékek, tárgyak védelme. - A német kisebbség képviseletét ellássa. - Kulturális tevékenység, hagyományok, népszokások ápolása, felkarolása. - Nevelés, oktatás, nyelvkészség fejlesztés, ismeretterjesztés, közösségteremtés.- Tudományos tevékenység, a kisebbségiek sorsának feldolgozása. - Szociális tevékenység, hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Somogyi Paletta Művészetért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szigetvári utca 146.
képviselő: alelnök Bulecza Attiláné, elnök Bene János
Kaposváron képzőművészeti kiállító terem (galéria) működtetés. - Képzőművészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása. - Fiatal alkotók támogatása. - Kiállítások szervezése. - Külföldi -csere- kiállítások szervezése. - Képzőművészeti ismeretterjesztő előadások szervezése. - Fiatalok részére hazai és külföldi képzőművészeti tábor támogatása, szervezése. ... >>

Somogyi Romákért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Bogdán Sándor
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyei romák problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyében élő roma közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is. Munkahelyteremtés előmozdítása. Lapkiadás. Képzés, oktatás. Pályázatírás. Rendezvény szervezés. Felnőttképzési tevékenység. ... >>

SOMOGYORSZÁGI SZENT LÁSZLÓ Kulturális-Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Léva köz 3. 1.lh. 4/3.
képviselő: elnök Dr. Sebők László
A magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, kulturális örökség, hagyományok megóvása. Hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a nemzeti öntudatot és a hazaszeretet erősítse. Előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási- rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével (pl. versenyek, pályázatok, kiadványok kiadása, stb.) az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak. Együttműködés, kapcsolattartás és - az egyesület lehetőségeivel arányban álló - támogatás más hasonló célú - történelmi határon belüli, és azon kívüli magyar szervezetekkel, magyar közösségekkel, illetve azok részére. ... >>

Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület "OLTALOM" Alapítványa

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: elnök dr.Fekete László
Azoknak a tehetséges diákoknak a támogatása, akik árvák, vagy egyik szülő neveli őket, támogatja továbbá azokat a diákokat, akik a képzőművészet iránt érdeklődnek, és érdeklődésüknek megfelelően képességeik kibontása végett képzőművészeti és hagyományőrző, valamint kézműves táborokban kívánnak képességeik kibontása végett részt venni. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a tanuláshoz szükséges költségek fedezéséhez, tanulmányi versenyen történő részvételhez, a továbbtanuláshoz való felkészüléshez, hangulatjavító időtöltéshez. A nehéz anyagi helyzetből adódó hátrányok csökkentését kívánja elősegíteni. ... >>

SPORTOLJ AZ EGÉSZSÉGÉRT SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 17/A.
képviselő: elnök Végh Tamás, elnökségi tag Avrámov Edina, elnökségi tag Tamás István
A tagjai részére a rendszeres testedzés, egészség megőrzés, a sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása, a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelése, a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók versenyeztetése. Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja: a./ tagjai részére a rendszeres testedzés, egészség megőrzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b./ gyógy és rehabilitációs torna, c./ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, d./hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, e./ az egyesület tagjainak szakszerű tanítása, oktatás biztosítása. ... >>

STEP UP Dance Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 12. 4./4.
képviselő: elnök Békési István
STEP UP Club célja: Tagjai részére a különböző mozgásképzés során végzendő rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása. További célja a tömegsport művelése, támogatása a sportszerű és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a lakosság szabadidős sportolásának elősegítése. Részvétel a különböző sportszervek által kiírt versenyeken és bajnokságokon. Sportrendezvények lebonyolítása. Az ifjúság és utánpótlás sport patronálása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, tehetséggondozás segítése. Kiegészítő gazdálkodási tevékenység folytatása a fenti célok sikeres megvalósítása érdekében. ... >>

STREETBIKE MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 51.
képviselő: elnök Tamás Attila, elnökségi tag Kovács István, elnökségi tag Tamásné Lóki Szilvia
Sporttevékenység szervezése, sportversenyek megszervezése (különös tekintettel a gyorsulási és pályaversenyekre), sporttevékenység feltételeinek megteremtése, tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés.
Az egyesület általános célja az, hogy a fenti részcélokon és résztevékenységeken keresztül - a mindenkor hatályos jogszabályi keretek és hatósági rendelkezések betartásával - elterjessze, fejlessze a gyorsulási és pályaversenyekkel kapcsolatos, valamint egyéb motorsport tevékenységeket. ... >>

Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rippl Rónai utca 15.
képviselő: Tihanyi Péterné
Az Alapítvány célja az alapítók szándéka szerint az alapító Iskola tanulói idegen nyelvtanulásának minden lehetséges eszközzel való támogatása az iskolai keretek között és azon kívül is. Az alapítók kifejezik azon meggyőződésüket, hogy az iskolai oktatás általános célja, művelt és szakképzett emberek nevelése a honi viszonyok között is csak akkor valósíthatók meg, ha az alapító Iskola tanulói magasabb szintű idegen nyelvi ismeretekkel és tudással rendelkeznek. Az alapítók kifejezik azon reményüket, hogy kezdeményezésük csatlakozásra indítja a hazai és külföldi magánszemélyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében.
Az alapítvány fő célja szolgálatában az Alapítók célkitűzései: Az iskolai nyelvoktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Az iskolai nyelvoktatáson kívül az Iskola tanulói számára annak lehetővé tétele, hogy nyelvi ismereteiket tanfolyamokon és más hasonló intézményekben fejlesszék. A különböző fokozatú állami nyelvvizsgákra való felkészülés és a nyelvvizsgák letételének támogatása. Hazai és külföldi idegen nyelvi egyéni- és kollektív részvétel támogatása. Az alapítók célkitűzéseit a tanulók szakmai képzésével összhangban, a bel- és külföldi szakmai programok (gyakorlatok) támogatásával kell megvalósítani. ... >>

Széchenyi István Kereskedelmi Iskola Alapszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.
képviselő: Kárász László
Alapvető feladata a szakszervezeti tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai, szociális érdekeinek védelme. A Széchenyi István Kereskedelmi Iskola Alapszervezete a munkavállalók érdekvédelmét, érdekképviseletét látja el, önkéntes önálló érdekképviseleti és önsegélyező szervezet. ... >>

"SZEGFŰ LÁSZLÓ" BOX SULI ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 17-19.
képviselő: Farkas András
Az ökölvívó sport megismertetése és népszerűsítése a diákság minél szélesebb rétegei számára. A diákok rendszeres sportolásának előmozdítása, az ökölvívó sport gyakorlásához szükséges felszerelések biztosítása, edzések költségeinek biztosítása utján. Segíteni a tehetséges diák sportolók ökölvívó versenyeinek lebonyolítását, az ehhez szükséges utazásokat, az eredményes sportolók díjazását. ... >>

Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Dr.Kovács S.Gy. utca 2.
képviselő: Dr.Farkas Géza
A magyar ifjúság Szent Imre óta tartó keresztyén nevelésének folytatása és magyarságtudatának erősítése. Ennek érdekében kiadványok megjelentetése és támogatása, oktatási és kulturális programok szervezése és támogatása, pályázatok kiírása, ösztöndíjak adományozása. Hitéleti célokat szolgáló építmények létesítése és fenntartása, ezen építmények felszerelése és működésükhöz szükséges berendezésekkel és eszközökkel, ilyen építményeket működtető szervezetek támogatása. Közreműködés műemlékvédelmi feladatok ellátásában. Világi személyek szociális segítése, segítségnyújtás a beteg, idős személyek életkörülményeinek javításában. Rászoruló személyek keresztényhez méltó gondozása, beleértve kívánságuknak megfelelő eltemetésüket. ... >>

Szent Jupát Vizitúrázók Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 10.
képviselő: elnök Nagy Sándor Endre
Az Egyesület célja, hogy minden korosztály számára biztosítja a vízitúrázást, mint a szabadidő hasznos, és egészséges eltöltésének lehetőségét, bemutatva és megismertetve hazánk, és a környező országok, természeti értékeit. Elősegíti - különösen az iskolás korosztályban - az öngondoskodás képességének kialakulását, az egyéni és közösségi felelősségtudatot. Előmozdítja a fogyatékkal élők közösségbe integrálását és életminőségének javítását azáltal, hogy ösztönzi a fiatalok segítő attitűdének kialakulását, és egymás iránti tolerenciájának erősödését. ... >>

Szent Kereszt Testvérei Pálos Lovagrend

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 50. fsz./2.
képviselő: Katona István
A Lovagrend célja az előírt feladatok szem előtt tartásával a keresztény lovagias erkölcsök, a Szent Kereszt Testvérei szellemisége útmutatása alapján a következőket rendeltetett elérni: A fiatalokat az Ősök, a Szent Haza, a Szent Korona, a Család, s az egymás iránti tiszteletre, megbecsülésre, szeretetre, mindezek őrzésére, és továbbadására nevelni. Minden nemzeti értéket, hagyományt, szellemi örökséget felkutatni s az utókornak átmenteni. Fellépni a Magyar Nyelv, a nemzeti anyanyelvünk védelme érdekében, az esztelen és értelmetlen nyelvújításokkal, nyelvreformációkkal szemben, beleértve a nyelvjárások, valamint a tájszólások védelmét is. Az összes lehetséges magyar népcsoportot felkutatni a világ minden táján, s egymás segítésére, fejlődésére lenni. Felkutatni, feltérképezni a Szent Kereszt Testvérei kolostorainak, templomainak, szent helyeinek romjait, értékeit. Létrehozni a fellelt szent helyek alapján zarándokhelyeket, minden prioritási területen legalább egyet. Létrehozni Magyarországi központtal egy főkönyvtárat a világ minden részében fellelhető Szent Kereszt Testvérei írásos emlékeiből, őrizni ezeket, s átadni az utókornak. Pálos Lovagrendi, Ősi Pálos kolostor létrehozása működő pálos templommal. Pálos Lovagrendi iskolák létrehozása, pálos rendi tanító szerzetesekkel. Bioenergetikai és psychotronikai rehabilitációs központok kialakítása, hozzáférhetővé tétele a szélesebb tömegek számára. Gyermekmenhelyek létrehozása óvódával, iskolával, és főiskolával, tanító-pálos rendi szerzetesekkel. Hajléktalan szállók és hajléktalan rehabilitációs központok létrehozása. Fizikai testépítő és szellemi fejlődést elősegítő központok alapítása. Az Ősi Magyar harcmodorokat, katonai kultúrát és a harcművészeteket felkutatni, fejleszteni, gyakorolni és nemzedékről nemzedékre tovább adni az arra méltóknak. A Szent Kereszt Testvérei eszmeiségét, tudását, hagyományait, felkutatni, tovább fejleszteni és továbbadni az utókorban az arra méltóknak. A Szent Kereszt Testvérei rendjének egy időtálló tradíciót, hagyományt teremteni, tudásukat, feladatukat, eszmeiségüket továbbvinni, az utókorban az arra méltóknak átadni. Ezen nemes célokon kívül a Lovagrendi Kerekasztal további, a keresztény erkölcshöz és a Szent Kereszt Testvérei eszmeiségének megfelelő célokat tűzhet a Lovagrend elé. ... >>

"SZEPTIM" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 56.
képviselő: Orsó Sándor
oktatás és kultúra támogatása.
- a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása.
- támogatások igénybevétele és nyújtása.
Az alapítvány konkrét célja: Fenntartása és támogatása a Lavotta János Alapfikú Művészetoktatási Intézménynek OM. 102-620 (székhely: 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. telephelyei: 7453 Somogysárd, Fő u. 2., 7272 Gölle, Árpád u. 23., 7472 Szentbalázs, Fő u. 33., 7434 Mezőcsokonya, Ady E. u. 6., 7453 Mernye, Kossuth tér 1.) ... >>

"Szeretem Kaposvárt" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. utca 33.
képviselő: Jágerné Katona Zsuzsanna
Kaposvár város megismertetése és népszerűsítése érdekében - felnőtt és ifjúsági kulturális, sportjellegű, turisztikai, oktatási és tudományos konferenciák és alkalmak szervezése, - szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, - a "Szeretem Kaposvárt" mozgalom rendezvényeinek támogatása, - az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, - az önkormányzat által rendezett programok sikerének elősegítése. ... >>

"SZOLIDARITÁSI" ALAPÍTVÁNY A MUNKANÉLKÜLIEKÉRT

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Cseri utca 25/B.
képviselő: elnök Varga Zsoltné
Társadalmi segítség és szolidarítás szervezése a munkanélküli sorsra jutottak számára. Tehetséges fiatalok támogatása iskolai, sport és kulturális területen. Hátrányos helyzetű gyermekek, elesettek egészségügyi és rekreációs tevékenységének megsegítése. ... >>

"Szövetség a Polgárokért" Alapítvány Közhasznú Szervezet

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Petőfi tér 4/a. I./7.
képviselő: elnök Komár András
A hátrányos helyzetű embercsoportokat érintő tevékenységek felkutatása. Más intézmények, egyesületek részére a hátrányos helyzetű embercsoportokkal kapcsolatos tevékenységekre történő felkészítés, modell értékű új programok, hálózatok kialakításának segítése, központjainak, feladatainak rendszeres, igényes megszervezése. A munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatások programjainak elkészítése, képzések, átképzések szervezése. A hátrányos helyzetű embercsoportok igényeinek, lehetőségeinek felmérése, gyűjtése, csoportosítása és közvetítése a fenti célokért dolgozó más intézmények, szervezetek részére. ... >>

Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kovács S. Gy. utca 9.
képviselő: alelnök Kósa Csaba, elnök Dr. Pomogáts Béla, tag Parill Orsolya
Somogy megyében élő, vagy irodalmi munkásságukkal ide kötődő olyan tehetséges fiatal, harmincötödik életévüket be nem töltött írók, költők, irodalmárok anyagi támogatása, akik műveikkel a pannon szellemiség megőrzését, ápolását, fennmaradását, új értékekkel való gyarapítását szolgálják. ... >>

Táltos Tanoda Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 1.
képviselő: Falvai László
Az Alapítvány célja az L.Ron Hubbard által felfedezett, kifejlesztett és kidolgozott módszerek alkalmazásán keresztül az oktatás területének fejlesztése, és a tanulási képességeket helyreállító tevékenység. ... >>

"TÁNCSICS GIMNÁZIUMÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Reőthy Ferenc
A Táncsics Mihály Gimnáziumban tanuló diákok oktatási és sportolási feltételeinek javítása, a kor színvonalának megfelelő középiskolai képzés tárgyi feltételeinek a megteremtése, a gimnázium tantestülete munkakörülményeinek javítása. A tehetséges tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A szociálisan rászoruló tanulók külföldi tanulmányi útjainak támogatása. ... >>

"Táncsics M.Gimnázium Matematikai Tehetségeiért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: elnök Virányi István, titkár Kubatov Antal
A kiemelkedő matematikai tehetséggel rendelkező diákok kiválasztása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, a tehetséggondozásra, képességfejlesztésre képes és kész oktatók honorálása. Lehetőség teremtése mindazon többlet elsajátítására, amellyel egy jó matematikai képességgel rendelkező gyermek matematikai tehetséggé válhat. Az alapítvány támogatást nyújt matematikai versenyek lebonyolításához, szervezéséhez, maga is szervez versenyeket, szaktáborokat, hozzájárul matematikai szakkörök, szaktáborok megtartásához, anyagi támogatást nyújt hazai és nemzetközi matematikai versenyeken való induláshoz, biztosítja a felkészítő tanárok továbbképzéseken való részvételét. ... >>

"Táncsics Mihály Gimnázium Drogellenes Alapítványa"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17.sz.
képviselő: Mihályfalvi László
A társadalomban és az oktatási intézményekben terjedő kábítószer-használat megelőzése, segítségnyújtás a kábítószerfüggő diákok részére. Megteremtése azoknak a feltételeknek, amelyek társadalmilag hasznos elfoglaltságot biztosítanak és a diákokat visszatartják a kábítószer kipróbálásától és fogyasztásától. A megelőzés körében a fiatal korra jellemző kockázat-keresés kielégítését biztosító sport és művészeti tevékenység elősegítése és fejlesztése. A diákok érzelmi nevelése olyan tartalommal, hogy a hiányzó emberi kapcsolataikat megteremtsék és ilyen irányú igényeiket ne a kábítószer-használattal pótolják. A fiatalok erkölcsi tudatosságának fejlesztése. A 96/2000. (XII.14.) OGY határozatban foglaltak megvalósításának elősegítése. ... >>

TARKA RÉT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rét utca 4.
képviselő: Cseh Istvánné
A boldog és vidám gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. A gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló, óvodai oktatási program kialakítása, mely leghatékonyabban szolgálja az iskolára és mindennapi életre való felkészítést. Az alapítvány célja érdekében a gyermekek testi és szellemi neveléshez szükséges eszközöket szerez be, kirándulásokat szervez, ösztönzi az egészséges életmód kialakítását /sport, zenei, idegen-nyelvi oktatást szervez/, valamint a gyermekek játékához szükséges játékeszközöket szerez be. ... >>

TEAM KAPOSVÁR SPORTKLUB

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 38.
képviselő: Szerbné Szabó Katalin
Kaposvári, a kaposvári kistérségben és a Dél-Dunántúli Régióban a gyermeksport, női sport, téli sport és a rekreációs sport népszerűsítése. A gyermekek és felnőttek részére sportolási, alapfokú oktatási és túrázási lehetőségek biztosítása. A sport és rekreációs tevékenység tárgyi, létesítmény feltételeinek javítása. A fiatalok és hátrányos helyzetűek egészséges drogmentes életre nevelése, személyiségük fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal