Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
4. oldal

"KVINTETT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 127.
képviselő: elnök Ősi József
Az alapítvány általános célja az oktatás, képességfejlesztés, különös tekintettel a zeneoktatásra és a zenei képességek fejlesztésére, a kultúra támogatása, a kulturális örökség megóvása, valamint e célok megóvását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány konkrét célja a Kvintett Zeneiskola fenntartása és támogatása. A Kvintett Zeneiskola öt magán-zeneiskola: a Kodály Zoltán Magán-zeneiskola /Kaposmérő, Hunyadi u. 11./, a Liszt Ferenc Magán-zeneiskola /Igal, Farkas János u. 2./, a Bartók Béla Magán-zeneiskola /Magyaratád, Pázmány tér 4./, az Erkel Ferenc Magán-zeneiskola /Kaposfő, Kossuth L. u. 206./, Mosonyi Mihály Magán-zeneiskola /Nagyberki, Ifjuság u. 1. / jogutódjaként jön létre 2003. szeptember 1-től. ... >>

"LIGET" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
képviselő: Dr. Békési Cyprián
Kaposvárott a Liget Otthonban lakó idős emberek ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek megteremtése, az intézményben kiemelkedő munkát végző egy fő dolgozó évenkénti elismerése, a minőségi ápolást,- gondozást elősegítő képzés/ továbbképzés finanszírozása. ... >>

Lovasakadémia Sportclub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Dr.Hafner József
a./ A sportclub, illetőleg lovas szakosztály tagjai részére a lovas sportágban végzendő rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, a verseny- és kiemelten utánpótlás sport művelése. b./ A Ritmikus Sport Gimnasztika szakosztály sportolói hazai és nemzetközi versenysportban való eredményes részvételének biztosítása, valamint elsődlegesen az utánpótlás-nevelés folyamatos szinten tratása. c./ Lovas ismeretek oktatása, ló- és lovas kiképzés. d./ Szabadidős (eü. prevenciós) lovas sportolás segítése, biztosítása. e./ A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. f./ A tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése. g./ Az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. h./ Lovas sportrendezvények szervezése, helybiztosítása. i./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. j./ Terápiás egészségügyi lovaglás lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. III./313.
képviselő: Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna
Az Egyesület: - a cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. - Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket. - Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik. - Biztosítja, hogy tagjai és az egyesületen kívül állók minden lehetséges segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. - Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növekedését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését. - Részt vesz a diabétesz megelőzésével (ún. primer prevencióval) kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. ... >>

Magyar Gyomkutató Társaság

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S. utak 40.
képviselő: Pacseszákné dr. Kazinczi Gabriella
A Magyarországon gyombiológiával foglalkozók társadalmi összefogása; közös gyombiológiai kutatás és továbbképzés szervezése, egyéb oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése, a gyombiológiával foglalkozó külföldi szervezetekkel, így különösen az EWRS-sel való kapcsolattartás, tanulmányok készítése, médiaanyagok készítése, gyombiológiai tudományos megállapítások kicserélése, rendezvények tartása, pályázatok kiírása, tehetséges tagok tudományos továbbképzéséhez segítségnyújtás, ösztöndíjak adományozása és általában a gyombiológia fejlesztésével kapcsolatos társadalmi feladatok ellátása. ... >>

"Magyar Közbeszerzési Alapítvány" Közhasznú szervezet

(oktatási)

7400 Kaposvár, Meggyes utca 23.
képviselő: Dr. Schablauer Péter, Simicz Szilvia
Tekintettel arra, hogy az EU közbeszerzési jogharmonizációs elvárásaink jegyében megalkotott 2003. CXXIX. törvény a közbeszerzésről (Kbt). hatálya alá tartozó települési önkormányzatoknál, ezek önálló költségvetésű intézményeinél, valamint a központi költségvetésből gazdálkodó egyéb szervezeteknél problémát okoz a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a hatályos jogszabály és jogalkalmazás naprakész figyelemmel kisérése, ezért az Alapítvány az így felmerült problémákkal kapcsolatban az alábbi segítséget kívánja nyújtani: Közbeszerzésekkel kapcsolatos oktatások és továbbképzések szervezése és tartása, a Kbt. oktatása, gyakorlati alkalmazásának megismertetése. Közbeszerzési és jogi témakörökben történő tanácsadás. Közbeszerzési eljárások előkészítésének és bonyolításának oktatása, szervezése. ... >>

Magyar Nemzetőrség Somogy Megyei Parancsnokság

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 29.
képviselő: Lőrinczy Ferenc
Nemzeti történelmi forradalmi hagyományok ápolása, nemzeti vallásos polgári alapon nyugvó konzervatív értékek megőrzése, ébren tartása, a nemzet-tudat erősítése. Társaság eszmei jogelődjének tekinti az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetőrségét. Példaképei ezen történelmi korszakok hősei és mártírjai. Fiatalok között tagtoborzást végez. Önkéntességen alapuló katonai továbbképzésre, hazafias nevelésre szervezi a fiatalokat. Élő kapcsolatot teremt a területileg illetékes katonai szervezetekkel, rendőrséggel, fegyveres testületekkel, hatóságokkal és oktatási intézményekkel. Együttműködik más társadalmi szervezetekkel, hagyományőrző testületekkel. Részt vesz és képviseli a társaságot a helyi állami ünnepségeken és rendezvényeken. Ellátja tagjainak a tagsági viszonyukból eredő érdekképviseletét. Figyelemmel kíséri tagjainak élethelyzetét. Szükség esetén megkeresi a szociális önkormányzati szervezet. ... >>

"MAGYAR TUDÁS-MAGYAR HATALOM" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1.
képviselő: dr.Giber Vilmos
A Kollégium anyagi, technikai feltételeinek javítása. Klebelsberg díj alapítása tanulóknak és tanároknak. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Kollégiumi és más szabadidős tevékenységek támogatása. Diák sportversenyek, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Rossz szociális körülmények között élő tanulók támogatása. A Kollégium környezetének alakítása, technikai, műszaki és sport életének fejlesztése. Kirándulásokhoz, sítúrákhoz érdem alapján való hozzájárulás és anyagi támogatás. Kollégium rendezvényeinek támogatása, eszközök vásárlása. ... >>

Magyar Véreb Egylet

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Géza utca 63.
képviselő: Dr.Buzgó József
A véreb fajták munkacentrikus tenyésztése, a fajták fenntartása és fejlesztése, valamint azok népszerűsítése. A vérebvezetők és tenyésztők egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme. A fajtákra vonatkozó törzskönyvek megvalósítása és ezek vezetése. A fajtákkal kapcsolatos kynológiai kutatások végzése, a fajta kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtákkal kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, vizsgák- versenyek és tenyészszemlék: szervezése. Az Egylet vadászati kultúránk és hagyamányaink ápolását, a véreb használatán keresztül igyekszik gyakorolni. ... >>

Magyar Világ Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Körtönye utca 45/b.
képviselő: Földvári György
Tehetséggondozás, képességfejlesztés, elsősorban az általános- és középiskolás korosztály körében; a külföldön élő magyar gyermekek anyanyelvi és magyar honismereti kultúrájának ápolása. Ugyane korosztályok művészetre és művészettel, irodalommal történő nevelésének elősegítése művészeti foglalkozások és kiadványok útján; képző- és iparművészek munkájának segítése, kiállítás- és rendezvényszervezés; kapcsolattartás a külföldön élő magyarokkal, a magyarságtudat ápolása; magyar közösségek létrehozása az EU országaiban az Interneten keresztül; kulturális kapcsolatok ápolása más civil szervezetekkel együttműködve a Szahara és Kelet-Ázsia népeivel. ... >>

MANATUS KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 30.
képviselő: Argay Ferenc
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban található sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészség-megőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. Az Egyesület fenti céljai szerint az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9. és 14. alpontja alapján közhasznú tevékenységet kíván ellátni. ... >>

"Manócska" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 19.
képviselő: Apáti Józsefné
A modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítási feltételeinek biztosítása. A szülők és a bölcsődei dolgozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése. Bölcsődei eszközök megvásárlásának támogatása. Egészségmegőrző program készítése. ... >>

MATÁV KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hársfa utca 18.
képviselő: elnök Horváth István
Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés). Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Szociális tevékenység. Nemzetközi tevékenység. Nyugdíjas érdekképviseleti tevékenység. ... >>

"MATOLCSY SÁNDOR" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.l4/d./L.R.Ref.Isk
képviselő: Dr. Költő László
A Kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református általános iskola tanulói közül a szociálisan hátrányos, rászoruló gyermekek esély-egyenlőségének biztosítása, szociális hátrányainak kiküszöbölése, az alapítvány lehetőségei által nyújtandó anyagi támogatás útján. Az alapítvány a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók részére "Matolcsy-díjat" adományozhat, és ezzel kapcsolatban pénzjutalmat adhat. ... >>

Megújulás és Lendület Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. köz 7. 4/19.
képviselő: elnök Kiss Béláné
Az alapítvány általános célja, hogy elősegítse a főállású anyaságból, a "Gyes"-ről és "Gyed"-ről a munkaerőpiacra visszatérő nők, illetve férfiak munkahelyhez jutását a szükséges képzéssel illetve átképzéssel. Cél tanfolyamok és ismeretterjesztő előadások tartásával a nők esélyegyenlősége előmozdításának biztosítása. További cél a betegségek megelőzése az egészséges életmódra való figyelemfelhívással, a lakosság környezettudatos életmódra való nevelése. Az alapítvány céljai részletesen: - a gyermeknevelésből a munkaerőpiacra visszatérő nők részére tanfolyamok és képzések szervezésével piacképes tudás megszerzésének biztosítása, - a környezettudatos életmód, az alternatív energiafelhasználás keretében kiadványok készítése, táborok és előadások szervezése, - a betegségek megelőzése és az egészséges életmódra nevelés érdekében kiadványok szerkesztése, előadások és tanfolyamok szervezése, - az általános célok megvalósítása érdekében tanácsadói hálózhat kiépítése. ... >>

MENTA LELKI EGÉSZSÉGVÉDŐ EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 13.
képviselő: Buzsáki Tünde
Segítse a méltó emberi életet és közreműködjön annak jobbá tételében, elsősorban lelki vonatkozásban, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályra, és a lelki válságban szenvedő lakosságra. Mentálhigiénés segítséget nyújtson egyének, családok életműködésének javításához, egészségének fenntartásához.Eszközöket, módszereket adjon ahhoz, hogy akut problémáikat hatékonyan megoldani, illetve hosszabb távon kezelni tudják. Elősegítse a mentálhigiéné területén tevékenykedő különböző humán foglalkozású szakemberek, önkéntes segítők, laikusok együttműködési lehetőségének kiaknázását, képzését és továbbképzését. Ezzel is támogatva, hogy minél hatékonyabban segítsék elő saját közösségeikben és tevékenységi körükben a lelki egészségvédelmet, a közösségi mentálhigiéné elterjedését, a primer prevenciót. ... >>

Mesterség és Művészet

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szántó u.11.
képviselő: Tamás Károly
Iparművészeti Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézet/iskola/ tanulóinak oktatásával, nevelésével kapcsolatos tevékenység egyszeri vagy folyamatos anyagi támogatása. ... >>

"MÉZGA" Fociovi és Focisuli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs u.15.
képviselő: Horváthné Csicskó Éva
Alapító szándéka az óvodás és általános iskolás korú gyermekek körében a futball szeretetének és megismertetésé- nek erősítése,az utánpótlás nevelése és fejlesztése, a gyermekek egészséges,mozgásorientált életmódra szoktatása,a társas labdajáték keretein belül a csapatszellem,az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kialakítása és igényként való megerősítése,valamint a rendszeres sportolás iránti vágy, a szabadidő hasznos és kultúrált eltölté- se. ... >>

Mezőcsokonyai "Rákóczi" Vadásztársaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. utca 5. II./7.
képviselő: dr. Nagy László
A vadásztársaság célja, hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson a társaság vadászházában, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vadkilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott métékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása a vadászati etikai hagyományok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

"Mikrokozmosz" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.
képviselő: Dr.Kereskesné Pytel Anna
A zenepedagógusok, a növendék zenekarok, a Kaposvári Szimfónikus Zenekar külföldi kapcsolatainak elősegítése, a megszerzett tapasztalatok helyi adaptációja. Szakmai továbbképzéseken, külföldi kurzusokon való részvétel támogatása, fiatal hazai tehetségek támogatása. Az alapítvány célja továbbá olyan alapfokú művészet oktatási intézmény létrehozása, amely az állami zeneoktatási feladat átvállalásával a nemzeti alaptantervnek megfelelő alapfokú művészeti oktatást folytat, a vokális és hangszeres zene, a csoportos zenélés, a kórúsművészet, tánc- és képzőművészet területén. ... >>

MINDSZENTY JÓZSEF Kongregáció

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Állomás utca 61/A.
képviselő: Török Marcell
Az alapító tagok ezen egyesületet azzal a céllal alapították, hogy elősegítsék a magyarországi civil szerveződések, és a határainkon kívül élő magyarok, és azok társadalmi szervezeteik együttműködését.
- Az alapított egyesület működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését, és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását és tanítását Magyarország határain kívül. - Az alapító tagok által létrehozott egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, és önkormányzati elven működik. ... >>

Miraculum - Családok a Családokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 203.
képviselő: elnök Dallosné Kaurek Csilla, tag Schafferné Horváth Eszter, tag Tihanyi Tímea
Az alapítvány elsődleges célja - projekteken és programokon keresztül - segítséget és támogatást nyújtani a célterületen élő családok és kisközösségek számára családi funkcióik ellátásában, napközbeni gyermekfelügyelet megoldásában, család és munkahely összeegyeztetésében, egészséges, harmonikus életvitel kialakításában, speciális, egyénre szabott, rugalmasan alakítható szolgáltatási struktúra és tevékenységi kör kialakításával, partner- és szakmai segítségnyújtó hálózat kialakítása család- és gyermekintézményekkel, szervezetekkel, egyéb piaci szereplőkkel. Az Alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl további, nem vállalkozási tevékenységként megjelenő célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: Az Alapítvány céljai között regionális szinten segítséget és támogatást nyújt az alternatív gyermekfelügyelet megvalósítása, a családi funkciók megerősítése, a család és munkahely összeegyeztetését célul kitűző kezdeményezések területén, valamint Családi Szolgáltató Ház modelljét alakítja ki és működteti, amely a családi napközi hálózat létrehozásával módszertani, koordinációs és képzési szerepet, valamint projektmenedzsmenti támogatást vállalna más szervezetek, intézmények, magánszemélyek, piaci szereplők számára, illetve az Alapítvány célul tűzi ki a szolgáltatásainak olyan zöldövezeti területen történő megvalósítására, ahol a gyerekek és családok számára természet-közeli környezetet biztosíthat, mellyel segíthet újra felfedezni a természet nyújtotta előnyöket, tevékenységeket. ... >>

"Munkácsy Gimnáziumért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár,
képviselő: Gulyás Mihály
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában tanuló diákok és tanító pedagógusok kiemelkedő teljesítményének, valamint a volt Munkácsy-s diákok, illetve más személyek által az iskola javára végzett munkának, szolgálatoknak elismerése. ... >>

Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szakszervezeti Alapszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 48.
képviselő: titkár Kondorayné Németh Szilvia
Alapvető feladata az egyéni és munkahelyi kollektív munkavállalói érdekek védelme, amelyet csak a tagsága körére terjeszt ki. A testület/ek és a tisztségviselők képviselik a tagság akaratának, igényeinek érvényre juttatását, szükség esetén érdekérvényesítő akciókat szerveznek. Az intézmény szakszervezete vállalja a szakmai és foglalkoztatói érdekek védelmét, amelyek elősegítik a hatékonyabb nevelést és oktatást. Védi az egyetemes és nemzeti kulturális hagyományokat, értékeket. A Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Szakszervezeti alapszervezete tagjai részére érdekképviseletén túl szabadidős, szociális és üdültetési szolgáltatásokat nyújt. ... >>

MŰHELYEK ÉS MESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szántó utca 11.
képviselő: Tamás Károly
A Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: iskola) /7400 Kaposvár, Szántó utca 11./ tanulóinak szakmai oktatásával, művészeti nevelésével kapcsolatos tevékenység támogatása, valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastrukturális feltételek (műhelyek és eszközök), illetve anyagok biztosítása. A művészetpedagógiai munka infrastrukturális feltételeit biztosító szakműhelyek megfelelő színvonalú működtetése. Műhelyek felszerelése, berendezéseinek korszerűsítése, az adott szakok szakfeladatainak eszköz- és anyagellátása. Kiállítások, szakmai bemutatók szervezése, cserekapcsolatok ápolása, közös művészeti tevékenység működtetése alkotótáborok, közös kiállítások formájában. ... >>

Művelt Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Bartók B. utca 10.
képviselő: Wallinger Endre
Társadalmi igény, hogy az iskola művelt, az életben helytálló embereket neveljen, azonban ennek anyagi feltételei erősen korlátozottak, ezért az alapítók meg kívánják teremteni annak az anyagi lehetőségét, hogy a Bartók Béla Úti Általános Iskola tanulói a tanórákon és a délutáni foglalkozásokon, az iskolán kívüli rendezvényeken eredményesen szerepeljenek, kialakuljon bennük az egészséges életmód igénye és szokásrendszere. ... >>

MŰVÉSZBEJÁRÓ KAPOSVÁR MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Múzeum utca 4.
képviselő: Lukács Zoltán
A tehetségek felfedezése, segítése, művészi hajlamaik érvényre juttatása. A színművészet és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak: tánc, zene, film- és fotóművészet megismertetése, eljuttatása azt ifjúsághoz, bevonása a nevelésükbe. Az ifjúság komplex művészeti nevelése, művészet iránti fogékonyságának fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése. Harmonikus egyéniség kialakítása, ennek érdekében a beszéd, kommunikáció, a tánc, mozgás- és viselkedéskultúra. A művészet gyakorlásán keresztül a fiatalok igényes közösségbe való beilleszkedése, egymás elfogadása, tisztelete, az esztétikai értékítélet kialakítása, a kreatív alkotó munka folyamatának megbecsülése. Interaktív kapcsolatok kiépítése:- művészeti iskolákkal, csoportokkal, művészekkel, művésztanárokkal, kulturális intézményekkel határainkon belül és kívül, művészeti szervezetekkel, művészbarát, a kultúrát támogatni képes cégekkel, intézményekkel. Előadások, összejövetelek, kulturális rendezvények létrehozása, megrendezése. ... >>

NATURA ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Bláthy O. utca 13.
képviselő: Dávid János
Környezettudományos tevékenység támogatása. Tudományos ismeretterjesztés. Oktatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Nemzeti Oktatás Fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
képviselő: elnök Volner Zsolt
Az alapítvány célja az alap és középfokú oktatási intézményekben a technológiai innováció és a számítástechnikai eszközök szélesebb körű iskolai elterjesztésével hazánk oktatási rendszerének javítása. Az intézmények naprakész, korszerű, egyedi online megjelenés (weblap) fejlesztése. Az alapítvány emellett céljaként tűzte ki, hogy támogassa egy olyan központi rendszer kialakítását, amely elektronikus naplóként finkcionál, s amely elősegíti, hogy a szülők naprakészen követhessék gyermekük tanulmányai előmenetelét. ... >>

"NEVETŐ SZEMEK" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 3.
képviselő: elnök Kovács Gábor Tamásné
óvodába járó gyermekek fejlesztésének elősegítése, szervezése, - gyermekek tevékeny életét és fejlesztését biztosító játék és taneszközök beszerzése, - minden olyan tevékenység elősegítése és ezekhez kapcsolódóan eszközök beszerzése, amely az óvodai nevelést segíti elő, hogy a gyermekek egészségesek, edzettek, alkalmazkodóképesek legyenek, amely megalapozza a gyermek önállóságát, ügyességét, önérvényesítés képességét, a későbbi iskolai nevelés megalapozottságát, - az óvodai környezet fejlesztése ... >>

Nippon Racing Team

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Léva köz 1.
képviselő: Bedő Gábor
Soprttevékenység, amelyen belül a technikai sportok - különös tekintettel az autósport - népszerűsítése, sportszerű életmódra nevelés. A fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. A korszerű tudományos, technikai eredmények sport területén való alakalmazása. A minőségi sport állandó fejlesztése és a dopping ellenes küzdelem. Az autósport támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének boztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára. ... >>

Non-Profit Szektorért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Táncsics Mihály utca 54.
képviselő: Kovács Tamás
Információs szolgáltató hálózat létrehozása, inkubációs és partnerségfejlesztési tevékenység végzése az állami, civil és vállalkozói szektor szereplői részére. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése. Különös figyelmet fordít az ifjúság, a kisebbségek, a nők és az elmaradott környezetben élők esélyegyenlőségének növelésére, a kreatív civil szervezetek létrejöttének és szakszerű működésének ösztönzésére. A célcsoportoknak megfelelő felkészítő tanfolyamokat szervez, kiadványokat szerkeszt és terjeszt, innovatív kapcsolatépítési szolgáltatáscsoportokat alakít ki. A célok megvalósítása érdekében egyéb tanulmányokat és kutatásokat végez, tanácsadást, szolgáltatást biztosít, valamint iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségeket biztosít. Segítséget kíván nyújtani az információs társadalom nyújtotta munka- és egyéb lehetőségek mind szélesebb körben történő kiaknázásában, ennek elérése érdekében saját adatbázist állít fel, információs csatornák elérésével a célcsoport lehetőségeit bővíti. A célok megvalósítását segítő eszközöket kutatja, projekteket készít, támogatásokat vesz igénybe és nyújt. ... >>

Nők Kaposvárért Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Lamperth Mónika
Kaposvár város és környéke fejlődése, az itt élő emberek boldogulása érdekében kifejtett bármilyen tevékenységhez kapcsolódjon, közreműködjön és segítséget nyújtson. Megszervezze a Kaposvár és környékének polgáraiért tenni akaró nők közösségét: - női humánumra alapozva közreműködjön az elesett emberek segítésében; - a gyermekek és fiatalok egészséges és harmonikus élete, fejlődése és nevelése érdekében munkálkodik; - tevékenyen hozzájárul Kaposvár és környéke kulturális élete fejlődéséhez; - sajátos eszközeivel támogatja a vállalkozó nők innovációs tevékenységét; - vállalja a kaposvári és környékén a döntéshozó testületek előtt a nők érdekeinek megjelenítését. Az egyesület céljai a működése során megrendezésre kerülő akciók, rendezvények, akciók, tanácskozások, továbbképzések során valósíthatók meg. Szakmai tevékenységként tagozatokat hozhat létre. ... >>

"Nőkért és Anyákért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34
képviselő: Prof. Dr. Szilágyi András
A szülés és szoptatás új módszereinek bevezetése és megvalósítása, - a roming -in rendszerű ellátás továbbfejlesztése, - a szülésre való felkészítés tökéletesebbé tétele, - segéd-, kényelmi eszközök vásárlásával a betegek és a dolgozók segítése, - továbbképzés támogatása. ... >>

"NÖVEKEDÉS" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 39.
képviselő: Szemerei János
A Kaposvári Evangélikus Egyházközség tárgyi feltételeinek javítása, és szolgálatának bővítése minden lehetséges és jogszerű alapítványi eszközzel /közérdekű célú juttatással, adományokkal, vállalkozással, azok szervezésével/ a kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagságának körében elő kívánja segíteni: - A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását. Időskorúak gondozását és családok segítését. Saját, valamint városi szervezésű zenei, illetve irodalmi alkalmakon keresztűl hozzá kíván járulni Kaposvár város kultúrális életének gazdagításához. ... >>

"Oktatásért TIT" Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Dr.Horváth Gyula
Magyarország oktatási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységének előmozdítása, színvonalának emelése, előfeltételeinek kedvezőbbé tétele. ... >>

Országos Erőforrás-koordinációs Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5.
képviselő: elnök Nagy Nándor Lajos, elnökhelyettes Pajzs Lajos
Elsősorban az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került munkavállalók, munkanélkülivé vált személyek, kisvállalkozók segítése a munkához jutásban, valamint átmeneti támogatások, kölcsönök lehetőségeinek felkutatása, közreműködés azok igénybevételéhez. Tehetséges, ám szociális, családi, anyagi stb. helyzetüknél fogva lehetőséghez nem jutók - elsősorban fiatalok- támogatása. ... >>

Örökség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 237.
képviselő: Sámoly Ferenc
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az egyetemes és a magyar műveltség, hagyomány, örökség, közös talentumunk fenntartását és kamatoztatását az EMBERSÉG, az EMBERI ÉLET éltetése céljából. Az Öskohómúzeum Somogyfajsz fenntartása, gondozása, értékeinek közkinccsé tétele: gyarapítása, állandó és időszakos kiállítások rendezése, tárlatvezetés. Népfőiskolák szervezése és működtetése az 1997. CXL. törvényben lefektetett feltételek szerint (felnőtteknek szóló, szakismeretet adó, egyben személyiségfejlesztő rendezvények, melyeknek programját a tagok, illetve a programban résztvevők maguk is alakítják). Iskolarendszerben működő egyesületi óvoda és iskola létrehozása, működtetése. ... >>

Pan-Európai Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Béke utca 73. III./2.
képviselő: Kauer Rita
Új, a jelenlegi hazai felzárkóztatási programok rendszerében nem szereplő komplex munkaerő-piaci kezdeményezések, képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök képzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, a jövőbemutató specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése: a munkanélküliek képzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az iskolarendszeren kívüli oktatási rendszerek fejlesztésével, olyan humán specifikus műhelyek létrehozása, mely keretet ad a képzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszeren kívüli intézmények szereplőinek a minőségi képzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében tett szoros együttműködésére. ... >>

"ParaSport" Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 27.
képviselő: Bodor Zoltán
Az egyesület céljai és tevékenységei megfelelnek a közhasznú társadalmi szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4., c/11., c/14., pontjaiban leírt tevékenységeknek: a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, c) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével. ... >>

"PASSO AVANTI" Alkotóterápiás Központ Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attiláné
Hazai és EU-s forrásokkal a régióturizmus fejlődésének elősegítése érdekében fejlesztő tevékenységet végez, hálózatrendszert hoz létre, illetve kapcsolódik más rendszerekhez, közreműködik térségi, kistérségi fejlesztési projektekben. A különböző szabadidős, kulturális, gasztronómiai, sport programok, események, rendezvények szervezésével közösséget fejleszt, szemléletet formál, továbbá életminőséget és fizikai közérzetet javít. Munkaerőpiaci képzést, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytat a pályakezdő fiatalok, családosok, gyermeket váró kismamák, különös tekintettel a GYES-en, GYED-en lévő szülőknek a felzárkóztatása, továbbá az idősekkel való foglalkozás érdekében, illetve különböző humán- és szolgáltatásra irányuló programokban vállal részvételt, vagy azok kivitelezésében működik közre. ... >>

PhilipTermészet-és Állatvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csalogány utca 23.
képviselő: Szántó Ildikó
Az egyesület megalakításának célja a természet és az állatvilág megóvása, védelme, ezen belül: az elhagyott állatok elhelyezése és gondozása, oktatások és képzések tartásával az állatok gazdáinak az állattartás szabályaira, az ezzel kapcsolatos felelősségre tanítása, oktatási és demonstrációs tevékenység, óvodai és iskolai csoportok részére bemutatók szervezése, tartása, kisállat-panzió létrehozása és működtetése, állatóvoda létrehozása és működtetése, állatok képzése, az emberi környezet és természet megóvása. ... >>

Pólusok Társadalomtudományi Egyesület

(oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 50.
képviselő: Kákai László
Modern társadalomtudományi ismeretek terjesztése a közép-, és felsőoktatásban. Humánkutatások szervezése, készítése és azok eredményeinek terjesztése. Piac és közvélemény-kutatások szervezése és készítése. Társadalomtudományi (szociológiai, politológiai) kutatások, felmérések szervezése, készítése és azok eredményeinek felhasználása a lakosság politikai kultúrájának fejlesztésében. Társadalomtudományi klub létrehozása és működtetése. Társadalomtudományi konferenciák, rendezvények szervezése. Társadalomtudományi kiadványok (könyvek, cikkek, stb.) megjelentetése és terjesztése. Modern társadalomtudományi vitakultúra fejlesztése és elterjesztése. Az egyesület felvilágosító, nevelő, oktató és kutatói tevékenységét elsősorban a Dél-Dunántúli régióban kívánja kifejteni. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"PRO BIBLIOTHECA" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 4.
képviselő: Varga Róbert
Emléket állítva Fiola Pálnak, a könyvtár volt dolgozójának minden évben a könyvtár megalakulásának ünnepségén a kiemelkedő könyvtári munkáért az alapító által letett 100.000,- Ft éves kamatát kapja a Megyei és Városi Könyvtár munkatársai közül a kuratórium által kiválasztott dolgozó "Pro-Bibliotheca"-díj elnevezéssel. ... >>

"PRO CARD" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 5. fsz.3.
képviselő: Dr.Rostás László
A szívbetegségek korai felismerésének, korszerű diagnosztikájának és ellátásának támogatása, - a kardiológiai betegellátás komfortosabbá tétele, - kardiológus szakképzés támogatása, orvostovábbképzés előmozdítása, - kongresszusi részvételek, szakmai feladatok támogatása,- tudományos fórumok szervezése, részvétel támogatása, - szakkönyvtár bővítése, fejlesztése. ... >>

Pro Educatione Sociale Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Orci utca 18/a.
képviselő: Dr. Orbán István
Gyermek és ifjúságvédelem fejlesztése, gyermek- és ifjúságvédelmi tanárképzés, szakemberképzés megszervezése. ... >>

"PRO MEDICINA" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: Gál Józsefné
Azoknak a tehetséges diákoknak erkölcsi és anyagi elismerése, ösztönzése és díjazása, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen "BIOLÓGIA" tantárgyból a legjobb eredményt érték el. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Regionális Magyar - Orosz Gyermek és Ifjúsági Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Malom utca 6/A.
képviselő: Stadler Natália
Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, oktatása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a letelepedett orosz anyanyelvűek részére, beilleszkedésük elősegítése. ... >>

"Remény 2007 Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Veres P. utca 34.
képviselő: Büjtösné Szabó Györgyi
Az ország területén található (ideértve Kaposvár és vonzáskörzetéhez tartozó) óvodás, iskolás korú gyermekek, tanulók támogatása, jutalmazása, eszközigényes szaktárgyak készletének bővítése, a tanulók szabadidős és nyári tevékenységeinek segítése, számítástechnikai eszközeinek fejlesztése. Kaposvár - Toponáron működő óvoda és iskola rendezvényeinek támogatása. A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók pénzbeni támogatása, pályázatok alapján. Tehetséggondozás. Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. A szociálisan rászoruló gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. Magyarországon, így különösen Kaposváron és vonzáskörzetében az időskorúakról való gondoskoldást végző szociális ellátórendszer fejlesztése. Rászorulók életkörülményeinek javítása az egész ország területén. Képzési, tanulási lehetőségek biztosítása gyermekeknek az egész ország területén. Fenntartható fejlődés elősegtése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. Betegek és időskorúak segítése. Az alapítvány célja a jótékonyság gyakorlása olyan Magyarországon, így különösen Kaposváron és környékén élő állampolgárok megsegítése érdekében, akik szociálisan nehéz körülmények közé jutottak átmenetileg, vagy tartósan, s ezáltal életük az átlagosnál jóval nehezebbé vált. Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása. ... >>

Remény az Élhetőbb Világért - Szakemberközösség az új esélyekért egyesület

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85. 1/3.
képviselő: Dr.József István
Szociálisan rászoruló egyének, családok, csoportok támogatása és segítése. Hátrányos helyzetű gyermek és ifjúsági csoportok, egyének felzárkóztató oktatása, nevelése. Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakemberek segítése, továbbképzése, oktatása. Családon belüli erőszak problémájának komplex kezelése, megelőzése az érintettek bevonásával (áldozat, elkövető, szakember). Feladatvállalás a társadalmi tudatformálásban, különös tekintettel a gyermekszegénység elleni küzdelem, a családon belüli erőszak, valamint a nők és a férfiak esélyegyenlőségének elősegítése területén. Fiatalkorúak káros szokásainak (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése, egészségfejlesztése. Leszakadó rétegek társadalmi reintegrációjának elősegítése. A gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése érdekében tett tevékenységek. A fiatalkorú bűnelkövetők társadalomba való reintegrációjának elősegítése. A nemzeti és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok segítése (munkába állás, munkahely megtartás, átképzés, stb.). A gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése. Gyermekvédelmi közvetítői tevékenység végzése. Általános emberi jogok érvényesülésének elősegítése. Gyermek és ifjúsági csoportok egészségtudatos és környezet tudatos nevelésének elősegítése, szabadidős tevékenység szervezése. Az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok felzárkóztatásának és tásadalmi integrációjának elősegítése. Hátrányos helyzetű egyének, csoportok munkaerő-piaci szerepvállalásának elősegítése érdekében az IKT (információs és kommunikációs technika) átadása és fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének vizsgálata, kutatása, a kapott eredmények tudományos igényű publikálása, a célcsoporttal foglalkozó szakterületek tudásbázisának bővítése. A prostitúció és emberkereskedelem elleni küzdelemben való részvétel. Feladatavállalás a diszkrimináció elleni társadalmi küzdelemben, az egyenlő bánásmód érvényesülésének elősegítése. Fogyatékkal élő csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal