Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
3. oldal

Kapos Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58.
képviselő: Horváth Zoltán András
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a Kaposvár és vonzáskörzete szakképzésének fejlesztsééhez, a szakképzésben részt vevők illetve a szakképzést folytató szerevzetek számára támogatást és egyéb segítséget nyújtson, a szakképzést magasabb színvonalra emelje. ... >>

"Kaposfüredi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi u.173.
képviselő: Kovács Zoltán
Általános cél:A Kaposfüreden élő,ifjú- ságvédelmi szempontból rászoruló tanulók támo- gatása. Konkrét célok:A Kaposfüredi Iskola ta- nulóinak oktatási-nevelé- si céljainak megvalósítá- sában való segítségnyúj- tás korszerű eszközök be- szerzésével,táboroztatás- sal és épületbővítéssel. ... >>

Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi út 173.
képviselő: Lugossy Győző
Az Egyesület célja Kaposvár Kaposfüredi városrészében: 1./ A gyermek és ifjúsági sport szervezése, támogatása. 2./ Gyógytorna, az asszonytorna, idősek testmozgásának szervezése, támogatása. 3./ A fogyatékosok sportjának támogatása. 4./ Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 5./ A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 6./ Az utánpótlás-nevelés műhelyeként működő Kaposfüredi Általános Iskola sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása. 7./ Kulturális tevékenység, kulturális és szabadidő programok, megemlékezések szervezése. 8./ A helyi kulturális örökség megóvása. 9./ Környezetvédelem. 10./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 11./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 12.a felnőtt sport szervezése, támogatása. ... >>

"KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az egészségügy átalakulásában döntő szerepet játszó kórházmenedzsment fejlesztése. A kórház szellemi tőkéjének fokozása, a kórház működésében kulcsszerepet játszó fiatal szakemberek továbbképzésének elősegítése. Tudományos konferenciák, kongresszusok szervezése, szervezési munkák feltételeinek biztosítása. Oktatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése, új gyógyító eljárásokhoz szükséges eszközök, műszerek beszerzése révén. A magyar állampolgárok külföldön történő gyógykezeltetésének támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. A Kórház működésében kulcsszerepet játszó szakemberek továbbképzésének elősegítése. Oktatás, kutatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése és új gyógyító eljárások bevezetésének támogatása. A Somogy megyei állampolgárok külföldön történő gyógykezelésének a támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. ... >>

Kaposmenti Ifjúsági Sakk Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai u.3.sz.
képviselő: Bálint János
Kaposvár városban és környékén a 18 éven aluli fiatalok sakkoktatásának támogatása. ... >>

"Kaposvár Polgáraiért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.
képviselő: Szigetvári György
A szellemi kulturális örökség ápolása, a város polgári arculatának kialakítása. Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a polgári és keresztényi értékrend társadalmi jelentőségének, a család fontosságának, a társadalmi közösségek megtartó erejének korszerű és legszélesebb értelemben vett bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. Az Egyesület médiafelületet is szervez, könyvet, nyomtatványt, képeslapot ad ki, újságot jelentet meg. ... >>

Kaposvár Postagalambsportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Hermann O.u.26.
képviselő: Lukács Gyula
Hasznos elfoglaltságot nyújtani minél több általános vagy középiskolában tanuló fiatal részére a postagalambsport támogatásával. ... >>

KAPOSVÁR VÁROS SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: Ponikfor Zoltán
Az önkormányzat feladatkörét képező sporttámogatáson túl olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi a szabadidősport egyesületi működésének támogatását, a lakosság rekreációját szervező autonom szervezetek, közösségek támogatását, a diákok tanórán kívüli sportolási lehetőségeinek bővítését, a diákturizmus feltételrendszerének bővítését, az uszásoktatás feltételeinek bővítését. ... >>

Kaposvárért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök dr. Fekete László
Segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás, az alapfokú oktatás és nevelés biztosítását. ... >>

Kaposvári Asztalitenisz Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: Bali Tibor
Tagjai részére az Aszatalitenisz sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése. ... >>

Kaposvári Főiskolai Jogászképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.7.
képviselő: Dr.Maczonkai Mihály egy.adjunktus
A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kaposváron létesítendő Igazságügyi Ka- rának, szakmai képzésének segítése. Az alapítványból szakkönyvtár létrehozása, a magasszintű szakmai ismeretek elsajá- títására. ... >>

"Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: elnök Merczel István
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági közösségek működtetésében való közreműködés, így különösen: A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az iskolai diákönkormányzat, tanulmányi mozgalom fejlesztése, ismeretterjesztő tevékenység a gyermekek egészségmegőrzése és képességfejlesztése érdekében.
A cél megvalósulása: Programok biztosítása a szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom és a számítástechnikai ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A nemzetközi-, szakmai és cserekapcsolatok ösztönzése (külföldi nyelvtábor, pedagógus és tanulói nemzetközi cserekapcsolatok). Kiemelkedő tanulói teljesítmények - tanulmányi verseny, sporteredmények - elismerése. A nevelést, oktatást hatékonyan segítő tanügyi dokumentumok, pályázatok, oktatási eszközök készítése. A kiemelkedő módszertani kultúra alkalmazása, publikálása. Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység. A bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Kaposvári Gazdászképzésért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S.u.40./PATE Állatt.Kar./
képviselő: Dr.Holló István
A PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Kaposvár nappali tagozatos hallgatói képzésének, szociális helyzetének javítása, tudományos, kultúrális és sporttevékenységének támogatása, a pályakezdő agrárszakemberek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány további céljaként kitűzi a már rendelkezésre álló, a képzés és az oktatás hatékonyságát segítő szervezetek, létesítmények, eszközök fejlesztését, bővítését. ... >>

Kaposvári Harcosok KlubjaThai-boksz és MMA Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 25.
képviselő: Bogyó Patrik Elemér
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása: - vállalja a közösségépítést a sport segítségével; - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében; - küzd a devuébs térsadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás); - egészséges, mozgás-gazdag életmódra nevel; - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Ifjúsági Sakkegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: elnök Für Antal
Óvodai és iskolai sakkoktatást, képességfejlesztést végez. - Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását. - Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. - Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. - Elősegítse a sportág népszerűsítését. ... >>

Kaposvári Jégkorong Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 1.
képviselő: Dr. Makai Lajos
A jégkorong sport oktatása, népszerűsítése; a Kaposvári Sportiskola jégkorong szakosztályában életkoruk miatt már versenyezni nem tudó fiatalok felvevő egyesületeként a serdülő és az ifjúsági korosztályú jégkorong csapat részvételének biztosítása az országos bajnokságban, versenyek, edzőtáborok szervezése. A jégkorong csapat részére a rendszeres edzések biztosítása. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében a Magyar Jégkorongszövetséggel, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a városi Sportcsarnokkal. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Kismamák Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 100/a.
képviselő: Kollár Szilvia
A Kaposváron élő CSES-en, GYED-en, GYET-en lévő édesanyák gondjainak megismerése, érdekeik érvényesítése az őket érintő szociális- és családtámogatási rendszer keretén belül. Esélyegyenlőség megteremtése a munkavállalás és a továbbképzés terén, kiemelt figyelemmel kísérve a gyermeküket egyedül nevelőket. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi, kulturális és szakmai szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: elnök Monok Tibor
Az Egyesület célja: a kosárlabda sport oktatása és népszerűsítése. A kosárlabda sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása, valamint a női sportolás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és kisebbségi rétegek esélyegyenlőségének támogatása, felkarolása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot.Támogatja és szervezi a kosárlabda sportot, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységeket fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. A Kaposvári Kosárlabda Klub Kosárlabda csapata eredményes szereplésének támogatása és az utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében az országos szakszövetséggel és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, fejlesztése. ... >>

Kaposvári Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kölcsey utca 2.
képviselő: elnök Kalamász József
Az érdekszövetség célja többek között: A küzdősport megszeretettetése, széleskörű elfogadtatása. A rossz irányba tartó, kallódó, motiválatlan, és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közösségbe szoktatása. Egészségmegőrző tevékenység. Gyermek-, és ifjúságvédelem. Tömeg-, és szabadidősport. Sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és rendezése, valamint lebonyolítása. ... >>

Kaposvári Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Konrád László
Kaposvár város és környéke, valamint Somogy megye tehetséges, 6-20 éves korú labdarúginak minőségi felkészítését, versenyeztetését biztosítja. ... >>

"Kaposvári Latin és Standard Tánccsoport" Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 77.
képviselő: elnök Péterfi Vivien, elnökhelyettes Bodóné Kustos Karolina, elnökhelyettes Vass Gizella
Az egyesület célja a kaposvári fiatalok, és idősek tánctudásának megalapozása, továbbfejlesztése, felfrissítése. Célunk még továbbá a kaposvári rendezvények színvonalának emelése táncos fellépésekkel, műsorokkal. Az idősebb korosztálynak szervezett tánciskolákkal közösségi csoportokat szeretnének létrehozni és segíteni. A fiataloknak pedig szeretnének egy olyan tánciskolai központot létrehozni, ahol a kezdők és a haladók egyaránt megtalálják a számításukat. ... >>

Kaposvári Mentődolgozók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 55/A.
képviselő: elnök Skiba Péter
A kaposvári mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A kaposvári mentődolgozók egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához szükséges tevékenységek támogatása. A kaposvári mentődolgozók munkakörülményeinek javítását elősegítő tevékenységek, ahhoz szükséges eszközök biztosításának támogatása. Az Egyesület támogatja a lakosság képzését az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és elsősegélynyújtás terén. A vonatkozó jogszabályok által támogatott esetekben az Egyesület vállalja egészségügyi felügyelet biztosítását. Az Egyesület személyes részvétellel nyújt segítséget önkéntes mentési tevékenységek esetében, valamint katasztófa elhárításakor elsősegély nyújtási tevékenységek biztosításában. ... >>

Kaposvári Muay Thai Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Beszédes József utca 21.
képviselő: Heczer Klaudiusz
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása, - vállalja a közösségépítést a sport segítségével, - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, - küzd a deviáns társadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás), - egészséges, mozgás gazdag életmódra nevel, - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Rákóczi Futball Club Kaposvár

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4.
képviselő: Horváth Miklós
a.) tagjai részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c.) a bázis szervek dolgozói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, d.) a Kaposvári Rákóczi Futball Clubbal kapcsolatban lévő oktatási - nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzési, sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése, e.) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Roma Polgárjogi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nap utca 29.
képviselő: elnök Frigur Domokos
Kaposvár és vonzás körzetében élő roma lakosság jogegyenlőségének, emancipációjának elősegítése, érdekképviselete. Roma és nem roma lakosság közötti harmonikus együttélés elősegítése, konfliktusok, szolgálat működtetése. Jogvédelem, oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, az egészségügyi,. szociális és foglalkoztatási helyzet, a közösségi - mentális környezet javítása, fejlesztése érdekében szervező szolgáltató és szolgáló közösségi tevékenység. ... >>

"KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Fonai Tibor
Magyarország sportjának élvonalába tartozó röplabdás hagyományainak ápolása. Hazai sikereink megőrzése melleett minél magasabb szintű nemzetközi eredmények elérése. A röplabda sport hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. Az utánpótlás nevelés rendszerének sportszakmai alapelveken történő felépítési, működtetése, ennek során hatékony kapcsolattartás az általános és középiskolákkal. Szoros kapcsolat kiépítése a kaposvári felsőoktatási intézményekkel a játékosok képzettség megszerzésére irányuló tanulmányainak elősegítése érdekében. Az élvonalba tartozó játékokosok szintre való felkészítése. Támogatóink és segítőink népszerűsítése. Egészséges életmódra nevelés, aktív részvétel a dopping elleni küzdelemben. ... >>

Kaposvári Sportiskola "Diákkosár" Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Mihályfalvi László
A kosárlabda sportág népszerűsítése, utánpótlásnevelés a felvevő egyesület számára, felkészülési és versenyzési feltételek biztosítása. ... >>

Kaposvári Sportiskola Röplabda Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Dr.Koncz Gábor
A röplabda sportágban sportolók számának növelése, a működési feltételek javítása, versenyek számának növelése, edzőtáborok lehetőségének biztosítása, tehetséggondozás. ... >>

Kaposvári Sportiskola Úszó Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 14.
képviselő: Sajgó Erika
Utánpótláskorú versenyzők képzése, - felkészülés és versenyzés biztosítása, - a felnövekvő nemzedék egészségének védelme. ... >>

Kaposvári Sportlövész Klub

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6. Sportlőtér
képviselő: Légrádi József
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása Kaposváron és környékén. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágainak népszerűsítése. Gyakori lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet oktatása. Megalapozott eredményekkel reprezentálni Kaposvár város szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposvári Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci út 20/b.
képviselő: Péter Attila
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

"Kaposvári Színészképzésért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Dobó István utca 29.
képviselő: elnök Dr. Csáki Judit
A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán folyó színészképzés színvonalának emelése, a színészképzés feltételeinek javítása. ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 8.
képviselő: Beér Ernő
Kaposvár testvérvárosainak civil szervezeteivel, lakóival kulturális, szabadidős, sport, oktatási, és turisztikai, kapcsolatokat épít és ápol, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett együttműködésit a városok polgárai között. E cél érdekében felvállalja a Kaposvár Önkoprmányzatával egyetértésben kiadványok és ismertetőfilmek készítését, rendezvények, cserelátogatások, sportesemények szervezését, valamint közös, többoldalú konferenciák szervezését, a civil szervezetek kapcsolatainak folyamatos, minőségi szélesítésével. ... >>

Kaposvári Vasutas Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2.
képviselő: Schiszler László
A Kaposvári Vasutas Egyesület célja, hogy: - Elősegítse a vasutasok művelődését. - A kaposvári vasutasság részére kulturált, színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítsa. - Elősegítse a működő klubok, csoportok, szakkörök fennmaradását. - Megőrizze és továbbfejlessze az amatőr művészeti mozgalom eredményeit. - Országos és nemzetközi rendezvények szervezésében vegyen részt. - Új tevékenységi formák kialakításában szakmai segítséget nyújtson. - Szakmai továbbképzéseket, átképzéseket szervezzen. ... >>

Kaposvári Vízilabda Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az alapító tagok a sportegyesületet a vízilabda és úszás sportág művelésének, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület célja továbbá a vízilabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékosállomány kinevelése, - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból - akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. ... >>

Kaposvári YAMAHA Lovagok Motoros Club Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 75. I./4.
képviselő: Horváth István
A Kaposvár és környékén élő motorosok összefogása, programok szervezése (motoros túrák) különböző rendezvények szervezése, motoros találkozók, baleset megelőző oktatások, a környezetvédelem segítése. ... >>

"Katicabogár Bölcsődei Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 10.
képviselő: elnök Bánréviné Gál Éva, Hebenstreit Andorné, Szvot Attiláné
A modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és a bölcsődei gondozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése érdekében. A bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kecelhegyi bejáró 3.
képviselő: Gelencsér Ágnes
1./ kulturális tevékenység, hagyományok ápolása, 2./ sporttevékenység, sportélet támogatása, 3./ lovas oktatás folytatása, fejlesztése, 4./ környezetvédelmi tevékenység folytatása, állatvédelem, 5./ sportrendezvények, versenyek, szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

"KÉK CINKE-GYERMEKKERT az ÓVODÁSOKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 14.
képviselő: Medveczky Árpádné
A gyermeki személyiség egészére irányuló, sokoldalú fejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök és anyagi források biztosítása. E cél érdekében minden olyan eszköz beszerzése, tevékenység támogatása, amely elősegíti a pedagógiai célok minél teljesebb megvalósítását, a lassabban fejlődő gyermekek differenciált foglalkoztatásával az esélyegyenlőség növelését, a kiemelkedő képességű gyermekekkel való fokozottabb gondoskodást. A sokoldalu fejlesztés elsősorban: játék, mindennapos mozgásos sporttevékenység, környező világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi-zenei-vizuális nevelés keretében történik. ... >>

KÉPÍRÁS Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 14. I/4.
képviselő: Bátai Sándor
Az irodalmi és képzőművészeti műfajok, valamint az irodalom és a képzőművészet határán lévő műfajok (pl: vizuális költészet) bemutatkozási lehetőségeinek támogatása, kiállítások rendezése, kiadványok megjelentetése, az új technikai eszközökkel (fénymásoló, telefax, számítógép) készült alkotások bemutatása, népszerűsítése, témaelemző kiállítássorozatok rendezése, ezekhez kapcsolódó dokumentációk (nyomdai kiadványok: meghívó, plakát, katalógus, videófilm) készítése, a történelmi témájú valóságirodalom kutatása, publikálása, írók, képzőművészek munkásságának segítése, műveiknek kiadása, az új vizuális kultúra befogadására való nevelés, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

KERESZTÉNY CSALÁD Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 64. III.lh. IV/12.
képviselő: Dr.Palavics József
A Magyarországon nem állami alternatív, elsődlegesen jótékonysági, egyházi vagy szociális támogatással létrehozott oktatási nevelési intézetek, iskolák és óvodák támogatása. ... >>

KISFALUDY ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a.
képviselő: Dr.Miklós Endre
A Kaposvári Kisfaludy utcai Általános Iskolában tanuló diákok kiemelkedő teljesítményének jutalmazása, a nyelvtanítás támogatása, az egészségmegőrző programok szélesítése, a számítástechnikai képzés fejlesztése. ... >>

KORTÁRS Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Lomniczi Attila
Tehetséggondozás fejlesztése Somogy megyében, különös tekintettel a modern piacgazdaság követelményei iránt fogékony, vállalkozó szellemű kreatív fiatalok segítésére. Önálló vállalkozói, menedzseri tevékenységek támogatása. Fiatalok egyéni és társas vállalkozásainak ösztönzése. Önszerveződő közösségek létrejöttének ösztönzése, pályázat alapján. A harmonikus és egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények, akciók, mozgalmak támogatása. Szabadidős, ifjúsági kulturális és diáksport rendezvények szervezése. Városi diáklap támogatása. A fiatalok szabad véleménynyilvánításának helyet és alkalmat adni. Letőség adása fiatal és tehetséges diák vers- és prózaíróknak a bemutatkozásra. ... >>

Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott szociális ellátás körében azon családok szociális segítése, ahol a családtag egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, kivételes esetben esti vagy levelező tagozatán tanul. ... >>

Középiskolások Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos I. Gábor ... >>

Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Toponári út 29/B
képviselő: Tallián Rudolfné
A szülők és az óvodapedagógusok együttműködése a gyermek személyiségének fejlesztése érdekében. A gyermeki tevékenykedés anyagi feltételeinek gazdagítása. A modern pedagógiai eljárások feltételeinek biztosítása a gyermekek mind jobb és magasabb szintű nevelése, képzése érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal