Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
2. oldal

Dr. Foltényi Imre Állatotthon Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Tinódi utca 3
képviselő: dr Zomborszky Zoltán, Molnár Tibor
Állatvédelem, állatotthon üzemeltetése
- elhagyott kisállatok átmeneti időszakos megőrzése, elhelyezése, gondozása, örökbeadása
- állatmegőrző panzió létrehozása
- állatok kiképzése, képzése
- oktatások, ismeretterjesztő előadások tartása
- állatok gyógykezelése.

Az alapítvány támogatja mindazokat az egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a fenti célok megvalósítását tűzik maguk elé, vagy megvalósításukban közreműködnek. ... >>

"Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Szabó István
A műtéti feltételek javítása. Új műtéti eljárások bevezetése. Gyermekkori gerincferdülés modern műtéti eljárásának bevezetése, a betegek gyorsabb gyógyulása és deformitásuk csaknem teljes korrekciója érdekében. Az időskorú, nagyszámú térdizületi beteg járóképtelen állapotának javítása. A "Kaposi Mór" Oktató Kórház területén lévő hydrotherápiás egység helyreállítása, az operált betegek mielőbbi rehabilitása érdekében. Az Orthopédiai Osztályon fekvő gyermek betegek kórházi körülményeinek javítása. Az orthopédiai osztályon dolgozók belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, szakképzéseken, továbbképzéseken való részvételének támogatása. Az orthopédiai osztály által szervezett rendezvények, kongresszusok szervezésének támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók munkakörülményeinek, munkaeszközeinek fejlesztése. Az orthopédiai osztály dolgozói által a belföldi és külföldi orthopédiai osztályok látogatásának, az ismeretszerzések támogatása, a tanulmányutaknak a támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók rekreációjának biztosítása. ... >>

Duráczky Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Fehér Iván
Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Duráczky Diáksport Egyesület ehhez az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezésében és szervezésében részt vesz, mert az intézmény a Közoktatási Törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. A sportegyesület a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek teljesítését. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

ÉDESANYÁK A KAPOSVÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Jákli Péterné, titkár Pusztai Péterné
Általános cél: "Jövőnk a gyermek" szellemben a 0-18 éves gyermekek harmonikus személyiségfejlesztésének segítése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, elősegítése. Konkrét célok: A gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és elősegítése a városban működő nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben. Segítségnyújtás szülőknek közvetlen és közvetett formában gyermekük optimális pszicho-szociális fejlesztéséhez. A családi háttér támogatása fórumok szervezésével. A család szerepének erősítése rendezvények segítségével. Gyermekek számára táborok, foglalkozások, rendezvények szervezése (tehetséggondozás, mentálhigiénés gondozás). Drog prevenció. Az idegen nyelv iránti érdeklődés fokozása, nyelvtanulás ösztönzése, segítése. ... >>

"EDUCATIO" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő u.5. II/5.
képviselő: Csizmazia István
Az alapítvány általános célja az okta- tás fejlesztésének előmozdítása, a tár- sadalmi változások miatt leszakadó tár- sadalmi csoportok tanulási lehetőségei- nek biztosítása, mind a középiskolai, mind a felsőoktatási, mind pedig a fel- nőttoktatás területén. A fenti általá- nos cél megvalósítása érdekében az ala- pítvány: támogatja a hátrányos helyze- tű középiskolai tanulókat, támogatja a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők felkészítését, pályázatokat ír ki egy-egy témakör feldolgozására, támogatja a pstgraduális képzésben résztvevőket, résztvesz a felnőttoktatás szervezésében, a felso- rolt alapítványi célok megvalósításá- hoz anyagi forrásokat gyűjt, illetve forrásait befektetés utján gyarapítja. ... >>

"Egészséges életmódért, egészséges környezetért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.
képviselő: elnök Tarlósi Miklós
Megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Honvéd Utcai Tagiskola tanulói számára mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon, mind az iskolán kívüli rendezvényeken egészséges életmódra nevelhessünk. Ennek érdekében az alapítvány anyagi erejének igénybevételével felújítjuk, korszerűsítjük eszközeinket, sportfelszereléseinket, lehetőség szerint újakat szerzünk be, bővítjük, gazdagítjuk az udvari játék- és sportfelszereléseket, megteremtjük a táborozási feltételeket. Amennyiben az iskokla fenntartója nem tudja támogatni a tanulók úszás oktatását, úgy azt is az alapítvány erőforrásainak terhére kívánjuk finanszírozni. Továbbra is csinosítjuk tantermeinket, megteremtjük a kulturált, egészséges környezetet a gyermekek számára a vizesblokkokban is. Támogatja az alapítvány anyagilag és erkölcsileg is azokat a pedagógusokat, akik élenjárnak a tehetséggondozásban. Az alapítvány a kiemelkedően tehetséges tanulókat is támogatni kívánja. ... >>

"Egészséges gyermekekért Óvodai Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 127.
képviselő: Puska Imréné
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és az óvodai nevelők, gondozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, iskolára való fekészítése érdekében. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

Együd Árpád Művészeti Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Merczel István
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola - Kaposvár Csokonai u. 1.- oktató, nevelő tevékenységének támogatása, a tehetség gondozás elősegítése, valamint a művészeti alapképzés technikai színvonalának javítása a néphagyományok megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása és fenntartható átmentése érdekében. ... >>

"Együtt a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 20.
képviselő: Hádingerné Harnos Ildikó
A Petőfi Sándor Óvoda Játék-Mozgás-Környezet tevékeny megismerése pedagógiai program megvalósításának segítése. A 3-7 éves korú gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, a mindennapos szervezett és szabad mozgás rendszerével a gyerekek civilizációs (mozgásszervi) betegségeinek megelőzése. Testileg-lelkileg egészséges gyerekek nevelése, akik sikeresen kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért, iskolára való felkészítés. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Petőfi utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. A Petőfi utcai Óvoda épületének fenntartása és karbantartása. Az óvodai eszközök vásárlásához támogatás. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, oktatásának elősegítése, képességfejlesztése. Óvodás korú gyermekek sportolásának elősegítése, ehhez sporteszközök, sportruhák, labdák, egyéb sporttal kapcsolatos játékok vásárlásának elősegítése, foglalkozások megtartásához sport végzettségű szakemberek igénybevételének, díjazásának támogatása. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

"EMINENS" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 48.
képviselő: elnök Juhász Anna Mária
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában folyó tanítás színvonalának emelése, a tanulásban legeredményesebb nevelők és tanítványok munkájának elismerése, ösztönzése, a tehetséggondozás támogatása végett ... >>

"Eötvös Loránd Diáksport Egyesület"

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Rédling Géza
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) nevelő-oktató munkájával öszhangban tagjainak rendszeres - helyi, intézményen belüli, valamint intézmények közötti és egyéb - játék, turisztikai, versengési és versenylehetőségének tervezése, szervezése. ... >>

"Ép testben ép lélek" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/b.
képviselő: Várkonyi Gáborné
Az óvodába járó gyermekek képzésének elősegítése, szervezése, minden olyan tevékenység elősegítése, amely az óvodai nevelést segíti elő. ... >>

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Iskolaszékének "Építőipari Szakképzésért" Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Cseri utca 6.
képviselő: elnök Czink Károly
Azoknak a tehetséges diákoknak a támogatása, akik nehéz körülmények között élnek, tanulmányi munkájuk jó, kimagasló eredményt érnek el szakmai tanulmányi versenyeken, példamutató szorgalommal dolgoznak a szakmai gyakorlaton. Támogatja a tanulók külföldi tanulmányútjait és szakmai gyakorlatát. Az alapítvány csökkenteni kívánja az anyagi helyzetből adódó hátrányokat az arra méltó tanulóknál. ... >>

Építők Atlétikai Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: Ács Lajosné
a./ Tagjai részére a különböző sportágakban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. b./ A vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabaidő sportolásának segítése. c./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. d./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

FÉNY-ORIGO Személyiségfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 37/A.
képviselő: Potyondi Ilona
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelmbe vett személyiségfejlesztés kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló a kérdéskört tárgyaló folyóirat, könyvsorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. ... >>

"Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért"

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 15.
képviselő: Dr.Gerle János
A Magyar Orvosi Kamara FogorvosiTagozata működésének és feladatainak segítése a fogorvosok érdekképviseletének hatékonyabbá tételének érdekében. Fogorvosok folyamatos továbbképzésében való részvétel /továbbképzések, szakmai napok szervezése, lebonyolítása/, illetve csatlakozás más szervezet által rendezendő fogorvosi továbbképzésekhez. A magyar fogorvosok tudományok tevékenységének támogatása. A fogorvosi kar szakmai előkészítése az EU-csatlakozás követelményeinek teljesítése érdekében. Nemzetközi fogorvos társadalom képviseletének segítése a különböző nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. A Magyar Fogorvos című szakmai lap támogatása. Fogorvosi hivatással összefüggő ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Forráspont Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 3.
képviselő: elnök Tálos Krisztián
Határokon átívelő környezettudatosságra való nevelés, kulturális ismeretterjesztés, modern kultúra közvetítése. A természettudományok előremutató kutatásainak ösztönzése, támogatása. A határon túli magyarság, elsősorban oktatási-kutatási céllal, aktív közösséggé való szervezése az országhatárokon túl. A helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása. A lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek számának növelése. ... >>

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: Stadlerné Petőfalvi Tímea ... >>

"Gelléri" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Fekete Anikó, Kincses László
Az alapító ezen alapítvánnyal emléket kíván állítani Gelléri Emilnek a kaposvári Táncsics Gimnázium volt tanárának, aki rengeteget fáradt azért, hogy Kaposvár és a Gimnázium zenei életét fellendítse. Az alapító az alapítványon keresztül támogatja az iskola kitűnő eredményeket felmutató tanulóit. ... >>

"GÉPÉSZ-SPORT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Horváth Miklós
A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egészségmegőrzési tevékenységének valamint sportéletének fejlesztése, különösen a mindenkori a tanulóifjúság diáksportolóinak és tanáredzőinek hazai, ill. külföldi sportversenyekre, táborozásokra anyagi fedezet biztosítása, a kiemelkedő sport- és munkateljesítmények jutalmazása. A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egyesületi-, verseny-, tömeg- és rekreációs diáksporttevékenységéhez szükséges eszközök, felszerelések vásárlásához anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Gépészek a Gépészekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Maár Tibor
A Kaposvári Ipari Szakközépiskolában végzett, de elhelyezkedni nem tudó pályakezdőknek átképzési segítése, az oktatók továbbképzése, támogatása, az iskola oktatási munkájának segítése. ... >>

Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 47. VI/24.
képviselő: Garbera István, elnök, Hefter József, alenök, Lőczi József alelnök, Sztankó Károlyné, alelnök
Az egyesület tagjainak ill. a szakmunkásképzésben gyakorlati munkahelyen részt vevők érdekvédelme és -képviselete, szakmunkástanulók támogatása. ... >>

GYAKORLÓ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Juhos Ferenc
Az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázumában a mindennapos testedzés és a szabadidősport lehetőségének biztosítása, az utánpótláskorú diákjaink részére kírt bajnokságon való részvétel szervezése, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok megvalósítása. A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium együttműködik egyesületekkel, és e szervezetekkel külön megállapodás alapján az adott feladataok vállalása, a sportágspecifikus képzés elősegítése, a tehetséges tanulók felkészítése és e diákok külső egyesületekbe való irányítása. A sportolni vágyó gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a rendszeresen sportolók számának növelése, a diáksport egyesület a városi egyesületekkel kötött együttműködési megállapodás alapján az utánpótlás nevelésben való részvétel, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Molnár Anna
A modern pedagógiai eljárások megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A szülők és pedagógusok együttműködése a személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért. A gyermeki és pedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. Az iskolai eszközök megvásárlásához támogatás. Az oktatás színvonalának emelését szolgáló személtetőeszközök, anyagok vásárlásának támogatása. A tanulmányi, művészeti programok és versenyek támogatása. Diáksport versenyek szabadidős sporttevékenység támogatása. ... >>

"GYERMEKEINKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21.
képviselő: Ojtó Lajos
A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola programjának, minőségfejlesztési célkitűzéseinek támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola oktatástechnikai feltételei javítása. A legeredményesebb tanulók elismerése, a tehetséggondozás támogatása. A gyermekönkormányzat munkájának és szabadidős programjainak, az iskola lakótelepi közművelődési programjának támogatása. A pedagógusok csoportos önképzése, továbbképzésének és átképzésének támogatása. A legeredményesebben dolgozó pedagógusok és alkalmazottak elismerése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi útjainak támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola által szervezett versenyek, táborok támogatása. ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Toponári út 49.
képviselő: elnök Horváthné Dr. Kovács Bernadett, titkár Bekesné Porczió Margit
A toponári óvoda gyermekeinek töretlen szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének biztosítása. ... >>

"GYERMEKVILÁG" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 76.
képviselő: elnök Ángyánné Hász Emőke
Az alapítvány segíteni kívánja a Gyakorló óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerését és azok alkalmazásának gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Feladata az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. Az alapítvány segíteni kívánja a gyermekek egészségének megóvás érdekében a környezeti ártalmak csökkentését (zöldövezet fejlesztése, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játékeszközök beszerzése). Az alapítvány célul tűzi a gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, sporteszközök és udvari játékok beszerzésével. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

"HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT"

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Búzavirág u.24.III/1.
képviselő: Körmendi Anikó
Az anyagilag hátrányos helyzetű, a tanulásban, sportban az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes gyermekek támogatása, hozzásegítése tanulmányaik folytatásához, üdülési, pihenési, utazási lehetőségekhez, sporttevékenységük kibontakoztatásához. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

HigiFil Szabadidősport Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Győr utca 14.
képviselő: Mészáros József
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység az ifjúság, a család, az aktív korosztály és az idősek számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

"HINTALÓ" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 36.
képviselő: Sípos Stella
A sérült halmozottan sérült gyermekek komplex korai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, a képesség és szemlyiségfejlődés minél teljesebb kibontakoztatása a sokoldalú rehbilitáció megvalósítása, képzési kötelezettsége teljesítése. A tanulási és/vagy viselkedési zavart (pl: hiperaktív, súlyos beilleszkedési zavart mutató, alacsony szociális készséggel rendelkező) mutató gyermekek vizsgálata, szűrése, terápiás gondozása- a prevenció és reedukáció megvalósítása érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, az óvodai-iskolai integráció megvalósítása és támogatása. A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel élők segítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. A pervazív személyiségzavarral küzdő- autisztikus, autista szemlyiségjegyeket mutató gyerekek, fiatalok és családjaik speciális gondozása. Preventív gyermek- és családvédelmi céllal játszócsoportok, játszóházak működése, egyéb szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az eltérő fejlődésű gyermekeket, fiatalokat nevelő családok szakmai, szociális segítése (az alapítvány anyagi helyzetének figyelembe vételével), a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. Gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy úszás, gyógy lovagoltatás. Egyéni és kiscsoportok fejlesztése, terápia. Önsegítő, és kortárscsoportok működtetése. Szülőképzés, szülőcsoportok működtetése. Szakemberek továbbképzésének támogatása, publikációs, szórólapok készítése, szakmai konferenciák, előadások szervezése. Lehetőségek és források felkutatása az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények helyének megteremtéséhez, azok fenntartásához és működéséhez. Az alapítvány céljainak megfelelő intézmények, szervezetek alapítása. Ismeretterjesztő és szakmai előadások, előadássorozatok és egyéb rendezvények szervezése és tartása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországi és a külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal. A képességek korai fejlesztése. A harmonikus képességprofil kialakítása. Óvodára, iskolára felkszítés. A tanulási képességek megalapozása, javítása. A tanulási és egyéb részképességi zavarok kialakulásának megelőzése, illetve azok kezelése. ... >>

Humán - Tanácsadó Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 13. III/2.
képviselő: Vajai Csilla
Az egyéni és közösségi munkapiaci, társadalmi, nemzetközi (re)integráció, az édekérvényesítés, a társadalmi és területi hátrányok enyhítésének elősegítése, különösen az alábbi területeken: - kulturális tevékenység, - szabadidős és hobbitevékenység, - oktatási tevékenység, - kutatási tevékenység, - szociális tevékenység, - környezetvédelmi tevékenység, - településfejlesztési tevékenység, - jogvédő teevékenység, - nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

"HUMAN EXCHANGE EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 77.
képviselő: Dr. Juhász Gábor
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./18. pontjában meghatározott közhasznúsági fokozatban, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében közhasznú szervezetként jön létre. Ezen belül különösen: - a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, foglalkoztatási képességük fokozása emberi erőforrás fejlesztés által, - a helyi munkaerő készségeinek, képességeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, - az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása, - a diploma megszerzése előtt álló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint az érettségi vizsgára készülő középiskolás diákok számára preventív jellegű munkavállalási tanácsadó, valamint készség- és képességfejlesztő tréningek szervezése, - a helyi erőforrások feltérképezése, helyi erőforrás-, illetve gazdaság- és közésségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - település-, térség-, és vidékfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - pályakezdők számára karrier-, életpálya-menedzselő komplex továbbképzések szervezése és lebonyolítása, - hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek társadalmi integrációjának elősegítése, reszocializációjának elősegítése, érdekképviseletük, érdekérvényesítésük támogatása, - társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ellátása a társadalom és gazdaság szereplői megbízásából, társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, - a lokális, területi-térégi, regionális vetületek között formálódó szociális gazdaság feltételrendszerének kiépítéséhez való hozzájárulás, a civil/ non-profit szféra kiteljesedésének támogatása, a civil szereplők érdekérvényesítési potenciáljának és működési hatékonyságának fokozása tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása révén, - a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez való hozzájárulás a szakmai együttműködés facilitálásával. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Integrált Judo Klub Kaposvár

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Roboz I. utca 21/B.
képviselő: Sánta Diana
Az alapító tagok a sportegysületet a judo sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és tagjai számára a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá - 0-99 éves korig integrálni a judót szeretőket - kiemelt figyelemmel az oktatási intézményekben tanuló 4-24 éves korosztályra, - a hátrányos helyzetű és kisebbségben élő diákság sportolási lehetőségének biztosításával, valamint közösségbe tartozás élményével, segítséget nyújtani a társadalomba történő integrációt, - a kaposvári judo sport eredményeinek fokozása az elvárható erkölcsi normák és az etika írott és íratlan szabályainak figyelembevételével, - a sportág népszerűsítése, a sportágban minél több korosztály és réteg számára elérhetőbbé tenni az aktív részvételt, - sérült és fogyatékkal élők testi, lelki - szellemi fejlesztése - egyedileg kidolgozott módszer alapján - a versenysport mellett, - a területi, régiós, országon belüli és határon kívüli klubok közötti kapcsolatrendszer kiépítése, egymás munkájának segítése érdekében konzultációk, közös rendezvények, versenyek szervezése, - európai uniós lehetőség felkutatása, pályázatfigyelő létrehozása, - pályázati források megszerzése, - potenciális szponzorok, támogatók megkeresése, - a versenyzőknek optimális versenyzési lehetőség biztosítása, - versenyek rendezése. ... >>

"Iskolánk Sportjáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Kulcsárné Galetics Ibolya
Az iskola tehetséges sportolóinak segítése felkészítésükben, körülményeik javítása, lehetőségeik fejlesztése, támogatása.Tantervben nem szereplő sportágak, sporttevékenységek megismertetésének, oktatásának segítése, feltételeinek biztosításához hozzájárulás. Iskolai sport tárgyi feltételei fenntartásának, bővítésének támogatása és karbantartásának támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő tevékenységek létrejöttének segítése (táborozások utiköltsége, oktatók biztosítása és tiszteletdíjuk). ... >>

"Iustitia Nyelvtanfolyam" Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 3.
képviselő: Dr.Ujkéry Csaba
Somogy megye bírósági dolgozóinak idegen nyelvű képzésének, továbbképzésének elősegítése. ... >>

JELEN-LÉT Szabadművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 7. 4.lh.
képviselő: alelnök Vámi Anita, elnök Baka József
Az autonóm személyiségekből álló autonóm társadalom, mint a fenntartható demokrácia kialakulásához való hozzájárulás a felnőttoktatás és közművelődés integrált fejlesztése révén. Az egyesület minden célját egy olyan értékrendszer határozza meg, amely a népfőiskolai mozgalom filozófiáját, szakmai és etikai normáit testesíti meg. A közösségi művelődés, tanulás támogatása. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése. Az állampolgárok tanulási/művelődési alkalmakhoz való hozzáférési lehetőségeinek elősegítése. Az életminőséget javító, életesélyt növelő képzések végzése, szervezése. Rendezvények szervezése. A partnerség, a szakmai, szakmák közötti és területi együttműködésre való törekvés. ... >>

"JÓAKARAT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Rákóczi Attila
A politikai kultúra fejlesztése, a modern társadalomtudományok terjesztése és oktatásának segítése, politológiai ismeretek népszerűsítése, az európai szociáldemokrata eszme- és gondolatkör hazai megismertetése, terjesztése. ... >>

JOKER Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 6.
képviselő: elnök Sárközyné Szántó Borbála
Az alapítók által rendelkezésre bocsátott ingatlan vagyon fenntartása mellett a támogatni kívánt ruházati ágazat dolgozói részére családi és anyagi helyzetük figyelembe vételével kultúrált üdültetési forma biztosítása. Az alapítvány nem profit célú támogatási forma. Az alapítvány anyagi és szakmai tevékenységével hozzájárul a cél továbbvitelét célzó segítő programok kidolgozásához. Az alapítvány anyagi és szakmai hátteret biztosít az ágazathoz tartozó munkavállalók haszon nélküli üdültetés biztosításához, képzések, szakmai képzések művelődést segítő programok biztosításához. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 2.
képviselő: Nagy Vendel
A katolikus gimnáziumban tanuló diákoknak személyiségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, azok anyagi lehetőségének a biztosítása. A nehéz anyagi körülmények között élő tanulók segítése. Az egészséges életmódra nevelés keretében a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sport és kulturális programok szervezése, sporteszközök beszerzése. Iskolai könyvtár létrehozása, majd állománygyarapítása. Az oktatás színvonalát segítő eszközök, berendezések beszerzése. Az alapfokú művészetoktatási és középfokú szakképző intézmény, szakiskola és szakközépiskola létesítése, fenntartása.
... >>

Kapos - Balaton Taktikai Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 74
képviselő: elnök Barkóczy László
Az alapító tagok akként határoztak, hogy az Egyesület létrehozásával kívánják ezen társadalmi szervezet kertein belül a szervezett sporttevékenység feltételeit megteremteni, támogatók bevonásával és saját bevételek biztosításával az Egyesület működésének anyagi és szervezeti kereteit biztosítani. Az Egyesület további céljának tekinti: - az Egyesület tagjai számára a versenyszerű sporttevékenység biztosítását, - a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez, illetőleg az utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek biztosítását, - a lövészsport széleskörű népszerűsítését, valamint - a lövészettel kapcsolatos ismeretek oktatását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal