Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
5. oldal

Somogyi Romákért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Bogdán Sándor
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyei romák problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyében élő roma közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is. Munkahelyteremtés előmozdítása. Lapkiadás. Képzés, oktatás. Pályázatírás. Rendezvény szervezés. Felnőttképzési tevékenység. ... >>

SOMOGYORSZÁGI SZENT LÁSZLÓ Kulturális-Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Léva köz 3. 1.lh. 4/3.
képviselő: elnök Dr. Sebők László
A magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, kulturális örökség, hagyományok megóvása. Hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a nemzeti öntudatot és a hazaszeretet erősítse. Előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási- rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével (pl. versenyek, pályázatok, kiadványok kiadása, stb.) az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak. Együttműködés, kapcsolattartás és - az egyesület lehetőségeivel arányban álló - támogatás más hasonló célú - történelmi határon belüli, és azon kívüli magyar szervezetekkel, magyar közösségekkel, illetve azok részére. ... >>

Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület "OLTALOM" Alapítványa

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: elnök dr.Fekete László
Azoknak a tehetséges diákoknak a támogatása, akik árvák, vagy egyik szülő neveli őket, támogatja továbbá azokat a diákokat, akik a képzőművészet iránt érdeklődnek, és érdeklődésüknek megfelelően képességeik kibontása végett képzőművészeti és hagyományőrző, valamint kézműves táborokban kívánnak képességeik kibontása végett részt venni. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a tanuláshoz szükséges költségek fedezéséhez, tanulmányi versenyen történő részvételhez, a továbbtanuláshoz való felkészüléshez, hangulatjavító időtöltéshez. A nehéz anyagi helyzetből adódó hátrányok csökkentését kívánja elősegíteni. ... >>

Sörnyéért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 13/1.
képviselő: Nagy Imre
Sörnyepuszta és Újsörnye az őslakosok által már elhagyott részben lakatlan településének terület és településfejlesztés feltételeinek anyagi és egyéb jellegű javítása. Az alapítvány további célja a meglévő értékek megóvása, állagának javítása, a kulturális örökség ápolása. ... >>

Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rippl Rónai utca 15.
képviselő: Tihanyi Péterné
Az Alapítvány célja az alapítók szándéka szerint az alapító Iskola tanulói idegen nyelvtanulásának minden lehetséges eszközzel való támogatása az iskolai keretek között és azon kívül is. Az alapítók kifejezik azon meggyőződésüket, hogy az iskolai oktatás általános célja, művelt és szakképzett emberek nevelése a honi viszonyok között is csak akkor valósíthatók meg, ha az alapító Iskola tanulói magasabb szintű idegen nyelvi ismeretekkel és tudással rendelkeznek. Az alapítók kifejezik azon reményüket, hogy kezdeményezésük csatlakozásra indítja a hazai és külföldi magánszemélyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében.
Az alapítvány fő célja szolgálatában az Alapítók célkitűzései: Az iskolai nyelvoktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Az iskolai nyelvoktatáson kívül az Iskola tanulói számára annak lehetővé tétele, hogy nyelvi ismereteiket tanfolyamokon és más hasonló intézményekben fejlesszék. A különböző fokozatú állami nyelvvizsgákra való felkészülés és a nyelvvizsgák letételének támogatása. Hazai és külföldi idegen nyelvi egyéni- és kollektív részvétel támogatása. Az alapítók célkitűzéseit a tanulók szakmai képzésével összhangban, a bel- és külföldi szakmai programok (gyakorlatok) támogatásával kell megvalósítani. ... >>

Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Dr.Kovács S.Gy. utca 2.
képviselő: Dr.Farkas Géza
A magyar ifjúság Szent Imre óta tartó keresztyén nevelésének folytatása és magyarságtudatának erősítése. Ennek érdekében kiadványok megjelentetése és támogatása, oktatási és kulturális programok szervezése és támogatása, pályázatok kiírása, ösztöndíjak adományozása. Hitéleti célokat szolgáló építmények létesítése és fenntartása, ezen építmények felszerelése és működésükhöz szükséges berendezésekkel és eszközökkel, ilyen építményeket működtető szervezetek támogatása. Közreműködés műemlékvédelmi feladatok ellátásában. Világi személyek szociális segítése, segítségnyújtás a beteg, idős személyek életkörülményeinek javításában. Rászoruló személyek keresztényhez méltó gondozása, beleértve kívánságuknak megfelelő eltemetésüket. ... >>

Szent Kereszt Testvérei Pálos Lovagrend

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 50. fsz./2.
képviselő: Katona István
A Lovagrend célja az előírt feladatok szem előtt tartásával a keresztény lovagias erkölcsök, a Szent Kereszt Testvérei szellemisége útmutatása alapján a következőket rendeltetett elérni: A fiatalokat az Ősök, a Szent Haza, a Szent Korona, a Család, s az egymás iránti tiszteletre, megbecsülésre, szeretetre, mindezek őrzésére, és továbbadására nevelni. Minden nemzeti értéket, hagyományt, szellemi örökséget felkutatni s az utókornak átmenteni. Fellépni a Magyar Nyelv, a nemzeti anyanyelvünk védelme érdekében, az esztelen és értelmetlen nyelvújításokkal, nyelvreformációkkal szemben, beleértve a nyelvjárások, valamint a tájszólások védelmét is. Az összes lehetséges magyar népcsoportot felkutatni a világ minden táján, s egymás segítésére, fejlődésére lenni. Felkutatni, feltérképezni a Szent Kereszt Testvérei kolostorainak, templomainak, szent helyeinek romjait, értékeit. Létrehozni a fellelt szent helyek alapján zarándokhelyeket, minden prioritási területen legalább egyet. Létrehozni Magyarországi központtal egy főkönyvtárat a világ minden részében fellelhető Szent Kereszt Testvérei írásos emlékeiből, őrizni ezeket, s átadni az utókornak. Pálos Lovagrendi, Ősi Pálos kolostor létrehozása működő pálos templommal. Pálos Lovagrendi iskolák létrehozása, pálos rendi tanító szerzetesekkel. Bioenergetikai és psychotronikai rehabilitációs központok kialakítása, hozzáférhetővé tétele a szélesebb tömegek számára. Gyermekmenhelyek létrehozása óvódával, iskolával, és főiskolával, tanító-pálos rendi szerzetesekkel. Hajléktalan szállók és hajléktalan rehabilitációs központok létrehozása. Fizikai testépítő és szellemi fejlődést elősegítő központok alapítása. Az Ősi Magyar harcmodorokat, katonai kultúrát és a harcművészeteket felkutatni, fejleszteni, gyakorolni és nemzedékről nemzedékre tovább adni az arra méltóknak. A Szent Kereszt Testvérei eszmeiségét, tudását, hagyományait, felkutatni, tovább fejleszteni és továbbadni az utókorban az arra méltóknak. A Szent Kereszt Testvérei rendjének egy időtálló tradíciót, hagyományt teremteni, tudásukat, feladatukat, eszmeiségüket továbbvinni, az utókorban az arra méltóknak átadni. Ezen nemes célokon kívül a Lovagrendi Kerekasztal további, a keresztény erkölcshöz és a Szent Kereszt Testvérei eszmeiségének megfelelő célokat tűzhet a Lovagrend elé. ... >>

"SZEPTIM" Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 56.
képviselő: Orsó Sándor
oktatás és kultúra támogatása.
- a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása.
- támogatások igénybevétele és nyújtása.
Az alapítvány konkrét célja: Fenntartása és támogatása a Lavotta János Alapfikú Művészetoktatási Intézménynek OM. 102-620 (székhely: 7261 Taszár, Vörösmarty u. 4. telephelyei: 7453 Somogysárd, Fő u. 2., 7272 Gölle, Árpád u. 23., 7472 Szentbalázs, Fő u. 33., 7434 Mezőcsokonya, Ady E. u. 6., 7453 Mernye, Kossuth tér 1.) ... >>

"Szeretem Kaposvárt" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. utca 33.
képviselő: Jágerné Katona Zsuzsanna
Kaposvár város megismertetése és népszerűsítése érdekében - felnőtt és ifjúsági kulturális, sportjellegű, turisztikai, oktatási és tudományos konferenciák és alkalmak szervezése, - szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, - a "Szeretem Kaposvárt" mozgalom rendezvényeinek támogatása, - az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, - az önkormányzat által rendezett programok sikerének elősegítése. ... >>

"Szeretetben összeforrva" - Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete

(kulturális)

7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 4.
képviselő: Perák Balázs
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban helyi, Biczó Ferenc közi, és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

SZÍN-FOLT Művészeti Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 5.
képviselő: Szabó Károly Attila
A képző- és iparművészeknek teremtsen lehetőséget az általuk létrehozott színvonalas művészeti alkotások bemutatására, lehetőséget adva előadóművészek nyilvános bemutatkozására is.További célja kapcsolatteremtés társművészetek képviselőivel. Művészeti alkotóház, alkotótábor létrehozása és fenntartása. ... >>

"SZOLIDARITÁSI" ALAPÍTVÁNY A MUNKANÉLKÜLIEKÉRT

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Cseri utca 25/B.
képviselő: elnök Varga Zsoltné
Társadalmi segítség és szolidarítás szervezése a munkanélküli sorsra jutottak számára. Tehetséges fiatalok támogatása iskolai, sport és kulturális területen. Hátrányos helyzetű gyermekek, elesettek egészségügyi és rekreációs tevékenységének megsegítése. ... >>

Tabula Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 2/c.
képviselő: Guzmics Zoltán
Az egyesület célja elsősorban a szabadidő parkos rendezvények szervezése, lebonyolítása a horgász sport hagyományainak megőrzése, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel szervezése, a sportolók edzésének, versenyzésének, valamint az amatőrök sportolási lehetőségének, a sport elsajátításának biztosítása, továbbá az ehhez szükséges létesítmény üzemeltetés. Ezen túlmenően cél a szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése, a természet, valamint a környezetvédelem értékeinek szélesítése, az egészséges környezet, valmint egészséges teljes élet kialakítása a tagság körében. ... >>

Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kovács S. Gy. utca 9.
képviselő: alelnök Kósa Csaba, elnök Dr. Pomogáts Béla, tag Parill Orsolya
Somogy megyében élő, vagy irodalmi munkásságukkal ide kötődő olyan tehetséges fiatal, harmincötödik életévüket be nem töltött írók, költők, irodalmárok anyagi támogatása, akik műveikkel a pannon szellemiség megőrzését, ápolását, fennmaradását, új értékekkel való gyarapítását szolgálják. ... >>

"Táncsics M.Gimnázium Matematikai Tehetségeiért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: elnök Virányi István, titkár Kubatov Antal
A kiemelkedő matematikai tehetséggel rendelkező diákok kiválasztása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, a tehetséggondozásra, képességfejlesztésre képes és kész oktatók honorálása. Lehetőség teremtése mindazon többlet elsajátítására, amellyel egy jó matematikai képességgel rendelkező gyermek matematikai tehetséggé válhat. Az alapítvány támogatást nyújt matematikai versenyek lebonyolításához, szervezéséhez, maga is szervez versenyeket, szaktáborokat, hozzájárul matematikai szakkörök, szaktáborok megtartásához, anyagi támogatást nyújt hazai és nemzetközi matematikai versenyeken való induláshoz, biztosítja a felkészítő tanárok továbbképzéseken való részvételét. ... >>

"Táncsics Mihály Gimnázium Drogellenes Alapítványa"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17.sz.
képviselő: Mihályfalvi László
A társadalomban és az oktatási intézményekben terjedő kábítószer-használat megelőzése, segítségnyújtás a kábítószerfüggő diákok részére. Megteremtése azoknak a feltételeknek, amelyek társadalmilag hasznos elfoglaltságot biztosítanak és a diákokat visszatartják a kábítószer kipróbálásától és fogyasztásától. A megelőzés körében a fiatal korra jellemző kockázat-keresés kielégítését biztosító sport és művészeti tevékenység elősegítése és fejlesztése. A diákok érzelmi nevelése olyan tartalommal, hogy a hiányzó emberi kapcsolataikat megteremtsék és ilyen irányú igényeiket ne a kábítószer-használattal pótolják. A fiatalok erkölcsi tudatosságának fejlesztése. A 96/2000. (XII.14.) OGY határozatban foglaltak megvalósításának elősegítése. ... >>

TARKA RÉT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rét utca 4.
képviselő: Cseh Istvánné
A boldog és vidám gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. A gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló, óvodai oktatási program kialakítása, mely leghatékonyabban szolgálja az iskolára és mindennapi életre való felkészítést. Az alapítvány célja érdekében a gyermekek testi és szellemi neveléshez szükséges eszközöket szerez be, kirándulásokat szervez, ösztönzi az egészséges életmód kialakítását /sport, zenei, idegen-nyelvi oktatást szervez/, valamint a gyermekek játékához szükséges játékeszközöket szerez be. ... >>

"Teátristák" Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Múzeum utca 2. fsz.2.
képviselő: Lukács Zoltán
A magyar és a világirodalom szélesebb körben történő megismertetése céljából színházi előadások és előadóestek megszervezése, bonyolítása, fesztiválok szervezése, az ilyen rendezvényeken résztvevő személyek vagy csoportok támogatása. Az előadások minél szélesebb körben történő megismertetése céljából azok kép-, és hanghordozón történő rögzítése, forgalmazásának támogatása. ... >>

Telema Emberjogi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Körtönye utca 45/b.
képviselő: László Ágnes
Az egyesület célja "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának" a művészet a tudomány és a hétköznapi élet színterén. Az egyesület elsődleges célja, hogy a magyar köztudatba az emberi jogok ismerete bekerüljön. Előadásokkal, kiállításokkal, publicisztikával, könyvkiadással, stb. népszerűsíti e fenti elveket, igyekszik megteremteni a téma iránt elkötelezettek bővülő körét. Az egyesület " Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát" a magyar alap - és középfokú oktatásban részesülő fiatalok körében is kívánja népszerűsíteni. Irodalmi, publicisztikai és rajzpályázatok kiírásával buzdítja a tanárokat és tanulókat a Nyilatkozat mélyreható tanulmányozására. ... >>

TESZ Somogy Megyei Civil Szolgáltató Központ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39
képviselő: elnök Dr.Spiegl József, titkár Bálint János
Hatékony és elismert civil szektor létrejöttének elősegítése. Módszertani és technikai segítségnyújtás civil szervezetek számára. - Az euroatlanti integráció elősegítése. -Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"Tesz-Vesz" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Temesvár utca 2.
képviselő: elnök Brokés Edina Mária
Gyermekeink egyéni képességeinek kibontakoztatása, személyiségük sokoldalú fejlesztése élmény-tevékenységgazdag óvodai élet szervezésével. - A gyermeki tevékenység, alkotókészség lehetőségének biztosítása a játék-, mozgás-, művészeti nevelés feltételrendszerének javításával. - Környezetre figyelő, környezettudatos magatartás alakítása a környező valóság tapasztalásos megismeréséhez szükséges eszközök biztosításával. - A gyermekek egészségének megóvása, a környezeti ártalmaktól mentes óvodai feltételrendszer megteremtése, zöldövezet, egészséget óvó természetes anyagú eszközök használatával. - Sportolási lehetőségek kiszélesítése sporteszközök és udvari játékeszközök gazdagításával a későbbi értelmes szabadidő eltöltése érdekében. - A gyermeki személyiség fejlesztéséhez új módszerek megismerése, valamint a módszerek alkalmazásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

TOPONÁRI TEMPLOM SZÉPÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 47.
képviselő: elnök dr.Géger László
Toponáron 1781-ben építette gróf Festetics Lajos és neje Nagy Jókai Farkas Krisztina a templomot. A templom festményeit és freskóit Dorffmaister István ismert korabeli festő készítette. 1781 után kétszer restaurálták a festményeket: 1878-ban Festetics gróf bécsi festőkkel végeztette el ezt a munkát, majd l937-ben a gróf, a plébános és az egyházközség által összegyűjtött összegből Soós István kaposvári festőművész végezte el a restaurálást. A kétszeri átfestés oly nagy mérvű, hogy a mai látható festmények Dorffmaister festés módjából nagyon keveset mutatnak már. A templom állaga és a festmények állapota jelenleg eléggé megromlott, ezért szükséges ezek restaurálása és helyreállítása. Toponár község lakói és a hívek összefogásával az alapítvány célul tűzte ki a templom és Dorffmaister által készített freskók és festmények felújítását, amely hosszabb idő alatt végezhető el. A műemlék templom és közvetlen környékének restaurálása, szépítése, rendbentartása, valamint a templomban - a retaurálás után - idegenforgalmi rendezvények: orgona és más hangversenyek rendezése, tartása. ... >>

"Toponárt Szépítők" Egyesület

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Mikes Kelemen utca 45.
képviselő: Illés Jánosné
Közterületek tisztaságának megőrzése, az öko- és lakókörnyezet szépítése, karbantartása, virágosítása, fásítása, kutya és háziállat tartásának normalizálása, állatvilág védelme (gólyafészkelő helyek, madarak, emlősök, hüllők), infrastuktúra fejlesztése, az úthálózat, közlekedés minőségének javítása, a közrend, és közbiztonság elősegítése, javítása, saját vagyonunk, értékeink megóvása, a "Szem szomszédok egymásért" mozgalom munkájának segítése, turisztikai fejlesztések elősegítése (szálláshelyek kialakítása, falusi turizmus lehetőségeinek kialakítása, falusi vendéglátás és szabadidő eltöltésének kialakítása, lovas turizmus fejlesztése), rendezvények, kulturális és sportesemények szervezése, lebonyolítása, pályázatokon való részvétel, tőkebevonás elősegítése a turisztika célok megvalósítássához. ... >>

TÖRÖCSKEI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Harang utca 1.
képviselő: Völgyi Gyula
A töröcskei városrészben élő nyugdíjasok és a családtagjaik annak érdekében, hogy - szabadidejüket hasznosan, értelmesen, kulturált körülmények között tölthessék, - ápolhassák hagyományaikat, baráti kapcsolataikat, - erősítsék az együvé tartozást, segítsék elő a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugdíjasokat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását, - lehetőséghez mérten segítsenek bajbajutott társaikon - elhatározták, hogy nyugdíjas egyesületet alakítanak. ... >>

TREND Alapítvány a középfokú közgazdászképzés fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: Keczeli László
Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezésével. Iskola által kiírt pályázatok támogatása. Az alapítvány az oktatási intézmény hagyományainak megőrzése érdekében élő kapcsolatot ápol az iskola mindenkori tanulói és az iskola hajdani diákjai között. ... >>

Turulháza Alapitvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Deseda út 4.
képviselő: Nagyváradi Anna ... >>

TÜSKEVÁRÉRT 2007 Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent István utca 54.
képviselő: Bozzay György
Az alapítvány célja olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését. Az Alapítvány általános célja Kaposvár Megyei Jogú Város Tüskevár városrészének folyamatos kulturális és szociális fejlesztsée, a helyi hagyományőrző tevékenység ápolása, a városrészben lakó idős emberek segítése, hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, a természeti környezet fokozott védelme, a városrész közbiztonságának javítása. Az alapítvány konkrét céljai: - a településfejlesztés keretében a városzrész szabadidős- és sport lehetőségeinek bővítése, - szociális segítségnyújtás idősek és betegek számára, - hátrányos helyzetű csoportok segítése, - környezetvédelem, állatvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, - polgári védelem, jogvédelem. ... >>

"V.B.Emberekért Testi és Lelki Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 147.
képviselő: elnök Varga Béla
Általános célja: Táboroztatás szervezése és lebonyolítása, amelyhez jelentkezhetnek más jellegű csoportok, művészetek képviselői és természetes személyek egyaránt. Humánus érzésekből fakadó tanítás: pl:vallás. Konkrét célja: Oktatás-nevelés, személyi feltételek javítása, egészségesebb életmódra nevelés és harmónia megteremtése. Rendszers diák- és szabadidő- sportolás az egészséges testi fejlődés és lelki, szellemi gyarapodás tanítása. Olyan embereken való segítés, akik anyagilag szükséget szenvednek, vagy más jellegű szociális problémáik vannak. Ismeretterjesztés, ezen belül különös tekintettel a csillagászatra-tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

VADVIRÁG Alapítvány a sérült gyermekek integrációjának támogatására

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 27. II/2.
képviselő: elnök Kárpáti Anikó, tag Völgyi Rita
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása az óvodai, általános és közép, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése, annak érdekében, hogy a sérült gyermekek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremethessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása. A sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, nem sérült emberek, gyermekek, fiatalok számára, a sérült emberekkel közösen, egészségnevelő, egészség megőrző, egészségügyi rehabilitációs, rekreációs, sport, kulturális, szabadidős programok szervezése, szolgáltatások nyújtása. A sérült gyermekek, fiatalok, felnőttek számára érdekérvényesítést elősegítő, tudatosságot növelő tevékenységek feltételeinek biztosítása, ennek érdekében szolgáltatások szervezése és nyújtása. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek számára foglalkoztatási lehetőségeik elősegítése érdekében, rehabilitációs tanácsadó, segítő szolgáltatások nyújtása, rehabilitációs célú foglalkoztatás biztosítása. ... >>

"VARÁZSOS ÉVEK" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 1.
képviselő: Máté Mártonné Korb Erzsébet
A Kaposvár, Pécsi u.1.sz.alatti óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerése, és azok tényleges alkalmazásának megvalósításához a szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. A gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentését /zöld- övezet fejlesztés, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játék eszközök beszerzése/, valamint sportolási lehetőségek kiszélesítése, sporteszközök és udvari játékok beszerzése. ... >>

Vértes Elemér Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 29. I/3.
képviselő: Kaszás Ferenc
Vértes Elemér emlékének, szellemi hagyatékának őrzése, ápolása, - a kaposvári Fonómunkás Kisszínpad rendezői, művészeti vezetői szellemi hagyatékának, értékteremtő szellemi örökségének megtartása, ápolása, gondozása, fejlesztése, - szellemi műhely létrehozása a régi együttes tagjainak közreműködésével, - versmondó és színjátszó műhely alapítása és működtetése, - tehetséges fiatalok felfedezése, támogatása, továbbképzése, - művészeti programok szervezése, - önálló művészeti produkciók létrehozása, - közreműködés a megye és a megyei jogú város kulturális műsorellátásában, - közösségi színtér működtetése, a város és a megye művészetkedvelő polgárai számára találkozási hely létrehozása, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel, kulturális intézményekkel. ... >>

Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
képviselő: Rezsonya Józsefné
Az Egyesület - a vesebetegségek különböző stádiumaiban szenvedő emberek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az Egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat; - érdekképviseletet biztosít a vesebeteg embereknek, együttműködve minden olyan szervezettel, amely a vesebetegek érdekében tevékenykedik; - elősegíti a betegek képzését, egészségnevelését, valamint munkaképességük fejlesztését, munkahelyi reaktiválásukat; - társadalmi ismeretterjesztő tevékenységet folytat a vesebetegségek megelőzése, korai felismerése érdekében; - törekszik a vesebetegek helyzetének megismertetésére a társadalmi szerv-donácós, illetve transzplantációt elősegítő kultúra fejlesztésére; - a rászoruló egyének, családok segítése, a szociális tevékenység támogatása; - kulturális programokat szervez a társadalomból betegségük miatt kirekesztődött emberek számára; - a hátrányos helyzetűvé vált krónikus betegcsoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

VIRIBUS UNITIS /Egyesült erővel/

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.
képviselő: Dr.Bögölyné Róber Judit
A tanulók és az iskolai dolgozók szakmai és közismereti tudásának továbbfejlesztése. ... >>

VIZUART Pedagógiai Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Dália utca 7.
képviselő: Bogdán József
A bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára tanulásban való felzárkóztatási és tehetséggondozási célból korrepetálás, művészeti és kulturális oktatás, nevelés, kulturális programok, táboroztatás, szabadidős programok megszervezése. Konkrét célok: A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, felkészítése a normális társadalmi és családi életre, a társadalmi együttélés normáinak elfogadtatása, a szabadidő kulturált eltöltésére való kézség kialakítása, a tehetségek kibontakoztatásának segítése. ... >>

ZENEKEDVELŐK EGYESÜLETE

(kulturális)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 58/A.
képviselő: alelnök (karvezető) Dr.Kerekesné Pytel Anna, elnök Dr.Kovács József
1./ Az egyetemes egyházi és világi zene igényes megszólaltatása, a kordályi hagyományok ápolása. 2./ A kórusművészet magyarországi népszerűsítése. 3./ Az egyesület saját működéséhez alapokat képez az éves tagdíjbefizetésekből, az általa eszközölt esetleges befektetések bevételeiből, a tulajdonába kerülő vagyontárgyak kezeléséből és egyéb bevételekből. Gazdálkodásáról beszámol a közgyűlésnek. 4./ Az egyesület közművelődési feladatokat lát el, ezért célja a helyi közművelődési tevékenységek hiányt pótló feladatainak fejlesztése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. 5./ Biztosítja a Zenekedvelők Kórusának működését. ... >>

ZSELIC-BICE Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) kerékpáros szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A Zselicséget és Belső-Somogyot megismertető kerékpáros túrák szervezése. ... >>

ZSELIC-QUAD Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) quad motoros szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Quad túrákhoz utak kijelölése és biztosítása. ... >>

Zselici Méhész Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 77.
képviselő: elnök Mészáros János
Kaposvár és környéki méhészek tevékenységének összefogása, érdekeik védelme, képviselete. A tagok pontos, naprakész tájékoztatása a méhészettel kapcsolatos aktuális tudnivalókról. A tagok folyamatos képzése a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelése érdekében. Fórumok megtartása az aktuális kérdések megvitatására. Új szakmai módszerek átvétele, kidolgozása, azok gyorgy gyakorlati alkalmazásának támogatása, kezdeményezése és megteremtése. A tagok gazdasági tevékenységének segítése és szervezése. A magyar méhészeti múlt és hagyomány ápolása. Kapcsolattartás az országos Magyar Méhész Egyesület és más vidéki egyesületek között. ... >>

ZSELICI NAPSUGÁR, A SZELLEMI- TESTI ÉPSÉGÉRT ÉS FEJLŐDÉSÉRT, HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 15. I./34.
képviselő: Fodor Péter
A hátrányos helyzetű, valamint testi, illetve szellemi fogyatékos gyermekek és felnőttek, illetve nagycsaládosok aktív szabadidő-eltöltésének, egészségre nevelésének elősegítése és támogaása, a fent említett csoportok táboroztatásának megszervezése és lebonyolítása, számukra megfelelő szabadidős elfoglaltságok, foglalkozások, készségfejlesztő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, ügyességi, elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag átadása, képzés, oktatás. Tanácsadás, valamint anyagi támogatás a fenti csoportok számára üdülési, utazási-, szállás és étkezési költségekhez, nyelvtanulás, hagyomány- és kultúramegőrző tevékenység végzéséhez. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, projektek készítése, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány összefogja a hasonló célú szervezetek non profit jellegű tevékenységét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal