Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 368
2. oldal

Bethlen Alapítvány az erdélyi Bethlen (Beclean) és környéke iskolásinak a támogatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 2-8. I.em. 107.
képviselő: Dr. Harsányi László
Az alapítvány célja az erdélyi Bethlen (Beclean) városában és környékén a magyar diákság tanulmányinak a támogatása. Ennek megfelelően az alapítók szándéka: Támogatni egyrészt azokat a szegény sorsú magyar nemeztiségű családokat, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek, másrészt pedig azokat a tárgyi és személyi feltételeket, ahol ezek a gyermekek tanulnak. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok önazonossága megőrzését, fejlődését szolgáló kulturális-, művészeti-, irodalmi és más kezdeményezéseket és a magyar nyelv ápolását, fejlesztését szolgáló törekvéseket. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok - és családtagjaik - Magyarországra utazását, és az itt tartózkodásuk feltételienek elősegítését. Az alapítvány célja továbbá támogatni azokat a szegény sorsú román családokat is, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek és támogatni azokat a tárgyi és személyi feltételeket is, ahol a gyermekeik tanulnak. ... >>

"Blaskovics László" Nyílt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Hold u. 12.
képviselő: Tóth Attila
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c., 4, 5, 10, 11. pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása, így különösen: kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő autószerelő, autóelektronikai műszerzés, autókarosszéria lakatos tanulók és pályakezdők, valamint e téren tevékenykedő pedagógusok elismerése és támogatása, a gépjárműiparban Győr városában kiemelkedő munkát végző szakmunkások díjazása, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultura és sport terén hozzájárulnak a tnaulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyerk- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók társadalom esélyegyenlőségének elősegítése.  Évente egy ízben Blaskovics László emlékgyűrű odaítélése kiváló gépjárműipari szakmai munka alapján. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

Bóbita Állatsegély Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

9022 Győr, Árpád u. 81. II/4.
képviselő: Szabó Réka
Az alapítvány célja a Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein folyó gondozó-nevelő munka segítése, a befogadott állatok fejlődésének, egészségmegőrzésének, képességfejlesztésének segítése, azok gondozásba, családba segítése és támogatása, ezen belül különösen: Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein meglévő eszközkészlet gyarapítása; állatmenhelyeken használatos berendezési tárgyak és egyéb felszerelések beszerzése; szakirodalmi és egyéb oktatási célt szolgáló tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, szakirodalmi, oktatási anyagok terjesztésének anyagi támogatása; elhagyott állatok, gondozását elősegítő szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése, anyagi hátterének biztosítása szakemberképzés támogatása; sérült állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységek segítése, eszközberendezések támogatása. ... >>

BOLERO FÚVÓSEGYÜTTES Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Botond u. 9. III/1.
képviselő: Ősz Gábor
Az egyesület célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges gyermekeknek képességeik kifejlesztésében, a zenekultúra kialakításában, hangversenyek szervezése és zenei rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos szervező munkák elvégzése. Elősegítenei az egyesület tagjainak más belföldi és külföldi egyesületekkel hasonló szervezetekkel való kapcsolattartását. Az egyesület tagságán kívül minden érdeklődőnek, aki az egyesület alapszabályával egyetért lehetőséget biztosítani az egyesület tevékenységének megismerésére, zenei fejlődésének biztosítására, segítséget nyújtani a zenei kultúra továbbfejlesztéséhez. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9027 Győr, Szittya út 2.
képviselő: Dr. Lőrincz Dániel Csaba
Hitélethez és hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorulók anyagi támogatása, egyházi és világi kulturális, művészeti és sporttevékenységek szervezése, támogatása, unitárius szervezetekkel való kapcsolatteremtés, a Magyarországon működő vallásfelekezetekkel együttműködés és a hit megőrzésének erősítésének ... >>

Cavaletti Lovas Club

(sport,oktatási)

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 37.
képviselő: Kardos Erika titkár (ö), Nitsmann Jenő elnök (ö), Nitsmann Zsolt eh. (ö)
Szabadidő-, gyermek- és ifjúsági sport támogatása, ifjúsági és felnőtt lovassport működtetése, sportszakmai szolgáltatások nyújtása, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Citroen Pannon-Car Autósport Egyesülest

(sport,oktatási)

9029 Győr, Palástfű u. 15.
képviselő: Bacsó Péter
Autó és technikai sporttevékenység végzése, szervezése, versenyzés és vetélkedés feltételeinek megteremtése. Sportolók képzése, nevelése, toborzása. Az előbbi feladatokhoz szükséges anyagi -vagyoni eszközök megszerzése, szponzorok és reklámok felkutatása. ... >>

Civil Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9012 Győr, Vadvirág utca 21.
képviselő: Jagodicsné Andrási Réka
Az egészségügyi, szociális és non profit szféra működési feltételeinek javítása. A szociális ellátórendszer működésének segítése, szociálpolitikai innováció és a szociális ellátórendszer fejlesztésének támogatása a foglalkoztatottság növelése, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás.
Hozzájárulni egy jól működő civil társadalom kiépítéséhez, az önkéntes tevékenység elterjesztéséhez.
A hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásának elősegítése a piacképes képzések biztosításával, egészséges környezet megteremtésével, felnőttképzési tevékenység folytatásával. ... >>

Civil Kontroll Egyesület

(oktatási,egyéb)

9027 Győr, Római u. 49.
képviselő: Reuter György
Oktatás, tanácsadás, pályázatfigyelés, pályázatírás. ... >>

Civil Közösségi Házakat Segítők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

9025 Győr, Temető út 14.
képviselő: elnök Csobod Tibor György
Civil közösségi házak vezetői, alkalmazottai és önkéntesei számára szükséges mintateremtés és szaktanácsadás biztosítása. Tisztségviselőik és szakembereik képzésének és továbbképzésének megoldása, a tevékenységük szükségességét illetőleg eredményességét igazoló elemzések és kutatások elvégzése. Nemzetközi kapcsolataik kiépítése és ápolása. A civil közösségi házak működési biztonságát jelentő javaslatok elkészítése, a helyi, a kistérségi, a megyei, a regionális és az országos intézkedési javaslatok kidolgozása és bevezetésének szorgalmazása. ... >>

Civilek a Környezetért és Művészetért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: elnök Eőry-Reuter Petra, elnökhelyettes Lakat Judit, titkár Lehőcz Rudolfné
Művészeti, kulturális és szabadidős rendezvények, konferenciák támogatása, azok szervezése, lebonyolítása vagy a szervezésben és lebonyolításban való részvétel, valamint művészeti, kulturális képzések, oktatások és ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása és támogatása, és más szervezetek és személyek művészeti, kulturális és szabadidős tevékenységének, programjának támogtása. Fórumok párbeszédek létrehozása az önkormányzati képviselők, hivatalnokok és a lakosság között. Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak felvállalása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Vélemény alkotás környezetvédelmi törvények meghozatala előtt. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi étékek védelme. Cél a civil polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

Civilek Győrért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Ferenczi Tamás
Győr város és polgárainak szolgálata a közélet valamennyi területén, így különösen a családok és az egyének életkörülményeinek javítása; a munkavállalók és a munkáltatók kölcsönös érdekeinek feltárása, valamint együttműködésük támogatása; a helyi vállalkozók sikeres gazdasági működéséhez szükséges feltételek biztosításának elősegítése; a közbiztonság javítása; hagyományőrzés, társas mozgalmak és egyben kezdeményezések, rendezvények támogatása, népszerűsítése; a város kulturális és oktatási szerepének erősítése; az idegenforgalmi adottságok hatékony kihasználása; a műemlék- és környezetvédelem elősegítése; a polgárok egészségügyi és szociális helyzetének javítása; Győr és vonzáskörzete kapcsolatának kölcsönös érdekeken alapuló erősítése. ... >>

Collegium Musicum Jaurinense Régizene Egyesület

(oktatási)

9022 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: Éger Csaba - alelnök, Kelemen Gábor Imre - elnök
Az egyesület célja a XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, a publikum által kevéssé ismert szerzőinek, egyházzenei és liturgikus értékeinek (műveinek) tudományos kutatása, a feltárt értékek publikálása, azok tanítása, és liturgikus helyzetben valamint a nagyközönség előtt (koncert) történő előadása Magyarországon és külföldön.
Az egyesület célja XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, egyházzenei és liturgikus műveinek felvétel útján történő rögzítése és az így rögzített művek terjesztése.
Az egyesület célja a XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, egyházzenei és liturgikus értékeinek megismertetése, tudományos és ismeretterjesztő előadások során, illetve a fenti témájú előadásokban történő közreműködés.
Az egyesület célja liturgikus szolgálat ellátása elsődlegesen a Győrben található Szt. Ignác Bencés Templomban. ... >>

Család a családokért Győr Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Függvény utca 5. I/5.
képviselő: elnök Bolla Sándor, titkár Jankó István
Családok segítése gyermekvállalás, munkahely, tanulás kapcsolatában Győrben és a Dunántúli régióban. ... >>

Cservenka Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9030 Győr, Dinnyés u. 32.
képviselő: Fördös Gyula
Anyagi és erkölcsi segítséget nyújtani a halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályaválasztásában, szakképesítésük megszerzésében, átképzésében Magyarországon és külföldön egyaránt. Az alapítvány további célja a nem állami intézmények - alapítványi és magániskolák - alapítása és ... >>

Csigabiga Palota Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Gábor Áron u. 33.
képviselő: Dr. Budai-Bartók Rita
Óvodás gyermekeink személyiségének kibontakoztatása, harmonikus fejlődésének elősegítése. A német-angol nyelvek játékos megismertetése, lovagló és úszóedzések szervezése. ... >>

CSODART Kulturális és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Kozák Gábor
A gyermekek és az ifjúság nevelése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sporttevékenység feltételeinek biztosítása, sporttevékenység támogatása.
A kultúra támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

képviselő: Bruszt László
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet összefogása a gyermekek érdekében, ezzel megkönnyítve az életvitelüket, speciális képzésük megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, diétás és életmódi vezetéssel, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadallmi beilleszkedésüket. ... >>

CYTOLÓGIA a Tüdőrák Korai Kórismézéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Gyűrűs Péter - titkár, Dr. Huszárné Dr. Kránitz Noémi - kuratóriumi tag, Pilt Zoltánné - elnök
A rákos megbetegedések, különösen a tüdőrák és ezen belül a hörgőrák korai felismerését nagyban segítik a szűrővizsgálatok. Ezekhez szükséges eszközök beszerzésével fenntartási költségeinek részbeni, vagy egészbeni átvállalásával szakkönyvek, folyóiratok, egyéb szakmai, tudományos munkában a cytológiai munkát végző munkatársak továbbképzésének, a vizsgálati anyagok tudományos feldolgozásának támogatása, nemzetközi konferenciákon történő részvétel biztosításával a tudományos tapasztalatszerzés elősegítése, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésével, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítését is. ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

"DANCE 4 YOU" Modern Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr, Galgóczi E. u. 12/D.
képviselő: Fekete Miklós
A mozgás iránti igény kielégítése napjaink szükségletévé vált. Az egyesület célja Győr és vonzáskörzetében élő lakosok, családi közösségeinek bevonása a modern zene-és táncművészet megismerésébe és művelésébe. A kiemelkedő tehetségek versenyeken való indítása. ... >>

DANCE and ART Győri Balett Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Stangl Péter
A Győri Balett Társulat működésének, munkájának támogatása. A színvonalas fennmaradás, továbbfejlődés érdekében a tehetségkutatás, utánpótlásképzés támogatása a legalsóbb szinttől kezdődően. Kihangsúlyozottan: fellépések, bemutatók támogatása, tehetségek pályára segítése. ... >>

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Kovácsné Zimborás Ágnes (önálló), Vargáné Szabó Mária (önálló)
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bővítésén keresztül, mindenekelőtt a következő területeken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása;
- a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása;
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák;
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása;
- hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása;
- az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése;
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása;
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok támogatása;
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása;
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása;
- az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén. ... >>

Different Internet Services Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
képviselő: Maász Dávid
Egy olyan információs adatbázis létrehozása és üzemeltetése, amely átfogó képet nyújt Magyarország történelméről, kultúrájáról, oktatásáról és gazdaságáról. ... >>

Dimenzio Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9023 Győr, Téglavető u. 27.
képviselő: Futó Károly
Táncsport oktatása, e sportág jellege szerint. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

Dr. Mészáros Károly Környezetpedagógiai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Dr. Jámbor László
Olyan doktoranduszok, hallgatók jutalmazása, akik a természet, a környezet, a megújuló energiák területén folytatott tudományos munkájukkal az erdészeti, erdei iskolák környezettudatos gyakorlatát is gazdagítják didaktikai - módszertani koncepcióval; különleges iskolai projekttel; a tudomány, az oktatás, a természet- és környezetvédelmi egyesületek, a civil szervezetek együttműködése eredményeinek bemutatásával. Az alapítvány célja a fiatal hallgatók ösztönzése, aktivizálása, hogy tevékenységükkel hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez, dolgozzanak ki olyan eljárásokat, melyekkel az ifjúságot segíteni, erősíteni lehet és egyben maguk is elkötelezettekké váljanak a környezettudatos magatartás képviseletére. ... >>

Dr. Varga I. Erika Magyar Nyelvért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
képviselő: Dr. Király Tibor
A magyar nyelv és irodalom területén a felsőfokú oktatásban, nappali tagozaton résztvevő hallgatók részére szervezett, az alábbiakban felsorolt országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása különdíjjal. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara háziversenyeinek támogatása pénzösszeggel vagy könyvcsomaggal. ... >>

Dunavölgy Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Selyem u. 1/b.
képviselő: elnök Szíj Zoltán, tag Barcsai Éva, tag Kazó Pál
A Szigetköz környezeti, természeti értékei és a hozzájuk kötődő helyi társadalmi hagyományok megőrzése, ápolása, fenntartása és rehabilitálása, környezettudatos hasznosítása és fejlesztése érdekében végzendő kutatói, ismeretterjesztői, műszaki, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Egészség - Esély Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Mayer Lajos út 51. b.
képviselő: Döme Jenő - elnök
Az alapítvány azoknak az embereknek kíván az orvoslás, azon belül az alternatív gyógyítás szabályozott keretei között az egészségkultúrában, betegség megelőzésében-, gyógyításában: szellemi tőkét oktatással, támogatást gyógyítással nyújtani, akik annak megfizetésére csak korlátozottan képesek, de ilyen segítségre szorulnak, illetve ilyen segítséget elfogadnak a jövőbeni magyar társadalom megerősödésére.
Konkrét célok:
1.) - MARAMED - OKTATÓ ÉS GYÓGYCENTRUM bérlése, működésre alkalmassá tétele, működtetése 9026 Győr, Mayer Lajos u. 51/B. szám alatt. (A későbbiekben az épület megvásárlása.) Az alapítvány a későbbiek során fejlesztési lehetőségként Vas és Zala megyében is telephelyet létesít.
2.) Az alapítvány szerződést köt orvosokkal és szakképzett gyógyítókkal, oktatókkal, közreműködőkkel egészségügyi szakellátásra, oktatásra. Az orvoslás keretein belül: gyermekgyógyászati szakellátás, homeopátia, akupunktúra, akupresszúra, tanácsadás, öngyógyulási készségfejlesztések, stb.
Esélyt adni a rendeléseken azoknak is a kezelésekre, gyógyulásra, akik azt megfizetni nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják. (A teljes ingyenesség érdektelenségbe torkollik, ezért ingyenesség csak az addiktológiánál leírtak szerint lehetséges!)
3.) A tanulás területén esélyt adni tanulásra: Természetgyógyászati alapképzés és gyakorlati képzés a hatályos jogszabályok alapján. (Alapfokú állami vizsgát lehet tenni Budapesten az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben.) Továbbá részt venni alapfokú OKJ-s szakképzésben az egészségügy területén.
Olyan jó alapképzettségű, tudású fiatalokon oktatással segíteni, akik hivatást éreznek az elesettebbek segítésére, gyógyítására, de saját erejükből képtelenek a magas képzési költségek teljes finanszírozására.
4.) Egészségnevelés: klubszerű működtetés, rendszeres előadás az adott érdekcsoportba tartozók (betegségcsoportok, korcsoportok stb.) részére. Témái: egészségvédelem, egészségkultúra. Életmód táborok szervezése. Például: olyan fiatalok táboroztatása is, akik a függőségtől (drog, alkohol, dohányzás, játék, stb. szenvedély) szeretnének megszabadulni és érdekközösségé csoportosulva lelkileg megerősödve, visszatérhetnének családjaikhoz, munkájukhoz.
5.) Ismeretterjesztés: a családi élet számtalan területéről, de a gyógyítás tudományos és kecsegtető eredményeiről, hasznosítható házi-praktikákról stb. Pl. a természetes élet, a természeti népek gyógymódjai, a környezeti káros hatások élet a jelenlegi körülmények között, a lélek betegségei, a lelki betegségekkel járó szervi elváltozások stb. Iskolai, egyházi és egyéb célszerveztek, civil szervezetek részére nevelő célú előadások.
6.) A természetgyógyászat egyre bővülő tárházának, eszköztárának bemutatása. A természetgyógyászok által használt agyagok és eszközök értékesítése az érdeklődőknek. Ide értve: a kereskedelmi forgalomba általában nem elérhető gyógyításról szóló irodalmat, jegyzeteket, újságokat, tájékoztatókat. A nehezen elérhető, vásárolható eszközöket, k ... >>

Egészséges Életmódért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Illyés Gyula út 9.
képviselő: elnök Laposa Tibor, titkár Laposa Gergő
Ismeretterjesztő fórumok, rendezvények, kiállítások szervezése az egészséges életmód népszerűsítésére. Helyes életvitel, pozitív gondolkodásmód kialakításának segítése. Környezetünk értékeinek népszerűsítése. Szabadidő hasznos és aktív eltöltésének népszerűsítése. ... >>

"Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr.Ács István György
Katolikus egyházi iskolák és templomok karbantartásának és felújításának a támogatása, valamint a katolikus egyházi iskolákban tanulók segítése. ... >>

Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 26.
képviselő: Kiss Tamás
kulturális ... >>

"Egymás Terhét Hordozzátok" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Kossuth L. u. 9.
képviselő: elnök Galambos Endréné
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a értelmében közhasznú tevékenységet végez.
1.Az egyház reformátori hagyományainak megőrzése mellett a hitéleti tevékenység megújítása és a keresztyén kulturális élet fellendítése. Ennek érdekében evangéliumi tartalmú közösségi programnak szervezése. (pl. előadás, kiállítás, hangverseny, stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység; 6. kulturális örökség megóvása ? elnevezésű tevékenységeket lát el. Ezen belül konkrétan az alapítvány célja: keresztyén értékrend kialakítása, főként a gyermekek és az ifjúság körében (előadások tartása, kirándulások, táborozások szervezése útján); hangversenyek, kulturális események szervezése, ennek során a keresztény kultúra értékeinek megőrzése; a magyar reformátori hagyományok, kulturális örökségünk megőrzése érdekében előadások, szabadegyetemek, kiállítások rendezése.
2. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok és egyének támogatása, életmódjuk megváltozásának segítése. Ennek érdekében a keresztyén felebaráti szeretettől indíttatott szociális- és segélyprogramok szervezése. (pl. a hajléktalanná válás megakadályozása a tartozás kifizetésével, természetbeni és egyéb támogatás stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 2. szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése elnevezésű tevékenységek ellátását az alábbiak szerint valósítja meg. Segélyprogramok megszervezése, jótékonysági vásárok lebonyolítása, egyedülálló, idős személyek támogatása, gondozása; nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek támogatása tanulmányaik elvégzése érdekében ( tanszerek beszerzése) illetve a mindennapi életfeltételek javításában való közreműködés; természetbeni támogatások (pl. élelmiszercsomagok készítése, kiosztása, ruhaosztás stb.) megszervezése. Az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékba került családok tartozásainak részbeni átvállalása, az adósság kifizetésének elősegítése; hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek javítása, emberi körülmények közzé való segítése, lakhatásuk munkába állásuk elősegítése.
3. Az 1. és 2. pontban foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges ingatlanok építése, felújítása, karbantartása, környezetének tisztántartása, szépítése. Az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 7. pont műemlékvédelem elnevezésű tevékenység ellátása során a következőket kívánja megvalósítani: az alapítványi tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok műemlékvédelmi szempontok szerinti állagmegóvása; illetve e szempontoknak megfelelő hasznosítása.
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogat. ... >>

"Együtt a roma jövőért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Gerbera u. 16.
képviselő: Karika Rudolf
Az alapítvány szociális-kisebbségi céllal jön létre annak érdekében, hogy a kisebbségben lévő csoportokat, különösen a romákat, segítse a pályaválasztás és pályaorientáció, az oktatás, a tehetséggondozás terén, továbbá a végrehajtandó szabadság-vesztés büntetésüket letöltött személyek reszocializációjához (közbiztonsági-védelmi tevékenység), a börtönhatás stigmatizációjának megszüntetéséhez hatékony és jelentős segítséget nyújtson. A célok közé sorolandó a roma kulturális örökség megőrzése, a kisebbségi kultúra ápolása is. ... >>

Élelmiszeripari Szakszervezeti Szociális Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Turi József
Győr-Moson-Sopron Megye élelmiszeriparában dolgozó munkavállalók, közülük is elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, képzésük és oktatásuk előkészítése, ők, valamint gyermekeik kedvezményes sport és üdültetési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

ÉLET-TÉR Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem ... >>

"ELKÁBÍT" ZENEKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Páskom u. 102.
képviselő: Rujsz Péter
A magyar zenei kultúrában az ska és a reggae zenei stílus elterjesztése, népszerűsítése.
Ebben a körben rendezvényszervezés, illetve olyan összejövetelek, fesztiválok szervezése, amelyeken az említett zenei stílusok élőbeni előadás keretében mutathatók be az érdeklődő jelenlévőknek. Az egyesület céljai között szerepel a külföldi és hazai amatőr és profi zenészek fellépési lehetőségének elősegítése és biztosítása. A célok között szerepel, hogy különböző rádió és TV társaságokkal együtt sor kerülhessen zenei műsorok szerkesztésére, de cél zenei tehetségkutató program beindítása is. ... >>

Első Győri Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Pásztor u. 25.
képviselő: Dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona
A Kulb arra törekszik, hogy a maga szerény eszközeivel is hozzájárulon a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A Klub célja társadalmi és közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében. A Klub célja a tagok közötti jó barátság, kölcsönös megértés erősítése, a közösségi érdeklődésű emberek társadalmunk szolgálatára való ösztönzése, az erkölcsi normák érvényre juttatása. A célok elérése érdekében együttműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szervezetével. Drog tájékoztatás, diabetes tájékoztatás, a látás megőrzése és vakok segítése, halláskárosultak támogatása, oktatási szolgálatok, környezeti szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, nemzeközi szolgálatok, szociális szolgálatok. ... >>

"Emelj fel emlék!" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Gát u. 13.
képviselő: Dr. Gönczöl Lászlóné
Az alapítvány sajátos eszközeivel, mozgósító erejével, az évszázados magyar kultúra értékeire támaszkodva hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez, gyarapításához, továbbéléséhez, népszerűsítéséhez, a pedagógiai tradíciók ápolásához a nyugat-magyarországi régió felnőtt lakossága és diáksága körében. Az alapítvány a szellemi értékekhez való hozzáférés esélyeinek javításával kívánja elősegíteni a lakóhelyhez való kötődést, a helyi, térségi hagyományépítést, és a nemzettudat erősítését az alábbi feladatok végzésével: Térségi kulturális értékek kutatása, megismerése, feltárása, gyűjtése, sajátos pedagógiai koncepció szerinti feldolgozása, új értékek létrehozása. A kulturális értékek különböző célcsoportokban történő népszerűsítése, terjesztése, esélyteremtő- és növelő tevékenység a megjelölt régiókban. Helytörténeti kutatásra való felkészítés. Az alkalmazott kutatás alapján önálló produktumok készítése. Az egész életen át való tanuláshoz, az információk megszerzéséhez, feldolgozásához szükséges készségek, kompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztés, továbbképzés, tanulás, önművelés irányítása). Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló tehetséggondozás. Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló képzési programok kidolgozása, képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása a megjelölt régiókban. Az alapítványi célt szolgáló kiadványok készítése, kiadása, terjesztése a megjelölt régiókban. Az alapítvány céljának megfelelő eszközök, források, pályázatok felkutatása, igénybe vétele. Az alapítvány céljainak megfelelő pályázatok kiírása. Adatbázisok létrehozása, gondozása. Együttműködés az alapítvány céljának megfelelő más társadalmi szervezetekkel. A közhasznú cél megvalósítását segítő vállalkozási tevékenység végzése. ... >>

Érbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Gunther Tamás
A Petz Aladár Megyei Kórház Érsebészeti Osztályán kezelt betegek magasabb szintű ellátásának segítése, tárgyi feltételek megteremtéséhez és az osztályon dolgozók szakmai továbbképzéséhez való hozzájárulás. ... >>

Erzsébet ligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 4.
képviselő: Kántor Istvánné
Az óvodai udvari mozgásfejlesztő játékok folyamatos cseréje az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. Az óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközeinek a bővítése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje. Az óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás. A gyermekek környezetének és egészségének biztosításához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győr, Andrásvári út 8.
képviselő: Vaderna Margit
Felkarolni és támogatni elsődlegesen a Győr Megyei Jogú Város győrszentiváni körzetében működő Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális és sporttevékenységét, különös tekintettel az esélyegyenlőségre.
Másodlagosan a közös programokon keresztül tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelése, hogy a magyar társadalomnak hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Cél továbbá a nemzetek barátságának elmélyítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése. ... >>

Észak és Nyugatdunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete

(oktatási,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Polgár Tiborné
A régióban a hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a hajléktalanság veszélyének kitett, vagy már hajléktalan emberek érdekeinek képviselete, kiképzési, mentálhigiénés rendszer kialakítása, döntések kezdeményezése, befolyásolása, társadalmi előítéletek oldása és pontos tájékoztatás. ... >>

EURO-ÖKOLAND Hungary Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

9025 Győr, Beér köz 2.
képviselő: Csepi Károly
Környezetvédelem és az egészséges életmód javítása területén ismeretterjesztő és gyakorlati tevékenység végzése és terjesztése az egészségügyi problémákkal küzdő személyek ? különös tekintettel az óvodás, általános iskolai, középiskolait és felsőfokú tanulmányokat folytató korosztályok ? számára, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészséges életmód Magyarországon az európai megoldásokhoz felzárkózzon. ... >>

Európai Kapcsolatok Alapítványa

(oktatási,kulturális)

9023 Győr, Otthon u. 46.
képviselő: Kollár János
Az Európai együttműködés kialakítása érdeében, az euróapi integráció elősegítése céljából gazdasági és kulturális kapcsolatok non-profit jelleggel történő kiépítése. az Európai Unióval és más országokkal gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítésének elősegítése és az ilyen lehetőségek feltárása. Szakmai továbbképzési lehetőségek felkutatása külföldön és ezen információk közhasznú elterjesztése. ... >>

EXTRA PLUSZ Élelmiszerkereskedők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9022 Győr, Wesselényi u. 1/b.
képviselő: Miklós Györgyné
Az egyesület tagjai által működtetett kereskedelmi üzletek egységes arculattal való ellátása, az áruk minőségének és középkategóriás, illetve az alatti árrésszint megtartása, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők igénykielégítése. Szakmai szinvonal megtartása. A pályakezdők és tanulók segítése, szakmai képzése, üzletpolitika és piackutatás, hazai és külföldi kapcsolattartás. ... >>

Fejlesztéspolitikai Tudományos Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

9022 Győr, Batthyány tér 4. fsz. 1. iroda
képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid
A gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát érintő, mikro- és makroszintű problémák rendszeres vizsgálata, az állapot értékelése és a feltárt problémák kezelésére tudományos igényű javaslatok kidolgozása.
Globális, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi stratégiák megalapozása, megvitatása, bírálata és értékelése, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai, gazdaság- és szociálpolitikai, európai integrációs és társadalompolitikai stratégiai kérdésekre.
Tudományos ismeretterjesztés és oktatás minden tudományterületen, a tudomány és a tudományos munka népszerűsítése.
Tudományos igényű fejlesztőmunka, tudományos műhelyek, körök létrehozása és működtetése.
A kutatás-fejlesztés és innováció népszerűsítése, feltételeinek javítása, eredményeinek propagálása, kutatók és innovációt segítő szakemberek képzése, tájékoztatása, érdekeik védelme, a köztük zajló információáramlás segítése, tudáshálózatok felépítése és működtetése.
Technológiafejlesztési és gazdaságfejlesztési programok és együttműködések szervezése, működtetése, értékelése, valamint ezeket megalapozó dokumentumok, tervek, tanulmányok, szakvélemények készítése.
A kultúra mint érték népszerűsítése, a közművelődés és az örökségvédelem előmozdítása.
Nevelés és képességfejlesztés, tehetséggondozás.
Környezetvédelem, környezet-egészségügyi tevékenység, környezeti kockázatok feltárása, értékelése, és fejlesztési javaslatok kidolgozása.
Vállalkozások érdekképviselete, amennyiben az gazdaságfejlesztő, illetve multiplikatív hatású. Civil szervezetek érdekképviselete, amennyiben a tevékenység az egyesület fejlesztési céljait előmozdítja, ahhoz hozzájárul.
Egészségvédelem, prevenció, az egészséges életmód propagálása és rehabilitációs tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információszolgáltatás, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információ-szolgáltatás és érdekképviselet.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a kisebbségek érdekeinek védelme, fejlesztő hatású és esélyegyenlőséget előmozdító szolgáltatások működtetése, határon átnyúló együttműködési és segélyezési célú programok szervezése, lebonyolítása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi kutatómunka, fogyasztói érdekképviselet.
Euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködés élénkítése, segítése, csereprogramok és kutatási, illetve technológiai együttműködési programok szervezése, lebonyolítása.
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása, a közhasznú munkavégzés tudományos megalapozása, információ-szolgáltatás és együttműködések szervezése.
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az igazságszolgáltatás működési feltételeinek javítása, a tudatosság növelése, a kapcsolódó tudományos eredmények terjesztése, modellek alkotása és pilot-projektek lebonyolítása. ... >>

"Fekete István Általános Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.

Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás segítése, szabadidős programok támogatása. ... >>

"Felkelő Nap" Fogyatékos Gyermekek Integrálásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9023 Győr, Zrínyi u. 70.
képviselő: Borbás T. Lajosné Fazekas Erzsébet, Tomborné Kenyeres Dóra
Agysérült és más idegrendszeri betegségben szenvedő (epilepszia stb.) gyermekek mozgásfejlesztése. (nagymotorika- és finommotorika koordináció) DOWN-szindrómás gyermekek mozgás- és értelmi fejlődésének segítése, beszédfejlődést elősegítő, szájba helyezhető, arcizom erősítő alkalmazása, magatartási problémákkal, emocionális- és szociális zavarokkal, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel (MCD dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), küzdő gyermekek normál közösségbe, iskolába történő integrálása, (integrálásra irányuló terápia, foglalkozások a speciális Montessori eszközökkel). Érzékszervi sérült (látás, hallás) gyermekek fejlődésének segítése, megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrálása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal