Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
3. oldal

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Jókai út 18.
képviselő: Németh Lajos
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:
A tagok szociális ? és létbiztonságát, szolgálati -, munka-, és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz; előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, előmozdítja tagjai munkahelyi biztonságának és egészségének megóvását; előmozdítja ? szükség esetén biztosítja ? tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését; tagjai körében önsegélyezést végez.
A szakszervezet Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségével együttműködésre kész. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Deák Ferenc, Dr. Fekete Mátyás
Az egyesület, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDMSZ) az alábbiakat vállalja fel:
A falusi turizmus fejlesztése és népszerűsítése: az un. zöld turizmus, öko- és bioturizmus kialakítása, ezen belül közreműködés a természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában; a hagyományok megőrzése; a sajátosságok és adottságok felkutatása; a többi turisztikai vonzástényező feltárása, összegyűjtése ill. hasznosításuk elősegítése, mint pl.: közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein ? a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdés ? lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában; közreműködés a falusi turizmushoz kapcsolható világörökségi helyszínek, országos és helyi jelentőségű, természeti és épített értékek, műemlékek megóvásában és turisztikai vonzerőként történő hasznosításában. A falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása.
A falusi turizmus megyei marketing stratégiájának kidolgozása, az egyesület ezen belül törekszik tagjaik és szolgáltatásaik bemutatására, propagálására, piacra juttatásuk támogatására, a vendégforgalom szervezésének elősegítésére. Szervezi a kínálat megjelenítését szakkiállításokon és vásárokon, egyéb rendezvényeken, kiadványokban és más médiákban.
A helyi (települési) és kistérségi falusi turizmus szervezetek és szolgáltatók összefogása, koordinálása az egyesületi rendszer segítése, a települési és kistérségi TDM szervezetek létrejöttének menedzselése.
Az egyesület szorosan együttműködik, minden olyan hazai és külföldi, helyi és országos társadalmi szervezettel, intézménnyel és vállalkozással, amely kedvező hatást gyakorolhat a falusi turizmus fejlődésére.
Az egyesület fenntartja tagságát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségében, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket.
Az egyesület bevezeti és alkalmazza falusi turizmushoz kapcsolódó országosan elfogadott minősítési rendszereket és védjegyeket, különös tekintettel a szálláshelyekre, más vendéglátóhelyekre és a programszolgáltatásokra.
A falusi vendégfogadás etikai kódexének alkalmazása, betartásának ellenőrzése.
Szakmai és idegen nyelvi oktatás (képzés, továbbképzés) támogatása és szervezése. A falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése.
Véleménynyilvánítás és közreműködés a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, mi ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mentőalapítvány

(kulturális)

9027 Győr, Tartsay Vilmos u. 11.
képviselő: Dr. Tihanyi Katalin
Győr-Moson-Sopron Megye mentőellátásának fejlesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Teleki L. u. 21.
képviselő: Gülch Csaba
A közalapítvány közfeladat ellátásának folyamatos biztosítására létrehozott kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolására, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének szervezésére, a lakosság életmódjának javítására hoznak létre. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Batthyány tér 2.
képviselő: Horváth Tibor, Jókai Andrásné
Az Egyesülés közhasznú szervezetként működik, kinyilvánított céljai megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont - 1. egészségmegőrzés; 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 14. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve - előírásainak. A sportágak megyei hagyományainak megőrzése, a sportmozgalom egységének megőrzéséhez való hozzájárulás. Az egészségmegőrzésre nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. A sportszövetségek szakmai, gazdasági tevékenységének összehangolása, bonyolítása. Az Egyesülés és tagszövetségek érdekeinek védelme és képviselete, a törvényes működési feltételek segítése, javítása. Nemzetközi sportkapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Győr-Révfalu Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Németh László u. 47.
képviselő: alelnök Ragányi Gyula (együttesen titkárral), elnök Kadler Gusztáv, titkár Fekete László (együttes alelnökkel)
Az Egyesület Révfalu városrész gazdasági-, társadalmi, valamint kulturális érdekeinek szolgálatára és a közjó gyakorlására vállalkozó minden révfalui polgár tömörítése. Révfalu hagyományainak megőrzés és ápolása, a városrész jellegzetes emlékműveinek és épületeinek, településképének védelme. A kiemelkedő emléknapok és évfordulók megünneplése. ... >>

Győr-Szabadhegyért Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Erfurti u. 1.
képviselő: Ferenczy Tamás elnök (ö), Soós László alelnök (ö)
Az itt élő emberek életkörülményeinek, biztonságának javítása, a szabadhegyiek érdekeit szolgáló várospolitikai célkitűzések és azok megvalósításának segítése. ... >>

Győr-Sziget Újváros Megújulásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Simor János püspök tere 21.
képviselő: Darók Viktor
Győr Sziget és Újváros városrészek építészeti és műemlékeinek állagmegóvása és felújítása, kulturális lakókörnyezete fejlesztésének elősegítése. ... >>

Győr-Szigetiek Baráti Köre

(kulturális)

9025 Győr, Kispásztor u. 11/B.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
Győr-Sziget városrész egyetemes gazdasági-társadalmi és kulturális érdekeinek szolgálatára és a közjó gyakorlására vállalkozó minden rendű és rangú győrszigeti - Győr városában lakó - polgárt tömöríteni. Minden év augusztus 16. napján megemlékezés a Milleniumi emlékkeresztnél, Szent Rókusnak, Győr-Sziget védőszentjének ünnepén. A volt Győr-szigeti zárda területén lévő kápolna felújításában való közreműködés, együttműködés. Együttműködés az Ady Endre közművelődési központ szakköreivel. ... >>

GyőrFREE -Jazz, Improvizatív- Kortárs- és Népzenei Műhely- Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Fülöp Péter, Szabados György, Takács Zsolt
A GyőrFree Műhely a zenei hagyományok fundamentumán és az elsőrendű fontosságú improvizativitás mentén születő új zene bábáskodója kíván lenni az ezredfordulón. Szervező, műhelyteremtő, hangverseny-rendező és lemezkiadói tevékenységével ezt a célt igyekszik szolgálni. Feladata, hogy a megújuló kulturális élet egyik művészeti központjává váljon, az ott alkotott műveket megőrizze, gondozza és ismertté tegye. A felvett zenei és más hangzó anyagok feldolgozásához segítséget nyújtson, az ehhez szükséges feltételeket megteremtse és ennek érdekében alkotó kapcsolatokat hozzon létre. ... >>

Győri Atlétikáért Alapítvány

(sport,kulturális)

9025 Győr, Radnóti Miklós utca 41/d.
képviselő: Farkasné Babos Rita
Az alapítvány általános, közvetett célja: sporttevékenység támogatása.
Az alapítvány közvetlen célja megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja végezni: kiemelten a győri, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei utánpótlás korú atléta fiatalokat támogat; helyi, regionális, valamint országos, egyéni és csoportos szakmai, kulturális és sporttevékenységeket pályázati úton támogat; sporttal, sporttevékenységgel, atlétikával kapcsolatban kiadványokat, könyveket jelentet meg és terjeszt; sporttal, sporttevékenységgel, atlétikával kapcsolatban tanfolyamokat, kurzusokat, előadásokat részben vagy teljesen szervez és finanszíroz; Együttműködik más társadalmi és ifjúsági szervezetekkel, önszerveződésekkel, ifjúsági szolgáltató irodákkal. ... >>

Győri Automobil és Motor Club Veterán Jármű Egyesület

(kulturális,egyéb)

9028 Győr, Szabadi u. 13/d.
képviselő: Mikolasek Tibor
Az Egyesület ahogy a neve is tükrözi, elsősorban a veterán járművek tulajdonosinak összefogásával a járművekhez kötődő műszaki kultúra fejlesztését, valamint a hasonló céllal 1929. szeptember 28. napján alakult "Győri Automobil és Motorclub" hagyományainak feltárását és megőrzését, valamint az általuk megkezdett, elsősorban a műszaki kultúra fejlesztéséért végzett tevékenység folytatását, e kultúra megismertetését, elfogadását tekinti legfőbb céljának. ... >>

Győri Barokk és Baba Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 11.
képviselő: Tóth Nándorné
A hagyományok népszerűsítésével erősíteni a város polgárainak kötődését lakóhelyükhöz, Győr város idegenforgalmi népszerűsítésére létrehozott barokk kulturális programok megvalósítása, évenként megrendezésre kerülő különböző barokk rendezvények pénzügyi feltételeinek biztosítása. A játékbaba kultura hagyományainak felelevenítése összhangban a gyermekek pozitív személyiségfejlődésével, figyelemmel a szabadidő hasznos eltöltésének megteremtésével, valamint ezen célok megvalósítását elősegítő pénzügyi feltételek biztosítása. Játékbaba múzeum létrehozásának ... >>

Győri Bevásárló Utcák Alapítvány

(kulturális,szociális)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Csizmazia Ferenc
Az Európai Unióban elfogadott, hagyományokra épülő, más magyarországi településeknek példát mutató, vevőközpontú kereskedelmi kultúra meghonosítása. Győr nagy múltú történelmi belvárosában. ... >>

Győri Brunszvik Teréz Német Nyelvi és Nemzetiségi Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Cuha u. 16.
képviselő: Litkei Erika, Strausz Lajosné
A Brunszvik Teréz Óvodába beiratkozott gyerekek, illetve az óvoda működési köréhez kapcsolódó óvodáskorú gyerekek német nyelvi fejlődésének segítése, ösztönzése, a gyermekek nyelvi, kétnyelvi kultúrájának fejlesztése. Az óvoda nyelvi szakos dolgozói nyelvi továbbképzése, jutalmazása. ... >>

Győri CANTART Énekegyüttes

(kulturális)

9024 Győr, Buda u. 29.
képviselő: Bartal György
kulturális tevékenység ... >>

Győri Civil Kerekasztal Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyenese Andrea
A győri és Győr-Moson-Sopron megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Győr és Győr-Moson-Sopron megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása. Számukra kulturális, ismeretterjesztő, szociális, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, nevelési és oktatási, kutatási, munkaerő-piaci, katasztrófa-elhárítás, sport, jogvédelem, Eu. Integráció és csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, pályázatírói tanácsadás, közreműködés. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Győri Civil Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. út 28-32.
képviselő: Krizics Mónika
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önköormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, győr város és vonzáskörzete fejlődése és lakosainak jobb életmkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezeti és az önkomrmányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervzetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához.Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Rámháp Szabolcs
A Gyermek- és Ifjúságvédelem. A diákság kulturális életének fellendítése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése, a tehetséges diákok jutalmazása, bemutatása. Az ifjúság figyelmének felhívása a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire,fórumok, előadások tervezése, tartása. A szociálisan rászorult diákok segítése. A főiskola egyetemmé válásának elősegítése. ... >>

Győri Egyetemi Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rónay Jácint u. 15. II/6.
képviselő: Bakos György
A Széchenyi István Egyetemen működő hallgatói szerveztek tevékenységének támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése, továbbá a hallgatói közösségi élet formálásában való részvétel. Hallgatói kiadványok megjelenésének, hallgatói rendezvények megvalósulásának támogatása. A Széchenyi István Egyetemen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező hallgatói szervezetek képviselete harmadik személyekkel szemben. Az egyetemi hallgatók kulturális életének fellendítése; a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvényk megszervezzése és abban való közreműködés. Az alapítvány ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más felsőoktatási intézményekkel. ... >>

Győri Egyházmegye

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Pápai Lajos dr.
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális. ... >>

Győri Energetikusok Klubja

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
képviselő: Balogh Csaba - titkár, Kispál László
Az energetika fejlesztése szakemberek közötti kapcsolat építése, szakmai kultúra fejlesztése, környezetvédelem, hagyományok ápolása, oktatási, véleményezési, tanácsadási tevékenység elősegítése. ... >>

Győri Erdélyi Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai u. 8.
képviselő: Bódi András, Kádár I. Csaba
Valós történelemtudat, önismeret kialakítása, különös tekintettel az ijfúságra, az Erdélyben élő népek múltjának és jelenének, kultúrájának, gondolkodásmódjának megismerése és megismertetése, ehhez nyilvános fórumok biztosítása, az erdélyi tánc- és dalkincs felevenítése, megőrzése, továbbítása, az Erdélyben élő magyarság anyanyelvének, kultúrájának ápolása, hagyományaik őrzése, elősegítése. ... >>

Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Szente István
Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében anyagilag támogassa a városban élő mozgás - vagy érzékszervi fogyatékosságban szenvedő fiatalok iskolai és iskolán kívüli oktatásban való részvételét, ezátal is elősegítve társadalmi beilleszkedésüket. ... >>

"Győri Fotóklub" Egyesület

(kulturális)

9025 Győr, Kereszt u. 10.
képviselő: Dániel István, Szabó Béla
Közhasznú szervezetként a tárgyi és szellemi kulturális örökség megóvása, terjesztése. ... >>

Győri Grafikai Műhely Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Ady E. u. 6.
képviselő: Farsang Sándor, Selényi Károly
A Győr-Moson-Sopron Megyében élő és dolgozó kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai tevékenységének segítése, a képgrafikai hagyományok ápolása. ... >>

Győri Harmonika Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Gyopár u. 9.
képviselő: Scharek Béla
Az egyesület célja az "Akkordeon" Harmonika Zenekar működtetése, zenekari bemutatók, hangversenyek szervezése, az ifjúság részére a harmonikazene megismertetése és a zene szeretetére való nevelése, a haromonikazene hagyományainak ápolása, népszerűsítése. ... >>

Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 22.
képviselő: Csenár Imre
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a magyar honvéd és katonai ismeretek ápolásával és ismeretével. Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak, továbbá honvédelmi és katonai hagyományainak a megőrzése, ápolása és ismertetése. A fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; a honvédelmi- és katonai történeti, ill. történelmi rendezvények szervezése. Kapcsolatok kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása, a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyegyenlőség biztosítása, aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében. Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a magyar honvédelmi és katonai ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

Győri Horvátok Egyesülete

(kulturális)

9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 19.
képviselő: Bódis István Sándor
A horvát nemzetiség érdekképviselete és kulturális életszínvonalát befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a magyar társadalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem. Kiemelt cél a helyi horvát közösségek fejlesztése, a horvát kultúra hagyományos értékei, - az erkölcs, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése a polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Győri Ipartörténeti Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Rosta S. Csaba
Összegyűjteni a győri gazdálkodó szervezetektől a múzeális értékű ipari emlékeket és méltó helyen, állandó kiállításon bemutatni az utókornak a győri ipar múltját. ... >>

GYŐRI KERISTÁK EGYESÜLETE

(kulturális)

9024 Győr, Bem tér 20-22.
képviselő: Dr. Domján József, Ligeti Imre, Tilai István
A kerista hagyományok ápolása, nyelvtanulás segítése külföldi utakkal a keris diákok részére. ... >>

Győri LIONS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
képviselő: Szammer István
a) Szociális, egészségügyi, kulturális, magán-és közintézményekben a tárgyi feltételek javításának támogatása, ilyen intézmények személyzetének szakmai-képzési támogatása. b) A nemzetek közötti jobb megértés, barátság és együttműködés előmozdítása. c) Kölcsönök folyósítása, ösztöndíjak, jutalmak, pályázatok kitűzése és egyéb pénzbeli juttatások nyújtása az a) pontban meghatározott intézmények, magányszemélyek és önkormányzatok részére. d) Egyészség- megőrzési, felvilágosító, munka támogatása, ilyen tárgyú rendezvények szervezése. e) Egészségi állapotuk miatt tartósan és/vagy súlyosan nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő magánszemélyek gyógykezelésének, képzésének támogatása. ... >>

Győri Loyd Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9023 Győr, Ikva u. 55.
képviselő: Somogyi Ferenc
A művészetek iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Győri Lövészklub

(sport,kulturális)

9011 Győr, Kertvárosi Lőtér
képviselő: Asztalos László, Laczik László, Laczik Zsolt
Széles tömegbázison alapuló, jó képességű sportolók kiválasztása és nevelése a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően, a sportlövészet élvonalának utánpótlás biztosítása céljából. Összefogni a területén tevékenykedő fiatalokat, érdeklődőket. A lövészsport kedvelőinek biztosítani az edzési és a gyakorlási lehetőséget. Ápolni azt a 124 éves hagyományt, melyet Anglia után Európában elsőként a győri polgárok alapítottak meg 1868-ban Győrben. ... >>

Győri Mérnökhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Borsos Balázs
A fiatalok programjainak koordinálása, programok szervezése a főiskolás diákok és felnőttek részére, információ-szolgáltatás az egyesület életéről az Interneten. az egyesület tagjai számára a kölcsönös segítségnyújtás megteremtése a tanulásban és munkában. az egyesület feladatai: a klubhelyiség kialakítása és berendezése. a programok szervezésének vállalása, vagy segítségnyújtás mások által szervezett rendezvényeken. Pályázatok beadása és támogatók keresése az egyesület működésének finanszírozásához. A megteremtett, beszerzett eszközök és egyéb javak közcélra történő hasznosításának felügyelete. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködik működési területének önkormányzati, oktatási, társadalmi és gazdasági szerveivel. ... >>

Győri Munkáskör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Szigethy A. u. 71/A. III/I.
képviselő: Vincze Kálmán
érdekképviselet, kulturális tevékenység ... >>

"Győri Nemzeti Színházért - KÉSZ Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanuk u. 19. fsz. 2.
képviselő: Hefter Lászlóné
A győri Nemzeti Színházban folyó alkotó munka támogatása, a magasfokú művészi teljesítmény elismerése, rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Győri Nemzeti Színházért Kisfaludy Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Gasztonyi László
A Győri Nemzeti Színház fiatal, tehetséges művészeinek anyagi, erkölcsi támogatása. A színház bemutatóinak támogatása, ezzel a bemutatók színvonalának emelése, művészi értékeinek növelése. A színház művészeti folyóiratának, a "Múzsa"-nak támogatása. A Kisfaludy terem alapításának támogatása. ... >>

Győri Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9029 Győr, Kultúrház u. 91/b.
képviselő: Ruppert László
Az egyesület célja a népművészetet, a népi kultúrát és a népszokásokat előmozdítani, hamisítatlanul ápolni és fenntartani, ugyanakkor hozzájárulni ebben a világban a népek közti megértéshez és békéhez. ... >>

Győri Nyújts Feléje Védő Kart Karitatív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Golubkovics Péterné
A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda diákjainak, azok szüleinek, a tanároknak és a dolgozóknak, valamint azoknak, akik korábban jogviszonyban álltak ezen intézményekkel; pénzbeli és egyéb támogatás (étkeztetés, korrepetálás, tanulmányok segítése, étkeztetés, stb.) nyújtása. Az iskolai és óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. Az oktatás, tehetséggondozás színvonalának emelése és a nevelési körülmények javítása érdekében szükség esetén épület felújítása, bővítése, építése, valamint a szabadidő eltöltésének javítása érdekében udvar rendezése, játszótér létrehozása, karbantartása és fejlesztése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje; az iskolai és óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás; véradás szervezése; Kárpátalján Aknaszlatinára Butsy Lajos atyához ruha, játék, takarók és lábbelik gyűjtése; a határon túli magyar gyerekek (pl. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az aknaszlatinai gyerekek) fogadása családoknál, és nekik program szervezése; csángó magyaroknak könyv gyűjtése. ... >>

Győri Öregcserkész Baráti Kör

(kulturális)

9022 Győr, Czuczor G út 15.Cserkészotthon
képviselő: Péter Gyula
kulturális tevékenység ... >>

Győri Pedagógus Énekkar Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Déry T. u. 11.
képviselő: Dr. Varga Gáborné Réti Edit
Az énekkar által elért eredmények és színvonal megőrzése és ápolása, az énekkari mozgalom népszerűsítése. A városban élő és az énekkari mozgalom iránt érdeklődő pedagógusok számára gyakorlati szakmai fórum biztosítása. Testvérkapcsolatok ápolása hasonló szakmai szerveződésű és más énekkarokkal, közreműködés helyi, országos és külföldi énekkari rendezvényeken. ... >>

Győri Polgár Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Tallós Balázs
Sport, oktatási, kulturális és karitatív intézmények és tevékenységek ... >>

Győri Polgári Nyugdíjaskör

(kulturális)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Kőhalmi Pál
A polgári értékrend széleskörű elterjesztését célzó, a nyugdíjasok tartalmas együttlétét elősegíteni kívánó, a közösségi élet minél szélesebb körű kibontakoztatását biztosító szervezet. ... >>

Győri Pro Natura Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9029 Győr, Sárási út 10 B
képviselő: Keserü Balázs
Magyarország, de különös tekintettel a szigetközi régió és Győr városának környezetvédelmi természetvédelmi és kulturális értékeinek védelme fejlesztése és megismertetése az oktatás, az ismertetés, a kutatás és a fejlesztés révén, valamint a térség rekreációs és szabadidő-sport tevékenységének fejlesztése és támogtatás. A helyi és országos természet és kulturális védelemre érdemes értékeinek feltárása és védelemre való javasolása. A Kisbácsán található Bálványosi nádas (11718/6. hrsz.), a Bálványosi erdő (11718/2. hrsz.) Sárás melletti erdő (11718/5 hrsz.) és az ezekhez kapcsolódó területek természet és tájvédelme, rehabilitációja és az ezekhez kapcsolódó kulturális, ismertterjesztő és érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Győri "REKARD" Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 5-7.
képviselő: Sipos László
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősort, a versenysport a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja Győr város és vonzáskörzetében élő, a súlyemelés és egyéb hozzátartozó sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára a sport, és szabadidős tevékenység biztosítása. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységen keresztül is a súlyemelősport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok, edzőtáborok szervezése, és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés érdekében. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Győri Révfalui Lakókör

(sport,kulturális)

Győr, Víztorony u. 4-6.
képviselő: Kiss Imre, Ugaros Gábor
A tagokat lakóhelyük szerinti összefogő szservezet, érdekképviseleti, kulturális, sport célok. ... >>

Győri Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

9024 Győr, Bem tér 13. II/5.
képviselő: Kiss Zoltán
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban sclerosis multiplex megbetegedésben szenvedők, valamint gondozóik és családtagjaik támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a betegségben szenvedők és gondozóik szakszerű tájékoztatásában, mind a betegséggel kapcsolatban, mind a gondozással kapcsolatban. A szabadidő megszervezésében, egészségügyi tájékoztatási és kulturális porgramok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Győri Sport Csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Virágpiac 3.
képviselő: Palotai Károly
A sporttal kapcsolatos film, kép, hang, írásos és tárgyi dokumentumok, relikviák gyűjtése, azok beszerzésének anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos időszaki, alkalmi kiállítások, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, anyagi támogatása; a sportmozgalommal összefüggő ismeretterjesztő kiadványok készítése, annak anyagi támogatása; a sportmozgalommal kapcsolatos, elsősorban irodalmi és fotópályázatok meghirdetése, szervezése, anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos multimédia termékek kiadásának anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos jubileumi események, rendezvények, megemlékezések szervezése, anyagi támogatása; az ÉV SPORTOLÓJA helyi pályázat évenkénti szervezése, a helyi médiák bevonásával; a sporttal kapcsolatos jótékony célú rendezvények szervezése, támogatása; pártoló tagok szervezése, az Alapítvány támogatói körének bővítése, szervezése; a sporttal, testedzéssel, testkultúrával, s a művészettel közös helyi, és országos pályázatokon való részvétel; sportági, sporttörténeti operatív bizottságok igény szerinti szervezése, azok tevékenységének támogatása; a sporttal, testkultúrával kapcsolatos emléktárgyak kiadása, anyagi támogatása; a város Sport Csillagainak, kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak anyagi támogatása, és erkölcsi elismerése. ... >>

Győri Szent Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Szent Imre út 35.
képviselő: Radó Tamás
A győri Szent Imre templom és plébániaépület fejlesztése, felújításának támogatása, hitélet, hitoktatás eszközeinek beszerzése, a rászoruló hívek segítése közvetlenül, vagy a Karitász szervezetén keresztül, kulturális és szabadidőprogramok szervezése, kutatások, kiadmányok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal