Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 330
2. oldal

Csanaki Szent Kereszt Férfi Kórus Egyesület

(kulturális)

9012 Győr, Horgas u. 1.
képviselő: Gangl András (együttes), Németh Péter (együttes)
Az egyesület célja, hogy Győr-Ménfőcsanakon működő férfi kórust szervezett keretek között működtesse, s a társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával biztosítani tudja a kórus fennmaradását, szervezze fellépéseit, finanszírozza költségeit. Az egyesület célja, hogy összefogja azon személyeket, akik fontosnak tartják a hagyományokon alapuló értékmegőrzést, a magyar népi hagyomány és a magyar kultúra fennmaradására irányuló törekvést. Az egyesület célul tűzi ki a régi keresztény imádságoskönyvek és énekeskönyvek összegyűjtését, a népénekek, imádságok összegyűjtését, terjesztését, továbbélésük biztosítását. ... >>

CSODART Kulturális és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Kozák Gábor
A gyermekek és az ifjúság nevelése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sporttevékenység feltételeinek biztosítása, sporttevékenység támogatása.
A kultúra támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

"DANCE 4 YOU" Modern Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr, Galgóczi E. u. 12/D.
képviselő: Fekete Miklós
A mozgás iránti igény kielégítése napjaink szükségletévé vált. Az egyesület célja Győr és vonzáskörzetében élő lakosok, családi közösségeinek bevonása a modern zene-és táncművészet megismerésébe és művelésébe. A kiemelkedő tehetségek versenyeken való indítása. ... >>

DANCE and ART Győri Balett Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Stangl Péter
A Győri Balett Társulat működésének, munkájának támogatása. A színvonalas fennmaradás, továbbfejlődés érdekében a tehetségkutatás, utánpótlásképzés támogatása a legalsóbb szinttől kezdődően. Kihangsúlyozottan: fellépések, bemutatók támogatása, tehetségek pályára segítése. ... >>

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Kovácsné Zimborás Ágnes (önálló), Vargáné Szabó Mária (önálló)
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bővítésén keresztül, mindenekelőtt a következő területeken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása;
- a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása;
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák;
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása;
- hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása;
- az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése;
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása;
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok támogatása;
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása;
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása;
- az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén. ... >>

Different Internet Services Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
képviselő: Maász Dávid
Egy olyan információs adatbázis létrehozása és üzemeltetése, amely átfogó képet nyújt Magyarország történelméről, kultúrájáról, oktatásáról és gazdaságáról. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

Domus Hungarica Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Barsi Ernő, Vadász Anna
Kulturális tevékenység. ... >>

DÓRA Boksz Sport Club

(sport,kulturális)

9025 Győr, Szarvas u. 43.
képviselő: Dóra János
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres testedzés és a sortolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Az egyesület a célja elérése érdekében rendszeres edzéseket, továbbá versenyeket, edzőtáborokat, szemináriumokat, bemutatókat szervez és bonyolít le, az egyesület versenyzőit versenyezteti. A lakosság szabadidő sportjának segítése. Az egyesület célja továbbá, hogy tagjainak ? különös tekintettel az ifjúságra ? testi, szellemi erkölcsi, közösségi életre nevelését fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá a sportklub célja új kapcsolatok keresése a magyar és nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása. ... >>

"Duna-táj" Magyar-Izraeli Baráti Kör

(sport,kulturális)

9022 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Gál László, Sipőcz Ernő
A magyar és izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági, idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális, valamint személyes kapsolatok megteremtése és ápolása. ... >>

Dunavölgy Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Selyem u. 1/b.
képviselő: elnök Szíj Zoltán, tag Barcsai Éva, tag Kazó Pál
A Szigetköz környezeti, természeti értékei és a hozzájuk kötődő helyi társadalmi hagyományok megőrzése, ápolása, fenntartása és rehabilitálása, környezettudatos hasznosítása és fejlesztése érdekében végzendő kutatói, ismeretterjesztői, műszaki, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Egyetemi Zenei Alapítvány

(kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: dr. Szekeres Tamás
Az alapítvány célja, hogy a Széchenyi István Egyetem és különösen annak Varga Tibor Zeneművészeti Intézete Győr zenei életének aktív és méltó részesévé válhasson. E cél érdekében az alapítvány támogatást nyújt a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetnek, különösen zenei együtteseinek munkájához, az Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga) zenei programjainak megvalósulásához, az Intézet Hallgatóinak a győri fiatalok zenei nevelése érdekében végzett munkájához. ... >>

Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 26.
képviselő: Kiss Tamás
kulturális ... >>

"Egymás Terhét Hordozzátok" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Kossuth L. u. 9.
képviselő: elnök Galambos Endréné
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a értelmében közhasznú tevékenységet végez.
1.Az egyház reformátori hagyományainak megőrzése mellett a hitéleti tevékenység megújítása és a keresztyén kulturális élet fellendítése. Ennek érdekében evangéliumi tartalmú közösségi programnak szervezése. (pl. előadás, kiállítás, hangverseny, stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység; 6. kulturális örökség megóvása ? elnevezésű tevékenységeket lát el. Ezen belül konkrétan az alapítvány célja: keresztyén értékrend kialakítása, főként a gyermekek és az ifjúság körében (előadások tartása, kirándulások, táborozások szervezése útján); hangversenyek, kulturális események szervezése, ennek során a keresztény kultúra értékeinek megőrzése; a magyar reformátori hagyományok, kulturális örökségünk megőrzése érdekében előadások, szabadegyetemek, kiállítások rendezése.
2. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok és egyének támogatása, életmódjuk megváltozásának segítése. Ennek érdekében a keresztyén felebaráti szeretettől indíttatott szociális- és segélyprogramok szervezése. (pl. a hajléktalanná válás megakadályozása a tartozás kifizetésével, természetbeni és egyéb támogatás stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 2. szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése elnevezésű tevékenységek ellátását az alábbiak szerint valósítja meg. Segélyprogramok megszervezése, jótékonysági vásárok lebonyolítása, egyedülálló, idős személyek támogatása, gondozása; nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek támogatása tanulmányaik elvégzése érdekében ( tanszerek beszerzése) illetve a mindennapi életfeltételek javításában való közreműködés; természetbeni támogatások (pl. élelmiszercsomagok készítése, kiosztása, ruhaosztás stb.) megszervezése. Az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékba került családok tartozásainak részbeni átvállalása, az adósság kifizetésének elősegítése; hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek javítása, emberi körülmények közzé való segítése, lakhatásuk munkába állásuk elősegítése.
3. Az 1. és 2. pontban foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges ingatlanok építése, felújítása, karbantartása, környezetének tisztántartása, szépítése. Az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 7. pont műemlékvédelem elnevezésű tevékenység ellátása során a következőket kívánja megvalósítani: az alapítványi tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok műemlékvédelmi szempontok szerinti állagmegóvása; illetve e szempontoknak megfelelő hasznosítása.
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogat. ... >>

"Együtt a roma jövőért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Gerbera u. 16.
képviselő: Karika Rudolf
Az alapítvány szociális-kisebbségi céllal jön létre annak érdekében, hogy a kisebbségben lévő csoportokat, különösen a romákat, segítse a pályaválasztás és pályaorientáció, az oktatás, a tehetséggondozás terén, továbbá a végrehajtandó szabadság-vesztés büntetésüket letöltött személyek reszocializációjához (közbiztonsági-védelmi tevékenység), a börtönhatás stigmatizációjának megszüntetéséhez hatékony és jelentős segítséget nyújtson. A célok közé sorolandó a roma kulturális örökség megőrzése, a kisebbségi kultúra ápolása is. ... >>

Együtt Gyárvárosért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Bajza u. 1.
képviselő: Bányai Istvánné (e), Horváth Mária Stefánia (e), Németh Ilona (e)
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Elsősorban Gyárváros városrész épített és temészeti értékeinek megóvását, a helyi építészeti emlékek, a helyi védettség alatt álló terület képzének megőrzését, a városrész infrastrukturális fejlesztésének ... >>

ÉLET-TÉR Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem ... >>

"ELKÁBÍT" ZENEKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Páskom u. 102.
képviselő: Rujsz Péter
A magyar zenei kultúrában az ska és a reggae zenei stílus elterjesztése, népszerűsítése.
Ebben a körben rendezvényszervezés, illetve olyan összejövetelek, fesztiválok szervezése, amelyeken az említett zenei stílusok élőbeni előadás keretében mutathatók be az érdeklődő jelenlévőknek. Az egyesület céljai között szerepel a külföldi és hazai amatőr és profi zenészek fellépési lehetőségének elősegítése és biztosítása. A célok között szerepel, hogy különböző rádió és TV társaságokkal együtt sor kerülhessen zenei műsorok szerkesztésére, de cél zenei tehetségkutató program beindítása is. ... >>

Első Győri Golf és Country Club

(sport,kulturális)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár Péter
A golf, mint sport és a vele szorosan összefüggő hagyományok, továbbá a fair plair szellemiségének ápolása és népszerűsítése. Az egyesület tagjai céljai részére a sportolás lehetőségének, valamint a szabadidő kultúrák eltöltésének biztosítása, a golfnak, mint versenysportnak a gyakorlása. ... >>

Első Győri Kiwanis Klub Közhasznú Egyesület

(kulturális,szociális)

9026 Győr, Irinyi J. u. 13/a.
képviselő: Hessling Erika
Az emberi kapcsolatok teljesebbé tételének elősegítése, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot a tiszteletet és a kölcsönös tolerancia alapján önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. ... >>

"Emelj fel emlék!" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Gát u. 13.
képviselő: Dr. Gönczöl Lászlóné
Az alapítvány sajátos eszközeivel, mozgósító erejével, az évszázados magyar kultúra értékeire támaszkodva hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez, gyarapításához, továbbéléséhez, népszerűsítéséhez, a pedagógiai tradíciók ápolásához a nyugat-magyarországi régió felnőtt lakossága és diáksága körében. Az alapítvány a szellemi értékekhez való hozzáférés esélyeinek javításával kívánja elősegíteni a lakóhelyhez való kötődést, a helyi, térségi hagyományépítést, és a nemzettudat erősítését az alábbi feladatok végzésével: Térségi kulturális értékek kutatása, megismerése, feltárása, gyűjtése, sajátos pedagógiai koncepció szerinti feldolgozása, új értékek létrehozása. A kulturális értékek különböző célcsoportokban történő népszerűsítése, terjesztése, esélyteremtő- és növelő tevékenység a megjelölt régiókban. Helytörténeti kutatásra való felkészítés. Az alkalmazott kutatás alapján önálló produktumok készítése. Az egész életen át való tanuláshoz, az információk megszerzéséhez, feldolgozásához szükséges készségek, kompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztés, továbbképzés, tanulás, önművelés irányítása). Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló tehetséggondozás. Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló képzési programok kidolgozása, képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása a megjelölt régiókban. Az alapítványi célt szolgáló kiadványok készítése, kiadása, terjesztése a megjelölt régiókban. Az alapítvány céljának megfelelő eszközök, források, pályázatok felkutatása, igénybe vétele. Az alapítvány céljainak megfelelő pályázatok kiírása. Adatbázisok létrehozása, gondozása. Együttműködés az alapítvány céljának megfelelő más társadalmi szervezetekkel. A közhasznú cél megvalósítását segítő vállalkozási tevékenység végzése. ... >>

Épített Környezetért Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Köninger Szilárd
Az egyesülésben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységét előmozdítsa. ... >>

Erzsébet ligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 4.
képviselő: Kántor Istvánné
Az óvodai udvari mozgásfejlesztő játékok folyamatos cseréje az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. Az óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközeinek a bővítése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje. Az óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás. A gyermekek környezetének és egészségének biztosításához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győr, Andrásvári út 8.
képviselő: Vaderna Margit
Felkarolni és támogatni elsődlegesen a Győr Megyei Jogú Város győrszentiváni körzetében működő Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális és sporttevékenységét, különös tekintettel az esélyegyenlőségre.
Másodlagosan a közös programokon keresztül tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelése, hogy a magyar társadalomnak hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Cél továbbá a nemzetek barátságának elmélyítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése. ... >>

ETO Futsal Club

(sport,kulturális)

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
képviselő: Dr. Drucskó Zoltán
A Sportegyesület célja a futsal (teremlabdarúgás) sport űzése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, továbbá a futsal, valamint az ahhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a sportág fejlesztése, elismertetése itthon és külföldön. ... >>

EU-MOBILITY Nyugat-dunántúli Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Hujber Júlianna, Tölgyesi László
Az egyesület elsősorban a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális, szabadidős, egészségügyi és ifjúsági érdekképviseletei tevékenységi céllal ... >>

Európa Színpad Egyesület

(intézményi,kulturális)

9022 Győr, Árpád u. 44.
képviselő: Máriáss Melinda
Kulturális értékek felkutatásával, bemuttásával kinyitni a művészet határait úgy, hogy a kortárs színházművészet valamennyi ága iránt folyamatos érdeklődésre ösztönözzön. ... >>

Európai Kapcsolatok Alapítványa

(oktatási,kulturális)

9023 Győr, Otthon u. 46.
képviselő: Kollár János
Az Európai együttműködés kialakítása érdeében, az euróapi integráció elősegítése céljából gazdasági és kulturális kapcsolatok non-profit jelleggel történő kiépítése. az Európai Unióval és más országokkal gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítésének elősegítése és az ilyen lehetőségek feltárása. Szakmai továbbképzési lehetőségek felkutatása külföldön és ezen információk közhasznú elterjesztése. ... >>

F. 2. Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Nagy Gábor, Szalai Imre
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsort tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamb tenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és ... >>

F. 30 Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Kakashegyi dűlő 1.
képviselő: Kollár Péter, Markó Dezső
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalmbsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F. 7. Postagalamb Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Lehár F. u. 64/b.
képviselő: Fertetics Gyula, Horváth Ferenc
Az egyesletben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

F.13.Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9012 Győr, Horgas u. 1/a.
képviselő: Kókai Attila, Scheily Gábor
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postgalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése sé lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja

(kulturális)

9023 Győr, Ifjúság krt. 69. III/3.
képviselő: Csonka Sándor, Ihász Árpádné, Juhász Lajosné, Kiss Géza, Kovács Ernőné, Nagy Józsefné ... >>

Fiatalok Egy Jobb Jövőért Alapítvány

(kulturális)

9023 Győr, Buda u. 19.
képviselő: Nagy Ferenc
Az alapítvány célja a már elfeledett, illetve a kevésbé népszerű hagyományos, elsősorban kézműves népi mesterségek ismertebbé tétele, népszerűsítése, ezen mesterségek iránti érdeklődés felkeltése elsősorban a pályakezdő fiatalok számára és ezáltal részükre a pályaválasztás megkönnyítése, illetve mindezek anyagi hátterének biztosítása. ... >>

Fiatalok Kulturális Szórakoztatásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 70.
képviselő: Knipper Emil
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a zenetörténeti és művészeti ismeretek ápolásával és ismeretével, Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak megőrzésére, ápolására és további fejlesztése; a fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; kulturális rendezvények szervezése, fiatalok kulturált szórakoztatásának biztosítása; kapcsolat kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása; a hátrányos helyzetű fiatalok számára esélyegyenlőség biztosítása; aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a művészeti és kulturális ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

Friends Big Band Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Répce u. 36.
képviselő: Csorba János
Az egyesület célja a zenekar által ezidáig elért eredmények és színvonal megőrzése, ápolása, a big band műfaj és művelőinek népszerűsítése, a Friends Big Band zenekar működésének megteremtése, a big band zene értékeinek, hagyományainak fenntartása. Fellépéseket, rendezvényeket szervez, más ebben a műfajban működő zenekarokkal kapcsolatokat épít ki, és ... >>

GENERÁTOR Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: Domonkos László, Nagy Péter
Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedésének segítése. Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedéséért dolgozó tanárok és kollégák támogatása. Jedlik Ányos emlékének ápolása. Az iskola eszköztárának fejlesztése. A munkaerőpiac elvárásainak megfelelő képzés támogatása. A célokat érintő non-profit jellegű könyvkiadás támogatása. ... >>

GRABO Vállalatcsoport Dolgozóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Fehérvári u. 16.
képviselő: Paár Balázs, Szabóné Fréh Zsuzsanna
Saját működési szabályzata szerint működő, az önsegélyezés feladatát is vállaló, érdekfeltáró, érdekegyeztető, érdekképviseletet ellátó, érdekvédelmi társadalmi szervezet. Alapvető célja a GRABO Vállalatcsoport tagsági egységeiben dolgozók munkavállalói érdekképviseletének, tagsága érdekvédelmének ellátása. A szakszervezetbe tömörült dolgozók egységes fellépésükkel életszínvonal-politikai, gazdasági-anyagi, szellemi, szocális és kulturális érdekeik védelmére, annak fokozatos emelésére szervezkednek. A szervezet tagságának, jogi, szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújt, érdekeik megjelenítésére és védelmére fórumokat biztosít. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Vágóhíd u. 2/4.
képviselő: Vincze Csaba
Az iskolai oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezéseinek elősegítése. Tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása. Kulturális- és szabadidős programok szervezése, támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Kandó K. út 13.
képviselő: Elnök Horváth Tibor
Gyárváros városrész egyetemes gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, sport érdekeinek szolgálatára minden gyárvárosi polgár tömörítése oly módon, hogy Gyárváros városrészben az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértést ápolni lehessen. A Baráti Kör törekszik a városrész 100 éves történelmének feltárására, a Magyar Vagon és Gépgyár történelmének feldolgozására és az eredmények közönséggel történő megismertetésére. Az egyesület támogatja a városrészben működő valamennyi klubbot, tevékenységével segíti a családias légkör megteremtését. ... >>

Gyirmótért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.
képviselő: Bölcs Csabáné
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el.
- kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése
- film- és videotár kialakítása
- a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti információáramlás javítása
- sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése
- a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése
- szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejleszétse. ... >>

Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád u. 27.
képviselő: Szabó László
A közalapítvány célja a város idegenforgalmának fejlesztése, valamint ezzel kapcsolatban az Önkormányzat által vállalt szolgáltatói és szervezési feladatok ellátása. ... >>

Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Pápai Lajos - elnök, Saáry Tibor - alelnök, Szalai Gábor - alelnök
Az Egyesüelt alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. Céljai elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az országban lévő más katolikus ifjúsági szervezetekkel, mozgalmakkal, csoportokkal, társadalmi, politikai és más kérdésekben véleményt nyilvánít. Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését. Kapcsolatot tart, együttműködik külföldi, illetve a határon túli magyar vallásos és nem vallásos jellegű ifjúsági szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szevezésével is segíti az egységes Európa kialakulását. ... >>

Győr Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Tolnay Imre
Győr és Győr környékének polgárai részére kulturális életük elősegítése, fellendítése a változó és nehezedő gazdasági körülmények ellensúlyozása, anyagi eszközök megteremtésének lehetősége, a művészeti, közművelődési feladatokat ellátó intézmények, személyek, különösen a XX., XXI. századi művészek alkotó munkájának, kiállításának támogatása; a város közművelődésének fellendítése; a közművelődés minden ágazatára kiterjedő tevékenység és tárlatok, kiállítások megrendezésének látogatottságának a felnövekvő ifjúság művészetre nevelésének elősegítése, összegyűjtött műgyűjteményeknek a nagyközönség számára közkinccsé tétele, oktatási, közművelődési bemutatása, azok védelme (egységben való) megőrzése, tudományos feldolgozásának és korszerű dokumentálásának lehetővé tétele. ... >>

Győr LEO Club

(kulturális)

9012 Győr, Mandula út 14.
képviselő: Kovács Eszter
A 18. életévüket be nem töltött testi és szellemi fogyatékos gyermekek fejlődését a mindennapi életbe és a társadalomba történő beilleszkedését segítse és ahhoz anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Győr Vizuális Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Baross Gábor u. 49.
képviselő: Csermák Gusztáv, Kovács Kálmán
Az alapítvány célja, hogy haszos és használható ismereteket nyújtva segítse a művészetek iránt érdeklődő tanulók tehetségének kibontakoztatását, fejlessze a felnövekvő generációk vizuális kultúráját és ízlését. ... >>

Győr-Gönyű Yacht Club Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 5.
képviselő: Perger Ágoston
A dunai hajózás hagyományainak ápolása, a hajózási kultúra korábbi értékeinek felkutatása, összegyűjtése, megőrzése az utókor számára. A vízi turizmus fellendítése. A hajózással kapcsolatos programok, kiállítások, rendezvények, találkozók, fesztiválok szervezése. Feladatuknak tekintik a szabadidő-hajózás szakmai - és lehetőségeikhez mérten anyagi - támogatását. A vízen túrázók informálása, tájékoztatása, szükség esetén segítségnyújtás, továbbá felkérés esetén különböző, térségükben szervezett vízi sportesemények, rendezvények vízen történő biztosítása. Olyan helyek felkutatása, ahol a kirándulni vágyók elérhető áron táborozhatnak, továbbá lehetőségeihez mérten segítséget nyújt ilyenek kialakításához. A Duna és a partvidék természeti értékeinek megóvása, a környezet védelme. Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelése, a víz- és természetközeli táborozás népszerűsítéséhez, ezáltal a szabadidő tartalmas és kultúrált eltöltéséhez. Célul tűzik ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Prof. Dr. Faragó Sándor
Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájának, vadász hagyományainak ápolása. Vadászati etika, kultúra szélesebb körű terjesztése. A megyei vadgazdálkodás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal