Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 153
2. oldal

Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 66. 6/2.
képviselő: elnök Pádárné Vigh Mária, elnökhelyettes Ifj. Pádár László
A megyei cigányság etnikumi politikai érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak tisztázása, képviselete. A cigányság egymást megismerő és segítő közösségé szervezése. Azon értékek felkutatása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé. A fiatalság felkészítése a társadalmi életre és a jövő generációjáért valamint a társadalomért érzett felelősségük felkeltése és elmélyítése érekében. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Deák Ferenc, Dr. Fekete Mátyás
Az egyesület, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDMSZ) az alábbiakat vállalja fel:
A falusi turizmus fejlesztése és népszerűsítése: az un. zöld turizmus, öko- és bioturizmus kialakítása, ezen belül közreműködés a természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában; a hagyományok megőrzése; a sajátosságok és adottságok felkutatása; a többi turisztikai vonzástényező feltárása, összegyűjtése ill. hasznosításuk elősegítése, mint pl.: közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein ? a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdés ? lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában; közreműködés a falusi turizmushoz kapcsolható világörökségi helyszínek, országos és helyi jelentőségű, természeti és épített értékek, műemlékek megóvásában és turisztikai vonzerőként történő hasznosításában. A falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása.
A falusi turizmus megyei marketing stratégiájának kidolgozása, az egyesület ezen belül törekszik tagjaik és szolgáltatásaik bemutatására, propagálására, piacra juttatásuk támogatására, a vendégforgalom szervezésének elősegítésére. Szervezi a kínálat megjelenítését szakkiállításokon és vásárokon, egyéb rendezvényeken, kiadványokban és más médiákban.
A helyi (települési) és kistérségi falusi turizmus szervezetek és szolgáltatók összefogása, koordinálása az egyesületi rendszer segítése, a települési és kistérségi TDM szervezetek létrejöttének menedzselése.
Az egyesület szorosan együttműködik, minden olyan hazai és külföldi, helyi és országos társadalmi szervezettel, intézménnyel és vállalkozással, amely kedvező hatást gyakorolhat a falusi turizmus fejlődésére.
Az egyesület fenntartja tagságát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségében, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket.
Az egyesület bevezeti és alkalmazza falusi turizmushoz kapcsolódó országosan elfogadott minősítési rendszereket és védjegyeket, különös tekintettel a szálláshelyekre, más vendéglátóhelyekre és a programszolgáltatásokra.
A falusi vendégfogadás etikai kódexének alkalmazása, betartásának ellenőrzése.
Szakmai és idegen nyelvi oktatás (képzés, továbbképzés) támogatása és szervezése. A falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése.
Véleménynyilvánítás és közreműködés a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, mi ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy út 4.
képviselő: Elnök Funk József, Titkár Csepi László
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés.
Győr-Moson-Sopron megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésében, védelmük szervezésében való részvétel azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni.
Összehangolt, érdekközösségben tevékenykedés a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, területi szerveivel; a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal; megyei és helyi Védelmi Bizottságokkal; helyi önkormányzatokkal; a Magyar Vöröskereszt, az önkéntes tűzoltóság, a polgárőrség megyei szervezetével illetve egyéb humanitárius és más társadalmi szervezetekkel.
... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: elnök Rácz Sándor
Azon helyi civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, a megye fejlődése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása.Szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és az érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán. Kiemelt feladatának tekinti a civil szféra megerősítését, fórumot biztosítani a tagság eszmecseréjéhez, szakmai és közéleti vitáihoz, és ezzel is elősegíteni a helyi társadalmi közélet és művelődéspolitika alakítását. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

9023 Győr, Csaba u. 14-16.
képviselő: Dr. Antal Gergely, Vertán György
Az alapítvány, mint megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány célja, a megyében, továbbá a Nyugat-Dunántúli régióban, illetve a szomszédos országok határmenti régióiban, helyi és országos vállalkozásfejlesztési pénzügyi, pályázati és együttműködési programok kidolgozása és lebonyolítása. Ennek érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja.
Az alapítvány a fenti célok megvalósítása során kiemelt céljaként kezeli a vállalkozásfejlesztési együttműködési programok megvalósítását, így különösen a magyar-osztrák-szlovák határmenti együttműködést, figyelembe véve azt is, hogy többek között egyik alapítója, a Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány, amelynek fő célja közép-európai vállalkozásfejlesztési projektek megvalósítása. ... >>

Győr-Szabadhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Elnök Ferenczy Tamás
A közrend és közlekedésbiztonság erősítése, bűncselekmény-, és balesetmegelőzéshez szükséges információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. ... >>

Győr-Sziget Újváros Megújulásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Simor János püspök tere 21.
képviselő: Darók Viktor
Győr Sziget és Újváros városrészek építészeti és műemlékeinek állagmegóvása és felújítása, kulturális lakókörnyezete fejlesztésének elősegítése. ... >>

Győri Automobil és Motor Club Veterán Jármű Egyesület

(kulturális,egyéb)

9028 Győr, Szabadi u. 13/d.
képviselő: Mikolasek Tibor
Az Egyesület ahogy a neve is tükrözi, elsősorban a veterán járművek tulajdonosinak összefogásával a járművekhez kötődő műszaki kultúra fejlesztését, valamint a hasonló céllal 1929. szeptember 28. napján alakult "Győri Automobil és Motorclub" hagyományainak feltárását és megőrzését, valamint az általuk megkezdett, elsősorban a műszaki kultúra fejlesztéséért végzett tevékenység folytatását, e kultúra megismertetését, elfogadását tekinti legfőbb céljának. ... >>

Győri Baross Klub Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9022 Győr, Apáca u. 44.
képviselő: Kalincsák István, Réder Tibor
Az egyesület kiemelt működési céljai a környezet-építészeti kultúra javítása; a települések fenntartható mérnöki-műszaki fejlődésének elősegítése; a települések szerkezetének, úthálózatának és közlekedésbiztonságának javítása Győr-Moson-Sopron megyében. ... >>

Győri Civil Kerekasztal Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyenese Andrea
A győri és Győr-Moson-Sopron megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Győr és Győr-Moson-Sopron megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása. Számukra kulturális, ismeretterjesztő, szociális, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, nevelési és oktatási, kutatási, munkaerő-piaci, katasztrófa-elhárítás, sport, jogvédelem, Eu. Integráció és csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, pályázatírói tanácsadás, közreműködés. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Győri Civil Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. út 28-32.
képviselő: Krizics Mónika
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önköormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, győr város és vonzáskörzete fejlődése és lakosainak jobb életmkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezeti és az önkomrmányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervzetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához.Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Győri Deák Ferenc Társaság

(egyéb)

9021 Győr, Zechmeister u. 1.
képviselő: Jungi Csaba, Kiss Tamás, Molnárné Tóth Katalin
Győr városában olyan társadalmi és érdekképviseleti rendszer kialakítása, illetve működésének elősegítése, ahol a polgárok felelősségén alapuló, erős társadalmat biztosító, öntevékenység érvényesül, lokálpatrióta szellemben. ... >>

Győri Erdélyi Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai u. 8.
képviselő: Bódi András, Kádár I. Csaba
Valós történelemtudat, önismeret kialakítása, különös tekintettel az ijfúságra, az Erdélyben élő népek múltjának és jelenének, kultúrájának, gondolkodásmódjának megismerése és megismertetése, ehhez nyilvános fórumok biztosítása, az erdélyi tánc- és dalkincs felevenítése, megőrzése, továbbítása, az Erdélyben élő magyarság anyanyelvének, kultúrájának ápolása, hagyományaik őrzése, elősegítése. ... >>

Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete

(sport,egyéb)

9027 Győr, Kiskút liget-Magvassy Sportcs.
képviselő: Gellért Tamás - elnök
A Győri ETO Kézilabda Club szurkolóinak összefogása, a szurkolás feltételeinek javítása, a szurkolás egysgesebbé tétele. A szurkolók idegenbeli mérkőzésre történő utaztatása, az utazás és a szállás megszervezése. A szurkolók számára a tömegsport jellegű rendezvények megszervezése, a szurkolók részére egyéb szabadidős tevékenységek szervezése. A szurkolók és vezetők, játékosok közötti kapcsolat elmélyítése, a szurkolók színvonalasabb tájékoztatása, internetes honlap működtetése. Kapcsolattartás hazai és külföldi szurkolói klubokkal, a győri kézilabda utánpóltlás támogatása. ... >>

Győri Határőr Igazgatóság Nyugdíjasainak Egyesülete

(egyéb)

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.
képviselő: Nagy Gábor
Fenntartani és erősíteni a korábbi munkahelyhez fűződő kapcsolatait a tagságnak, a nyugdíjasok életszínvonalának, létbiztonságának védelme, szociális körülményeik figyelemmel kísérése, segítségnyújtás ezirányú gondjaik megoldásához. ... >>

Győri Modellező Sport Egyesület

(sport,egyéb)

9022 Győr, Teleki László u. 46. B
képviselő: Tislér Károly
A Sport Egyesület célja a rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, szervezett keretek között tevékenység lehetővé tétele. ... >>

Győri Munkáskör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Szigethy A. u. 71/A. III/I.
képviselő: Vincze Kálmán
érdekképviselet, kulturális tevékenység ... >>

Győri Műszaki Katonák Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Likócsi Laktanya
képviselő: Bencze Károly, Sárközi János
Ellátni tagjai kollektív és egyéni érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. ... >>

Győri Polgári Kör

(egyéb)

9024 Győr, Baross Gábor u. 65.
képviselő: Sárai Anikó
Győr város problémáinak és gondjainak képviselete valamennyi fórumon, önkormányzat és a polgári szervezetek közötti együttműködés elősegítése az önkormányzati választásokon egyéni képviselőjelölt állítása. ... >>

Győri Rába ETO KC Baráti Kör Egyesület

(sport,egyéb)

Győr, Kiskút
képviselő: Kelecsényi Ernő, Szarvas Lajos
sporttevékenység támogatása ... >>

Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

9027 Győr, Ipar u. 37.
képviselő: Mátis Csaba
Az alapító tagok az egyesületet azon célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, szakmai tudásukkal kialakítsanak egy olyan védőhálót, illetve szolgálati bázist, az ehhez szükséges technikai háttér kiépítésével, amellyel ellenőrizni lehet a különböző felszíni és felszín alatti veszélyforrásokat az emberi élet és dologi javak védelmében, s a különböző hatóságokkal együttműködve ezen szolgálati bázis képes legyen speciális mentéssel összefüggésben álló szituációkat megoldani. Az egyesület elsősorban Győr-Moson-Sopron megye és vonzáskörzetében kíván tevékenykedni, de nem zárja ki, hogy ? a technikai háttér későbbiekben történő még korszerűbb kiépítése és az egyesülethez később csatlakozók szélesebb köre és szakmai tudása révén ? a Magyar Köztársaság egész területén, valamint nemzetközi téren is részt vegyen katasztrófák, illetve veszélyhelyzetek miatt szükséges speciális mentésben, akár felkérésre, akár önkéntes alapon, de mindig az irányadó jogszabályok betartásával. ... >>

Győri Tollaslabda Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

9026 Győr, Szövetség u. 15.
képviselő: Pesty Tamás - elnök
Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győr város és a régió ifjúsága, valamint felnőttek részére fejlett sportolási lehetőségeket biztosítson, különös tekintettel a tollaslabdára és ezzel hozzájáruljon a város jó hírneve öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához, illetve a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez. Az egyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában. Az egyesület irányítja, szervezi, ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Tollaslabda Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait, és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. Megadja vagy megtagadja a Magyar Tollaslabda Szövetség által megkívánt hazai és/vagy nemzetközi versenyzési hozzájárulást sportolói versenyeztetéséhez. ... >>

Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Otthon út 2.
képviselő: Miklósyné Bertalanfy Mária, Pintérné Molnár Erika
Győr város lakói egészségének fejlesztése, kiemelten az ifjúság, a szülőképes korú nők egészségének védelme, mivel ez utóbbi csoport nagy hatást gyakorolhat a jövő nemzedék egészségi állapotára, élettartamára és életminőségére. Az Egyesület fő célja a döntéshozók, intézmények, szervezetek és a Győrben élő lakosok figyelmének ráirányítása az egészség megőrzés és az ezt támogató társadalmi és környezeti feltételek kialakításának fontosságára, lehetőségeire. ... >>

Győrszentiváni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9011 Győr, Déryné út 50.
képviselő: Pesti István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének nöelése és a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Hajnalcsillag Közösségi Ház Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

9022 Győr, Bisinger stny. 6.
képviselő: Rékasi Győző
A keresztyén szellemű nevelés - ismeretterjesztés támogatása, keresztyén szellemiségű programok szervezése, továbbá fiatalok részére klubok, szakkörök szervezése, létrehozása, a keresztyén szellemű oktatási tevékenység folytatása, keresztyén tanítás terjesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, fiatalok szakköri képzése, továbbá a hátrányos helyzetű, veszélyben lévő fiatalok, gyermekek felkutatása, támogatása. Konferenciák, táborok, tanfolyamok szervezése, ahol rehabilitációs foglalkoztatás, oktatás, képességfejlesztés történik. A határon túl élő magyarok támogatása. ... >>

Hallgatói Motorfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Szigeti Márk
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerőpiaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása.
Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Jedlik Ányos Gépész-, Informatika és Villamosmérnöki Intézet, AUDI HUNGARIA Belsőégésű Motorok Tanszék által irányított Formula Student projekt keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a Formula Student világméretű hallgatói versenyben való részvételét, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. E cél elérése érdekében az egyesület célja, hogy a versenyben való részvételhez szükséges formula versenyautó megépítéséhez minél magasabb színvonalon biztosítsa a szervezeti, anyagi támogatást, a szükséges eszközök beszerzését, és hosszabb távon a versenyben tartós, sikeres hazai részvételt. ... >>

Harley Tulajdonosok Klubja - Four Rivers Chapter Hungary Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9029 Győr, Szitásdomb u. 56/A.
képviselő: Tóth László - elnök
Elsődlegesen a Magyarországon kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a "motor-természet-ember" harmóniáját, a "család-technika-természet" összhangjának megteremtése. Másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az gész világon jelent. ... >>

"Hegyi Vadászok" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9027 Győr, Bútorgyár út 4. a.
képviselő: elnök Varga János, gazdasági vezető Varga Tamás, Gregosits Béla
A Vadásztársaság célja, hogy tagjait kulturált sport-vadászati lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen támogassa tagjai bér- és vendégvadászati törekvéseit. Az állam vagy más tulajdonosok vadászati jogának hasznosítása során vadászterületet vegyen haszonbérbe, vagy más jogcímen birtokba és azon vadászati jogosultságot szerezzen és gyakoroljon. Terveszerű vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel előmozdítja a hasznos vadállomány fejlődését, szakemberei útján megfelelő módon gondoskodik a vadászterület és vadállomány őrzéséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a vad életmódja által okozott károk megelőzése és elhárítása érdekében. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Győri Szervezete

(egyéb)

9027 Győr, Győr-Likócs, Laktanya u. 1.
képviselő: Ruff Ferenc
A civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése, a honvédelem ügyének támogatása. A honvédelem ügyében közmegegyezés elősegítése. Mozgalmi keretbe összefogja a köztiszteletben álló személyeket, szerveket, amelyek a honvédelem, a rendőrség és határőrség támogatói. ... >>

Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Bécsi u. 14.
képviselő: Eőry Emil
Az Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai részére kultúrált lehetőséget biztosítson, s ennek keretében tagjai számára vadászatokat szervezzen, ápolja a vadászati hagyományokat, részt vegyen - akár egyesületként, akár tagjai közvetlen közreműködése által - az országos és területi vadászati kulturális és érdekképviseletei szervezetek munkájában. ... >>

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Kálóczy tér 17. I/3.
képviselő: Tarr Adrienn
Az egyesület célja az európai normáknak megfelelő környezeti és társadalmi felelősségvállalás felmérése, kutatása és erősítése, az ehhez szorosan kapcsolódó oktatás, továbbképzés, amely lehet vállalaton belüli és vállalaton kívüli oktatás, különös tekintettel a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati felelősség követelményeinek betartására. Az egyesület tevékenységével elősegíti a vállalati felelősségvállalás általánossá tételét a nem pénzügyi jelentések kultúrájának meghonosodásán, valamint legjobb termékek, szolgáltatások elterjedésének támogatásán keresztül. A hallgatókat bevonja a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokba, megvalósítja a gazdasági élet szereplőinek és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítését, és a tudományos eredmények közvetítését a felsőoktatásba. A pénz és tőkepiaci ismeretek oktatásán, megjelenési lehetőségeik felmérésén keresztül a célja a felelős befektetési kultúra meghonosítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás vállalatokhoz kapcsolódó kommunikációjának fejlesztése. Fentiek érdekében együttműködés az üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

"Írott-Kő" Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Juharfa út 11.
képviselő: Paár Attila
A térségben élő emberek hagyományos kultúrájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan a nyugat-dunántúli idegenforgalom, elsősorban a termál-, gyógyturizmus fejlesztése érdekében önkormányzati, kormányzati, európai uniós és egyéb pénzügyi források felkutatása, az erre igényt tartó civil szervezetek, magánszemélyek részére információnyújtás, tanácsadás, kiemelt figyelmet fordítva a környezetbarát fejlesztésre, a természet védelmére, a környezet tisztaságának megőrzésére. Magyarország európai uniós csatlakozási törekvéseire figyelemmel határokon túlnyúló, regionális együttműködés kiépítése a környező országokban - elsősorban Ausztriában, Szlovéniában, és Szlovákiában -, valamint Magyarországon hasonló célból tevékenykedő szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térségben található turisztikai létesítmények népszerűsítése, idegenforgalmi kiadványok kiadása, programok, bemutatók, rendezvények szervezése, hazai és nemzetközi reklámozása. A térségben lévő turisztikai létesítmények fejlesztéséhez szükséges anyagi források felkutatása, azok szétosztása a létesítmények üzemeltetői között pályázatok, valamint együttműködési megállapodások alapján. Az egyesület célja az, hogy a meglévő Duna parti vízisport létesítmények fejlesztésével és új létesítmények létrehozásával megteremtse a lehetőségét annak, hogy a Balaton mellett a Duna is újra a hazai vízisport élet valódi színtere és központja legyen. Az egyesület további célja a Nyugat-dunántúli régió Rába és Dunai részének, valamint a Duna partján fekvő Gönyű község vízisport életének fejlesztése és a középtávú fejlesztés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül- és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett turisztikai fejlesztéshez. Az egyesület egyéb célja a Nyugat-dunántúli civil szervezetek, szerveződések, különös tekintettel a vízisportban érintett önkormányzati és civil szervezetek tevékenységének összehangolása és érdekeinek képviselete. ... >>

Jancsifaluért Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület alapszabályában meghatározott célja Győr Jancsifalu városrésze fejlődésének elősegítése, a városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Az egyesület célja a Jancsifalu városrészéban lakó és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. ... >>

Jó Termőföldért, Kertért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Klauz Attila
Hagyományos mezőgazdasági, erdei, kertészeti kultúrák népszerűsítése, az állattartás ösztönzése, népszerűsítése, a kertészkedés népszerűsítése. A termőföldért, erdőért, kertért, haszonállatokért élő emberek összefogása, a tagok egymás közti kölcsönös megsegítése. A tagok, pártoló tagok, hasonló egyesületek összefogása és egymás kölcsönös megsegítése. ... >>

JOBBKÉZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai J. u. 3.
képviselő: Huszár Jenő
A Bácsai Egyházközség hitélete nívójának emelése, rendezvényei sikerességének előmozdítása, intézményei fejlődésének és ingatlanai fenntartásának a támogatása, és enne érdekében a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek hitbéli ismereteinek bővítése, a hitbéli ismeretek színvonalas terjesztése és mindezek technikai feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az egyházközség egyházi eseményeinek és kulturális rendezvényeinek támogatása, illetve az egyházi és nemzeti ünnepek és évfordulók méltó megünneplése érdekében kulturális rendezvények szervezése, a bácsai régi hagyományok felelevenítése, kiállítások, bemutatók szervezése, egyházközségi könyvtár, hangtár, videótár létrehozása, az egyházközségi hitéleti kiadványok támogatása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, az egyházközség által szervezett zarándoklatok, kirándulások, utazások támogatása, ilyen utazások szervezése, az egyházközség helyi építészeti emlékként nyilvántartott templomának, az egyházközség közösségi házának, ingatlanainak a megóvása, felújítása, szépítése és korszerűsítése, az egyházközség tagjaiból szerveződő kisközösségek működésének támogatása, tevékenységük előmozdítása. ... >>

Jóga a Mindennapi Életben - Győri Egyesület

(egyéb)

9028 Győr, Petárda u. 20/5.
képviselő: Szemere Orsolya
Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda "Jóga a Mindennapi Életben" Rendszerének tanulmányozása, gyakorlása és tanítása, a testi, lelki, társadalmi és spirituális egészség, a világbéke, a humanitárius segítség, emberi jogok és környezetvédelem elősegítése érdekében. ... >>

Junior Chamber International Győr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Víztorony u. 16. II/16.
képviselő: Szabó Anita
A JC Győr a Junior Chamber Magyarországi és a Junior Chamber International keretén belül lehetőséget biztosít fiatal üzletemberek és értelmiségiek számára vezetői képességük és kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez, a modern polgári értékrend kiteljesítéséhez annak érdekében, hogy együttesen jobbá tegyék környezetüket és a világot. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 47.
képviselő: Czibik Péter, Kobrizsa Ádám
Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő elpadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való rsézvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek mgeismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehpzása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek megismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehozása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non-profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és ... >>

Kincskereső Pedagógiai Segítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9011 Győr, Pengős u. 40.
képviselő: Rigó Renáta, Szamosi Béláné
Az egyesület célja a családok támogatása, segítése. ... >>

Kisalföld Egyesületi Társaskör

(kulturális,egyéb)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Lakat Judit
kulturális tevékenység, környezet- és tájvédelem, egészségvédelem, és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület

(egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Horváth László
A fogyasztók általános - így e minőségben állampolgári jogainak - védelme. ... >>

Kisalföldi Őszidő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7
képviselő: Baross Éva
Nyugdíjas szervezetek és közösségek működésének támogatása. Nyugdíjas szervezetek és közösségek kulturális tevékenységének és rekreációs programjainak támogatása. Nyugdíjas aktivisták szakmai-módszertani képzése. A nyugdíjasok helyzetét érintő tájékoztatók közreadása. ... >>

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
képviselő: Dr. Papcsák Ferenc
A megye vállalkozásfejlesztési programjának elősegítése. Eredményes kisvállalkozási infrastruktúra létrehozásával, térségi menedzseléssel a megye beindult vállalkozási és tulajdonváltási folyamatainak felgyorsítása, a munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése. ... >>

Kismegyeri Szent Anna Egyházközösség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9028 Győr, Szőlős u. 21.
képviselő: Rendi Csaba
A Győr-Kismegyeri Szent Anna Egyházközség területén lévő, műemléki védelem alatt álló képolna műemléki megóvásáról gondoskodjék. A megépíteni kívánt templom javára gyűjtést szervezzen. A felnövekvő gyermekek hitoktatása, cserkészcsapatok felállítása. ... >>

Kőszikla Alapítvány

(egyéb)

9025 Győr, Röppentyű 5.
képviselő: Mikó László ... >>

Kunsziget Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9023 Győr, Ifjúság krt. 93. IV/13.
képviselő: Németh Lajos
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, szabadidő hasznos kihasználásának biztosítása. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása és a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A gyermekek és az ifjúság nevelése a sport és a szabadidő hasznos eltöltésére. ... >>

Külföldi Tanulást Segítő Megyei Ösztöndíj Alapítvány

(egyéb)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Varga László Miklósné
Győr-Moson-Sopron Megyében élő, külföldön tanulmányokat, kutatásokat folytató személyek ösztöndíjjal történő támogatása. ... >>

"LURKÓ" Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Kis u. 27. fszt. 2.
képviselő: Zajovicsné Vizer Bernadett
Az osztályon kezelt gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése, játszóház kialakítása, játékok beszerzése. Egészségügyi és szociális intézmények részére játék és szabadidős tevékenység megszervezése. Az osztályon foglalkoztatott dolgozók munkájának segítése, ápolási kiegészítő tevékenységgel. Az alapítvány munkáját segítő önkéntes szakemberek továbbképzésének támogatása, szakkönyvek, folyóiratok, eszközök beszerzése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal