Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 224
4. oldal

Messzelátó Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1071 Budapest, Dembinszky utca 4. fsz./6.
képviselő: elnök Varga Judit
Az Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. ... >>

Mókus Odú Óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1072 Budapest, Klauzál tér 3.
képviselő: Juhász Péter
Az 1996-ban alapított Mókus Odú Óvoda fennmaradását, fenntartását támogassa annak érdekében, hogy az óvoda Alapító Okiratában megfogalmazott "természetben, természetesen" nevelési elv, illetve koncepció megőrzését, minél szélesebb körű felhasználását az óvoda működésének támogatásával elősegítse. ... >>

MTK-SK Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet körút 24. I.
képviselő: Borsy Enikő
Az MTK VM. SK. jövőjének elősegítése, az utánpótláskorú iskolások sportolási lehetőségeinek biztosítása, az élversenyzők támogatása. ... >>

Nagy CSONTTÖRŐK Ökölvívó Sportegyesület

(sport,oktatási)

1074 Budapest, Dohány utca 73-75. II./31.
képviselő: Tóth Mihály
Szabadidősport, versenysport, tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. ... >>

Napvitézek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Károly körút 3/A.
képviselő: Antal Norbert
A világban zajló események spirituális értelmezése önmagunk jobb megismerése céljából, ezáltal felkészülés a társadalmunkban bekövetkező változásokra. A beköszöntő új kor szellemi megújulásáért - a hagyományok és a már meglévő társadalmi, szellemi értékek megtartása mellett - új értékek megteremtése a szellem szabadsága jegyében. Az önmegismerés lehetőségét óvodás kortól biztosító alternatív oktatási módok, kutatások, a rég elfeledett tudások, tanítások támogatása. Az önmegismerés útján járó ember megváltozott környezetéhez, táplálkozásához és szokásaihoz illeszkedő gyógyászati és szociális szolgálat megszervezésének és üzemeltetésének támogatása. Fentiekhez kapcsolódó tanulmányutak, előadások, klubok szervezése, ill. támogatása. ... >>

NARCONON Magyarország Alapítvány

(oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet körút 33. 3./15.
képviselő: Ferencz Józsefné sz. Badacsonyi Mária
A NARCONON prevenciós és rehabilitációs technológia és program támogatása. ... >>

Nebuló Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1070 Budapest, Kertész 30.
képviselő: Sevecsekné Hosszú Mária
A Kertész utcai Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Oktatást Segítő és Információs Alapítvány

(oktatási)

1074 Budapest, Holló utca 1. II./27.
képviselő: Fodor Albin
A lakosság élethosszig való tanulásra való felkészítése, ennek érdekében módszertanok kidolgozása, szabad szoftverek felkutatása adatok digitalizálása, elektronikus formában (internet, CD-ROM) történő feldolgozása, digitális adatbázisaink révén tankönyvek, segédanyagok létrehozása és állandó elérhetőségének biztosítása. A vizuális látásmódra nevelés módszertanának és oktatási technikájának kutatása és környezettudatos tevékenységre való oktatás. ... >>

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

1077 Budapest, Jósika utca 10. fszt/1.
képviselő: Nagy Attila Zoltán, Nagy István
Az egészségmegőrzés fontosságának felismerése, a megelőzés propagálása főként a gyermekek felé. A rendszeres fogápolás és a sportot előtérbe helyezve, mint a későbbi egészségkárosodás megelőzésének hatékony eszközeit. A megelőzésen túl konkrét és hatékony segítségnyújtás az egyesülethez fordulóknak mindkét területen, itt kiemelten támogatva a gyermek, illetve a nyugdíjas korosztályt. Szükséges orvosi műszerekkel, főként szájsebészeti, fogászati műszerekkel támogatja rendelőintézetek fogászati részlegeit. Sporteszközökkel, sport rendezvények szervezésével támogatja az óvodákat és a bölcsődéket s sport minél hamarabbi megismertetése és megszerettetése céljából. ... >>

Orvosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1075 Budapest, Wesselényi utca 6. I./2.
képviselő: Dr. Csaba János
A Budapesten orvosi tevékenységet végző orvosok támogatása annak érdekében, hogy munkaképességüket, egészségüket megőrizhessék, szakmai ismereteik szinten tartása érdekében továbbképzéseken, tanulmányutakon vehessenek részt, egészségük megromlása esetén emberi méltóságuk megőrzése mellett folytathassák életüket, munkaképességük időleges elvesztése esetén jövedelemük kiesése miatt fellépő anyagok gondok elviselhetők legyenek, az egészségügyi szolgáltatót érintő döntés miatt - munkájuk elvesztése esetén - segítséget kapjanak a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodni tudás érdekében, haláluk esetén rászoruló hozzátartozójuk a nehéz helyzethez alkalmazkodni képesek legyenek; az átmenetei nehézségekkel küszködő orvosok anyagi gondjai ne hassanak ki a betegeik ellátására és a Budapesten orvosi ellátásra szoruló betegek minden orvostól elvárható gondossággal kapják meg a számukra szükséges ellátást; az orvostársadalom érdekeinek érvényesítése - a megfelelő jogi keretek között - hogy olyan jogszabályok lépjenek hatályba és média hírek jelenjenek meg, amelyek az orvosok felelősségteljes munkáját elismerik, az orvosi hivatás méltóságát megőrzik. A betegellátást érintő szakmai és erkölcsi követelményeknek népszerűsítése az orvosok körében és az orvosok szemszögéből, a 2007- évben megalakuló új Budapesti Orvosi Kamara működésének támogatása. ... >>

Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Barcsay utca 16. II/2
képviselő: Erdődy Orsolya Dóra
az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar - továbbiakban ?zenekar? - hazai és külföldi koncertjeinek és turnéinak segítése, szervezése. Az egyesület célja továbbá neves szólisták, vendégművészek és vendégegyüttesek meghívása, fiatal tehetségek bemutatkozásának segítése. Célja még az egyesületnek a zenekar tagjainak a támogatása hazai és külföldi kurzusokon és zenei táborokban való részvételhez. Az egyesület célja továbbá a technikai eszközök, terembérlés, kottabérlés, a felmerülő jogdíjak szükség szerinti biztosítása, valamint a zenekar vezetése által szükségesnek tartott hangszerek vásárlása, bérlése. ... >>

Palánta Sorsfordító Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.
képviselő: Körös Tibor
Az alapítvány a gyermek- és ifjúságvédelem, oktatás, nevelés, családsegítés területén hatékonyan támogatja azokat a szervezeteket, illetőleg egyéneket, akik feladatukat az alábbi területeken végzik: - A gyermekek erkölcsi nevelése, felekezetközi bibliaismereti oktatás, kedvezményes jellemformáló táborok, esetenként hasonló célú könyv, kazetta, ismeretterjesztő anyagok ajándékakciója, koncertek és műsorok szervezése a gyermekek, az ifjúság és a családok részére. - Az ifjúság mentálhigiénés nevelése, a Nemzeti Egészségvédő Intézet megbízásából kidolgozott AIDS- és drogmegelőző, jellemformáló programokban való részvétel, a középiskolákba kiküldött aktivisták szervezése, továbbképzésük összefogása. - A hátrányos helyzetű, illetve félcsaládok fizikai és lelki segítése az oktatott gyermekek környezetében végzett tanácsadó és segélyező munka keretén belül, esetenként jótékonysági előadások, ruhaajándékozási akciók szervezése, nevelési, mentálhigiéniai jellemformáló előadássorozatok rendezése. Az alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén hatékonyan támogatja azokat a szervezeteket és személyeket, akik az alább felsorolt tevékenységeket végzik: - Hajléktalanok, hátrányos helyzetűek, etnikai kisebbségi csoportok számára rendszeres élelmiszer- és ruhaakciók szervezése, jellemformáló, tanácsadó szolgálat fenntartása. - Hajléktalanok, hátrányos helyzetű társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, foglalkoztatás és jellemformálás útján. - Hajléktalanok és hátrányos helyzetű családok szociális segítése céljából állandó jótékonysági raktár létrehozása és üzemeltetése. Az alapítvány egyházaktól függetlenül, az egyetemes emberi értékek megismertetése körében feladatának tekinti az Evangélium, a Biblia életformáló hatása érvényesülésének elősegítését a társadalom minden rétege számára oktató és ismeretterjesztő irodalom (könyvek, füzetek, kazetták plakátok, szórólapok) kiadásával és terjesztésével. Az alapítvány közösségek szervezésével is igyekszik megteremteni azokat a társadalmi szigeteket, amelyek az alapítvány céljait maguk is elősegítik. Mindennek érdekében alkalmas személyek képzését, illetve továbbképzését támogatja. ... >>

PAROLA ALAPÍTVÁNY a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási lehetőségeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

1073 Budapest, Hársfa utca 27.
képviselő: Kovács László
A hátrányos helyzetű és a pályakezdő fiatalok továbbtanulási lehetőségeinek, szakmai továbbképzésének és átképzésének támogatása és elősegítése a nyomdaipari szakmunkásképzés területén, iskola létrehozásával, tanfolyamok szervezésével.
Az alapítvány céljai szolgálata érdekében - a feltételek megteremtését kövtően - középiskolát tart fenn és működtet önálló jogi személyként. ... >>

Pedagógusképzésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
képviselő: Magyari Attila
A pedagógusok, illetve a pedagógusképzésben résztvevők kulturális, oktatási, tudományos, közösségi, sport, információs szükségleteinek az elősegítése és az ehhez kapcsolódó rendezvények anyagi támogatása és szervezése. Az alapítvány hozzájárul a pedagógusok, illetve a pedagógusképzésben résztvevők ismereteinek fejlesztéséhez és az egészségük megóvásához, illetve támogatja és szervezi az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. ... >>

Pest megyei Gyógyszerész Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1075 Budapest, Dembinszky u. 47. fszt. 2.
képviselő: Kostyalikné Berinszki Edit
A Pest megyei nyugdíjas és aktív gyógyszerészek, valamint gyógyszerész asszisztensek, továbbá a gyógyszerészet területén hátrányos helyzetű más csoportok életfeltételeinek, szakmai képzésének, oktatásának segítése. A Pest megyei gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek és a gyógyszerészet bármely területén tevékenykedők, valamint családtagjaik olyan rekreációs tevékenységének támogatása, amely a saját egészségük és munkaképességük megőrzését szolgálja, különös tekintettel a betegségek megelőzésére, amelyek a stresszből, környezeti ártalmakból, a mozgás hiányából származnak. ... >>

Platón Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 38. IV/16.
képviselő: Jákob Zoltán
Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatásilehetőségek megteremtése. Az egész életen át tartó tanulás megfelelő kereteinek kialakítás. A munkaerő versenyképességének javítása, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás segítése, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítás.Munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzési programok révén a foglalkoztatás bővítése. A felnőttképzéshez való hozzáférés regionális különbségeinek csökkentése révén a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek társadalmi beilleszkedésének segítése. Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében olyan képzési programok létrehozása, amelyek fejlesztik a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - alkalmazkodó képességét. A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai fejlődésük képzésekkel történő segítése. A tartósan munkanélküliek számára a munka világába való visszakerülést megkönnyítő tréningek tartása. ... >>

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
képviselő: Bajzák Erzsébet, Dr. Pápai Lajos
A katolikus oktatási-nevelési intézményekben dolgozók szakmai továbbképzéséra, az ifjúság kulturális, oktatási, diák- és szabadidősport szervezéseinek támogatása, szociális segélyezés. ... >>

Pro VetPathologia Alapítvány

(oktatási)

1078 Budapest, István 2.
képviselő: Biksi Imre dr., Vetési Ferenc dr.
Az állatorvosi patológiai diagnosztikai kutatás graduális és posztgraduális oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Rábai Miklós Alapítvány a Néptáncművészetért

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1075 Budapest, Kazinczy utca 42-46.
képviselő: alelnök Brieber János, elnök Dr.Jakabné Zórándi Mária
A Magyar Táncművészeti Főiskolán (1061 Budapest, Andrássy út 25.) folyó néptánc-színházi táncművész és néptáncpedagógus képzés anyagi támogatása. ... >>

Radar - Európai Kortárs Művészetért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Király utca 51. II/18.
képviselő: Szilágyi Pál
A szervezet célja:. Kortárs magyar képzőművészet bemutatása, elsősorban alkotókra fókuszálva, akiknek munkássága a létrehozott nyilvánvaló érték ellenére nem kap kellő figyelmet; kortárs magyar művészek és művészeti alkotások megismertetése és népszerűsítése Magyarországon és a határokon kívül; európai művészek kiállítási lehetőséghez juttatása hazánkban, ezzel elősegítve a különböző kultúrák közötti párbeszédet, együttműködést; a tagok alkotói tevékenységének támogatása, elősegítése; a kiemelkedő kortárs művészeti tevékenységet folytató képző- és iparművészek együttműködésének megteremtése; a tagok szakmai érdekképviselete által erősíteni a művészet társadalmi szerepét és a művészi értékek védelmét; kulturális feladatok szakmailag magasabb színvonalú, hatékonyabb szervezésének elősegítése, információk gyűjtése és a tagok, valamint minden érdeklődő számára való hozzáférhetővé tétele; külföldön található magyar vagy magyar vonatkozású művészeti, illetve más kiemelkedő kulturális vagy tudományos jelentőségű hagyatékok, gyűjtemények felkutatása, feldolgozása, hazai megismertetése.
különböző művészeti ágazatokon keresztül a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek fejlesztése, esélyegyenlőségük növelése érdekében,

kortárs magyar művészek közreműködésének elősegítése a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával - a többi gyermekkel együtt, illetve külön történő - óvodai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok megvalósításában,

a társadalom értékrendjének formálása, a kultúrafogyasztáshoz és az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása,

kulturális, művészeti és oktatási tevékenységen keresztül, kultúrafejlesztés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, kultúrafogyasztásra, egészséges és közösségi életvitelre való nevelés, illetve ösztönzés, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos programok szervezése, élményterápiás központ létrehozása, kialakítása, és működtetése,

egy adott közösség életminőségének javítását, illetve a különböző társadalmi csoportok integrációját célzó kulturális, művészeti és oktatási lehetőségek kialakítása és támogatása; például kulturális városközpontok kialakítása, városrészi attraktivitások tervezése, szervezése, megvalósítása, városrészek kulturális, oktatási és vizuáliskultúra-nevelési presztízsének növelése, arculat és funkcióváltás tervezéssel, bonyolítással, továbbá a közösségi közérzet javítása közterületeken műalkotások és műtárgyak elhelyezésével,

hazai és nemzetközi vállalatok, vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának és ez irányú felvállalt, illetve előírt kötelezettségeinek támogatása; kapcsolódó tanácsadás, a megvalósítás lehetőségeiről tájékoztatás, a kialakításában együttműködés nyújtás a különböző tervek és cselekvési program kidolgozásában, lebo ... >>

Ráday Művésznő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Asbóth u. 17.
képviselő: Szűcs Attila
A Budapesti Kamaraszínház tevékenységének támogatása főként a szín- ház fiatal színészeinek továbbképzése, a színház, mint szellemi al- kotóhely köré csoportosuló hivatásos és amatőr alkotók részére anyagilag támogatott nyilvánosság elősegítése útján. ... >>

Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22.
képviselő: dr. Berendy Beatrix, Gerenday Ágnes, Hollerung Gábor, Suki Andrásné, Szirmai Béla, Veréb Zoltán
cigányzene fennmaradása, cigányzenészek utánpótlásának megteremtése, művészeti képzés fenntartása, a fiatal pályakezdő művészek, művészi csoportok és művészeti oktatás támogatása. ... >>

Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány

(oktatási,szociális)

1072 Budapest, Dob u. 4. II.em. 16.
képviselő: Szalai Péter
Ifjúság védelem, drogmegelőzés, közlekedés biztonság javítása. A jövő rendőrképzésének elősegítése, közreműködés a rendvédelmi dolgozók képzésében. A rendvédelmi dolgozók szociális helyzetének javítása, a lakosság és a rendvédelmi szervek kapcsolatának javítása A rendvédelmi szervek együttműködésének keresése és javítása az EU-ba tartozó szervekkel. Kapcsolattartás, együttműködés, közös tevékenység más, EU-ba tartozó egyéb külföldi alapítványokkal, ill. hasonló profilu szervezetekkel mind Magyarországon, mind külföldön nemzetközi együttműködés keretében. Az alapítvány nemzetközi alapítvány céljai elérése érdekében tevékenységét nam csak Magyarországon, hanem külföldön is kifejti. A fenti célok megvalósítása céljából az alapítvány együttműködik más, hasonló tevékenységű alapítványokkal. A közrend és közbiztonság feljavításának, a bűncselekmányek megelőzésének, a rendőrség tevékenységének és technikai ellátottságának elősegítése, támogatása. ... >>

Rhododendron Magyar Mezőgazdaságért és Szakemberért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Alsóerdősor u. 18.III.35.
képviselő: Biza Klára, Szeibel Lajos
A tehetséges, főként az arra rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű - mezőgazdasági szakiskolai tanulók differenciált tanórán kívüli képzése, a mezőgazdasági szakiskolák diákönkormányzata javára anyagi eszközök juttatása, iskolanapi rendezvények szervezése, külföldi diákcsere programok anyagi fedezetének biztosítása, az oktatástechnikai eszközök fejlesztése, a mezőgazdasági képzést folytató intézmények kapcsolatainak elősegítése, az iskolák múltjának kutatása, hagyományteremtő rendezvények és versenyek szervezése, a kiemelkedő teljesítményeket nyújtó tanulók jutalmazása, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola kiemelkedő kertészeti szakemberek részvételével rendezvények szervezése. ... >>

Roma Informatikai és Oktatási Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Király u. 75. I.em. 2.
képviselő: Zámbó Tímea
Informatikai Eszközök segítségével a magyarországi roma közösség kulturális támogatása. ... >>

Roma Összefogás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Király u. 53. I.10.
képviselő: Czakó Attila, Szajkó Béla, Szajkóné Hamzo Erzsébet Éva
A cigány nemzetiségi fiatalok beiskolázásának, valamint szakképe- sítéshez való jutásának segítése. A cigányság értékeinek, továbbá a cigánysághoz kapcsolódó kézműves ágazatoknak a bemutatása. Idős korú cigány nemzetiségű személyek szociális gondozásának segí- tése. ... >>

Rothschild Klári Ruhatervező Magániskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1073 Budapest, Akácfa u.50.II.em.14.
képviselő: Szűcs Elemér
Ruhatervező szakközépiskola létrehozásának és fenntartásának támogatása. ... >>

Rromanes Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Izabella utca 36-38. fszt./12.
képviselő: Rézműves Melinda
A Romák kultúrájának, művészetének és hagyományainak előmozdítása és népszerűsítése Magyarországon és külföldön. A romák oktatásának, kultúrájának és egészségügyi helyzetének fejlesztése, néprajzi értékeik megmentése. Közoktatási és közművelődési tevékenység folytatása, vidékfejlesztési programokban történő részvétel. ... >>

Rubeus Egyesület "Szedervessző"

(oktatási)

1076 Budapest, Thököly utca 8. III/16.
képviselő: Rácz Andrea Anikó önálló, Székely Gábor Áron önálló
Társadalomtudomány területén - elsősorban a szociális ellátás és oktatás területén - szociológiai kutatások készítése, tudományos konferenciák, vitaestek szervezése, hazai- és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, fiatal kutatók szakmai segítése, diplomamunkák és tanulmányok megírásában való szakmai segítségnyújtás, szakmai konzultációs lehetőségek biztosítása. ... >>

Rudas Péter Alapítvány az Innovatív Oktatásért

(oktatási)

1078 Budapest, István utca 2.
képviselő: dr. Frenyó Vilmos László
Az oktatás hatékonyabbá tételét szolgáló számítógépes, interaktív tudás-átadás; oktatási-oktatástechnológiai eljárások kidolgozása, bevezetése, tudományos kutatások, fejlesztések, konferenciák rendezése, finanszírozása. ... >>

SAGA Európai Harcművészetek Iskolája Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Dob utca 82. 2. I./6.
képviselő: Erényi Zoltán, Fábián Gábor, Kismartoni Péter
Régi korok életmódjának korhű bemutatása, hagyományainak felelevenítése és ápolása, különös tekintettel az európai történelem VI-XVI. sz. terjedő időszakára. ... >>

Schola Europa Akadémia Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1078 Budapest, Murányi utca 10.
képviselő: dr. Szőke-Milinte Enikő elnök, Gáspár Miklós
A Schola Europa Akadémia támogatása.Schola Europa Akadémia tanulmányi színvonalának emelése, az iskola által szervezett diákcserék támogatása, a tanulók esélyegyenlőségének és nunkaerőpiaci integrációjának elősegítése mellett, az ifjúság szellemi és mentális állapotának javítása, lelki egészségének megóvása. Célja továbbá a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatain való részvétel a programok és tanulói támogatások anyagi forrásainak megteremtése érdekében. ... >>

Segély Alapítvány és Koordinációs Iroda

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1077 Budapest, Baross G. tér 19. I/9.
képviselő: Dr.Csépányi Attila
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, - egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon az EU. Köve- telményrendszerhez igazodva. Az állami és önkormányzati egészségü- gyi, valamint szociális intézmények egészségügyi eszközökkel, gé- pekkel, berendezésekkel történő támogatása, segítségnyújtás a fenti eszközök beszerzéséhez. Közreműködés az egészségügyi intézmények gyógyászati és egyéb berendezéseinek karbantartásában, javításában, zavartalan működési feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja, hogy támogassa a közérdekű egészségvédelemmel és gyógyítással összefüggő találmányok megalkotását, szabadalmi ol- talmának megszerzését, az e körben tartozó felfedezéseket anyagi eszközökkel támogassa. Az alapítvány átvállalja a megváltozott munkaképességű személyek képzésének, átképzésének állami és önkormányzati feladatait és ezen személyek foglalkoztatását elősegíti és támogatja. Az időskorúak támogatása körében idősek otthonának építését kívánja végezni, illetőleg támogatni. A kultúra támogatása körében az alapítvány az ifjú tehetségeket kí- vánja támogatni, továbbképzésükhöz hozzájárul, tehetségük kibonta- kozása érdekében koncerteket szervez. A szociális rászorulók részére természetbeni adományokat gyűjt, a részükre juttatott adományokat koordinálja és az adományok közvetí- téséről állandó átvevőhelyek létesítésével gondoskodik. Elősegíti a különböző betegségben szenvedők részére a társközvetí- tést, betegség fajtánként klubokat, összejöveteleket szervez. Koordinációs irodát állít fel annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek körében felkutassa a rászorulókat és részükre átképzéssel, képzéssel támogatást nyújtson, szociális bolthálózatot kíván létesíteni és mindezen célok megvalósításához a segítő eszközöket felkutatja, az esetleges támogatási lehetősége- ket igénybe veszi és a rászorulóknak nyújtja. ... >>

Sikeres MTK-ért Alapítvány

(sport,oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 24.I.em.
képviselő: Borsy Enikő /kettő együtt/, Dr. Gregorits Ferenc /kettő együtt/, Dr. Serényi Iván /kettő együtt/
Segítséget nyújtani ahhoz, hogy az MTK tehetséges sportolóiból és versenyzőiből eredményes, nemzetközileg is elismert sportemberek váljanak, és ezzel is öregbítsék az MTK és a magyar sport hírnevét. ... >>

Socius Társadalomtudományi Szakkollégium Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1078 Budapest, Marek József utca 34. I./19.
képviselő: Petényi Mirkó György
Interdiszciplináris társadalomtudományi szemléletmód kialakítása a társadalomtudományokkal foglalkozó egyetemi hallgatók körében, és a különböző diszciplinák művelői közötti együttműködések megvalósulásának ösztönzése közös konferenciák szervezésével, kutatások folytatásával és tanulmányok publikálásával. Minden lehetséges eszközzel elősegítse az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium fejlődését. Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium infrastrukturális és anyagi támogatása. Tagjai felkészült, művelt tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké váljanak. Ennek érdekében egyetemi színvonalú, problémaközpontú, gyakorlatias képzést nyújt tagjai és a társadalomtudományokkal foglalkozó egyetemisták számára, melynek keretében lehetővé teszi a különböző társadalomtudományokba való betekintést. Segítse egy sokszínű és minél több tudományos és kulturális alternatívát nyújtó egyetemi közösség kialakítását társadalomtudományi konferenciák és más szakmai, illetve kulturális és közösségi programok szervezésével egyetemisták és szakkollégisták számára. ... >>

Somogyi Béla u 9-11.sz.Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Somogyi Béla 9-11.
képviselő: Mócsai Kálmánné, Róbert László
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Supranatura Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich utca 42. IV./7.
képviselő: Kovács Andrea, Tóth Mariann, Vékony Ildikó, Vékony Orsolya Ágnes
A tehetséges fiatal művészek támogatása, az irodalom, a képzőművészet, táncművészet és zene területén. A támogatás a művészeti tevékenység anyagi feltételeinek biztosításában, továbbá a kibontakozás lehetőségeinek felkutatásában nyilvánul meg. Az alapítvány célja továbbá olyan tehetséges művészek felkarolása akik a lehetőségek ismeretének hiányában az általuk művel tevékenység folytatásában nem tudtak kibontakozni. ... >>

Szabó Imre Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Városligeti fasor 7.
képviselő: Tarr lajos
Néhai Szabó Imre iskolaalapító lelkipásztor emlékére a JULIANNA Református Általános Iskola müködésének támogatása. ... >>

Szellemkép Film- és Fotóművészeti Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Dob utca 20. 2./25.
képviselő: Fusch Lehel
Az alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítségével a fiatalok és felnőttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség előtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetőségének esélyét és elősegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság művészeivel és közönségével létrejövő kapcsolatos megteremtését és fenntartását. Az alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnőttképzési tanfolyamok, programok, kiadmányok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotóművészeti erők kibontakozása és a szakmai tudás révén elősegíti a művelődést, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását. ... >>

Szent Vitus Segély Alap Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1078 Budapest, Marek J. utca 16. III./34.
képviselő: Barna Zoltánné sz. Szentpéteri Erika
Az alapítvány célja a Magyarországon élő sérültek hátrányos helyzete javításának elősegítése életkorra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, így különöse együttműködés kiépítése minden olyan országos és helyi egészségügyi és oktatási intézménnyel, amely sérültekkel foglalkozik. A sérültek minél nagyobb körét bevonni az alkotó munkába. A sérültek közösségi beilleszkedésének, előítéletektől mentes megítélésének, különösen a sérült gyermekek ép gyermekekkel történő együttes nevelésének elősegítése. A sérült sportolók támogatása. a sérültek határon túli gyógyítása. azoknak a családoknak a segítése, ahol sérültek élnek. ... >>

Szerb Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
képviselő: Gálity Vojiszláv/ketten együtt, Kotorcevic Julianna/ketten együtt, Markov Szusics Xénia/ketten együtt, Popovics György/ketten együtt, Szubotin Mirjana/ketten együtt
A magyarországi szerb kultúra és nemzetiségi tudat ápolása, gondozása. ... >>

Szérűskerti Csicsergők Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Rózsa utca 32.
képviselő: Rózsa Istvánné
Az óvodai tevékenység támogatása. ... >>

Sziget Droginformációs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1074 Budapest, Rottenbiller u.10.
képviselő: Kály-Kullai Károly, Tremkó Mariann
A drogproblémákat és a kapcsolódó területeket érintő országos információs központ létesítése és működtetése. A drogproblémákat felvállaló intézmények, társadalmi szervezetek munkájához nélkülözhetetlen gyors, pontos, igények szerinti információs szolgáltatás. A szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakmai anyagok archiválása, feldolgozása, kiadása. Oktató és dokumentumfilmek készítése, vizuális alkotóműhely rehabilitált drogfogyasztóknak. Nemzetközi kapcsolatok létesítése, bekapcsolódás a nemzetközi információcserébe (szakanyagok áramoltatása, ösztöndíjak továbbítása a társadalmi szervezeteknek és a segítő szakmának). Szakkonferenciák és továbbképzések szervezése. ... >>

Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébetkrt. 39. I/5.
képviselő: Naderi (sz.Szélpál) Zsuzsanna
Alapítványiszakiskola létrehozatala. A szociálisan rászoruló diákok, a tehetséggondozás támogatása, az iskola nemzetközi tapasztalatcseréjének segítése, hagyományápolás, pedagógusi tudományos munka támogatása. ... >>

Szociális Munka Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Király u. 3. VI.em.13.
képviselő: Göllesné Szabó Csilla
A felnőtt fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek munkájának valamint az ezzel kapcsolatos hazai szakirodalom és a továbbképzés támogatása. ... >>

Szocialista Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1074 Budapest, Dohány u. 16-18. félemelet
képviselő: Kalmár Szilárd
A baloldali orientáltságú felsőoktatási hallgatói közösségek erősödésének támogatása. A szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók segítése. A baloldali, szocialista, szociáldemokrata alapú kulturális és közéleti szemlélet terjesztése. Az ifjúsági érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése. Baloldali orientálságú fiatalok számára közösségi és szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása. ... >>

Szövetkezeti Kutatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 6.
képviselő: dr. Filipsz László
A szövetkezeti eszme szolgálata a - könyvtár és dokumentáció működtetésével , kutatásszervezéssel és kutatással a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolásával stb. foglalkozó - Szövetkezeti Kutató Intézet támogatása részére. ... >>

Szupermarathon Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

1075 Budapest, Madách tér 3. III./325.
képviselő: Szász Norbert
Az egyesület célja a tagjai részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőségek biztosítása; a fiatal versenyzők befogadása és fejlődésük, előmenetelük támogatása; oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a sportolási lehetőségek megteremtése; lakossági szabadidősport feltételeinek kialakítása, különös tekintettel a futásra és a terepfutásra. ... >>

Találkozás Személyközpontú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1073 Budapest, Erzsébet körút 14. II./3.
képviselő: dr. Illés Istvánné, Stodulka Péter
A Carl Rogers által kidolgozott személyközpontú szemlélet megvalósítása, valamint gyakorlati és elméleti terjesztése a pedagógia és a humánerőforrás gazdálkodása területén. A szemlélet magában foglalja a nevelési-oktatási folyamatban résztvevők, valamint a humán területen dolgozó munkatársak együttműködését, célul tűzi ki a résztvevők empátiájának, toleranciájának, kommunikációs készségének, kooperációs képességének, önismeretének fejlesztését céljaik eredményesebb és hatékonyabb megvalósítása érdekében. ... >>

Tanárképzők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1075 Budapest, Kazinczy u.23-27.
képviselő: Dr. Falus Iván elnök, Dr. Pfister Éva titkár
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete, szakmai törvénytervezetek véleményezése, képzési programok megvitatása, továbbképzések színvonalának javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal