Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 224
2. oldal

"Darázsfészek" Alapítvány az Árnyas Kert Óvodáért és Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Rottenbiller utca 15. 3./27.
képviselő: Horváthné Kiripolszky Ildikó
az Árnyas Kert Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés feltételeinek elősegítése, az óvoda műszaki állagának megőrzése és fejlesztése a működés feltételeinek javítása. ... >>

Dr. Kovácsi László Alapítvány

(oktatási)

1071 Budapest, Városligeti fasor 19-21.
képviselő: Simor Miklós
Dr, Kovácsi László emlékére a Budapesti Evangélikus Gimnázium tanulóinak támogatása. ... >>

ÉBREN-LÉT a Harmonikus Fejlődésért Egyesület ("ÉBREN-LÉT")

(oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Rózsa utca 1. II./21.
képviselő: Lakatos Miklós
A fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításához szükséges tudatos életvitel, gondolkodásmód és társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése és megvalósításának elősegítése.
A tudatos egyéni szerepvállalás fontosságának népszerűsítése, elsősorban az egészségmegőrzés, az egyének és a különböző társadalmi csoportok és emberi közösségek békés egymás mellett élése és a környezetvédelem területén.
Egy olyan kulturális és szellemi központ létrehozása, fenntartása és folyamatos fejlesztése a fenti célok figyelembevételével, melyben mindenki ? nemzetiségre, vallásra, világnézetre, stb. való tekintet nélkül ? megtalálhatja személyes képességeinek kiteljesítését.
Annak elősegítése, hogy egy megváltozott, tudatosabb gondolkodásmód által vezetett cselekedeteket mindenki szűkebb és tágabb környezete segítségére a mindennapi életben felhasználhassa. A mikro- és makro környezetük érdekében felelősségteljesen gondolkodó és cselekvő emberek számára lehetőséget, teret adni a tapasztalataik és tudásuk megosztására, cseréjére. ... >>

EC-PEC Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1072 Budapest, Rákóczi út 22. IV/24.
képviselő: Varga Andrea ( önállóan )
Szociálisan hátrányos helyzetű diákok iskolai felzárkózásának segítése. A"Lépésről-Lépésre" elnevezésű gyermekközközpontú nevelési módszer bemutatása és bevezetése a hátrányos helyzetű diákokat oktató közoktatási intézményekben. ... >>

Egészséges Magoncokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.
képviselő: Szegediné Pusztai Ildikó
A Napköziotthonos Óvoda tevékenységének elősegítése, technikai feltételei javításának támogatása. ... >>

Egészségporta Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Thököly utca 5. II./8.
képviselő: Kákonyiné dr. Hanusz Klára
Az alapítók közös akarattal úgy határoztak, hogy az életminőség javításában, a Népegészségügyi Program megvalósításában elkötelezettként Egyesületet hoznak létre a szakemberek és az ezért az ügyért tenni akarók ( civilek, önkormányzatok, kistérségek, egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények, ebben dolgozó személyek és működő közösségek, gazdasági társaságok, szereplők ) számára. ... >>

EKKE Eurázsiai Kapcsolatok Kutatóegyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1071 Budapest, Damjanich utca 38.
képviselő: Halmy Keve-Kund
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenység ellátása. Tudományos tevékenység, kutatás. Az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése (1997. évi CLVI. törvény 26. § c/3. pont). Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. A kultúra ápolása és terjesztése. Kulturális örökségmegóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem. ... >>

Élő Anatólia Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1078 Budapest, István út 12.
képviselő: Cavrar Sener
a) a Magyarországon élő iszlám vallású népesség hitéletének támogatása, vallásgyakorlása feltételeinek biztosítása, illetve elősegítése;
b) az iszlám kultúra ápolása, a magyarországi muszlim népesség bármely szintű, ingyenes szolgáltatást nyújtó képzésének, oktatásának anyagi és szellemi támogatásával;
c) az anyaországi kultúrával fennálló kapcsolat megőrzésének, illetve kialakításának elősegítése anyagi és szellemi támogatás nyújtással. ... >>

Első Fodrász és Kozmetikus Szakiskolákat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Klauzál tér 15.
képviselő: Anygal Tóth Anna/ együttesen, Dávidné Kenesei Ildikó /öállóan, Pgány Éda /együttesen
Fodrász és kozmetikai szakiskolák tantervének támogatása. ... >>

"Emelt Fővel Egymásért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1074 Budapest, Dohány utca 77. fszt./10.
képviselő: Mezei Sándorné
roma rászorulók részére adományok gyűjtése, hátrányos helyzetű roma gyermekek segítése, kiemelkedő tehetségű roma gyermekek támogatása, roma muzsikusok, munkanélküliek segítése, roma hagyományok megőrzése. ... >>

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

(oktatási,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1.
képviselő: Sándor Csaba elnök
A környezetvédelmi oktatás támogatása. ... >>

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
képviselő: Tábori Anna
Az alapítvány célja hozzájárulni ahhoz, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói széles látókörű, értelmiségi szemléletű, értékes társadalomtudományi és egyéb ismeretekkel rendelkező, szellemileg és fizikailag egészséges kutatókká, szakemberekké, pszichológusokká és tanárokká váljanak. ... >>

Érted, Emberért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1076 Budapest, Színva utca 2-4/ b. I./5.A.
képviselő: Mocsainé Szabó Olga
A hátrányos helyzetű személyek ? az óvodától a diplomáig ? egész életen át tartó esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Erzsébetvárosért Romák Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1072 Budapest, Rottenbiller utca 40. 1./4.
képviselő: Baranyi Gyula
A roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, identitásuk erősítése Beás és lovári roma nyelvek elsajátíttatása.
A kultúra ápolása.
A közösségi élet fellendítése.
A roma emberek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatása.
A roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme.
Az egészséges életre való nevelés.
EU-konform közéleti szakemberek képzése.
Roma érdekképviselet.
Roma identitástudat fenntartása, erősítése, kulturális, közművelődési tevékenység végzésével.
Roma hagyományok ápolása.
Képzések, átképzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
Szociális helyzetet javító, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek folytatása.
A hátrányos helyzetben élő lakossági réteg számára lehetőséget teremteni szociális, szocio-kulturális hátrányuk csökkentésére az integráció megvalósítása és a diszkrimináció megszüntetése érdekében.
A célcsoport tagjai általános tájékozottsággal rendelkezzenek országos és helyi szociális, gazdasági, emberjogi, foglalkoztatás-ügyi, oktatásügyi kérdésekben.
Fokozatosan sajátítsák el a közösségek, egyének közötti kapcsolatteremtés, kapcsolattartás alapvető ismereteit, melyek az általános műveltség részét képezik.
Képviseleti szerveik működése professzionálisabbá váljon, a szervezetek önismeretének fejlődése által valós eredményekkel tudják meggyőzni az érintett csoportok tagságát és a többségi társadalmat.
Képzések, tréningek szervezésével a gyermekek, fiatalok motiválása a tanulásra, a képzésben maradásra, továbbtanulásra.
Az állami és társadalmi szervekkel együttműködve foglalkoztatást elősegítő programok szervezésével a célcsoport tagjai számára a munkaerő-piacra való visszakerülés lehetőségének megteremtése.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
a környezetvédelem, a természeti értékek megóvása, ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
gyermek- és ifjúságvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását.
E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez.
Szervezeti önállóságát megtartva szorgalmazza a magyarországi és a határainkon túl élő roma kultúra hagyományainak feltárását. Gyűjtési, kutatói munkájával hozzájárul a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez.
A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezi, feldolgozza.
Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körében.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése olyan adatbázis létrehozásával, ahol az összes nemzetközi és magyarors ... >>

Erzsébetvárosi 777-es Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1074 Budapest, Munkás utca 6.
képviselő: Farkas József
Az egyesület tagjai és a település, valamint a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, szanfolyamok szervezése, szabadidősport segítése. Versenysportok támogatása, tagjai számára versenyzési lehetőség megteremtése; közös érdekvédelem; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Erzsébetvárosi Lendület Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Százház utca 9.
képviselő: Erdei Szilvia
Szabadidős sporttevékenység és kulturális rendezvények szervezése. A sport és a kulturális tevékenység művelése, népszerűsítése, a sport és kulturális hagyományok megőrzése, oktatása, az egészséges, kulturált életmód kialakításának elősegítése a gyermekek az ifjúság és felnőtt lakosság körében. ... >>

Erzsébetvárosi Szakoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Csengery u. 11.
képviselő: Dr. Vogl Antal, Fazekas Józsefné, Halasi Ilona
Szakközépiskola létrehozása és működtetése a kommunikáció, a marketing, az idegenforgalom, az ügyintézés, az idegennyelvi, az informatikai-számítástechnikai és pénzügyi ismeretek oktatására, továbbképzésére. ... >>

Esély a munkára Munkaerő-piaci Integrációt Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1074 Budapest, Szövetség u. 28/a.
képviselő: Varga László Gábor
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, fogyatékossággal élők, romák, halmozottan hátrányos térségben élő emberek szociális körülményeinek javítása, oktatásuk és képzésük elősegítése, szervezése, támogatása annak érdekében, hogy ezen célcsoportok minél nagyobb eséllyel induljanak a munkaerő-piaci versenyben. ... >>

Európai Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Peterdy u. 15.
képviselő: Dérfalvi Istvánné ketten együtt, Gulyás Andrea ketten együtt, Gyöngyössy András önálló
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása, és a magyaror- szági vállalkozások, - ezen belül elsősorban a közellátást, oktatást, egészségügyi feladatokat ellátó intézmények- Európai Unióhoz kapcsolódó működésének elősegítése. ... >>

Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Dembinszky utca 34.
képviselő: dr. Kocsis Zsolt László elnök, Tóth Tibor
Magyar szakemberek magas fokú kiképzésének elősegítése az Európai Unióban való helytállás előmozdítása érdekében, - a társadalom rászoruló rétegeinek szociális támogatása, - a civil társadalom megerősödésének előmozdítása. - Az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni közoktatási feladat ellátásában is. Ez alatt értendő gimnázium és szakközépiskola működtetése. A közoktatási feladatok ellátásában való részvétel, általános iskola működtetése. Az alapítvány célja kiegészül az óvoda működtetésének igényével. ... >>

Fehér Főnix Egészségmegőrző és Prevenciós Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1074 Budapest, Szövetség u 39. 3/27.
képviselő: Dr. Xantus Gábor (elnök) együttes, Sóhajda András ( alelnök) együttes, Xantus Rita (titkár) együttes
Korszerű egészségmegőrzés lehetőségeinek bemutatása, prevenciós lehetőségek továbbfejlesztése, tudományos munka, továbbképzések, konferenciák tartása, belső folyóirat ... >>

Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete

(oktatási)

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
képviselő: dr. Gyenei Melinda, K. Németh Margit, Kucsák Julianna
Országos szakmai fórum működtetése fejlesztő pedagógusok számára. Fejlesztő pedagógusok szakmai összefogása. Kompetencia-erősítés Ismeret-, tudásbővítés, érdekképviselet. ... >>

Festőmester Alapítvány

(oktatási,szociális)

1077 Budapest, Wesselényi utca 60. félemelet/3.
képviselő: Alberti Pál, Balogh Egon, Bock György, Bozsányi Gyula, Rácz László, Szebeni Nándor, Weiner Krisztina
Támogatás nyújtása az életkoruk miatt szakmai tevékenységükkel felhagyni kényszerülő mestereknek, a magyar szakképzés és oktatás fejlődésének, valamint európai felzárkózásának, kapcsolódásának előmozdítása szakmai továbbképzések támogatásával és széleskörű nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésével. ... >>

Fiatal Európaiak Magyarországi Egyesülete

(oktatási)

1074 Budapest, Szövetség utca 41. I./5.
képviselő: Csonka Zoltán Dániel
A nemzetközi ügyek iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és fiatalok közösségbe szervezése, számukra a témával kapcsolatos információk, képzési lehetőségek biztosítása, a kialakult közösségben felmerülő - nemzetközi kapcsolatokat érintő - kezdeményezések felkarolása, ami által kívánja elősegíteni a civil társadalom megerősödését az adott szakterületen és adott korosztály számára. ... >>

Fiatal Képzőművészek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Rottenbiller 35.
képviselő: Beöthy Balázs
A Fiatal Képzőművészek Studiójába tömörült fiatal, főiskolát végzett és autodidakta képzőművészek szakmai fejlődésének képviselete és támogatása. ... >>

Fiatalok az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 7. II./9.
képviselő: Maróti Dániel
A középiskolai és felsőoktatásban részt vevő hallgatók közös fórumainak megszervezését, mellyel ezen korosztály problémáinak -legyen az mentális (drog, alkohol, depresszió), vagy a társadalomba való beilleszkedéssel, érdekképviselettel kapcsolatos problémák - megoldásához nyújt segítséget. Ezen problémák megelőzésében is szerepet vállal az Alapítvány, előadások tartásával, valamint az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztéssel - kiadványokkal, előadásokkal, táborokkal folyóirat szerkesztésével, kiadásával. Mindazon rendezvények, előadások, kiállítások, koncertek stb. megvalósításának anyagi és szellemi támogatása, amelyek a leírt elvek, célok és tevékenységek jegyében születnek. ... >>

Fiatalok Bűnmegelőzési Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1074 Budapest, Hársfa u. 17.
képviselő: Semeniuk Szabolcs
A fiatalkorúak jogkövetésre, törvények betartására történő nevelése; bűnmegelőzés; a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, terjesztése.

A fiatal korosztály felkészítése, hogy a bűzözéssel együtt kell élnie, de az áldozattá, szenvedélybeteggé válás lehetőségét megfelelő magatartási formákkal jelentősen csökkentheti. Drogprevenció. A leselkedő veszélyekre történő figyelem felhívása, e veszélyek megelőzése, megszakítása, elhárítása, a bekövetkezett cselekmény utáni teendők, lehetőségek ismertetése.

A rendőrség és a pedagógusok közös munkájával a tanulók, a felnövekvő generáció felelősségteljes életre és tudatra nevelése. A generációs problémák oldása; szüleikkel, tanáraikkal, barátaikkal szembeni tiszteletre nevelés.

A közbiztonság javítása érdekében a személy- és vagyonőri képzésben való részvétel. A rendőri bűnmegelőzési tevékenység hatékonysága növelésének támogatása. ... >>

Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány

(oktatási)

1074 Budapest, Hársfa u. 33.sz.
képviselő: Barbarics Péter (önálló), Fancsali Gábor (önálló)
A mozgalom kiszélesítése, jótékonyság evangelizáció módszertani tevékenységének fejlesztése. ... >>

Forrás Művészeti Oktatási és Színházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Peterdy u. 4. III. 6.
képviselő: Major Róbert
Országos Hatókörű színházi társulás létrehozása, működtetése, olyan módon, hogy az egyesület a Ksztv. 26. par. k pontjában foglaltaknak megfelelően befektetési tevékenyységet semmilyen formában nem végez - amely értékmegőrző szándékkal, tradicionális színháztechnikára épülő, az általános és középiskolában ajánlott illetve kötelező irodalmi művekből feldolgozott előadásokat állít színpadra. Kommunikációs és mentális Akadémia létrehozása, működtetése amely a színművészet, és a színház alaptechnikák segítségével, segítséget nyújt lényegi - mentális erővel bíró hallgatói számára, hogy sikeresen építhessék fel életüket, s meegkönnyítse szakmai orientálódásukat, hozzásegíti őket önmaguk és a kommunikációs partnereik jobb megismeréséhez, megértéséhez. ... >>

Gabona-és Malomipari Dolgozók Szociális,Egészségügyi és Képzési Alapítványa

(egészségügyi,oktatási)

1078 Budapest, Murányi u. 1. IV.em.14.
képviselő: Giczi Kálmánné, Szalay Gyula
A Gabona és Malomiparban dolgozók, nyugdíjasok, azok családtagjai szociális támogatása. ... >>

Gazdasági Felsőoktatási Egyesület

(oktatási,egyéb)

1075 Budapest, Wesselényi u. 60.
képviselő: Hévizi Árpád, Orosz Zoltán ... >>

Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1074 Budapest, Szövetség u. 37.
képviselő: Rátosi Tamás
Gazdasági középfokú iskola létrehozásának és működtetésének támogatása. A munkaerőpiac igényei, az élethosszig tartó tanulás követelményei alapján korszerű eszközökkel korszerű képzési formák, programok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkába állását elősegítő programok lebonyolítására, szervezésére.
A cél kiegészül: korszerű üzletemberképző oktatási modellek kidolgozásával, továbbá ennek alapján oktatás és továbbképzés végzésével. A gazdasági és ezen belül különösen a külkereskedelmi szakképzés feltételeinek a javításával. ... >>

GENERÁCIÓ 2020 Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1075 Budapest, Károly körút 5/A. 5./4.
képviselő: Visnyei Csaba
A közigazgatásban, a vállalkozói- és civil szférában dolgozó tehetséges fiatal szakembereket közös érdekek mentén csoportba szervezze. A fiatalság szellemi kultúrájának, értékeinek megóvása, fejlesztése. Az egyesület célja továbbá, hogy a döntéshozók felkészültségéhez, ezáltal a fejlesztéspolitikai döntések megalapozottságához szakmai tanulmányokkal és elemzésekkel hozzájáruljon. E cél megvalósítására az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: Szakmai tanulmányokat készít. Szakmai tanulmánykötethez témajavaslatokat készít, és a tanulmánykötet szerzőit pályázati úton választja ki. Az elkészített köteteket a hazai döntéshozókhoz eljuttatja. Az érdeklődők számára az elektronikusan vagy lehetősége szerint nyomtatott formában lehetővé teszi. Hasonló tevékenységet végző külföldi szervezetekkel kapcsolatot keres és tart fenn. Az egyesület célja továbbá a civil társadalom fejlődésének elősegítése és a civil érdekek védelme. Az egyesület e célja megvalósulása érdekében a civil szervezetek tagjai számára képzéseket és ismeretterjesztő rendezvényeket szervez és támogat. Ösztönzi és elősegíti tapasztalatcsere útján a civil szolgáltató közösségek létrejöttét és fejlődését. Az ifjúság- és fogyasztóvédelmi tevékenységet folytat. A hasonló területekkel foglalkozó hazai és külföldi szervezetekkel együttműködik, és együttműködést keres. ... >>

Géniusz Alapítvány

(oktatási)

1070 Budapest, Tanács krt. 3/a.
képviselő: Búza János dr., Vilnrotter Erzsébet
A kereskedelmi társaságok magasabb szintű működésének elősegítése, különösen társaságokban tevékenységet kifejtő személyek továbbképzésének támogatásával. ... >>

Grundtvig Szöveség a Nonprofit Fenőttképzésért

(oktatási)

1077 Budapest, Wesselényi utca 13. II/5.
képviselő: dr. Sz. Tóth János
A felnőttképzés hosszú és középtávú feltételrendszerének kidolgozása, színvonalának emelése, a célszervezetek számának és minőségének erősítése, a magyar felnőttképzés nemzetközi szervezetekbe való integrálása, feltételrendszerének harmonizálása. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1070 Budapest, Alsóerdösor 16-18.
képviselő: Burghardt Jenöné
A Budapest, VII.ker. Alsóerdősor 14-16. szám alatti ének- zene tagozatos iskola oktatói tevékenységének és a tanulóknak a támogatása. ... >>

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete

(oktatási)

1078 Budapest, Hernád u. 5. III/3.
képviselő: Mecsné Fullajtár Ildikó
Segítségnyújtás hallássérültek (siketek és nagyothallók) részére.
-Tájékoztatás adása a hallássérült kisgyermeket nevelő szülőknek (a kicsi koruk óta hallássérült, de már felnőtt) sikeres siket, illetve nagyothalló sorstársak által.
-Személyre szabottan, egy hallássérültek számára elérhető, hallássérült szemszögből felállított jogvédő szolgálat indítása.
-Érdekérvényesítő, közéleti szerepet felvállaló hallássérült civilek képzése. ... >>

Halmay Zoltán Sportalapítvány

(sport,oktatási)

1078 Budapest, Erzsébet krt. 24.I.
képviselő: Dr.Gregorits Ferenc ketten együtt, Dr.Serényi Iván ketten együtt, Dr.Weinek Leonárd ketten együtt
Az alapító SNOYC Kft. segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy az MTK tehetséges sportolóiból és élversenyzőiből eredményes nemzetközileg is elismert sportemberek váljanak, és ezzel is öregbítsék az MTK és a magyar sport hírnevét. ... >>

Hatékony és Eredményes Tanulásért Alapítvány

(oktatási)

1077 Budapest, Kis Diófa utca 3. fsz/3.
képviselő: Kugyela János kuratórium elnöke
Hatékony tanulási módszerek kifejlesztése az alapító okiratban foglalt részletezéssel. ... >>

"HAVER" Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Holló u. 1. II. em. 34.
képviselő: Doffek Tamás, Dr. Mandl Judit, Fritz Zsuzsa, Illy Lucia, Kovács Levente, Lányi Eszter kuratórium elnöke, Schön Edina, Verő Tamás
A zsidóság történelmének, hagyományainak, kultúrájának bemutatása elsősorban a nem zsidók számára. Nyitott, érdeklődő párbeszéd megkezdése Magyarországon a zsidóságot övező tévhít terjesztésének megállítása, az alapító okirat szerint. ... >>

Haza és Haladás Alapítvány

(oktatási)

1072 Budapest, Király u. 43-45.
képviselő: Kecskés Balázs, Lasztovicza Gábor
A jövő közéletét meghatározó és szolgáló szakemberképzés. ... >>

Heilongjiang Kínai Orvostudományi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 8. I./9.
képviselő: Dr. Balogh Katalin, Dr. Wang Weidi, Dr. Yu Funian
Az alapítvány tartós közérdekű célja az, hogy szervezési munkával, adomány gyűjtéssel és a Heilongjiang Kínai Hagyományos Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemmel szorosan együttműködve - orvos képző felsőoktatási intézmény alapításának szakmai előkészítésével lehetővé tegye, hogy az alapítvány által lefektetett alapokra támaszkodva, a megfelelő személyi, tárgyi, technikai és jogi feltételek elérésekor a jövőben megvalósulhasson majd Magyarországon a hagyományos kínai orvoslás felsőoktatása, a hagyományos kínai orvoslás orvosainak felsőfokú képzése és továbbképzése, a hagyományos kínai orvoslás tudományának és gyakorlatának meghonosítása és megerősítése Magyarországon. ... >>

"Hippodrom" Cirkuszművészeti Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Dob utca 84. I./12.
képviselő: André Rolland, Kovács Eszter
Alternatív cirkusziskola működtetése, hasonló gondolkodású emberek találkozásának elősegítése, a kortárs és kísérleti művészetek felé nyitott artisták, színészek, táncosok és egyéb művészek, illetve minden olyan ember részére, aki a kortárs előadóművészeket, főként a kortárs cirkuszt támogatja. ... >>

Hosszú út Iskolája SE.

(intézményi,sport,oktatási)

1070 Budapest, Hernád 52.
képviselő: Lázár László ... >>

Hubay Jenő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Garay u. 23. III. 9.
képviselő: Gombos László
Hazai és nemzetközi tevékenység, elsősorban az egyetemes emberi értékek megőrzése és továbbfejlesztése, a tudomány, a kultúra, ezen belül különösképpen a zene területén. Hubay Jenő szellemi hagyatékának gondozása, művészképzés támogatása. ... >>

Hungária Yacht Sport Club

(sport,oktatási)

1071 Budapest, Damjanich u. 29. V.em. 3.
képviselő: Andorka Rudolf, Gömbös Lóránd, Martinyi Aladár
A vitorlázás, motorcsónaksport, evezés, kajak-kenu, úszás, könnyűbúvársport, motoros- és vitorlázórepülés, valamint síelés sportágakban tevékenykedve részt vállalni a sportolók képzésében és versenyeztetésében. Tagjai részére rendszeres testedzés és versenyzés lehetőségének biztosítása. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi 38.
képviselő: Dr. Gyárfás Judit, Pintér Kálmánné
A középfokú közgazdászképzés átfogó korszerűsítése.
A középfokú közgazdászképzés átfogó korszerűsítése, a tanulók általános műveltségének elmélyítése, továbbtanulási, pályaválasztási és munkába állási feltételek reális megteremtése, valamint külföldi diákcsere támogatása. Az alapítvány célul tűzi ki az átfogó korszerűsítés mellett, az intenzív idegen nyelvi, két tannyelvű, számítástechnikai és ügyvitel technikai képzés fejlesztését, valamint a fenti célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelését. A fenti célok a továbbiakkal bővülnek ki: Az intézmény diákjainak, tanárainak, dolgozóinak támogatása a minőségi munkavégzés érdekében. Az intézmény épületének karbantartása és felújítása. ... >>

Ingatlanközvetítők- és Forgalmazók Szakmai Kollégiuma

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Damjanich utca 42.
képviselő: James Bondar
Ingatlanközvetítői szakmai tréningek, továbbképzések szervezése, oktatása, ingatlan eladási / értékesítési szemináriumok szervezett formában történő elméleti és gyakorlati oktatása, a nemzetközi és honi ingatlanpiacon szerzett tapasztalok alapján, külföldi szakmai tananyagok, módszerek honosítása, átadása. ... >>

Inter Alia Alapítvány

(oktatási)

1077 Budapest, Rózsa utca 13. II/22.
képviselő: Sándor Beáta
A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése a teljesebb demokrácia elérésének érdekében. A melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek társadalmi és jogi egyenlőségének elősegítése; az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolásának elősegítése. A közvélemény tájékoztatása a hátrányos megkülönböztetés hatásairól. Kisebbségi - vagy szociális értelemben annak tekinthető - csoportok és a közvélemény tájékoztatása jogaikról illetve kultúrájukról. ... >>

Ipartestületek Budapesti Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1077 Budapest, Wesselényi utca 73.
képviselő: Németi Lajos
A szövetségben rejlő erőegyesítés a tagszervezetek feladatainak jobb ellátásához. Érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekegyeztető tevékenység ellátása tagszervezeti és közvetve azok tagjai részére. A tagszervezetek társadalmi vezetőinek és ügyvezetőinek koordinált felkészítése, továbbképzés feladataik ellátására. A szakmai képzés, továbbképzés, munka-, tűz és környezetvédelmi oktatások szervezése. Jogszabályfigyelő, információs rendszer működtetése, igény esetén jogi és gazdasági tanácsadás szervezése. Aktív kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzattal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával. Marketing, piackutató tevékenység, belföldi és külföldi kiállítások, vásárok, tanulmányutak szervezése, kapcsolatépítés hazai és nemzetközi szövetségekkel. Minden más olyan feladat elvégzése, amellyel a tagszervezetek megbízzák. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal