Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 123
2. oldal

Gyermekotthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(szociális)

1023 Budapest, Bólyai 11.
képviselő: Kard Aladár
A Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthonában (1023. Budapest, Bólyai u. 11.) elhelyzett állami gondozott gyermekek életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon támogatása. ... >>

Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
képviselő: Ács Sándor, Csuba Károlyné Baranyi Edit, dr Balogh Péter, dr. Bíró Tibor, dr. Verebes Pál, Horváth Csaba, Molnár Sándor, Pálffy Gábor, S.Nagy Endre, Tardos Julianna
A társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjainak - különösen a társdalom perifériájára szorult, bármely okból/módon, akár önhibájából is kirekesztésre került vagy hajléktalanná vált, illetve más módon veszélyeztetett természetes személyek életkörülményeinek jobbításával az emberi életmódhoz történő visszatéréshez való segítségnyújtás. Az alapítvány legfőbb célja a szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog, illetve a lakhatáshoz való alapvető állampolgári jog biztosítására vonatkozó tevékenység tárgyi feltételei létrehozásának támogatása közhasznú tevékenységként, mely szolgáltatásokból bárki arra rászoruló részesedhet. Az alapítvány célja a a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. Az alapítvány céljai között kiemelten szerepel az úgynevezett "hajléktalan szállás" építési tevékenység támogatása. ... >>

Hajnal Albert Alapítvány az Alkoholbetegek Újrakezdéséért

(egészségügyi,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3. 1. 2.
képviselő: dr. Környei Edit, dr. Salamon Éva elnök
Az alkoholbetegek rehabilitációjának elősegítése. Továbbá Hajnal Albert, dr. Levendel László, dr. Holzberger Mária és a közelmúlt más szakemberei munkásságának közkinccsé tétele. ... >>

"HANG" Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Törökvész lejtő 18/a. fszt.1.
képviselő: Garajszki Jenő titkár, Kundra István elnök
Testi és lelki bajban lévők pszichikai lelki segítség nyújtása, hitoktatás, karitatív támogatás, családsegítés, szociális tevékenység, evangéliumi tanítással öszhangban álló tartalmú könyvek kiadása, terjesztése. ... >>

Házas Hétvége Katolikus Alapítvány

(szociális)

1025 Budapest, Áldás 17.fsz.1.
képviselő: Ronkay Ferenc Dr., Ronkay Ferencné Dr.
A keresztény házasságok folyamatos karbantartásának és megújításának elősegitése. ... >>

Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány

(szociális)

1024 Budapest, Flóris utca 26.
képviselő: Böröcz Lívia
az ifjúságügy mint szakma művelésének és népszerűsítésének a támogatása. ... >>

"ISTENADTA TEHETSÉG" - Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár utca 29. II./3.
képviselő: Dede Franciska Mária dr. Kiss-Rigó Lászlóval vagy dr. Bod Péter Ákosnéval együtt, dr. Bod Péter Ákosné Dede Franciska Máriával együtt, dr. Kiss-Rigó László Dede Franciska Máriával együtt
A kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között felnövő tehetséges gyermekek anyagi és erkölcsi támogatása az alap- és középfokú tanulmányok elvégzésében. Az alapítvány célja a fentiekkel összhangban a hátrányos helyzetű gyermekek egyházi oktatásának finanszírozása, a három magyar történelmi egyház által fenntartott oktatási intézményekben. Az alapítvány céljai közé tartozik továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek lakhatásának - elsősorban kollégiumi elhelyezésének - megteremtése és finanszírozása a tanulmányaik során. Az alapítvány a tevékenységét a Magyar Köztársaság határain belül, valamint az ország határain túl élő magyarságra is kiterjeszti. ... >>

Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja

(oktatási,szociális)

1024 Budapest, Fóti út 35/B.
képviselő: Horvat M. Vjekoslava
Hitllet, oktatás, szociális tevékenység, árvanevelés. ... >>

Kelet-Európai Erőszakmentes Kommunkációs Alapítvány

(oktatási,szociális)

1025 Budapest, Búzavirág utca 12. II./9.
képviselő: Generál Péter
Dr. Marshall Rosenberg ( amerikai klinikai szakpszichológus) által kifejlesztet, Erőszakmentes Kommunikáció ( Nonviolent Communication ) néven ismertté vált módszer megismertetése, tanítása, elterjesztése tréningeken, konferenciákon, ismertető anyagokon keresztül, a média adta lehetőségek felhasználásával, magánszemélyek, vállalatok, szervezetek, oktatási és egyéb intézmények számára. ... >>

Klára Sikerorientációs Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi u.54.
képviselő: Murinai János
Hátrányos helyzetű emberek sikerorientációjának elősegítése. ... >>

Klinikai Lelkigondozók Ökomenikus Egyesülete (KLÖE)

(szociális)

1024 Budapest, Margit körút 31-33. III./4.
képviselő: dr. Egri László ... >>

Konjo Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Páfrány út 1/ A. 1./5.
képviselő: Nagy Attila
A Kyokushin Karate filozófiai és Keleti Harcművészeti oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést. A karate oktatási rendszerén keresztül - a fegyelem, a tisztelet és az önismeret előtérbe helyezésével - a kiegyensúlyozott és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való nevelés. Gyógyult szenvedélybetegek, valamint fogyatékos gyermekek reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által. ... >>

Körvonal Alapítvány

(oktatási,szociális)

1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1./4.
képviselő: Németh László
Tevékenységével, szolgáltatásaival hozzájáruljon a társadalom különböző rétegeinek, az ország különböző régióinak munkavállalói esélynövekedéséhez, a munkavállalók és a munkáltatók közötti összhang megteremtéséhez, a magyarországi emberi erőforrás kezelési kultúra fejlesztésén és terjesztésén keresztül. Mindezen tevékenységet a munkakörnyezet folyamatos átalakulása, valamint az Európai Uniós elvárásokra történő felkészülés teszi nélkülözhetetlenné. Kiemelten fontosnak tartjuk az ország egyes régiói, illetve kis- és középvállalkozások ez irányú fejlesztésének, felzárkóztatásának segítését, valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben végző diákok első munkahelyre történő beilleszkedésének támogatását. Szervezetünk munkája során egyedi eszközökkel, köztük saját munka- pszichológiai és szociológiai kutatásainkra alapozott módszertanok széles körben történő terjesztésével aktivizálja a tágabb munkaadói és a munkavállalói kört. Az Alapítvány kormányzati-, önkormányzati-, oktatási-, üzleti- és civil szférával való szoros együttműködése révén kívánja korszerűbbé tenni a magyarországi emberi erőforrás kezelési kultúrát. A hosszú távon fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatának tekinti a kamarai szervezetek elkötelezettségének megteremtését is. Az Alapítvány célcsoportjai: egyének (munkavállalók, diákok), intézmények és vállalkozások. ... >>

Kreatív Társadalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Balogvár u. 4/B.
képviselő: Dragon Pál
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozá- sának elősegítése, ennek keretében a munkanélküli műszakiak érdeké- ben a munkaalkalmak felkutatása a vállalatoknál és intézményeknél, a rászorulók információval való ellátása. A reálértelmiségi réteg megbecsülésének kialakításához segítség nyújtása, a nyugdíjasok felhalmozott és még hasznosítható tudása felhasználásának szorgal- mazása, lehetőség szerinti támogatása. A reálértelmiség piackonform továbbképzésének elősegítése, ennek során az iskolarendszeren kívü- li szakmai oktatás elősegítése. Rendezvények szervezésével részt venni a műszaki ismeretterjesztésben, elősegíteni az ország euroat- lanti csatlakozását. A műszaki kultúra tekintetében hozzájárulni a kulturális örökség megóvásához. Tekintettel lenni és kezelni megkü- lönböztetett figyelemmel a reálértelmiségű hátrányos munkaerő piaci helyzetű fiatalok és tartós munkanélküliek foglalkoztatási gondja- it, számukra információkat gyűjteni és továbbítani. Szociális tá- mogatást nyújtani. A célok érdekében és azokat kiterjesztve tudomá- nyos tevékenység, azon belül kutatás és publikálás folytatása. ... >>

LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti utca 108.
képviselő: dr. Buzási Gábor
A jó kormányzat - jó állampolgárok elvének érvényesítése.
A közösség állampolgári, kulturális, társadalmi és erkölcsi állapotának és jólétének aktív figyelemmel kísérése, segítése. A szervezet a Kszt. 26.§.c.) 1.,2.,4.,5.,9.,10. és 11. alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. ... >>

Lions Jószolgálati Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Zöldlomb u. 52-54.
képviselő: Dr. Kutsch Zoltán
Támogatási rendszerével elősegíteni az egészségükben károsodott államplgárok - kiemelten a látáskárosultak - társadalmi beilleszkedésének, továbbképzésének, valamint gyógykezelésének magas szintű ellátását, teljes értékű és örömteli életük megvalósulását, támogatni és koordinálni a látáskárosodást előidéző betegségek megelőzésére irányuló erőfeszítéseket, továbbá hozzájárulni más, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális helyzetének javításához. ... >>

Lipóti Nővérek Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Gaál Mária
Elősegítse az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet szakdolgozóinak az Intézetben betöltött szerepének erősítését; az Intézeten belüli és kívüli oktatás tárgyi feltételeinek javítását; lehetővé tegye az Intézet bel- és külföldi kapcsolatainak fenntartását és kiszélesítését; hozzájáruljon a szakdolgozók tudományos munkáinak elkészítéséhez (beteginterjúzás, vizsgálatok, oktatási programok kidolgozása, módszertani referenciaanyagok készítése); segítse a pszichiátriai és határterületi tudományok követését; az Ápolók Nemzetközi Napján a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozók jutalmazását; az akkreditált rendezvényeken, továbbképzési programokon való részvételeket segítse a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű ápolókat. ... >>

Magyar Jamboree Alapítvány

(sport,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. C.
képviselő: Csepregi Márton
A World Organization for Scout Movement /Cserkész Világszövetség/ vagy külföldi cserkészszövetségek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott cserkészrendezvényeken, táborokon, elsősorban a négyévenként megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón /World Sclut Jamborlee/ magyar cserkészek, illetve a Magyar Cserkészszövetséget képviselő kontingensek kiutazásának és kinntartózkodásának anyagi támogatása, különösen a hátrányos helyzetű családokból származó cserkészek kiutazásának lehetővé tétele. A Cserkész Világszövetség és a Magyar Cserkészszövetség által Magyarországon rendezett nemzetközi táborok, rendezvények támogatása. ... >>

Magyar Postások Szociális Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1028 Budapest, Jókai út 10.
képviselő: Nagy Lászlóné
A postai dolgozók szociális helyzetének, anyagi körülményeinek javítása. A rendkívüli élethelyzetbe (30 napnál hosszabb időtartamú betegállomány, gyermekszülés, haláleset, üdülési támogatás, szociális segély) került postai dolgozók és hozzátartozóik segélyezése. ... >>

Magyar Zálogházak és Záloghitelezők Országos Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.
képviselő: alelnök Kiss László, alelnök Kristóf Zoltán, elnök Kármán Ferenc
a zálogtevékenységgel foglalkoztatókat, valamint az ezen tevékenységet támogatókat egyesítő szervezetként, a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényes rendjének megtartásával, tagsága szakmai fejlődésének elősegítése, közös érdekeinek képviselete. ... >>

Magyarországi Dúlák Egyesülete

(szociális)

1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 9/B.
képviselő: Antalicsné Hajduczky Judit, Csomóni Lindmayer Katalin ( elnökhelyettes ), Kramalicsné Kotroczó Anikó ( elnök ) ... >>

Más Hang Más Kép Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

1021 Budapest, Csíbor utca 1/A.
képviselő: Gere Miklós, Szakácsi Monika
A Magyarországon élő és alkotó zenészek, filmes és vizuális szakemberek kreativitásának elősegítése, a magyar zenei - és vizuális kultúra nemzetközi terjesztése; az alkotók és szakemberek támogatása, népszerűsítése, különös hangsúlyt helyezve a fiatalokra és a kuturális sokszínűségre. Az innovációt és a kreativitást ösztönző projektek támogatása a kultúrák közötti párbeszéd és kölcsönös cserék támogatása.
A közösségi zenélés létrehozása és mindenki számára elérhetővé tétele, rendezvények formájában. A közösségi zenélés meghonosításásban közreműködők ösztöndíjjal történő segítése. Az invenciózus és mondanivalóval bíró amatőr produkciók színpadi fellépéseinek megteremtése. Fogyatékkal élők zene fogyasztásának elősegítése. A hátrányos helyzetű szociológiai csoportok kultúra és művészet horizontján történő befogadói magatartásának segítése. Deprivált környezetben élők kulturális fogyasztásának elősegítése. ... >>

Mi Világunk Alapítvány

(szociális)

1023 Budapest, Ürömi út 24-28. II./1.
képviselő: Szaffner Éva
Az alapítvány részt vesz az autizmussal élő gyermekek ellátásában. Kiemelt szerepet kap az autizmusban sérült szociális, kommunikációs és önszervezési készségek megfelelő módszerekkel való kompenzálása, hogy lehetővé váljon a gyermekközösségekbe való beilleszkedés. ... >>

Mosolyország Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1024 Budapest, Kisrókus utca 39/B. magas fsz./1.
képviselő: Adorján Katalin, Dr. Simon András, Pataki Ágnes, Szalay Krisztina, Topolánszky Ákos
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az egészségügyi, szociális vagy más szempontból hátrányos helyzetben lévők társadalmi integrációjának elősegítéséhez, mindennapjaik megkönnyítéséhez célirányos tevékenységgel hozzájáruljon. Ennek érdekében szándékában áll a döntéshozók illetve a társadalom figyelmét felhívni arra, hogy a rászorultak társadalmi mértékben is hatékony és érezhető megsegítéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a fogyatékosok társadalmi megítélésében, a fogyatékosokhoz fűződő viszonyrendszerben jelentős szemléletváltás történjen. Az Alapítvány tevékenysége ezért elsődlegesen arra irányul, hogy a szemléletváltás szükségességét mind szélesebb kőrben elfogadtassa, és a kampány-tevékenységével a szemléletváltást elősegítse. Törekvése, hogy egy türelmesebb, elfogadóbb és előítélet-mentes hozzáállásra épülő szemlélet előtérbe állításával megkönnyítse a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók találását. ... >>

Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete

(szociális)

1022 Budapest, Marcibányi tér 3.
képviselő: Udvari Tibor ... >>

Mozgássérültek Állami Intézete Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Sarnyai Ilona
Mozgáskorlátozottak sportoltatása, sportoktatása. ... >>

Munka-kör Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.
képviselő: foglalkoztatási program vezető Dr. Soósné Szigetvári Ágnes, kuratóriumi elnök Veszpi András, Orbán Gábor
A magyar társadalom hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó emberek helyzetének jobbítása, elsősorban foglalkoztatásuk bővítésének elősegítése. ... >>

NEBÁNTSVIRÁG Nemzetközi Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. 3./1.
képviselő: Alföldi Andrea /önállóan
Magyarországon működő Gyermek és nevelőotthonok eszközbeli, szellemi és erkölcsi támogatása; - az állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása és az értelmileg akadályozott fiatalok helyzetének jobbítása szociális és támogatási programok szervezése által; - az állami gondozott fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, a továbbtanulásban és munkaerő piaci esélyeinek javítása képzések szervezése és szociális gondoskodás nyújtása által; - az állami gondozás alatt álló gyermekek és fiatalok hasznos idő eltöltéséhez programok szervezése ill. tárgyi eszközök beszerzése (Pl.: számítógépes alapismeret elsajátításának finanszírozási hátterének megteremtése); - a gyermekvédelem látókörébe kerülő halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése, a gyermeki jogok védelmének biztosítása (pl. szükséges esetben képviselet, jogi képviselet megszervezése által); - tehetséggondozás az állami gondozott fiatalok körében; - szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs programban való részvételének szervezése, együttműködés mentálhigiénés szervezetekkel; valamint - a Gyermek- és nevelőotthonokban dolgozó szakemberek munkáját segítő tárgyi- ill. képzési lehetőségeinek széleskörű kiaknázása (a tárgyi eszközök felkutatása, megszerzése és biztosítása, a képzéseken történő részvétel lehetőségének biztosítása és megszervezése). ... >>

Nemzeti Segélyvonal Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. 4./400.
képviselő: dr. Lehel László
A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány karitatív szervezet, amelynek a tevékenysége arra irányul, hogy a társadalmi szolidaritás erejével segítse az akut és kiterjedt krízishelyzetbe ( természeti és egyéb katasztrófák, tömegszerencsétlenségek stb.) került határon belüli és túli közösségeket és/vagy azok tagjait. ... >>

Nepemuk Área Nevelőotthoni Pedagógiai Munka Ártalmai Elleni Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, Budakeszi 67.
képviselő: Lovász Pál
Segítségnyújtás a nevelőknek az egészséges személyiségek kialakításában és védelmében. ... >>

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
képviselő: Csókay László, dr. Hazai Istvánné
Segítséget nyújtson - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezménnyel összhangban - azoknak a gyermekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéséhez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okból eredeti családjukon kívül, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer kereti között nevelkednek. A gyermek és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakmai szervezet feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, a gyermek- és ifjúságvédelem más intézményeiben az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi beilleszkedésre való felkészítését. Mindezt a nemzetközi megértés, az emberi testvériség szellemében, ennek gondolatától áthatva teszi. ... >>

Nyitott Ajtók Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Szász K. 3.
képviselő: Kovács Botond, Nemeskéri Pál, Tóth Krisztina ... >>

Nyugodtabb Életért Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Horváth utca 14-24.
képviselő: dr. Székács Anna
Az átlagos életszínvonal alatt élő egyedülálló, vagy önhibáján kívül munkanélkülivé vált, munkaviszonyban lévő, vagy nyugdíjas magyar állampolgárok anyagi támogatása. ... >>

Olajos Csaba Alapítvány a Vállalkozókért

(szociális)

1027 Budapest, Szász károly u. 4.
képviselő: Dragon Pál, Gárdos pál
A nehéz helyzetben lévő vállalkozók támogatása. ... >>

Összefogás Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1028 Budapest, Vörösmarty utca 5.
képviselő: dr. Újlaki György
Az alapítvány támogatja az állami, önkormányzati és magán fenntartású, illetve kezelésében levő alap- és középfokú tanintézmények, idősek otthona és egyéb egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények tárgyi eszköz ellátottságának fejlesztését és bővítését abból a célból, hogy a fenti intézmények ellátási színvonalának javításában közreműködjön. Ennek keretében az intézmények részére a hatékonyabb működést elősegítő berendezéseket, készülékeket, műszereket és egyéb más eszközöket juttat. ... >>

PALAM ET PUBLICE - NYILVÁNOSAN Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 42/a.II.1.
képviselő: Singer János
A középiskolai tanulmányaik idején kollégiumban élő gyermekek hát- rányainak csökkentése, továbbtanulási, érvényesülési esélyeinek nö- velése, oktatási, kulturális, pszichológiai foglalkozások szervezé- sével, a kollégistákkal foglalkozó pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésével. Tanulmányi és szociális ösztöndíj folyósításával az alapítvány támogatja azokat a kollégistákat, akiknek szociális helyzete gátolja a fejlődésüket. ... >>

PÁSZTORTŰZ Diákokat Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1028 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 7.
képviselő: Boros Zoltán, Jakabos Csaba, Nagy Gyula
Az anyagilag hátrányos helyzetű, de kiemelkedően tehetséges magyar gyermekek segítése tanulmányaik elvégzéséhez és tehetségüknek megfelelő szakképzettség eléréséhez. ... >>

Pax Vobis Alapítvány

(szociális)

1021 Budapest, Hárshegyi 9.
képviselő: Frischmann Gábor
A Béke Nevelőotthon működési feltételeinek és a növendékek életkörülményeinek javítása. ... >>

Petrás Incze János Moldvai Csángó Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Szász Károly 6. I.em.2.
képviselő: Koenig Helmut ... >>

Polgári Tanácsadó Szolgálat

(szociális)

1023 Budapest, Szemlőhegy 1/b.
képviselő: Dr. Imre Lászlóné, dr. Vidor Ferenc
A nemzeti és egyetemes emberi eszméken, értékeken alapuló magyar társadalom szociális védelmének elősegítése információk szabad áramlásával a társadalom előbbre jutásához. ... >>

POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság,szociális)

1022 Budapest, Bég utca 3-5.
képviselő: Móczár Péter
A bűnmegelőző munkában résztvevő civil szervezetek - mindenek előtt a polgárőrség - és más állampolgári közösségek, a közbiztonság javításában érdekelt szervezetek tevékenységének támogatása, az egyes állampolgárok hatékony összefogásához anyagi alapok létrehozása. Magyarország közrendjének megóvása, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében. Az alapítvány anyagi támogatást nyújt a Rendőrség, Polgárőrség személyi állománya, szolgálati feladatokkal összefüggő jogi képviseletének ellátásához, továbbá támogatja a szolgálati ellátás során elhalálozottak rászoruló hozzátartozói, illetve a szolgálatban megrokkantakat. ... >>

Pool n Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Dart Sportegyesülete

(sport,szociális)

1028 Budapest, Len utca 13.
képviselő: Ványi Tibor
Mozgássérült emberek szabadidő és versenysportjának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Prizma Lions Klub Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

1026 Budapest, Endrődi S. u. 22/B.
képviselő: Kassa Gyula, Kende László titkár, Vanatka Gabriella, Zenthe Ferenc
Az egyesület legfőbb általános célkitűzése olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségéhez, annak hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes és jószolgálati célok elérésének érdekében működnek együtt a rászorulók, kiszolgáltatott és sanyarú, elnyomott helyzetük miatt képtelen helyzetű személyek támogatására. ... >>

PRO SPIRITUSZ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1028 Budapest, Községház utca 10.
képviselő: Szentváry Lukács Gábor
A fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése, együttműködésben különféle szakmai, társadalmi szervezetekkel. Célja a fiatalok bevonása a különféle kulturális, tudományos, természetvédelmi, műemlékvédelmi, sport projektek lebonyolításába. Az alapítvány fontos feladatának tekinti a különféle szociálisan, vagy egyéb szempontokból hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújtott támogatást, az alapítvány által szervezett, illetve egyéb rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel biztosítását ... >>

Rákócziánum Templom Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.39.
képviselő: Dankó Iván /önállóan, Fejérdy István /önállóan, Tamás Ferenc Dr. /önállóan
Az egykori Rákócziánum Katolikus Főgimnázium és Internátus emléktárgyait őrző gyűjtemény létrehozása, az iskola volt diákjai találkozóinak támogatása, a templom közösségi, kultúrális támogatása. A Rákócziánum néven ismert, Budapest II. ker. Keleti Károly u.39. szám alatti templom közösségi, kulturális programjainak tá- mogatása, a közösséghez tartozó személyek alkotó tevékenységének elősegítése. A templom és közösségi helyiségek fenntartásának, technikai fejlesztésének támogatása. A közösség különböző korosztályainak erkölcsi- és kulturális téren való segítése, élethelyzetüknek megfelelően kirándulások, táborozások, nyaraltatások, kulturális programok és sportlehető- ségek támogatásával. Szorult helyzetű családok idős, beteg személyek, mozgás- és egyéb sérülést szenvedettek megsegítése, ruha-akciók szervezése. A határon túl élő magyarokkal a kölcsönös kapcsolat ápolása, rászorultak segítése. ... >>

Rodolfo Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 195.
képviselő: Ungár Anikó
Az Alapítvány nevében felütnetett személy nevével fémjelzett művészeti ág, a bűvészet támogatása, népszerűsitése, megismertetése hátrányos helyzetű gyermekekkel, a bűvészeti hagyományok őrzése, a bűvészeti képzés támogatása, tehetségek segítése. ... >>

Rotary Club Budapest-Sasad

(szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3. I./5.
képviselő: Árpádi László elnök
kölcsönös segítségnyújtás és embertársaink szolgálata, a mindennapi életben a nemzetközi megértés előmozdítása, a jó szándék és a béke ápolása, gazdálkodó és hivatásukat gyakorló személyek által a segítés és szolgálatkészség eszméje a ROTARY INTERNATIONAL világszervezetében. ... >>

S.O.S. Gyermekmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 7.
képviselő: Kovács Lászlóné
támogatni kívánja a család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű családban élő beteg kisgyermekeket befogadó és gondozó bölcsődéket, óvodákat a gondozásukhoz szükséges eszközök, illetve körülmények érdekében, támogatni kívánja a hátrányos helyzetű beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelését. ... >>

Segítő Kéz az Elesetteknek Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida út 17/1.
képviselő: Balogh Sándor
a rászorulók, hajléktalanok, beteg gyermekek árvízkárosultak, gyógyíthatatlan betegek, hátrányos helyzetűek támogatása, nevelésük, oktatásuk, kulturális tevékenységük, kulturális örökségük és műemlékeik megóvása, a természetvédelem és környezetvédelem útján, a tudományos ismeretterjesztés, társadalmi helyzetük javítása érdekében, a gyermek- és ifjúságvédelem, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, rehabilitációs foglalkoztatásuk, munkaerő-piaci képzésük és foglalkoztatásuk elősegítése Magyarországon és a világ bármely országában, ahol ez szükséges. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal