Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
8. oldal

Tengerszem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Gábor Áron köz 7. /a.
képviselő: Takács Gabriella
elsősorban a Kitaibel Pál Utcai Óvoda segítése. ... >>

Természetes Vészek Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Árvai György
kulturális, azon belül művészeti tevékenység: hiánypótló színházi és egyéb művészeti (zene, valamint képző- és iparművészeti) előadások, installációk, kiállítások létrehozása és szervezése, a hazai színházi és összművészeti kultúra terjesztése és népszerűsítése érdekében
oktatási tevékenység, azon belül ismeretterjesztés: fiatal tehetséges pályakezdők felkarolása, oktatása, műhelymunkák, szakmai gyakorlat biztosítása
nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel, csere-programok megvalósítása, vendégjátékok szervezése. ... >>

Terra Materna Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 38. fszt./2.
képviselő: Katona József
A Magyarországon működő, valamint a magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségi, valamint a határon túli magyar nemzetiségű kulturális és oktatási szervezeteknél, intézményekben, tanintézetekben, valamint a kapcsolódó gimnáziumi és szakiskolai oktatás során, a NAT által megfogalmazott oktatási, pedagógiai célok elősegítése, a kulturális értékek megtartásának elősegítése és támogatása érdekében megfelelő kiegészítő infrastrukturális és technikai háttér biztosítása. ... >>

Tihanyi Kör Keresztény Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Pinceszer utca 20/ a.
képviselő: Fábián Anikó
Mozgássérültek életkörülményeinek javítása, lelki épülésének segítése, egyházi, kulturális és egyéb rendezvényeken való részvételének, szállításának, nyaraltatásának megszervezése, rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása. Kapcsolattermtés és kapcsolattartás más hasonló célú szervezetekkel, konferanciák szervezése. Lakhatási lehetőségek felkutatása, megteremtése, olyan mozgássérültek részére, akiket családjuk valamely oknál fogva nem képes ellátni, valamint mozgássérültek képzésének foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

TOTUS TUUS Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Szemlőhegy u.1/B.
képviselő: Varga Attila
Támogatni a pápai iránymutatások szerinti ezredvégi evangelizációt, továbbá a katolikus ifjúsági szervezeteket a nevelés, az oktatás, a művészetek és a közművelődés fejlesztése területén. ... >>

Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17.
képviselő: Czitán Gábor, Dr. Vekerdy Tamás, Holczerné Guttmann Angéla, Kovács Gábor
Egy Waldorf pedagógiai rendszerű iskola és óvoda létrehozása és működésének támogatása. ... >>

TREMOR Alapítvány a Parkinsonbetegekért

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. mfszt./1.
képviselő: dr. Fazekas András
A parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek kivizsgálásához szükséges műszerek, gyógyszerek, eszközök, gyógyászati segédanyagok beszerzése. A parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek munkaerő piaci helyzetének javítása tanácsadás és ismeretterjesztés útján, rehabilitációs oktatási és alapítvány által szervezett tanfolyamok útján. Parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ismeretterjesztés útján, beteg és egészséges személyek részére közös rendezvények megszervezése útján, valamint a betegek érdekeinek képviselete a jogalkotó és jogalkalmazó szervek, valamint más fórumok és személyek előtt. A súlyos állaptú vagy szociálisan rászorult parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek és családjuk támogatása a betegek gyógyulásának elősegítése érdekében. A parkinson és hasonló betegségek kutatásának anyagi támogatása. A parkinson és hasonló betegségben elért kutatási eredmények és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, az elméleti és gyakorlati alkalmazással összefüggő rendezvények szervezése és belföldi, valamint nemzetközi szinten való lebonyolítása és a rendezvényeken való részvétel támogatása. A parkinson és hasonló betegségekkel kapcsolatos tudományos dolgozatok és közismeretek gazdagító kiadványok anyagi támogatása. Pályázatok kiírásához anyagi fedezet biztosítása (pl. a parkinson és hasonló betegségek kutatása, a betegséggel kapcsolatos felmérések, a gyógyítás új eredményei stb.). ... >>

Tudás-Ökonómia Közgazdasági Képzési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 5/b.
képviselő: Pete Péter
a magyarországi közgazdasági tudásszint emelése ... >>

Tudatos Életért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 22-24.
képviselő: Csiszér Éva, Rosta Ágnes, Tóth Ildikó
Az egyesület célja, hogy tevékenységet folytasson a társadalmi és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken (cél szerinti tevékenységek): a társadalom különböző rétegei számára széles körű tájékoztatás szervezése; életkori és élethelyzeti sajátosságoknak megfelelő tanácsadás; segítség a tudatos élettervezésben és életvezetésben; nemek és különböző életkorú csoportok közötti társadalmi párbeszéd elősegítése; koordinációs szerep ugyanezen vagy hasonló tevékenységet végző non-profit szervezetek munkájának összehangolása; nemek közötti párbeszéd elősegítése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nemek és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; kulturális tevékenység; munkaerőpiacon és más, az élethez kapcsolódó területen hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, tudományos tevékenység, kutatás; rehabilitációs foglalkoztatás. A társadalomban élő nők és férfiak , valamint a különböző társadalmi rétegek számára munkaerő keresés , kiválasztás és közvetítő tevékenység szervezése és végzése. ... >>

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1021 Budapest, Böszörményi u. 20-22.
képviselő: Héjj Csaba, Nagy Józsefné, Szécsényi Tibor, Vancsura Gáborné
A tudományos kutató-fejlesztő, magasan kvalifikált szellemi munkát, illetve az ilyen munkához kapcsolódó szellemi, adminisztratív vagy fizikai tevékenységet végző csoportjainak munkavállalói érdekvédel- mi és érdekképviseleti szervezete. A TDDSZ mindenekelőtt a tudomá- nyos kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, közgyűjtemények, közművelődési intézmények és más tudományos kutató-fejlesztő mun- kát folytató munkahelyek állandó vagy ideiglenes munkavállalóinak ösztöndíjasainak, nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek, illetve a szabadfoglalkozásúként vagy más jellegű - nem tudományos - munka- helyen kutató-fejlesztő munkát folytató személyeknek az érdekvédel- mét és érdekképviseletét látja el. ... >>

Tűzkőhegyi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Horváth út 2-12. IX.em. 101.
képviselő: Szász János ... >>

Új Mozaik Lions Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Vihorlát utca 10.
képviselő: Kalocsa János
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó társa- dalmi szervezet létrehozása és működtetése, amelynek tagjai többek között olyan nemes célok megvalósítása érdekében működnek együtt, mint a rászoruló személyek vagy szervezetek, illetve alapítványok támogatása természetbeni vagy más anyagi juttatás formájában. A juttatások forrásának előteremtésénél az egyesület tagjai szellemi tudásuk és szakmai elismertségükből adódóan elsősorban jótékonysági rendezvényeket szerveznek és bonyolítanak, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételé- vel adományokat gyűjtenek, illetve az alábbiak szerint valósítják meg ezen alapszabályban meghatározott céljaikat: Segítik a rászoruló egyéneket, családokat és közösségeket, ré- szükre nyújtott pénzbeli vagy más támogatással, a rászoruló ifjúságot emberibb életvitelük megteremtésében tanul- mányaik folytatásában, különös figyelmet fordítva a hátrányos hely- zetű tehetséges fiatalokra, részükre életminőségüket javító progra- mok kidolgozásával, megvalósításával és támogatásával, ösztöndíjak biztosításával, a hátrányos helyzetű családok és a fiatalok részére az üdültetés, valamint pihenő-, sport-, szabadidős, környezetvédelmi és művészeti tevékenységet előmozdító táborok, ismeretterjesztő utazások megva- lósítását. ... >>

Új Távlatok Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Cimbalom u. 17.
képviselő: Dr. Kocsis Károly
Hegylaja környéke, a 11.sz. országgyűlési választókerületben a gazdasági-társadalmi fejlesztési lehetőségeinek feltárása, oktatási, kultúrális intézmények támogatása, kiemelkedő tehetségű, szociálisan rászoruló felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatók anyagi támogatása, kisvállalkozói kultúra támogatása. ... >>

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány

(oktatási,szociális)

1023 Budapest, Bécsi út 32. (Újlaki Plébánia)
képviselő: dr. Beran Ferenc Lajos
Az Újlaki Templom és Plébánia külső felújításának, illetve folyamatos karbantartásának támogatása, a templombelső felújítása, a templom és a plébánia működtetésének támogatása, a vallás és hitélet elősegítése, a fiatalok vallásos nevelésének, oktatásának elősegítése, a hittanórák megtarthatóságának biztosítása, az öregek és hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Üzleti Felsőoktatásért Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Dutka Ákos u. 13.
képviselő: Ormos Mihály
A felső oktatásban megjelenő üzleti, gazdasági és menedzsment szak- területek szakmai fejlődésének, kutatási tevékenységének elősegíté- se. Ezzel kapcsolatosan önálló fejlesztő tevékenység, valamint szakmai pályázatok kiírása, kiemelkedő teljesítmények díjazása, el- ismerése. Az üzleti jellegű ismeretek felsőoktatási oktatásának módszertani fejlesztése. A kiemelkedő, példaértékű oktatási és oktatásszervezé- si munka elismerése, támogatása. Új oktatási megközelítések, struk- túrák és módszerek bevezetése. Az üzleti felsőoktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése az üzleti szférában, az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elő- segítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konfe- renciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása. A magas színtű üzleti felsőoktatást elősegítő szolgáltatások (oktatás, kutatás, oktatásszervezés, oktatói és hallgatói premizá- lás, létesítményi körülmények előteremtése és javítása) biztosítása a felsőoktatás intézményei számára, illetve ilyen szolgáltatások önálló biztosítása. ... >>

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi 116.
képviselő: Tóth Zoltán
Gyermek- és serdülőpszichiátriai intézmény létesítése és működtetése, amely a gyermekek orvosi, pedagógiai, iskolai, oktatási- és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani. ... >>

Vadaskerti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Völgy 1-3.
képviselő: Sarkadi Péter
A Budapest II. Völgy u. 1-3. szám alatt működő óvoda anyagi támogatása. ... >>

Vállalkozás 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 2-4.
képviselő: Gyurcsák Ferencné, Kővári Tibor
A válallkozási ismeretek fokozott és folyamatos bevitele az oktatásba, elsősorban a fővárosi középiskolákba, az ehhez szükséges szakmai előmunkálatok kikisérletezése. ... >>

VARÁZSSZIGET Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Zerind vezér utca 29/c.
képviselő: Huszár Anna Mária
Az európai polgárnevelés szemléletének megalapozás. Az óvodai nevelés-oktatás gyakorlatában adaptálható pedagógiai módszeregyüttesek alkalmazásának támogatása, terjesztése. Az óvodai pedagógiai képzéshez, oktatáshoz szükséges tárgyi és technikai eszközök beszerzésének, karbantartásának támogatása. ... >>

"Városépítészetért" Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Bognár utca 4. fszt./1.
képviselő: Dr. Benkő Melinda, Szabó Árpád
A BME Urbanisztikai Tanszék kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatóinak és hallgatóinak támogatása. ... >>

Vasutasok Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1023 Budapest, Ürömi u. 8.
képviselő: Fogl Zoltán, Karácsony Szilárd Péter, Meleg János, Simon Dezső
A szervezet célja, hogy biztosítsa tagjai élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. Elősegítse a munkavállalói és társadalmi szolidaritás erősödését. Megteremtse továbbá a VST-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok és munkanélküliek érdekvédelmének, érdekképviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépjen a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen, elismertesse a vasúti, valamint a gazdasági társaságok más irányú tevékenységével is összefüggő munkatársadalmi helyét és szerepét. A szervezet célja továbbá, hogy segítse tagjai oktatását, szociális ellátását, üdültetését, valamint kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Véleménybank Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Zöldkő utca 1.
képviselő: Löffler Gábor
A fiatalok társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, demokráciatudatuk fejlesztése, valamennyi korcsoport társadalmi észvételének javítása; a képviseltek és a döntéshozók elektronikus kapcsolattartásának segítése, a politikai érdek- argumentáció fejlesztése. ... >>

Vidék-Város Kapcsolatért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Irányi D. utca 8.
képviselő: Szilágyi Zsolt
A vidék és város kapcsolatának hagyományok szerinti ápolása. A hazai agráriumban tevékenykedők munkájának segítése az alapítvány által szervezett rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel ingyenes biztosításával. Az alapítvány törekszik a különféle magyarországi, és határon túli agrár szervezetekkel való kapcsolattartásra, ingyenes programok szervezésére. Ingyenes ismeretterjesztő rendezvényei során fokozott hangsúlyt fektet a környezettudatos termelés, egészséges életmód, szociális ismeretek, hagyományok ápolása területére. ... >>

VitaFutura - az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem József utca 14. fsz./1.
képviselő: Hartmann Ildikó önálló, Tábi Krisztina önálló, Vaszari Mónika önálló
18 év alattiak egészséges és egészségtudatos, valamint környezettudatos életre
nevelése.
- Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és beteg gyermekek életminőségének javítása. ... >>

Vitorlás Vagabundok Sport Egyesülete

(sport,oktatási)

1024 Budapest, Keleti K. u. 2. VII/3.
képviselő: ifj. Tóth András
Egészséges életmódra nevelés, tehetségkutatás, gyermekoktatás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés, elsősorban a vitorlás sport területén. ... >>

Vízválasztó Vizuális Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 1. 4./410.
képviselő: Losonczi Eszter
a különböző korosztályok vizuális gondolkodásának fejlesztése, a gyermekek esztétikai érzékenységének kiművelése, érdeklődésük felkeltése a művészetek, elsősorban a képzőművészet iránt. ... >>

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 15-17. IV./3.
képviselő: Pozsonyi István, Szőnyi Andrea
Az emlékezés szerepének hangsúlyozása a társadalmi traumák hatásának feldolgozásában: személyes emlékek gyűjtése, rögzítése, feldolgozása és archiválása, hozzáférhetővé tétele a szélesebb közönség számára; oktatási segédanyagok előállítása, képzések, kurzusok tartása az emlékezet megőrzésének fontosságáról ... >>

Zen Mushin Do Harcművészeti Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Ali utca 3. 2./4.
képviselő: Koczka Bernát
A Zen Mushin Do harcművészeti irányzat népszerűsítése, széles körű elterjesztése, a folyamatos edzés lehetőségének biztosítása, iskolai rendszerű oktatás megvalósítása, országos hálózat kiépítése. ... >>

Zöld Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Máriaremetei u. 71.
képviselő: Bölcskey Miklósné
A Remetevárosi Általános Iskola tanulói és nevelőtestülete számára elsősorban az oktatás hatékonyságának növelése, a tanulók testi és szellemi képességeinek fejlesztése érdekében a pedagógiai munka kedvezőbb tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Zöld Kapu Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 10. III./1.
képviselő: Gombos Pál
Az egyesület célja általában: a környezet-, és természetvédelem, ökológiai szemlélet szélesebb körű megismertetése. A céljának kifejtése: a környezet-, természet és állatvédelem az ökológiai, a humánökológia, illetve a fenntarthatóság elveinek szélesebb körben való megismertetése, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, nemzetközi nyári táborok, konferenciák, kulturális rendezvények szervezésén keresztül. Az egyesület további célja a hagyományos és ökológiai építészet, tájépítészet népszerűsítése, oktatása, egy állandó ökológiai nyári akadémia létrehozása. ... >>

Zöld Mikulás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Orgona u. 8.
képviselő: Zsigmond Ildikó
Az alapítók célja, hogy jelen alapítvány létrehozásával segítséget nyújtsanak azoknak a rászoruló családoknak, akik önhibájukon kívűl kerültek olyan helyzetbe, hogy gyermekeik iskoláztatása, ellátása számukra rendkívül nagy anyagi megterhelést jelent. Az alapítvány elsődleges célja, hogy szociálisan rászoruló családok számára gyermekeik taníttatása céljából rendszeres vagy egyösszegű szociális segélyt folyósítson. Az alapítvány további célja, hogy az ifjúság körében a környezetvédelemre minden lehetséges eszközzel felhívja a figyelmet. Az alapítvány célja a szociális tevékenységen belül továbbá a szülő nélkül maradt gyermekek tehetséggondozása, nevelése, oktatása egy esetleges jövőbeni bentlakásos intézmény létrehozása útján vagy ilyen funkciót ellátó intézmény támogatása keretében. Az alapítvány céljai közé tartozik a fenti pontokban meghatározott - szociális tevékenység, családsegítés, illetve környezetvédelem - alapítványi célokkal megegyező tevékenységet folytató, más közhasznú alapítvány támogatása is. ... >>

Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1021 Budapest, Völgy utca 17/a.
képviselő: Zalai Judit
A gyermekközpontú szemléletre épített nevelési programunkban kie- melt célként szerepel a gyermekek testi, érzelmi nevelése, óvodá- saink egész személyiségfejlesztése, valamint a német nemzetiségi nyelvi nevelés, tevékenységével szolgálja és támogassa a város né- met nemzetiségi és a német nemzetiség iránt érdeklődő lakosság két- nyelvű óvodai szükségleteit, hozzájáruljon a német nemzetiségi é- letminőség fejlesztéséhez. ... >>

Zsigmond téri Than-Bólyai Szakképzési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
képviselő: Németh László
A Zsigmond téri Műszaki Szakközépiskola Szakmunkásképző és Gimnázi- um tanulóinak és pedagógusainak támogatása a színvonalas oktató - nevelő munka, a tanulók testi és szellemi fejlődése és az ezekkel összefüggő elméleti és gyakorlati tapasztalatok, kutatások elősegí- tésével. Az iskolai eszközök bővítése és táborozáson, versenyeken, akkreditált képzésen való részvétel elősegítése. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal