Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
6. oldal

Magyarországi Kameruniak Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.
képviselő: Fossong Awung Ivo, Tehakuntio Nansi George Charlyn
az afrikai, és ezen belül a kameruni kultúra magyarországi bevezetése és megismertetése,
- az Afrikából, de máshonnan is Magyarországra érkező menekültek belföldön történő társadalmi beilleszkedésének és munkába állásának elősegítése,
-a magyar kultúra, a magyar társadalom és magyar törvények megismertetése a Magyarországra érkező kameruniakkal,
- a magyar nyelv oktatása a kameruni- és más menekültek számára,
- segítségadás a menekültügyi eljárásban tolmácsolással,
- az egyesület tagjai számára, de kívülállók számára kulturális- és ezen belül zenei események szervezése. ... >>

Magyarországi Kisebbségek Ifjúsági Fóruma

(oktatási)

1027 Budapest, Medve u. 19. félemelet 2.
képviselő: Hollósy Katalin
A nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalok egysé gének megteremtése, kisebbségi politikában a következetesség elvé- nek gyakorlása, az egységes és egyenlő kisebbségi joggyakorlás elé- rése, egymás kisebbségi kultúrájának, történelmének megismerése és megismertetése, ápolásának és továbbadásának támogatása, a gyerme kek és fiatalok demokratikus gondolkodásra nevelése, érdekeik érvé- nyesítése az állami és önkormányzati döntésekben, a kisebbségi és ifjúsági vezetők képzése, a kisebbségi fiatalok és csoportjaik le- hetőségeinek bővítése a kapcsolódó erőforrások feltárásával és fel- használásával, az Európai Uniós kisebbségi normák beépítése a min dennapi életbe, azok széleskörű közvetítése és továbbadása. ... >>

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Tulipán utca 8.
képviselő: Salgó István
Az egyesület célja általánosságban, hogy elősegítse tagvállalatainak, illetve a hazai gazdaság szereplőinek körében a fenntartható fejlődés három alappillére: a gazdasági eredményesség, az ökológiai egyensúly és a társadalmi életminőség javítása elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását, ezen keresztül új és innovatív megoldásokkal javítsa a versenyképességüket, egyben hozzájáruljon a magyar gazdasági fenntartható fejlődéshez, a környezeti és természeti értékek megőrzéséhez. Ezen belül különösen a fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti párbeszédben. Elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő, illetve az ilyen termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat. Fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb gyakorlatok bemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek kidolgozásához. A tagvállalatok által megvalósított önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, intézkedések sikertörténetét megismertetni a döntéshozókkal, a szakmával, illetve a szélesebb közvéleménnyel. Hozzájárulni ahhoz, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata nyújtotta lehetőségeket (információkhoz jutás, rendezvényeken, projektekben való részvétel, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés stb. ) maximálisan kihasználhassák. Aktívan és konstruktívan részt venni a kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel, más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben. A fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása elsősorban a közgazdasági, üzleti és műszaki oktatásban részt vevő hallgatók, tanulók számra előadások, vállalati látogatások formájában. Nem egyesületi tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-megbeszélések, workshopok stb.) kezdeményezése és szervezése, amelyeken hazai és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül s szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit. ... >>

Magzati Medicina Alapítvány Budapest

(egészségügyi,oktatási)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74-78. A. 3.
képviselő: Aggné Jókay-Ihász Kinga, dr. Bodnár Eszter, dr. Elekes Tibor elnök
Az alapítvány célja a magzati medicina magyarországi helyzetének javítása egyrészt a betegek segítése, másrészt a hazai szakmai képzés előmozdítása révén. ... >>

MÁJUS Elseje Társaság

(oktatási,kulturális)

1023 Budapest, Zsigmond tér 8.
képviselő: Dr. Tóth Miklós, Dr.Aggod József, Kovács György, Pataki Mihály, Szebeni András
A Társaság haladó hagyományokat őrző, a független demokratikus Magyarország fejlődésében érdekelt és abban tevékenyen közreműködni kívánó szervezet, ennek érdekében egészségmegőrző, családsegítő, tudományos tevékenységet, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökséget megóvó tevékenységet végez. Szerepet vállal a környezetvédelemben, a gyermek-ifjúságvédelemben, valamint az emberi- és állampolgári jogok védelmében. ... >>

Marcibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Kisné Balázs Enikő, Uhereczky Eszter, Urné Őri Csilla
A Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola növendékeiből álló kórusok (Aprók kara, Gyermekkar, Ifjúsági Kórus) szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, a kórusok közösségi életének fejlesztése. ... >>

Marczibányi István Általános Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Györiné Dr. Filep Éva ... >>

Mária-Remete Cserkészcsapatért Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Hímes u. 3.
képviselő: Csaba László
Állandó cserkészotthon létesítése, működtetése, a gyermekek cserészszellemben való képzésének elősegítésére. ... >>

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Községháza u. 10.
képviselő: Seidl Ágoston dr. ... >>

Marx Károly Társaság

(oktatási)

1023 Budapest, Zsigmond tér 8.
képviselő: Rozsnyai Ervin
A marxi tanítások és eszmék terjesztése és alkalmazása. ... >>

Mavad ZRt.Vad-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.
képviselő: Jankovich Bésán András
A vadon élő állatok és természeti környezet védelme, a hazai vadállomány ésszerű hasznosításához való hozzájárulás, szakemberképzés. ... >>

Medve utcai Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Medve 5-7.
képviselő: Pusztai Erika
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása az idegen nyelvek oktatásának magasabb színvonalra emelése, nyelvi laboratórium létrehozása, a kiemelkedő teljesítmények jutalmazása. ... >>

Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület

(oktatási)

1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55.
képviselő: Vass Zoltán
A megújuló energiaforrások használatának, részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme. A megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés elősegítése. A megújuló energiaforrások segítségével történő villamos- és hőenergiatermelők, valamint az itt szükséges berendezések gyártóinak, forgalmazóinak és a szakterületen szolgáltatást végzők érdekeinek kéviselete. A megújuló energetikára épülő technológiák előnyeit elismerő, a versenyhátrányokat kiküszöbölő gazdasági, jogi és műszaki környezet megteremtése. ... >>

Mentális Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Bundenz u. 20-22.
képviselő: Nunnné Kovács Orsolya
Anyagi feltétel és háttér biztosítása:
- különböző tanulói esélyegyenlőségek csökkentéséhez,
- gyermekek nyelvtanulási, tehetséggondozásához kapcsolódó könyv és egyéb támogatásához,
- az iskolában tartandó kulturális események megrendezéséhez, a tárgyi és személyi feltételek biztosításához,
- táborok szervezéséhez,
- kapcsolatteremtéshez más helység és országbeli iskolákkal,
- kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatásához,
- ünnepek, rendezvények szervezéséhez, rendezéséhez,
- közhasznú pályázatokhoz ... >>

MKB-EUROLEASING a gyermeksportért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

1022 Budapest II. kerület, Bimbó út 56.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó János
A gyermek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli sportnevelésének támogatása, sportprogramok szervezése, ezen belül: - közreműködik jobb sportolási feltételek megteremtésében a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, - támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok sportolási tevékenységéhez, - támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi - lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében. ... >>

Moccanj Waldorf Sportegyesület

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Kossuth Lajos u. 17-19.
képviselő: Szánthó Ildikó
Sporttevékenység és oktatási tevékenység folytatása. ... >>

Modern Tudás Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bagolyvár u. 4/B.
képviselő: Dr. Bertók Péter, Johnné Rósenblüth Erzsébet
A magyarországi demokratikus átalakukás szempotnjából fontos eszmerendszereket, azok történelmét, legfontosabb dokumentumait és aktuális jellegzetességeit minél szélesebb körben megismertesse. Ezen belül különleges figyelmet szentel a liberális eszmék magas színvonalú megismertetésének és lehető legszélesebb körű terjesztésének. Hozzájárul a toleranciának, mint a kultúrált politizáslás hagyományának ápolásához. Célja továbbá az Internet sajátos lehetőségeit felhasználva új módszereket bevezetni az oktatásban, az állampolgárok informálásában, a digitális demokrácia elterjedésében és minden egyéb lehetséges közösségi feladatnál. ... >>

MONOGRAM Tolvaly Ernő Közhasznú Alapítvány a fiatal művészek támogatására

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Érmelléki út 4.
képviselő: Lengyel András
Tolvaly Ernő művészeti és tanári eszmeiségét szeretné továbbörökíteni.
Elsősorban a PTE Művészeti karának képzésében résztvevők, illetve a karon már végzett, Pécsett alkotó fiatal művészek támogatására jött létre.
Támogassa, segítse a képzőművészeti oktatás intézményeit, az oktatásban résztvevők művészeti tevékenységét, az alkotások bemutatását, a kiállításokkal kapcsolatos nyomdai termékek előállítását.
A vidéki iskolák növendékei nyerjenek belépést a művészeti élet vérkeringésébe. ... >>

Morális Hitel Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mf./2.
képviselő: dr. Madari Tibor, Könye Zsolt, Kőrösi Ákos
Egy emberközpontú társadalmi kultúra kialakulásának elősegítése. Ennek érdekében az egyesület a rendelkezésére álló eszközökkel az alábbiakat teszi: korszerű, az embert, a környezetet és a kultúrát tisztelő, morális szellemiségű kezdeményezéseket kutat fel, ismer meg és szorgalmazza az ilyen kezdeményezések közötti együttműködést. Társadalmi felelősséggel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységet végez és támogat egyéni szellemi szabadságon, emberek közötti egyenlőségen és morális gazdasági alapokon álló közösségi kezdeményezések létrehozását támogatja. Szervezetfejlesztési tanácsadási és szakértői tevékenységet támogat. Az egyesületi céloknak megfelelő támogató szervezeteket kutat fel, pénzügyi és természetbeni támogatásokat gyűjt. Az egyesületi célokat szolgáló civil és gazdasági kezdeményezéseket megvizsgálja és értékeli. Az egyesületi célokat szolgáló civil és gazdasági kezdeményezéseket pénzügyileg és természetben támogatja. Konferenciákat szervez. A létrejött eredményeket közzéteszi és erjeszti. ... >>

Mozgássérültek Állami Intézete Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Sarnyai Ilona
Mozgáskorlátozottak sportoltatása, sportoktatása. ... >>

Mozgókép-szakmai Szolgáltatók Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 141. C. 1./2.
képviselő: dr. Ferenczy Gábor, Erdélyi István
A filmszakmai szolgáltatók anyagi-, szakmai- és jogi biztonságának növelése, elősegítése, a filmszakmai szolgáltatók érdekképviseletének körében a pénzügyi kiszolgáltatottság minimalizálása, a tisztességtelen piaci magatartás visszaszorítása, a filmszakmai szolgáltatókkal szembeni amorális üzleti-, vállalkozói- és piaci magatartás jog-, érdekképviseleti - és üzletpolitikai eszközzel történő megakadáloyzása,
a filmszakmai szolgáltatók egymás közötti szervezett informálásával a megrendelői kör rendszeres üzleti minősítése:
a Nemzeti Filmirodával, a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal, a magyar Történeti Filmalapítvánnyal, az NKM-val, az ORTT-vel és más, közpénzekből gazdálkodó, a mozgókép-művészetet támogató szervezetek állandó szakmai együttműködés kialakítása,
szakmai kulturális- és ismeretterjesztő fórumok, - konferenciák rendezése, szervezése, azokban közreműködés.
Szakmai utánpótlás (oktatás, továbbképzés) és a gyakornoki munkalehetőségek biztosításának szervezése és anyagi támogatása pályázati alapon folyóstott támogatások, illetve ösztöndíjak formájában.
... >>

Műszaki Szakemberképző Kolos Richárd Emlékalapítvány

(oktatási,egyéb)

1020 Budapest, Fö 68.IV.em.432.
képviselő: Komornik Ferencné dr.
Az ifjúság és a műszaki értelmiség képzése és továbbképzése, továbbá a műszaki irodalom megjelentetése és terjesztése. ... >>

Nagy Terv Ifjúsági Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1024 Budapest, Erőd utca 4.
képviselő: Csabainé Prunner Andrea
A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, különösen a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekek körében; Olyan közművélődési rendezvények szervezése, amely bemutatja és népszerűsíti a környezet- és természetvédelem fontosságát; óvodai, alap ? és középfokú oktatási programok kidolgozása, ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása a környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre való tudatos nevelés érdekében; A természeti környezet védelmére kidolgozott programok beépítése az óvodai, általános és középiskolai nevelésbe, mely egyben elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek már gyermekkorban hangsúlyozott fontosságát. ... >>

Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1029 Budapest, Csongor u. 32.
képviselő: Kékesi Márton
Az állami és nem állami oktatáshoz illeszkedő egészséges életmódra, természet és állatszeretetre, a szabadidő aktív, értelmes eltöltésére, sport és turisztika szeretetére, környezet megóvására, védésére, nevelés elősegítése iskolás korú gyerekeknek természetes környezetben. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány iskolák részére erdei kirándulásokat kíván szervezni, a természetben az élővilág még közelebb megismerésére szakemberek bevonásával, erdei klubot kíván működtetni játékos oktatással, sporttevékenyésget kíván szervezni a szabadban. Távlati céljaként az alapítvány Erdei Iskolát kíván létrehozni és támogatásával működtetni Budapesten a budai környezetben azzal, hogy céljait centralizáltan azon keresztül valósítsa meg. ... >>

Nap Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkuti út 22. fszt.2.
képviselő: Bálványos Huba, dr. Salné Lengyel Mária, Karátson Dávid, Pataki László, Tölgyesi Katalin
A holisztika elméleti alapján álló oktatási, kutatási program támogatása. ... >>

"NATURKINDER" német nyelvű óvodai ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Irányi Dániel u.4.
képviselő: Männig Barbara
A gyermekek óvodai nevelése során a gyermeki személyiség kibontakozásának sokoldalú harmonikus, életkoruknak és egyéni sajátosságuknak megfelelő testi, értelmi és lelki fejlődés elősegítése, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésének támogatása, az egészséges életmód és az egészség megőrzés szokásainak kialakítása, a magyar és német nyelvi képesség fejlesztése. ... >>

NEBÁNTSVIRÁG Nemzetközi Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. 3./1.
képviselő: Alföldi Andrea /önállóan
Magyarországon működő Gyermek és nevelőotthonok eszközbeli, szellemi és erkölcsi támogatása; - az állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása és az értelmileg akadályozott fiatalok helyzetének jobbítása szociális és támogatási programok szervezése által; - az állami gondozott fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, a továbbtanulásban és munkaerő piaci esélyeinek javítása képzések szervezése és szociális gondoskodás nyújtása által; - az állami gondozás alatt álló gyermekek és fiatalok hasznos idő eltöltéséhez programok szervezése ill. tárgyi eszközök beszerzése (Pl.: számítógépes alapismeret elsajátításának finanszírozási hátterének megteremtése); - a gyermekvédelem látókörébe kerülő halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése, a gyermeki jogok védelmének biztosítása (pl. szükséges esetben képviselet, jogi képviselet megszervezése által); - tehetséggondozás az állami gondozott fiatalok körében; - szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs programban való részvételének szervezése, együttműködés mentálhigiénés szervezetekkel; valamint - a Gyermek- és nevelőotthonokban dolgozó szakemberek munkáját segítő tárgyi- ill. képzési lehetőségeinek széleskörű kiaknázása (a tárgyi eszközök felkutatása, megszerzése és biztosítása, a képzéseken történő részvétel lehetőségének biztosítása és megszervezése). ... >>

Német Ház Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Mechwart liget 1.
képviselő: (Nincs adat)
A német kultúra ápolása, a német nemzetiségű és magyar állampolgárok számára a német nyelv elsajátításának elősegítésével, a német nemzetiségi diákok és felnőttek továbbképzésének tapasztalarcseréjének, az anyaországgal való kapcsolatok támogatásával. A Budapest 1028 Gazda u. 22. szám alatti Német Közösségi Ház létrehozása, működtetése. ... >>

Nemzeti Szociáldemokraták

(oktatási,egyéb)

1022 Budapest, Mák utca 5.
képviselő: Szilvásy György
Tevékeny részvétel az ország demokratikus, alkotmányos rendjének védelmében, erősítésében, különös tekintettel Magyarország Európai Uniós tagsága tekintetében. A magyar kultúra ápolása, terjesztése, a jeles ünnepek alkalmából megemlékezések, tájákoztatók, népszerű tudományos-ismeretterjesztő előadások megrendezése, értékeinek megőrzése az utókor számára. A párt nagy hangsúlyt fektet a szociális kérdések elemzésére, megvitatására, adott esetben fellép a szociális vívmányok védelme érdekében. ... >>

Nemzetközi Alternatív Kulturális Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Júlia utca 7. fszt./1.
képviselő: Zaslavskaya Olga
Az alternatív kultúrák létezésére irányuló figyelem felkeltése; a civil társadalom ezen jelenségre adott válaszának formálása és a nyilvános vita előmozdítása. Az alternatív kulturális kifejezésmódokra irányuló nemzetközi szintű tudományos kutatás támogatása, különösen a történelem és az alternatív kultúra elmélet területén végzett tanulmányok elősegítése, valamint a tudományos párbeszéd számára fórum biztosítása által. Törekvés az alternatív kultúrákkal kapcsolatos témaköröknek a felsőoktatási tananyagba való beépítésére. Különféle képzési projektek által a fiatalok, különösek a művészeti és kulturális közegben mozgó fiatalok, bevonása az alternatív kultúráról folytatott párbeszédbe. ... >>

Nemzetközi Ifjúsági Balett Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 125. ags. 1.
képviselő: Ékes Georgina, Ékes János, Kulcsár Noémi
Tehetséges, fiatal táncművészek felkarolása, nemzetközi ifjúsági együttműködés, csereprogramok szervezése. Segítségnyújtás a pályakezdő táncművészek elhelyezkedéséhez.
Az egyesület célja, hogy a pályakezdő táncművész tehetségeknek magas szintű táncképzés megszervezésével lehetőséget biztosítson arra, hogy megfelelő körülmények között gyakorolhassák hivatásukat. Nagy hangsúlyt fektet az "individuális én" kibontakoztatására, illetve a szakmai útkeresésben való segítségnyújtásra, az előadások megrendezésével lehetőséget ad az önkifejezés fejlesztésére, a tehetségek bemutatására, valamint az elengedhetetlen színpadi gyakorlat megszerzésére. Az egyesület alapvető célkitűzései között szerepel a táncművészet népszerűsítése a fiatalok körében. ... >>

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
képviselő: Dr. Majoros Mária
Pikler Emmi magyar gyermekorvos nemzetközileg elismert nevelés- koncepciójának megismertetése, alkalmazása e feladat teljesítése során, a közalapítvány integráns részeként működő közalapítványi intézet fenntartása és működtetése, közfeladatnak minősülő tevékenységének és az ehhez kapcsolódó továbbképző és kutató tevékenységének mind jobb és korszerűbb körülmények közötti ellátása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény keretei között. Nevelőszülői hálózat működtetése, alaptevékenységével összhangban gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. Ennek keretében továbbképzések, tanfolyamok szervezése, oktató ismeretterjesztő anyagok készítése, könyvek, kazetták, CD-k, videófilmek készítése, kiadása, forgalmazása. ... >>

Neveléstudományi Egyesület

(oktatási)

1021 Budapest, Tárogató lejtő 15.
képviselő: dr. Karlovitz János Tibor, dr. Torgyik Judit Emese
A pedagógiában (nevelésben, oktatásban) érintettek tudományos fejlődésének elősegítése. ... >>

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
képviselő: Csókay László, dr. Hazai Istvánné
Segítséget nyújtson - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezménnyel összhangban - azoknak a gyermekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéséhez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okból eredeti családjukon kívül, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer kereti között nevelkednek. A gyermek és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakmai szervezet feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, a gyermek- és ifjúságvédelem más intézményeiben az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi beilleszkedésre való felkészítését. Mindezt a nemzetközi megértés, az emberi testvériség szellemében, ennek gondolatától áthatva teszi. ... >>

"Nyolcütem" az Ifjúságért Egyesület

(sport,oktatási)

1023 Budapest, Vérhalom utca 18. a.
képviselő: Schatzné Kovács Marianna
A szabadidős sport szervezett formáinak működtetése, programjai támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság életminőségének javításáért; tehetségek felkutatása és támogatása; az aerobik, mint versenysport ismertté tétele és támogatása. ... >>

Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Széher út 88.
képviselő: Marik Gábor
A ferences szellemiségü keresztény oktató-nevelő munka elősegitése, és továbbfejlesztésének támogatása. ... >>

Összefogás Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1028 Budapest, Vörösmarty utca 5.
képviselő: dr. Újlaki György
Az alapítvány támogatja az állami, önkormányzati és magán fenntartású, illetve kezelésében levő alap- és középfokú tanintézmények, idősek otthona és egyéb egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények tárgyi eszköz ellátottságának fejlesztését és bővítését abból a célból, hogy a fenti intézmények ellátási színvonalának javításában közreműködjön. Ennek keretében az intézmények részére a hatékonyabb működést elősegítő berendezéseket, készülékeket, műszereket és egyéb más eszközöket juttat. ... >>

PALAM ET PUBLICE - NYILVÁNOSAN Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 42/a.II.1.
képviselő: Singer János
A középiskolai tanulmányaik idején kollégiumban élő gyermekek hát- rányainak csökkentése, továbbtanulási, érvényesülési esélyeinek nö- velése, oktatási, kulturális, pszichológiai foglalkozások szervezé- sével, a kollégistákkal foglalkozó pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésével. Tanulmányi és szociális ösztöndíj folyósításával az alapítvány támogatja azokat a kollégistákat, akiknek szociális helyzete gátolja a fejlődésüket. ... >>

Pán Péter Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Patakhegyi út 17.IV. 10.
képviselő: Veress Gábor
A bölcsödés, óvodás, kisiskolás gyermekek napközbeni ellátása magánintézményi rendszer keretein belül. - A családi napközik, mint napközbeni gyermek ellátási lehetőség népszerűsítése, társadalmi elismertségének fokozása. - Az alapítvány célja a gyermekek életkorának, testi-lelki fejlődé- sének legmegfelelőbb családias kis-létszámú intézmények munkájának szakmai segítése -adatbázis felállítása, segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása, stb.- továbbá fenntartása. - A szakmai segítségnyújtás körében az alapítvány különös figyelmet szentel az egészséges életmódra történő nevelésre, továbbá a gyermek intézmény és a család kapcsolatának harmonikus kialakítására. ... >>

Pannónia Szabadidő és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Villám u. 15/b.
képviselő: Tóth Lajos
A szervezet célja elsősorban a Fővárosi Pannónia Középiskolás Kollégiumában lakó fiatalok részére biztosítani a szabadidő hasznos és szervezett keretekben történő eltöltését. Hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódra történő neveléséhez. ... >>

Parents For Children Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Kandó Kálmán 1.
képviselő: Rudolfné Nágel Anna
Pedagógiai oktatási kísérleti módszerrel 3 éves kortól gyermekek idegen nyelvű óvodai környezetben való nevelése. ... >>

Pasaréti Ferences Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szilfa u. 4.
képviselő: Szentiványi Árpád
A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcso- lódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartá- sában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház hely- szinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel. ... >>

Pasaréti Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lóczy L. u. 11.
képviselő: Árád Attila
Az egészséges és tanulási zavarokkal küszködő gyermekek együttes képzését megvalósító alapoktatási tevékenységet végző intézmény létrehozása. ... >>

Pasaréti Református Alapítvány

(oktatási)

1026 Budapest, Torockó tér 1.
képviselő: Pethes Endre
Az egyházközség épületeinek bővítése és működési feltételeinek biztosítása, a gyermekek megfelelő oktatás céljából. ... >>

PÁSZTORTŰZ Diákokat Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1028 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 7.
képviselő: Boros Zoltán, Jakabos Csaba, Nagy Gyula
Az anyagilag hátrányos helyzetű, de kiemelkedően tehetséges magyar gyermekek segítése tanulmányaik elvégzéséhez és tehetségüknek megfelelő szakképzettség eléréséhez. ... >>

Pattanj Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Aranybulla utca 3.
képviselő: Nagy Géza elnökségi tag, Ott Olivér elnök, Vladár Tamás elnökségi tag
A budapesti általános- és középiskolás gyerekek számára sportolási lehetőség biztosítása akrobatikus sportágakban. ... >>

Pesthidegkúti Jóga Életmód Egészségmegőrző és Családsegítő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Muhar utca 42.
képviselő: Szepesi Anita, Treplánné Gecseg Andrea
Pesthidegkút és környékén élők számára minél szélesebb körű programajánlatot nyújtson az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés jegyében. ... >>

Pesthidegkúti Református Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Hidegkuti út 64-66.
képviselő: Kovács Gergely
A keresztény értékek megőrzése, támogatása, a református, valamint az ökumenikus szellemiség erősítése támogatása Magyarországon és az országhatáron túl. Szeretetszolgálati tevékenység, humán és reál képzés, testedzés és sport támogatása. ... >>

Péter György Statisztikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
képviselő: Dr.Kollár Zoltánné
Péter Györgynek az iskolateremtő statisztikai és reformközgazdász- nak a tevékenységére emlékezve, az alapítvány támogatni kívánja a kiemelkedő eredményeket elérő fiatal statisztikusokat. A támogatás- ban mindazok a 35 év alatti statisztikusok részesülhetnek, akiknek a munkája jelentősen elősegíti a statisztikai elmélet és gyakorlat fejlődését vagy tudományos, oktatási tevékenységük kiemelkedő szín- vonalú. Az alapítvány részt vállal, feladatként tekinti a Központi Statisztikai Hivatalban a köztisztviselői továbbképzés keretében megvalósuló programok támogatását, akkreditálható tananyagok elké- szíttetésével. Az alapítvány ösztöndíjjal segíti a tudományos, ku- tatói tevékenységet, pénzügyi támogatással, díjjal ismeri el a kie- melkedő eredményt elérő fiatal statisztikusok munkáját. Az alapít- vány elő kívánja segíteni a Központi Statisztikai Hivatal állami kötelezettségéből következő statisztikai módszertani tevékenységé- nek fejlődését, a statisztikai és a más információrendszerek kö- zötti összhang biztosítását, támogatva a tudományos igényű kutatói munkát. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal