Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
5. oldal

Közép és Kelet-Európai Környezetfejlesztési Intézet Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Dr.Kupa Mihály / együtt, Dr.Láng István / együtt, Esterházy Antal /önállóan
Segíteni a környezet védelem érdekében érdekelt hazai és külföldi partnerek felkutatását, erősíteni együttműködésüket, segíteni és irányítani a környezetvédelmet, környezetbiztonságot, a környezettudomány különböző kutatási programjait, a környezetvédelmi és környezetbiztonsági oktatási, képzési feladatokat szolgáló programokat. A fenti célok érdekében közreműködni az új régiók kialakításának megszervezésével jelentkező feladatok programjainak megvalósításában. ... >>

Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.
képviselő: Prof. Vizi E. Szilveszter
A közép-európai régió kimagasló szellemű és kreativitású fiatal tudósainak, kutatóinak, szakembereinek a támogatása mindazon kiemelkedő társadalmi hasznosságot hordozó programok, tudományos és kulurális teljesítmények tekintetében, amelyek a térség fejlődését és az élet minőségét szolgálják. ... >>

Középfok Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Keleti K. 23.
képviselő: Kapuváriné Székely Judit
Segíteni a hazai idegennyel-oktatás színvonalának emelését. ... >>

Kreatív Társadalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Balogvár u. 4/B.
képviselő: Dragon Pál
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozá- sának elősegítése, ennek keretében a munkanélküli műszakiak érdeké- ben a munkaalkalmak felkutatása a vállalatoknál és intézményeknél, a rászorulók információval való ellátása. A reálértelmiségi réteg megbecsülésének kialakításához segítség nyújtása, a nyugdíjasok felhalmozott és még hasznosítható tudása felhasználásának szorgal- mazása, lehetőség szerinti támogatása. A reálértelmiség piackonform továbbképzésének elősegítése, ennek során az iskolarendszeren kívü- li szakmai oktatás elősegítése. Rendezvények szervezésével részt venni a műszaki ismeretterjesztésben, elősegíteni az ország euroat- lanti csatlakozását. A műszaki kultúra tekintetében hozzájárulni a kulturális örökség megóvásához. Tekintettel lenni és kezelni megkü- lönböztetett figyelemmel a reálértelmiségű hátrányos munkaerő piaci helyzetű fiatalok és tartós munkanélküliek foglalkoztatási gondja- it, számukra információkat gyűjteni és továbbítani. Szociális tá- mogatást nyújtani. A célok érdekében és azokat kiterjesztve tudomá- nyos tevékenység, azon belül kutatás és publikálás folytatása. ... >>

Kultúra a Balatonért Művelődési, Irodalmi, Filmművészeti, Oktatási és Színházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Medve utca 28.
képviselő: Bujtor István, Kőrösi Andrea, Mészáros Zoltán
a Balatonhoz, mint kulturális régióhoz kapcsolódó, elsősorban nemzeti és európai kulturális örökséget megőrző, feltáró és továbbfejlesztő színházi, irodalmi, művészeti, oktatási és művelődési programok személyi, technikai és adminisztratív feltételeinek megteremtése. ... >>

Kürt Alapítvány

(oktatási)

1028 Budapest, Hidegkúti út 37.sz.
képviselő: Dr. Vas Anikó
Olyan gimnáziumi oktatás megszervezése, amely a tanítás alapvető feladatát állitja vissza. ... >>

Lakner Bácsi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Bem József u. 14.
képviselő: Aczél András
A tanuló ifjúság nevelése a művészetek és az esztétikai értékek iránti nyitottságra, képességfejlesztés, oktatás, ismeretterjesz- tés, a nemzeti kulturális értékek megismertetése. Lakner Artúr - a magyar gyermek színjátszás megteremtője - szellemi hagyatékának megőrzése és ápolása, a munkásságával megteremtett magas színvona- lú hazai gyermekszínész képzés továbbfejlesztése. ... >>

Láss Pszichológiát Egyesület

(oktatási)

1027 Budapest, Kacsa utca 5. III//2.
képviselő: Tóth Balázs Zoltán
az autentikus pszichológiai ismeretek köztudatba való szervezett bevezetését, a pszichológia tudománya előítéletektől mentes, valóságos arculatának közvetítése. ... >>

Laukrisz Tánciskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 61.-63.
képviselő: Lázár Judit Laura
táncoktatás , tánc gyakorlási tevékenység biztosítása ... >>

LEVELIBÉKA Gyermekek Játékos Környezetismereti és Egészségvédelmi Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kolozsvári út 15-19.
képviselő: Bartusné Tóth Györgyi
A Budapest, II.kerületi Önkormányzat Összevont Napköziotthonos Óvoda gyermekcsoportjai természet- és környezetismereti fejlesztésének támogatása. ... >>

LIGAND Rezidensképzést Támogató Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fazekas út 10-14. I./4.
képviselő: Dr. Bíró Judit
Az un. interdiszciplináris szakmák szakorvos jelöltjeinek képzésében az oktatás során folyamatosan felmerülő hiányosságok orvoslása, legfőképpen az érintett szakterületek mélyebb elsajátításához szükséges technikai feltételek (szakkönyvek, egyéb kiadványok)megteremtése. Az alapítvány a bőrgyógyászati, a nőgyógyászat, az urológia, a klinikai laboratórium és mikrobiológia, valamint az infektológia szakterületén a rezidens képzésben részt vevő szakorvos jelöltek integrált képzését olyan módon kívánja támogatni, hogy a szakorvos jelöltek részére a szakkönyveket és periodikákat, továbbá a kurzusokon való részvételt térítésmentesen biztosítja. ... >>

Lions Jószolgálati Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Zöldlomb u. 52-54.
képviselő: Dr. Kutsch Zoltán
Támogatási rendszerével elősegíteni az egészségükben károsodott államplgárok - kiemelten a látáskárosultak - társadalmi beilleszkedésének, továbbképzésének, valamint gyógykezelésének magas szintű ellátását, teljes értékű és örömteli életük megvalósulását, támogatni és koordinálni a látáskárosodást előidéző betegségek megelőzésére irányuló erőfeszítéseket, továbbá hozzájárulni más, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális helyzetének javításához. ... >>

Lipóti Nővérek Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Gaál Mária
Elősegítse az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet szakdolgozóinak az Intézetben betöltött szerepének erősítését; az Intézeten belüli és kívüli oktatás tárgyi feltételeinek javítását; lehetővé tegye az Intézet bel- és külföldi kapcsolatainak fenntartását és kiszélesítését; hozzájáruljon a szakdolgozók tudományos munkáinak elkészítéséhez (beteginterjúzás, vizsgálatok, oktatási programok kidolgozása, módszertani referenciaanyagok készítése); segítse a pszichiátriai és határterületi tudományok követését; az Ápolók Nemzetközi Napján a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozók jutalmazását; az akkreditált rendezvényeken, továbbképzési programokon való részvételeket segítse a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű ápolókat. ... >>

Magistra Hungarica Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Rommer Flóris u. 4.
képviselő: Dr.Baternay Ágota
Szerzetesnők, novíciák, jelöltek és szerzetesi hivatás után érdeklődők képzése, továbbképzése. ... >>

Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 20.
képviselő: alelnök Parraghné Almási Katalin Eszter, alelnök Stellekné Szilágyi Judit, elnök Dr.Akszentievics Györgyi, elnökhelyettes Leposa Anita, titkár Varga András
Az elővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása; szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel; az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése; a krízishelyzetbe lévő vagy sebesült, beteg, gazdátlan, megkínzott balesetet szenvedett állatok mentése, gyógyítása, ideiglenes elhelyezése és az új gazdákhoz juttatása, vadállatok esetében repatriálása; a kóbor állat populáció csökkentése; az állati és emberi élet és a vagyonbiztonság, a természet és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel; a természetes és épített környezet védelme; a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Magyar Autisták és Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 49. I./3.
képviselő: Dr. Mátyás István
Az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek és szüleik az ellátásukkal foglalkozó személyek és segítőik helyzetének és az ellátó rendszerének felmérése, és annak figyelemmel kísérése; Az igények ismeretében szolgáltatások nyújtása, ill. annak megszerve- zésében aktív közreműködés; Országos hatáskörű érdekvédelmi, képvi- seleti tevékenység az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek, családjuk, a szakemberek és segítőik érdekében; Szakértői részvétel a törvényelőkészítő, törvényalkotó és jogalkal- mazói munkában; Adatgyüjtés, téjékoztatás és kapcsolatok építése országos és európai szinten. Forrásteremtés és annak kompenzációs elosztása; Autista és Értelmi Fogyatékos Életházak megépítése, melyben az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek óvodás koruktól kezdődően az iskolás korukig, valamint azt követően igényeik és szükségleteiknek megfelelő ellátásban, oktatásban és munkában részesülnek. ... >>

Magyar Bázisugró és Ejtőernyős Sportegyesület

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Törökvészi út 95-97/B.
képviselő: Kovács Gergely / elnökhelyettes, Musovszky András/ügyvezető elnök, Szörényi Csaba / elnök
A magyar bázisugró és ejtőernyős sport illetve, a magyar bázisugrók és ejtőernyősök támogatását tekinti céljának. Segít mindazon sportolóknak, akaik a bázisugrással, mint ezzel a Magyarországon még nagyrészt ismeretlen sportággal meg kívánnak ismerkedni. Az érdeklődők számára tanácsadást nyújt, továbbá bemutató képzést tart, a témával kapcsolatos előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Magyar Biológiai Társaság

(oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Borbás Miklósné, dr. Surányi Dezső
A biológia és határtudományainak művelése, társadalmi hasznosításának, fejlődésének előmozdítása, a biológia oktatás színvonalának emelése, a magyar biológusok érdekképviselete. ... >>

Magyar Cserkészrepülő és Ejtőernyős Alapítvány

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.
képviselő: Kovács János
A magyar cserkészek pilóta-ejtőernyős kiképzési feladatok támogatása és az ifjúsági nevelés elősegítése. ... >>

Magyar Cserkészszövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Tömörkény 3/a.
képviselő: Buday Barnabás, dr. Henn Péter
A gyermekek és fiatalok - leányok és fiúk - nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon. ... >>

Magyar Disszeminációs Szövetség Egyesület (MADISZ)

(oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Bem rakpart 40. V/11.
képviselő: dr. Zsuffa Ákos Kálmán, Perlaky-Papp József
a disszeminációval foglalkozó szervezetek érdek-képviseleti tevékenységének elősegítése a kommunikációval érintett célcsoport, a kormányzat, a közszolgálat és az Európai Unió-s pályázati döntéshozók felé, valamint a disszemináció szakmai színvonalának kutatásokkal, elemzésekkel, vitákkal, képzésekkel valamint a külföldi és belföldi konferenciákon és rendezvényeken gyűjtött tapasztalatok összegyűjtésével és átadásával való emelése.
Az egyesület célja a marketingkommunikációs-, PR-, rendezvényszervező ügynökségek, a médiaszereplők, a pályázati szektorban tevékenykedők, oktatók, képző intézmények, kommunikációs eszközökkel foglalkozók, nyomdai kivitelezők és szakértők egy Szövetségbe integrálása, valamint további szakmai Szövetségekkel, Egyesületekkel együttműködve a szakmai érdekek eredményes érvényesítése. ... >>

Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság

(oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi u. 51/D. B. ép. II/6.
képviselő: dr. Boncz Imre ( elnök )
Az egészség-gazdaságtan eszközeinek, módszereinek széleskörű eltejesztése, oktatás, szakmai önképzések, érdekképviseletek biztosítása. A vonatkozó tudománynak, elméletének fejlesztése, a kutatási tevékenység támogatása. ... >>

Magyar Faápolók Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: dr. Varga Szabolcs
A városi (urbanizált, épített) környezetben lévő és a természetvédelem szempontjából fontos fák védelme, a faápolási tevékenység színvonalának fejlesztése a kutatás-fejlesztés és információcsere biztosításával, kapcsolódás a nemzetközi faápoló egyesülethez. Cél a fák tulajdonosai, fenntartói között az ismeretterjesztés, a korszerű faápolási lehetőségek, a fák élettartam meghosszabbítás módszereiről, a biztonság maximális fenntartása mellett. Cél a faápolók részére szakmai tapasztalatcsere biztosítása, az oktatás, képzés, minőségbiztosításon keresztül. ... >>

Magyar Felsőoktatási Hallgatók Divat- és Sporttánc Egyesülete

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Szegfű u. 19.
képviselő: Kézér Gabriella, Kókayné Somogyváry Katalin
A sporttánc tevékenység gyakorlásának, oktatása, támogatása, népszerűsítése. A társadalmi szervezet célja kiegészül társastánc oktatásával, szervezésével, támogatásával, bemutatók szervezésével. ... >>

Magyar Fordításért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Nagybányai út 79.
képviselő: Garzó Lilla
a fordító és tolmács tevékenység szakmaisága érvényesítésének előmozdítása,
- a fordítás, illetve tolmácsolás iránti elhivatottság fejlesztése,
- a fordítási, tolmácsolási hivatás hagyományainak ápolása,
- a fordítási, tolmács tevékenység értékeinek képviselete, népszerűsítése hazánkban,
- segítségnyújtás a fordítási, tolmácsolási tevékenység felsőfokú oktatásához. ... >>

Magyar Gyógytornász Képzésért Alapítvány

(oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó 62.
képviselő: Csák Réka, Gerencsér Zsuzsa, Horváth Katalin Orsolya ... >>

Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 40.
képviselő: Bognár Erzsébet, Monzák Péter
A szerves műveltség kutatása és terjesztése, a néphagyományon alapuló emberformálás, a természetes műveltség világképének közvetítése, gyermek és ifjúságneveléshez mintaadás, amely minták segítségével a gyermek a vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, az ifjú önmagával és környezetével harmóniában élő felnőtté váljék. Ez az a világkép, amelynek velünk született alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett is alig módosulnak, amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindig időszerűen alkalmazott. Ezt a folyamatot a mai ember már - már elfeledte, érdemes azonban hagyományőrző vidékeken kutatni, feltárni, az eredményt azután terjeszteni. ... >>

Magyar Hallgatók az Európai Egyetemeken Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Henger utca 15.
képviselő: dr. Manninger Sándor
Középiskolát végzett és nyelveket legalább középfokon tudó külföldi egyetemre pályázók kiválasztása, tanulmányi előkészítések, valamint továbbtanulásuk előfeltételeihez való hozzájárulás.

Az agrár felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók, tudományos diákköri tevékenységének támogatása.
Az egyetemi doktorképzésben résztvevők tudományos munkáinak megjelentetését szolgáló kiadvány létrehozása.
Az Alapítvány céljait és az Alapítvány által nyújtott lehetőségeket bemutató honlap működtetése. ... >>

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület

(oktatási)

1027 Budapest, Margit krt. 64/b.fszt.10.
képviselő: Stipkovits Istvánné dr. Jónás Eszter
a homeopátia alkalmazásának megismertetése ... >>

Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Barlang utca 21.
képviselő: Tancsa Péter
A szövetség célja vizisport, az extrémesport és Hullámlovas, Kitesurfsport rendszereivel foglalkozó magyar és nem magyar állampolgárságú személyek, szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, egyesítése országos és nemzetközi megjelenítése, tevékenységük elősegítése. Az extreme vizisportok, a rekreáció és a Hullámlovas Kitesurfsport értékeinek ápolása, terjesztése, népszerűsítése, oktatása és átörökítése, a rekreáció és extreme vizisportok fejlődésének szolgálatában, a népek közötti barátság elősegítése a sport által. ... >>

Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1026 Budapest, Volkmann utca 10. I./2.
képviselő: Nagy József
A jóga értékeinek képviselete, és minden, megfelelő fórumon való megnyilvánítása. Biztosítja a jógaoktatók érdekképviseletének ellátását. Célja, hogy a jógázni vágyó emberek csak felkészült, legalább a nemzetközileg előírt minimális követelményeknek megfelelő jógaoktató által részesüljenek elméleti és gyakorlati oktatásban. A hazai jógaélet fellendítése, annak elérése, hogy a hazai jógaoktatás mindenki számára tiszta, átlátható, rendezett körülmények közé kerüljön. A jógaoktató képzés és vizsgáztatás elismert egységes rendszerének kidolgozása. Szakmai rendezvények, konferenciák, előadások rendezése. Új jógaközpontok és ashramok építésének elősegítése. ... >>

Magyar Kommunikációtudományi Társaság Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1024 Budapest, Fény utca 16.
képviselő: Horányi Özséb
Figyelemmel kíséri a kommunikációtudományi és kommunikációkutató műhelyek munkáját. Szerepet vállal az alap- és az alkalmazott kutatások tudományos-közéleti fórumának megteremtésében. A kutatások ösztönzésében és publikálásában, a kommunikáció oktatás és képzés szakmai és stratégiai területein. Közreműködik a nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok további képülésében. Hozzájárul diszciplináris és interdiszciplináris jellegű tudományterületek koordinálásához ... >>

Magyar Kórusművészek Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Kisrókus utca 35. 4./15.
képviselő: Tóth Márta
Zenei hagyományok ápolása, a múlt értékeinek tolmácsolása, a tagok művészi-szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, magyar és külföldi zene értékeinek felkutatásában közreműködés. ... >>

Magyar Lakástextil-Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Törökvész út 123/B.
képviselő: Bánáti János
A magyar lakás- és közületi környezetkultúra szakmai színvonalának emelése. Szakmai programok, kiállítások és árubemutatók rendszeres szervezése és kivitelezése. Közös kiadványok megjelentetés és terjesztése. Szakmai oktatás és továbbképzés megszervezése. ... >>

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Czerny József
A létesítménygazdálkodás, mint stratégiai jelentőségű üzleti testület magyarországi és nemzetközi fejlődésének elősegítése, hazai gyakorlattal való integrálása, a világszínvonallal összemérhető hazai szakmai kiválóság megteremtése, fenntartása és fejlesztése, a létesítménygazdálkodási szakmai szabályok megalkotása, tudományos kutatás, szakmai viták bonyolítása, oktatás, környezetvédelem, szakmai és gazdasági érdekképviselet. ... >>

Magyar Meteorológiai Társaság

(oktatási)

1020 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: dr. Dunkel Zoltán elnök, dr. Radics Kornélia
az 1925-ben Budapesten alapított Magyar Meteorológiai Társaság célja a meteorológia művelése, a közművelődés emelése a meteorológiai ismeretek, a környezetvédelmi tudatformálás és az új kutatási eredmények ismertetése útján. ... >>

Magyar Növényvédelmi Társaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Herman O. utca 15.
képviselő: dr. Kőmíves Tamás
A Társaság a növényvédelem tudomány ügyét hivatott képviselni a döntéshozók, a szakma és a társadalom irányába, egy nyitott szervezet keretein belül. Célja a szakmai területen a párbeszéd és véleménynyilvánítás lehetőségének a fenntartása, tudományos és szakmai kapcsolatok létrehozása a kutatás, az oktatás, a gyártók, a forgalmazók, a szakigazgatás és a termesztés területein dolgozó szakemberek között. Célja továbbá a növényvédelem társadalmi elismertségének, tapasztalatai hasznosításának és fejlődésének előmozdítása, a növényvédelem oktatás színvonalának emelése és mindezeken keresztül az emberi egészség, a természeti környezet, növény és állatvilág megóvása, védelme. ... >>

Magyar Origami Kör

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Cseppkő utca 39.
képviselő: Villányiné Simén Mariann elnök
Az egyesület legfőbb célja az origami széleskörű népszerűsítése, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés révén, továbbá a hagyományokon alapuló kultúra tárgyi és immateriális megjelenésének gyűjtése, feldolgozása és közreadása az oktatási és kulturális örökség megőrzése céjából minden korosztály számára. ... >>

Magyar Prózaíró Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 41.
képviselő: Gáspár Ferenc
Az Egyesület, mint a nevében is jelzi, elsősorban az irodalom terén már meglévő és folyamatosan keletkező értékeket kívánja védeni, támogatni. Ez magában foglalja a közös műhelymunkát, prózamű-alkotások (regények, novellák) ösztönzését, népszerűsítését, kiadatását, terjesztését, kulturális előadásokon való megismerését. Fontos céljai közé tartozik azon személyek, csoportok falkarolása, támogatása, akik szépprózát írnak, akik az általános- és középiskolákban irodalmi előadásokat, rendhagyó irodalomórákat tartanak, valamint munkásságuk révén hozzájárulnak az olvasás méltóságának növeléséhez. ... >>

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkúti út 153.
képviselő: Dr. Berényi Tamás
A Magyarországon még ki nem alakult komplex sürgősségi betegellátás kidolgozása, a betegellátás színvonalának emelése, az egyesületi tagok szakmai képzettségének emelése. Az Egyesület támogatja az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatokat, a szervezet aktívan részt vesz a hazai közvélemény formálásában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban. Továbbá egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Számítástechnikai és Informatika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 23/a.
képviselő: Dr. Sima Dezső
Az alapitvány célja:A számítástechnikai és informatika oktatásá-nak elősegítése a társadalom valamennyirétege számára,valamint az informatikai képzés feltétleinek javítása, többek között tananyag fejlesztéssel és az eszközháttér korszerűsítésével szakmai gyakor- latok szervzésével, ismeretterjesztéssel. Az alapítvány kiemelten kívánja támogatni a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Matematikai és Számítástechnikai Intézetek Graduális és posztgraduális képzését, oktatóinak oktatási és tudományos tevékenységét, valamont szakmai fejlődését, továbbá a hallgatók szakmai előmenetelét. Közhasznú tevékenység:Khtv.26. par. c/3.pontja szerinti : tudományos tevékenység, kutatás, valamint a 4. pont szerinti: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság

(oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 151/A.
képviselő: dr. Németh György
1. Az orvoslás terén működő szereplők (akadémia, klinikusok, döntéshozók, finanszírozó, ipar) közötti együttműködés ösztönzése, ezen keresztül a személyre szabott medicina gyakorlatának meghonosítása szakmai állásfoglalásokon, ajánlásokon keresztül.
2. Saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi és etikai feladatok megoldását és aktívan részt vesz a közvélemény személyre szabott medicináról alkotott véleményének alakításában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban a tömegkommunikáció felhasználásával.
3. Nemzetközi személyre szabott orvoslás koalícióban az ország képviselete, nemzetközi társaságokkal kapcsolatos tartása. ... >>

Magyar Szexuális Medicina Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1027 Budapest, Kapás utca 26-44. A. I./3.
képviselő: dr. Fekete Ferenc
Az elsősorban szervi eredetű, betegségek következtében kialakult női és férfi szexuális problémák, valamint a genitális sebészet területén a gyógyítás, oktatás és a tudományos kutatás előmozdítása. A szexuális problémákhoz vezető betegségekkel és genitális sebészettel foglalkozó hazai szakemberek, orvosok, pszichológusok stb. összefogása, munkájuk koordinálása, támogatása. A szexuális orvoslás területén az oktatás megszervezése, tudományos felvilágosítás. A hazai és a külföldi szakemberek kapcsolatának segítése, összefogása. ... >>

Magyar Technikai Búvárok Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Margit krt. 50-52.II.2.
képviselő: Bartók János
Segítségnyújtás a magyar technikai búvársport oktatásához. ... >>

Magyar Tüdőgyógyász Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 88. II./9.
képviselő: dr. Kovács Gábor, dr. Pápai-Székely Zsolt
A magyar tüdőgyógyászat fejlesztése, a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítése, a szakterület külföldi eredményeinek megismertetése, a pulmonológiai betegellátás színvonalának emelése, a kísérletes, klinikai és epidemiológiai tudományos kutatás elősegítése. ... >>

Magyar Vadászati Múzeum és Trófeatár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Medve u. 34-40.
képviselő: Dr.Jakabházy Miklós, Szilágyi István
Közgyűjteményként is működő Természeti Ismeretterjesztő, Kulturális és Oktató Központ létrehozása és fenntartása. ... >>

Magyar-Amerikai Partnerség Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 3. B.
képviselő: Schuchmann Elena Yvonne
A magyar és az amerikai nép kultúrájának, történelmének, társadalmi életének kölcsönös megismerése, terjesztése szervezett keretek között. Bekapcsolódás - főleg pályázatok útján - a magyar és amerikai kultúrkincs megőrzése érdekében folyó munkákba. A holokauszt történelmi tragédiájának mélyebb megismerése és megismertetése, ennek érdekében pedagógiai továbbképzések konferenciák, szakmai programok szervezése, ill. ilyen programokon való részvétel. Kulturális, információs internetes portál létrehozása. Közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő, széles körű hozzáférésének biztosítása. Ismeretterjesztő, oktató, szervező munka végzése más, hasonló kezdeményezésekkel is összhangban. Ülések, viták, megbeszélések, workshopok rendezése. Szoros együttműködés az amerikai magyar kulturális szervezetekkel. Hozzájárulni a két ország közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez. Együttműködés a magyar és amerikai oktatási és kulturális intézményrendszer tagjaival, kutatóintézetekkel, civil szervezetekkel, amelyek készek együttműködni az egyesülettel. A két ország népszerűsítése az amerikai, illetve a magyar fiatalok körében. Kapcsolatok teremtése és tatása mindazokkal, akik értéket teremtenek a magyar és amerikai kultúrában és a tudományban és ezen értékek megőrzésén munkálkodnak. Olyan fórum biztosítása, amelyen ezek az érdekek sokszínűen megjelenhetnek és kifejezésre juthatnak. ... >>

Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fö u.68.
képviselő: dr. Raucsik Béla, Erőss Anita, Haranginé Lukács Réka, Siklósy Zoltán, Szinger Balázs, Tóth Judit
Fiatal magyar szakemberek képzése, továbbképzése. ... >>

Magyarországért Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mf./2.
képviselő: dr. Kelemen András, dr. Molnár Attila, Körbl Balázs, Makovecz Imre, Nagy Balázs
A magyar civil társadalom szerveződésének, a demokratikus szabadságjogok érvényelülésének erősítése, részvétel a modern, sikeres és igazságos Magyarország megteremtésére irányuló program kidolgozásában és megvalósításában. Az egyedülállóan értékes magyar szellemi és kulturális hagyományok megismertetése, terjesztése, értékei érvényesülésének elősegítése, a múlt értékeinek szerves továbbvitele az értelmes és élhető jövő érdekében. A magyarság szellemi tisztulásának és felemelkedésének elősegítése, az összetartozás tudatnak erősítése. Az egyesület további céljai: A fő célok eléréséhez szükséges nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal