Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 143
3. oldal

Non omnis moriar Alapítvány Dr.Hahn István és Dr.Hahn Lívia emlékére

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Pauler utca 2.
képviselő: Tárnoki László
Dr. Hhan István akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, ókortörténész és dr. Han Lívia, a magyar idegenforgalom egyik vezető egyénisége, az IBUSZ Rt. vezérigazgatóhelyettese és a TAVERNA Rt. marketing tanácsadója emlékének ápolása, tudományos, szakmai és pedagógia munkásságának és szellemiségének megőrzése évente egy fiatal, végzős egyetemi vagy főiskolai hallgató vagy pályakezdő fiatal képzésének illetve továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

Nyitott Képzések Egyesülete

(oktatási)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kovács Erzsébet ... >>

Országos Vizilabda Versenybírói Egyesület

(sport,oktatási)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 65-69/A.
képviselő: Marjay Zsolt elnök
Játékvezetők, versenybírók érdekképviselete, képzése, továbbképzése, felkészítése és támogatása. ... >>

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1015 Budapest, Ostrom utca 16.
képviselő: dr. Babai László
Vállalkozó és magánorvosok számára működésükhoz vállalkozásismereti és szolgáltatási háttér biztosítása kiemelten az alábbi területeken: pénzügy, marketing, jog, minőségügy, pályázatírás, szakhatóságokkal való együttműködés. ... >>

Párbeszéd a Vidékért Egyesület

(oktatási)

1014 Budapest, Országház utca 30. 2.udvar past presidenti irodahelyiség
képviselő: Glatz Ferenc
tudatos vidékfejlesztési koncepcióval elősegíteni a vidéken élő emberek életminőségének javítását, a lakóhelytől független esélyegyenlőség biztosítását. ... >>

PÉNZKULTÚRA Alapítvány

(oktatási)

1016 Budapest, Gellérthegyi utca 2/ b. mf./5.
képviselő: Erdei-Lakatos Kinga
Hozzájárulni azokhoz az állam és önkormányzati törekvésekhez, amelyek az állampolgárok fizikai, anyagi, szellemi biztonságát kell, hogy eredményezzék az állampolgári öngondoskodás alapján. Az öngondoskodás pénzügyi eszközeinek széleskörű ismeretterjesztése, az egyéni pénzügyi függetlenség gazdasági eszközeinek oktatása. A pénzügyi biztonság megteremthetőségének ismeretterjesztése. A legfiatalabb aktív generáció pénzügyi nevelése. Az életpálya pénzügyi tervezhetősége alapjainak népszerűsítése. ... >>

PO/S/ITIV ÉLETÚTÉRT Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1011 Budapest, Fő utca 19. III.10.
képviselő: Munk Katalin
A " sajátos nevelési igényű " ( tanulási, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő ) gyermekekkel kapcsolatos programok szervezése és érdekvédelmi feladatok ellátása. A témával foglalkozó kutatások, kísérletek, programok támogatása és koordinálása, az ezzel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése. Egységes elvek alapján működő szülőképzések, ismeretterjesztő, tájékoztató előadások, önsegítő csoportok valamint konferenciák szervezése és összehangolása. A témával foglalkozó könyvek, publikációk, szakmai anyagok, információk gyűjtése és hozzáférhetőségük elősegítése. A nyilvánosság tájékoztatása a tünetegyüttesről, az ellátási gondokról, az Egyesület tevékenységéről stb. és a társadalmi köztudat formálása a tanulási, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtetéséért. Kapcsolattartás és tapasztalatcsere hasonló bel- és külföldi egyesületekkel. ... >>

Ponty Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Ponty utca 3.
képviselő: Kuti Attila
A középiskolai oktatásban résztvevők szakmai továbbképzésének, önképzésének támogatása. ... >>

Present Tehetségpártoló Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1012 Budapest, Logodi utca 5-7. II//3.
képviselő: Gémes Dávid
A kulturális, azon belül szubkulturális kisebbségek, a magyarosrszági nemzeti és etnikai kisebbségű (pl:romák), határontuli magyar, illetve a hátrányos helyzetű (Pl: állami gondozottak ) csoportok támogatása a kultúra területén- minden művészi ágban (képzőművészet, irodalom, zene, film, színház, foto, tánc, stb.) az egyén vagy csoport maga által is igényelt önérvényesítő, társadalmilag konstruktív felzárkozásának elősegítéséhez, olyan módon, hogy az egyesület segítséget nyújtana ezen csoportok kulturális törekvéseik megvalósításában, teret, lehetőséget és módot biztosítva tehetségük kibontakoztatásában: készségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, ongyenes művészeti klubbok, táncházak kiállítások, művészeti táborok, kultúr- események látogatásának és rendezésének megszervezésével. Továbbá az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárulna ezen csoportok kulturális tevékenységeinek megismertetéséhez Magyarországon és külföldön is, valamint a hasonló helyzetű és törekvésű határon túli szubkulturális kisebbségek kulturális tevékenységeinek Magyarországon való bemutatásához és megismertetéséhez járulna hozzá. A cél egy kulturális hálózat kiépítáése Magyarországon ( vidéki egyesületi központok létrehozása), Nemzetközi (csere) kapcsolatokra is építve. Az egyesület további céélitűzései között szerepel a kultúra iránti szeretet és érdeklődés megerősítése azokban a társadalmi rétegekben is, melyek eltávolodtak a művészeti élettől. Az egyesület olyan rendezvényeket is kíván szervezni, melyek egyszerre több generációt érintenek, sőt családok számára is kellemes és hasznos szabadidőt, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. ... >>

Pro Archaeologia Hungariae Alapítvány

(oktatási)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: Dr. Bálint Csanád
A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézeti keretében végzett magyarországi ill.európai régészeti kutatásban való részvétel, az elért eredmények közzététele.Az alapítvány ezért aktívan részt vesz a régészeti kutatásokkal kapcsolatos tudományos munkában, és az azzal kapcsolatos publikációban.Az alapítvány a régészet témaköré- hez kapcsolódó tudományos kiadványokat jelentet meg,biztosítja a fenti céllal összefüggő tanulmányutakon történő részvételt. Az alpítvány célja továbbá régészeti kutatásokhoz, ásatásokhoz szükséges műszerek, szakkönyvek beszerzése,publikációk előkészítéséhez segítségnyújtás, a régészettel kapcsolatos tudo- mányos rendezvények szervezése. Az Alapítvány Magyarországon és külföldön egyaránt oktatási fórumokat, konferenciákat szervez, melyekenismerteti,népszerűsíti a magyar régészeti tevékenységet. Felkérés esetén részt vesz továbbá magyar és külföldi felsőoktatási intézményekben régészeti témájú előadások megtartásában, publikációk megjelentetésében. Felkérés estén múzeumok, kiállítások régészeti témájú anyagainak bemutatásával, restaurációjával,megóvásával való kapcsolatos szakmai tanácsot, ill. segítséget nyújt. ... >>

RÉVKALAUZ Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Lovas utca 37.
képviselő: Soós Kadocsa
A sajátos nevelési igényű gyermekek közoktatási és társadalmi integrációjának elősegítése, lehetőségek megteremtése, különös tekintettel a szélsőséges beilleszkedési problémával küzdők önálló életesélyeinek növelésére vonatkozóan. ... >>

Shaolin Kungfu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 32.
képviselő: Herner Dániel
Sport-, kulturális-, oktatás-, szabadidő- és hobbitevéeknység végzése. ... >>

STUDIUM Oktatást Támogató Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Döbrentei 10.
képviselő: Farkas János, Szabóné dr.Kiskéri Mária
Oktatási intézmények számára oktatási segédletek, oktatási anyagok és kellékek beszerzése, illetve kidolgoztatása. ... >>

Suli S.O.S. Jövő Nemzedékéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Hattyú u. 4.
képviselő: Kéhlné Jezsek Margit
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az elszegényedett, főleg vidéki általános és középiskolákban folyó oktató-nevelőmunka anyagi támo- gatására. ... >>

Széll Kálmán Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Vérmező utca 4. I.
képviselő: Lantos Lajos Csaba
a magyar gazdaság helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, - a világgazdasági, s ezen belül az Európai Unió gazdasági, társadalmi, szociális helyzetének, illetve e folyamatok a magyar gazdasági életre gyakorolt hatásának vizsgálata, elemzése, hazánk és a hazai vállalkozások gazdasági helyzetének javítását szolgáló összejövetelek, szakmai fórumok, viták szervezése, a fenti témával foglalkozó tanulmányok elemzések, kiadványok megjelentetése, - a hazai közvélemény tájékoztatása, elsősorban a nemzetgazdaság, az Európai Unió gazdaságának jelentősebb történéseiről, folyamatairól, - tehetséges szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Szent Benedek Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: dr. Legeza László, Hollandy András, Jenkei András titkár, Kiss András elnökhelyettes
A Bencés Rend alapítójának, Szent Benedek szellemének fenntartásával, terjesztésével, iskolák, kollégiumok létrehozásával és működtetésével a magyar ifjúság katolikus szellemű és hazafias nevelése, valamint a Bencés tanári hivatások ébresztése a növendékekben. ... >>

Szent Gellért Diákszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1016 Budapest, Gellérthegy utca 7.
képviselő: Réti László
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói és az ott érettségizettek számára évente közös nyári tábor megszervezése. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizettek számára közös programok szervezése. Hosszú távon is összetartó, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szellemiségével összeegyeztethető Közösség szervezése. ... >>

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány

(oktatási)

1016 Budapest, Mészáros 5-7.
képviselő: Józsáné Datzuk Éva, Tarjánné Ádám Erzsébet, Vasváry Kinga
A Budapest, I.kerület Szilágyi Erzsébet Gimnázium oktatási és nevelési munkájának támogatása. ... >>

Szilágyis Öregdiákok Egyesület

(oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.
képviselő: Agócs Mihályné elnök, Péterffy Mátyás titkár, Vay Gergely alelnök
A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek és körülményeinek javítása, a tehetséggondozás előmozdítása, a Gimnázium hagyományainak ápolása. ... >>

Szociáldemokrata Fórum Egyesület

(oktatási,egyéb)

1014 Budapest, Tárnok utca 10.
képviselő: dr. Baráth Etele
a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom értékei alapján elősegítse Magyarországon a társadalmi igazságosságot, az esélyegyenlőséget, a fenntartható fejlődést, hozzájáruljon egy korszerű európai szociáldemokrata modell megvalósulásához Magyarországon. Az Egyesület további célja, hogy a magyarországi szociáldemokráciáért tevékenykedő szociáldemokrata szervezetek, mozgalmak, magánszemélyek számára támogató szolgáltatásokat nyújtson az ismeretszerzés, képzés, kormányzati és önkormányzati együttműködés, hazai és nemzetközi kapcsolatépítés, közösségfejlesztés területén, egyben fórumot biztosítson a társadalom előtt álló kérdések megvitatására. ... >>

Szörfi-Szabó Alapítvány

(oktatási,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
képviselő: Árvainé Fördös Katalin
Nehézsorsú, tehetséges gyermekek közép vagy felsőfokú egyházi oktatási intézményekben való tanulásának támogatása. Határon túli fiatalok magyarországi tanulásához való hozzájárulás. Útiköltség, tankönyv, tandíj hozzájárulás. ... >>

Szövetség a Szerzői Jogokért

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Szűts László
Az érintett jogosultak művei, teljesítményei jogsértő felhasználása elleni fellépés, valamint e fellépések összehangolása. Valamennyi érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével a szerzői művek, szomszédos jogi teljesítmények felhasználása jogszerűségének elősegítése. A szerzői jogi jogtudatosság fokozása különösen oktatás, ismeretterjesztés, és a szerzői jog pozitív szerepét bemutató reklámok, és egyéb nyilvános közlések útján. Olyan közös akciók, intézkedések előkészítése, végrehajtása, amelyek valamennyi érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével elősegíti a szerzői jog által védett művészeti alkotások, teljesítmények elismerését és megismerését. ... >>

Szubjektiv Értékekek Alapítvány

(oktatási,szociális)

1013 Budapest, Alagút utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lőrincz Marcell
A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása képzési programokkal, hatékony információs központok és hálózatok kiépítésével, valamint környezetvédő mozgalmak, etnikai kisebbségek kultúrájának és hagyo-mányának megőrzését végző egyének formális és informális csoportok támogatása. ... >>

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi J. út 22.
képviselő: Borbély Emese, Miklós Ákos
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerő piac és az önálló élet kihívásaira. Hosszút távú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése.
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, anyagi eszközökkel támogassa és erkölcsi segítséget nyújtson a Magyarországon élő kenyai családoknak, és azok segítőinek, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek, és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerőpiac, és az önálló élet kihívásaira. Hosszútávú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is, és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése. ... >>

Takenoko Budo Klub (Közhasznú) Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Attila út 71. fszt./1.
képviselő: Pados Róbert Béla
Az egyesület sportegyesületként kíván működni. A budo ? a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves egységeként felfogott harcművészet ? művelése és népszerűsítése. Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. ... >>

Tanzánia Barátai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 24.fsz.1.
képviselő: Király György
A Tanzániában megvalósítandó oktatási, egészségügyi, szociális és kultúrális projektek segítése és támogatása. ... >>

Távközlési- Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
képviselő: Sallai László
A távközlési szakemberek képzésének támogatása. ... >>

Tehetségekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Attila utca 39. VI./4.
képviselő: Bagó Erzsébet
A tehetséges általános iskolai tanulók felkutatása és képességeik, személyiségük fejlesztése, a kulturális és anyagi téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozása. ... >>

Tekintet, Ördögh Szilveszter Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. fsz. 1.
képviselő: dr. Révész Tamás
A "Tekintet" c. kulturális szemle támogatása, kulturális, közművelődési és oktatási kezdeményezések, rendezvények felkarolása. ... >>

Tihanyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 30. II/16.
képviselő: Szalai Zoltán
Középiskolás tanárok, diákok és egyetemi hallgatók támogatása a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére."Az alapítvány célja középiskolás tanárok, diákok és egyetemi hallgatók támogatása a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére, a tudományos tevékenység és kutatás fejlesztésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportba tartozó és a határon túli magyarságba tartozó diákokra és hallgatókra." ... >>

Toldy Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Iskola u. 44.
képviselő: Katinszki Ferencné
Bp. I. Toldy Ferenc utcai óvoda anyagi támogatása. ... >>

Toldy Öregdiák Egylet

(oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
képviselő: Dr.Alföldy Ferenc + dr.Buzinkay G., Dr.Buzinkay Géza ketten együtt, Flanek László + dr.Buzinkay G.
A Toldy Ferenc Gimnázium volt diákjainak összefogása, baráti kapcsolatok ápolása, segítségnyújtás a rászorulók részére. Szolgálatkészség a Toldy Ferenc Gimnázium gazdasági és közösségi életében. Az egyesület céljának tekinti a Toldy Ferenc Gimnázium szociálisan hátrányos helyzetbe került, volt diákjainak segélyezését, a Toldy Ferenc Gimnáziumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tehetséggondozást, a 2004. évben 150 esztendős Toldy Ferenc Gimnázium hagyományainak ápolását, minél szélesebb körben történő megismertetését. ... >>

Tordai Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. fszt./3.
képviselő: Balázsi Péter
olyan sportoló vagy oktatási intézményben tanuló személyek támogatása, aki a sport és tanulás közepette életminőségének javítására, ismereteinek bővítésére, sporttevékenység végzésére törekszik.
- Olyan rendezvények, sportesemények és versenyek támogatása, amelyek széles körben népszerűsítik a sport, kulturális, oktatási, tanulási és továbbképzési tevékenységeket
- Gyermek- és aktív kori sportolási lehetőségek javítása.
- Minden olyan gyermek - fiatal- és felnőtt korú magyar állampolgár támogatása, aki saját szellemi fejlődése érdekében oktatási intézményben, vagy intézményen kívül tanfolyamon kíván részt venni, vagy ilyen jellegű rendezvényt, sport, kulturális vagy oktatási programot szervez. ... >>

Több Világosságoz Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi u. 3.
képviselő: Dr. Bárdos Péterné
A kultúra és a művészetek támogatása zenei, irodalmi, képzőművészeti és más kultúrális és művészeti társas rendezvények szervezése az egyesület tagjai és meghívott vendégei részére; Kulturális és művészeti rendezvények szervezése idősotthonokban, kórházakban, iskolákban és más egyéb anyagi helyzetüknél, koruknál, egészségi állapotuknál fogva gondozásra szorulók körében; Szociális szervező tevékenység az idősgondotás körében. ... >>

ÚJ FILM Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Szirtes u. 5/A.
képviselő: Fái András együttesen, Mécs Mónika együttesen
A filmművészet iránt érdeklődő, de hátrányos helyzetű fiatal filmművészek képzésének elősegítése, támogatás nyújtása filmjeik elkészítéséhez. ... >>

Vasilescu Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest I., Attila út 131.
képviselő: Demján Sándor
Az id. Vasilescu János által összegyűjtött műgyűjtemény közkinccsé tétele, annak biztosítása, hogy a Vasilescu gyűjteményhez tartozó pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű műtárgyak (kulturális javak) egyedileg és összességükben az e célra alapított illetve létrehozott gyűjteményben, - mely a Nemzeti Színház mellett épülő Múzeumban kerül elhelyezésre - megfelelő védelemben részesüljenek, megőrződjenek és fennmaradjanak, egyben lehetővé váljon tudományos feldolgozásuk, korszerű dokumentálásuk, valamint oktatási és köz- művelődési célú bemutatásuk és közreadásuk a nagyközönség számára. Az alapítvány célja a modern XX. és XXI. századi magyar művészek alkotó munkájának, kiállításainak támogatása, műveinek kiadványok útján történő népszerűsítése valamint az Alapítvány vagyonának gyarapítása modern művészeti alkotásokkal, amelyeket az Alapítvány lehetőségeihez képest bemutatni köteles. ... >>

Via Vita Veritas Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Ostrom u. 31. II.4.
képviselő: dr. Varga Levente
Az emberek társadalmi jólétének elősegítése az egészség és szociális ügy, valamint az oktatás és kultúra ápolásával, fejlesztésével, átalakításával, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre és népcsoportokra. A természetes és épített környezet értékeinek megóvása és új értékek teremtése, hogy mind a jelen, mind a jövő embereinek örömforrása lehessen. ... >>

Vidor Győző Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Ponty u. 3.
képviselő: Plánk Tibor
A Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak támogatása. ... >>

Walkűr Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság utca 9-11. I./4.
képviselő: Horváth András
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése a kulturális, sport, szabadidős és rekreációs tevékenységek vonatkozásában, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenységek kivételével.
Az egyesület a kulturális tevékenysége körében a történelmi és hagyományőrző jellegű rekreációs tevékenységeket, valamint ismeretterjesztő, oktató jellegű előadásokat és programokat szervez illetve valósít meg. ... >>

Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoportja

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Táncsics M. utca 7.
képviselő: Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
A szervezet célja: részt vegyen a hazai zenei könyvtárpolitika alakításában. Képviselje a magyar zenei gyűjtemények szakmai érdekeit, gyarapítsa tagjai szakmai ismereteit, foglaljon állást és vegyen részt zenei könyvtárosok, gyűjteménygondozók képzésben és továbbképzésében, közreműködjék a magyar zenei könyvtártudományi és dokumentációs központok támogatása és előmozdítása a zenei könyvtártudományi és dokumentációs központok nemzeti együttműködését a tudományos kutatások segítségével és a tudományos eredmények cseréjével.
Közvetítse a külföldi eredményeket és szorgalmazza a felhasználható tapasztalatok alkalmazását, részt vegyen a zenei könyvtártudományi, dokumentációs központi és archívumi nemzetközi kutatásokban, programokban, előmozdítsa és ápolja az együttműködést külföldi szervezetekkel, különös tekintettel az Európai Unió tagországainak zenei gyűjteményeire, segítse és biztosítsa Magyarország részvételét az AIBM nemzetközi együttműködést szorgalmazó és igénylő programjaiban. ... >>

Zenei Közös Jogkezelő Szervezetek Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
képviselő: dr. Szinger András
a) a tagok által képviselt, érintett bel- és külföldi jogosultak közös jogkezelés alá tartozó egyes műveit, teljesítményeit azonosító adatokból (metaadatok), valamint a műveket, előadóművészi teljesítményeket rögzítő egyes hangfelvételek másolataiból, és a másolatokat azonosító metaadatokból álló közös adatbázis létesítése és fenntartása (Szjt. 88. § (1) bekezdés f) 2. pont), a tagok megfelelő, közös jogkezelési adatbázisainak érintetlenül hagyása mellett;
b) az a) pont szerinti adatbázis folyamatos fejlesztése, és napra készen tartása;
c) a tagok által képviselt érintett jogosultak művei, teljesítményei jogszerű nyilvánossághoz közvetítése, ezen belül különösen lehívásra hozzáférhetővé tétele elősegítése a közös jogkezelési engedélyezés, és az engedélyezett felhasználás módja és mértéke ellenőrzésének technikai támogatása útján;
d) a tagok által képviselt érintett jogosultak művei, teljesítményei jogszerű nyilvánossághoz közvetítéséhez kapcsolódó felhasználói adatszolgáltatás elősegítése;
e) a szerzői jogi jogtudatosság fokozása különösen oktatás, ismeretterjesztés, és a szerzői jog pozitív szerepét bemutató nyilvános közlések útján. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal