Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

A Jantyik utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Jantyik u. 33.
képviselő: Ökrösné Baji Katalin elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, eszközök gyarapítása, képesség fejlesztés és tehetséggondozás. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Kisné dr. Balogh Ibolya
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása. ... >>

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Szánthó A. u. 10.
képviselő: Pataky Attila elnök
Békés Megye Képviselőtestülete Általános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthona tehetséges tanulóinak segítése, jutalmazása, táboroztatása. Az iskola alaptevékenységét segítő, a tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltető eszközök beszerzése. Az iskolai alaptevékenységen túli, az oktatást és nevelést elősegítő tevékenységek, így különösen a tömegsport, a szakkörök, kirándulások, szintjátszókör támogatása. A kiemelkedő tanulmányi munka, sporteredvény, művészeti tevékenység jutalmazása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 79. §-ának megfelelően nevelési-oktatási intézmény alapítása, fenntartása. ... >>

Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Bajza utca 1.
képviselő: Nánásiné Szabó Eszter
Békés város bölcsődéiben nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a gondozási-nevelési feltételek folyamatos javítása a bölcsődékben, a bölcsődei játékeszközök fejlesztése, a bölcsődék játékudvarának fejlesztése, a biztonságos játéktevékenység feltételeinek megteremtése, a bölcsődés gyermekek és a bölcsődei dolgozók egészségvédelme, testi és lelki egészségének megőrzése, a bölcsődék informatikai eszközállományának bővítése, fejlesztése, a bölcsődei dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, képzésszervezés, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, minden olyan tevékenység, amely a bölcsődék fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve. ... >>

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: alelnök László Jánosné, Balázs Imre elnök
Az egyesület magánjogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tömörítése, tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, közéleti, kulturális és egészségvédelmi tevékenységének támogatása. Részt vesz az időskorúakat érintő jogszabályok előkészítésében. Közös helyiség biztosításával elősegíti a tagok baráti kapcsolatainak erősödését a társadalmi kérdések megbeszélését. ... >>

BÉKÉS-LÉT Önsegítő és Tanácsadó Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

5630 Békés, Múzeum köz 1.
képviselő: Hajnal Edit titkár, Szabó Anna elnök
Mentálhigiénés tevékenység, bűnmegelőzés, oktatás, kulturális és rekreációs tevékenység. ... >>

Békés-Tarhosi Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: alelnök Lndenbergerné dr. Kardos Erzsébet, elnök Mező Imre, titkár Erdei István
A Tarhosi Énekiskola (1946-1954) hagyományainak alapján a Körös-vidék a zenei közműveltségének fejlesztése. Zenei találkozók kezdeményezése és ezek szervezésében való részvétel. A magyar kóruskultúra fejlesztésében való részvétel. Találkozók, pályázatok, írásművek, rádió- és TV-műsorok kezdeményezése. A volt tarhosi diákok összefogása, találkozó rendezése, hagyományok ápolása. ... >>

Békési Díszítőművészeti Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

5630 Békés, Széchenyi tér 4.
képviselő: elnök Lukács Eszter Mária, gazdasági vezető István Jánosné, titkár Nagy Erzsébet Beatrix
Kulturális tevékenység, népművészet, hagyományőrzés. ... >>

Békési Kertbarát Kör

(kulturális)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: Krizsán Pál, Szabó Imre, Szabó Józsefné
A település lakói részére, érdeklődésüknek megfelelően ismeretek nyújtása, tapasztalatcserékre lehetőség biztosítása. Kulturális igények kielégítése, az összejöveteleken szakmai és általános műveltéség ápolása, fejlesztése. A kertbarátok összefogása, közéleti tevékenységre, közösségi élet gyakorlására, információ közvetítésére. ... >>

Békési Múzeumbarátok Köre

(kulturális)

5630 Békés, Széchenyi tér 4.
képviselő: elnök Baligáné Szűcs Irén
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, a városban fellelhető tárgyi, szellemi, muzeális értékek védelme, hagyományok ápolása. ... >>

Békési Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: elnök Savolt György
Tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmi tevékenységének támogatása. Részt vesz az időskorúakat érintő jogszabályok előkészítésében. ... >>

Békési Öregdiákok Egyesülete

(kulturális)

5630 Békés, Petőfi u. 11-13.
képviselő: Vámos László elnök
A békési Szegedi Kis István Gimnáziumban végzett öregdiákok összefogása, a gimnázium támogatása és hagyományainak ápolása. ... >>

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi u. 7-9.
képviselő: elnök Erdei Ferenc, ügyvezető elnök Takács János
Szabadidős tevékenység szervezése, rekreáció segítése a sport eszközeivel. Tömegsport rendezvények szervezése, természetjárás, turisztikai programok szervezése, segítése, környezetvédelem. Labdajátékok városi szervezése. Tehetséges fiatalok felkarolása és versenyeztetésük megszervezése, kiemelten a város hagyományos sportágában a kosárlabdázásban. Városi bajnokságok rendezése. ... >>

Békési Szlovákok Egyesület

(kulturális)

5630 Békés, Malomasszonykert 8633 Postaláda 333.
képviselő: Vrbovszki Mátyás elnök
Békés város szlovák nemzetiségű lakosságának nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, hagyományápolás. ... >>

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5630 Békés, Petőfi S. utca 2.
képviselő: Mester Péter
A város történelmi, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, védelme és gyarapítása, korszerű és esztétikus fejlesztése és szépítése. A város hagyományainak ápolása, a lakosok városuk iránti szeretének fejlesztése és elősegítése. A határon túli magyarsággal a kapcsolat ápolása. ... >>

Családért Alapítvány

(szociális,kulturális)

5630 Békés, Malom utca 5.
képviselő: Barkász Sándor, H. Kovács Judit elnök
Innovatív módszerek felkutatása és helyi viszonyokra történő adaptálásuk elősegítése. Tevékenységével igyekszik elsősorban a hátrányos helyzetű népesség csoportok számára a foglalkoztatási lehetőségeket feltárni, szervezni, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani egyrészt anyagi felemelkedésük céljából, másrészt kulturális értékeket, hagyományokat ápolni és továbbadni a szellemi örökségünk megőrzése és továbbörökítése céljából a társadalom minden rétege felé. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5630 Békés, József A. u. 12.
képviselő: elnök Fehérné Sas Éva
Az iskola diákjainak jutalmazása, hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi versenyeken, kultúrális rendezvényeken való indulásának támogatása. ... >>

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

(oktatási,kulturális)

5630 Békés, Kölcsey utca 1.
képviselő: elnök Stáhly-Zsideg Katalin
Kiemelt célterület az oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nem formális képzési módszerekkel, az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése, továbbá nemzetközi és interkulturális kapcsolatok építése, élénkítése, találkozók szervezése, e témákban megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása, különösen az Európai Unió tanulási és mobilitási együttműködési lehetőségek terén. ... >>

Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.
képviselő: Bondárné Pásztor Emma
A békési Epreskert óvodába járó gyermekek egészséges életmódra történő nevelése feltételeinek biztosítása, az óvodának egy csoportszobával való bővítése, ennek felszerelése eszközökkel, játékokkal, a meglevő játékeszközök folyamatos bővítése. ... >>

Európai Élettér Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi út 107.
képviselő: elnök Surman Attila Miklós
Kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási és kutatási tevékenység, egészségügyi és szociális tevékenység, környezetvédelem, jogvédő tevékenység és egyéb tevékenység végzése. Olyan szükségszerű feladatok felvállalása, amely az egész társadalom számára hasznos. Nehéz élethelyzetben lévő társadalmi csoportok érdekképviselete, köztük a cigányság érdekképviselete. Kulturális rendezvények szervezése, hagyományőrzés és ápolás. Sport tevékenység folytatása hobbiszinten. Közéleti tevékenységek folytatása. Elősegíteni az oktatási és nevelési nehézségekkel küszködő gyermekek előrébb jutását, tanácsolni, mentorolni az arra ráutaltakat, munkaerőpiacra jutásuk elősegítése, foglalkoztatás. Továbbá adományok osztása, koordinálása. Integráció elősegítése. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, az alapítónál szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

Fenntartható Térségért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

5630 Békés, Iskola utca 13.
képviselő: Gyebnár Péter
A sport, turisztikai, kulturális lehetőségek összekapcsolása. ... >>

HANDYCAP Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

5630 Békés, Szélső u. 48.
képviselő: Tóth István
Az egyesület célja elsőrban a tagok, illetve mikorközösségek képzésének, elhelyezkedésének, továbbképzésének megszervezése. ... >>

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hunyadi tanya 1/1.
képviselő: Tokai Ferencné
Az óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése éa annak elősegítése, illetve ezek támogatása. ... >>

Jobboldali Összefogás Békés Városáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

5630 Békés, Fekete-Körös sor 12.
képviselő: alelnök Kárp Edina, alelnök Lele József, elnök Erdős Norbert
A polgári gondolkodású személyek összefogásának megteremtése, a polgári gondolkodás erősítése, terjesztése, helyi hagyományok és kultúra megőrzése és terjesztése. ... >>

Kígyó és Daru Távol-Keleti Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

5630 Békés, Szélső utca 46.
képviselő: elnök Puskás István, főtitkár Prágai Endre
Szabadidős programok szervezése, a sport iránt érdeklődők összefogása. ... >>

Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5630 Békés, Ady Endre utca 1.
képviselő: Békési Zoltán elnök
Érdekképviselet, hagyományőrzés, szakmai szabályokmegismertetése. Termelőkkel történő együttműködés. ... >>

Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Málna u. 5.
képviselő: Domokos László
Az óvodába járó gyerekek egészséges életmódra nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése, az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek óvodai nevelésének megsegítése. ... >>

Körösökért Kulturális, Környezet- és Állatvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5630 Békés, Rákóczi utca 25.
képviselő: Balogh Zoltán, Nédó Ernőné, Puskás Ferenc
természet- és környezetvédelem ... >>

Magyar Nemzeti Esély Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Kökény utca 36.
képviselő: Kis Tamás
Közreműködni a magukat magyar nemzetiségűnek valló emberek életminőségének javításában, alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több fórumon képviselni érdekeiket. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok megtartása, szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kultúra és közélet területén tevékenykedő, magukat magyar nemzetiségűnek valló tehetségeknek. ... >>

MÁS-KÉP Egyesület

(szociális,kulturális)

5630 Békés, Hőzső utca 13.
képviselő: elnök Mező László
A Békésen élő cigány családok közösségi életének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a nők esélyegyenlőségének javítása, a romaság pozitív értékeinek propagálása, hagyományőrzés. Programok szervezésével más kép kialakítása a hátrányos helyzetű emberekről. ... >>

Múltunk a Jövőnkért Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

5630 Békés, Keserű sor 12.
képviselő: Polgár Zoltán
A magyarságtudat erősítése, tradicionális értékek őrzése, a hazaszeretet és nemzetünk iránt elkötelezett önzetlen odaadás. Nemzetünk és Békés város hagyományainak ápolása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás. ... >>

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5630 Békés, Szegedi Károly utca 3.
képviselő: Balog Gáborné elnök, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna alelnök, Klementné Csarnai Mariann alelnök
A magyar hagyományok és kultúra megőrzése és terjesztése. ... >>

Országjáró Suzuki Tulajdonosok Szabadidős Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

5630 Békés, Hunyadi u. 10.
képviselő: Faragó Györgyné elnök
Magyarország népművészeti, építészeti értékeinek népszerűsítése, természeti szépségeinek megismertetése Suzuki gépkocsival. ... >>

TALENTUM Alapfokú Művészeti Iskoláért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Akácfa u. 9.
képviselő: Kis Béla elnök
Alapfokú művészoktatás, iskolarendszerű képzésben, alapfokú művészeti iskola fenntartása. ... >>

Veritas Kulturális Egyesület

(kulturális)

5630 Békés, Keserű sor 16.
képviselő: Csíbor Géza elnök
A nemzeti hagyományok, az európai kulturális örökség megőrzése, ápolása érdekében együttműködés erősítése, a jogállamiság, polgári demokrácia erősítése. Az ország tájegységeinek hagyományait és szokásait helyszínen megismertető utak szervezése, térség és területfejlesztés és környezetvédelem. ... >>

Viharsarok Budo Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5630 Békés, Körös u. 14.
képviselő: Berek József
A Kelet-Ázsiai Harcművészetek, az Aikido, Kendo, Battado, Iaido, Jodo Békéscsabán és Békés megyében való oktatásának fejlesztése, rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. Kapcsolatok kialakítása harcművészeti szövetségekkel, egyesületekkel, japán kultúra ápolása. ... >>
1. oldal