Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 140
2. oldal

CSÁCSÉ ROM Cigány Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, IV. kerület 71/a.
képviselő: Horváth István Szilveszter elnök, Katona Mónika alelnök
Baja városban és vonzás körzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése. Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése. Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak segítése, képviselete. Képviselje a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit és az illetékes szerveknél járjon el a nevükben. Mutassa fel a társadalomnak a nagycsaládhoz fűződő társadalmi értékeket. Tevékenykedjen a családi életre nevelés érdekében. Az egyesület a működési területén élő fogyatékos személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Baja városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. ... >>

Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Háromnyúl u. 14.
képviselő: Werner József
Közművelődés, sport, hitoktatás, ifjúságnevelés, cserkészet és egészséges életmódra nevelés területén támogatja a résztvevők szakmai munkáját és felkészülését, valamint segít előteremteni a szükséges eszközfeltételeket, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Csicsergő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Petőfi u. 4.
képviselő: Kovács Tököli Istvánné elnök
Az alapítvány célja a Baja, Deák Ferenc utcai Óvodába járó gyermekek óvodai környezetének szebbé tétele, udvari, benti játékok állományának bővítése. ... >>

Damjanich Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Damjanich u. 40.
képviselő: Vuity Jánosné
Baja Város Önkormányzata Baja, Damjanich utcai Óvoda óvodásainak - iskolai felkészítése magasabb színvonalának biztosítása, - óvodai képzés magasabb színvonalon történő ellátása, - óvodások kézség és ügyesség fejlesztésének biztosítása. ... >>

Danubia Művészetoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kölcsey u. 72. II/9.
képviselő: Appel László kuratóriumi elnök
A 2003/2004. tanévtől alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn, alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti, táncművészeti, képző-és iparművészeti, valamint színművészeti és bábművészet művészeti ágban, valamint az alapfokú művészetoktatáson túl támogatást nyújt az Alapító Okirat I.4.pontja szerint. ... >>

Dr. Egyed István Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre tér 2.
képviselő: Zagyi László elnök
Az alapítók elő kívánják segíteni a magyar vadgazdálkodási szakemberképzést, elismerve az oktatás területén kiemelkedő terjesítményt nyújtó kutatókat, oktatókat és diákokat.Az alapítvány segíti és támogatja a vadon élő állatok élőhelyének, génállományának megőrzését szolgáló kutatás-fejlesztést, és a közép és felsőfokú intézményekben folyó vadgazdálkodási szakemberképzést. ... >>

Duna Fotóklub Egyesület

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Apród utca 7.
képviselő: Horváth Gábor elnökhelyettes, Rubus Anikó titkár, Tamás József elnök
Baja és tájkörzete élő-, növény- és állatvilágának megörökítése. A helyi népi és tájjellegű események megörökítése. Kiemelkedő tudományos, szellemi és művészeti élet eseményeinek, szereplőinek művészi színvonalon történő rögzítése. Szűkebb és tágabb környezetünk művészi igénnyel, fototechnikai eljárással, képekben történő rögzítése, Kiállításokon való részvétel, ismeretterjesztő tanulmányutak szervezése. Fiatal tehetségek felkutatása, felkarolása, fototechnikai eljárások ismertetése, fiatal tehetségek munkájának figyelemmel kísérése. A Baján, 1958. évben alakult első Duna Fotóklub hagyományainak megőrzése, szellemiségének továbbvitele. ... >>

Ebtenyésztők és Munkakutyások Dél-Magyarországi Egyesülete

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Tanya IV. kerület 12/B.
képviselő: Jerkovics József elnök
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Fajtatiszta kutyák tenyésztése és képzése, vizsgák, versenyek rendezése. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése. Az FCI szabályait elismerő szervezetekkel és külföldi klubokkal való együttműködés kialakítása. Állatvédő szervezetek támogatása. Kutyák küllemének, munka és sportteljesítményének elbírálását szolgáló rendezvények tartása, előadások szervezése. Kiképzés vezetők és segédek oktatása és vizsgáztatása. Közbiztonság stabilitásának elősegítése, rendőrséggel, polgárőrséggel való kapcsolattartás. ... >>

Egyesült Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Barátság tér 18.
képviselő: Obert Béláné
Az értelmileg sérült gyermekek megsegítése és támogatása, másság elfogadtatása. Az Alapítvány segítse az értelmileg enyhe és középfokban sérült gyermekek óvodai és iskolai nevelését, pedagógiai eszközök beszerzését, pedagógiai célú továbbképzések finanszírozását, gyermekek életkörülményinek javítását és a gyermekek lehetőség szerinti egyszeri segélyezését, az alaptőke növelését. ... >>

Együtt a Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Malom
képviselő: Szojkóné Kiss Ágnes kuratóriumi elnök
Jó teljesítményű tanulmányi, kulturális és sporteredményt lért tanulók ösztönzése, jutalmazása, utazási támogatás biztosítása. Az idegen nyelvek tanításához a feltételek javítása; Az oktatástechnikai eszközök bővítése, javítása; Korszerű szemléletű eszköztár kiépítése, könyvtár fejlesztése; A sportot, játékokat szolgáló eszközök beszerzése; Hozzájárulás a nevelő, oktató munka feltételeinek javításához, korszerűsítéséhez;A gyermekek támogatása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás területén; Jutalmazás szociális, kulturális területeken és tanórákon kívül, szabadidős tevékenységekben elért kiemelkedő eredményekért. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Fehérló u. 15.
képviselő: Vigné Szlanka Hajnalka kuratóriumi elnök
Baja Város Önkormányzata Baja, Szentistváni Általános Művelődési Központ /ÁMK/ Fehértó utcai óvodásainak: - iskolai felkészítése magasabb színvonalának biztosítása, - óvodai képzés magasabb színvonalon történő ellátása, - óvodások készség és ügyesség fejlesztésének biztosítása, az óvodai élet adta lehetőségek mellett az Alapítvány támogtja az olyan jellegű szabadidős sport rendezvényeket, amelyek lehetőséget adnak a sokirányú testmozgás, a gyermeki mozgásigény kielégítésére. ... >>

Eötvös József Főiskola Bajai Kézilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Deszkás utca 2.
képviselő: Thiesz Tamás elnök
A kézilabda sport, mint tömegsport népszerűsítése, terjesztése, az általános és középiskolás diákok körében. Szabadidős, amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket kíván biztosítani tagjainak. A kézilabda sportesemények szervezése, megrendezése, valamint a más sportesemények által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kézilabdások érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet mint a kézilabdázás színterének védelme. Célja, hogy kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Eötvös József Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szegedi u. 2.
képviselő: Manzné dr. Jäger Mónika kuratóriumi elnök
A főiskola tevékenységi körébe tartozó oktatási, képzési, tudományos, művészeti, sport és egyéb tevékenység támogatása. A kiemelkedő hallgatók díjazása pályázat útján. ... >>

Eötvös Művelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 2.
képviselő: Vass Csaba elnök
A társadalmi szervezet célja: Az Egyesület közhasznú tevékenységet lát el a, kultúra, a gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén., Az Egyesület hivatásának tekinti, hogy változatos kulturális formákkal és módszerekkel elégítse ki a mindennapi kultúra iránti érdeklődők igényeit., Elősegíti a tagok európai, nemzeti és lokálpatrióta identitásának kialakulását és erősödését., Részt vesz a Dél-alföldi régióban a magyarok mellett élő nemzetiségek kultúrájának ápolásában, a hagyományok őrzésében és megismertetésében a közművelődés sajátos eszközeivel., Kapcsolatokat ápol a határon túli magyar civil szervezetekkel, különös tekintettel a bácskai régi-óban működő ifjúsági szervezetekkel., Tagjai számára intézményes formákat biztosít az ön-művelődésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a helyi közéletben való részvételre., Kialakítja a közművelődési tevékenység fő irányait, hosszabb távú tartalmi koncepcióját, program-ját. Ez alapot nyújt a közművelődési célra rendelkezésre álló eszközök tervszerű, elvszerű, demokratikus elosztáshoz., Együttműködési megállapodás alapján tervezi a főiskolai szintű kulturális programokat., Irányítja, felügyeli és támogatja a keretein belül működő öntevékeny csoportok tevékenységét., Hatékonyan segíti a tehetségek felkutatását, új tehetséggondozó formákat teremt., Kapcsolatot tart más közművelődési és felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. Törekszik a munkájához megfelelő külső kapcsolatrendszer kiépítésére, együtt-működésre a szűkebb és tágabb környezetében működő művelődési, kulturális intézményekkel, egyesületekkel. Kapcsolatot tart más felsőoktatási intézmények közművelődési céllal működő szervezeteivel., Feltárja a közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kíséri az országos, regionális és helyi pályázatokat., Az Egyesület tevékenységével a bajai Eötvös József Főiskola hallgatóinak általános műveltségét fejleszti, közösségi szellemét erősíti, a főiskolai oktatásban résztvevők számára a szak-mai gyakorlat közérdekű eltöltésének lehetőségét kínálja. ... >>

Esélyt-Egyenlőséget Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Madách I. utca 58.
képviselő: Dr. Varga Éva kuratóriumi elnök, Szalontai István kuratóriumi elnökhelyettes
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása elsősorban a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése terén, foglalkoztatásuk elősegítése céljából és kapcsolódó szolgáltatások közhassznú tevékenységének szakképzettséget biztosító oktatás szervezése, lebonyolítása, mellyel a munkanélküliek elhelyezkedésének esélyei növelhetők, illetve átképzés biztosítása, továbbá megváltozott munkaképességűek oktatásának, szakképzésének ellátása iskola rendszeren kívüli, vagy a későbbiekben esetlegesen iskolai renszerű szevezeti kereteken belüli felnőtt oktatás. Vállalkozóvá képzés, szakmunkás képzés, illetve szakképzés terén kifejthető tevékenység formájában az 1997. évi CLVI. tv. A Közhasznú szervezetek-ről szóló tv. 26. szakasz c./ pontja alapján. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fátrai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Cserkész u. 11.
képviselő: Bánáti Tibor elnök, Dr. Laki Ferenc tag, Váradi Lajosné tag
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán magyar tárgyból kiemelkedő hallgatók elismerése, óvodai, iskolai gyakorlaton kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók elismerése. Jóeredményt felmutató könyvtár és művelésszervező szakos hallgatók teljesítményének elismerése. ... >>

Felsővárosi Ökölvívó Sportegyesület Baja

(sport,oktatási)

6500 Baja, Csillag utca 7.
képviselő: Gálos Tamás elnök
Az ökölvívás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Felsővárosiak a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Flórián u. 20-24.
képviselő: Dr. Cseh Béla kuratórium elnök
6-14 éves korosztályú, az általános iskolai oktatási formában résztvevő diákok magas szintű művelődésének, az iskolai nevelés tárgyi feltételeinek elősegítése. ... >>

Fogom a Kezed Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Meggyfa u. 8/C.
képviselő: Hornyák Ferencné
Bajai származású tragikus balesetben elhunytak árváinak neveltetése, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátása, iskoláztatása, mindennapi életük támogatása. ... >>

Francovilla Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Tóth K. tér 5.
képviselő: Dr. Szigeti István elnök, Ikotity Zoltán alelnök, Tajti Andrea alelnök
hogy a középiskolás korú gyermekektől a felnőtt korúig bezárólag elősegítse a társa-dalom e korú tagjainak ? a többség által elfogadott ? helyes irányú testi, erkölcsi, értelmi fejlődését, a társadalom által támasztott követelményeknek minél hatéko-nyabb megfelelését, támogatást nyújtson az e korú személyeknek a felmerülő lelki és fizikai problémák megoldásában, szakemberek megkeresésében. E tevékenység során az egyesület az e korú személyek részére kulturális programokat szervez, te-vékenységével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, a népek és nemzetek közötti kulturális sokszínűség társadalmi elfogadását. Céljának tekinti to-vábbá az egyesület, hogy kulturális programok szervezésével támogassa a környe-zetvédelem és természetvédelem alapvető célkitűzéseit, az egészséges életmód szemléletének elterjedését, a drog-prevenciót. Kiemelt figyelmet fordít a helyi kulturá-lis örökség, épített örökség megóvására, az ifjúság természetes védelmére. ... >>

Frankel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Duna u. 33.
képviselő: Welchner Antal
A Magyarországi Németek Művelődési Központja Frenkel Leó Gimnáziuma tanulóinak hatékonyabb iskolai és iskolán kívüli munkájának ösztönzése az iskola szempontjából fontos tevékenységeik, eredményeik anyagi támogatása. ... >>

Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Duna utca 33. A/101.
képviselő: Mayerné Szauter Terézia elnök, Scherer Gabriella alelnök, Schön Teréz alelnök
Az MNÁMK (volt Frankel Leo Német Nyelvű Gimnáziumban) folyó oktató-, nevelő munka igény és lehetőség szerinti szellemi és anyagi támogatása., Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése., Volt iskolatársak és tanárok kapcsolatának fenntartása és elmélyítése, találkozók szervezésének segítése, támogatása., Adatbázis létrehozása és kezelése a volt és a jelenlegi diákok elérhetőségének, eredményeinek későbbi pályafutásának feljegyzésére és megőrzésére (adatkezelés szabályait figyelembe véve önkéntes alapon)., Lehetőségek szerint hozzájárulás az iskola szakmai és kuturális rendezvényeinek szervezéséhez és lebonyolításához., Az egyesületi tagság, a jelenlegi és a volt diákok számára rendezvények, kirándulások szervezése és lebonyolítása., Az egye-sületi tagok részére rendszeres tájékoztatást ad az egyesület és az iskolaközpont életének fontosabb eseményeiről. ... >>

GASZTRO-ART Szakácsok és Cukrászok Klubja Egyesület

(oktatási)

6500 Baja, Kápolna u. 13/a.
képviselő: Gergely József ... >>

Gazda Növénybiztosító Egyesület

(oktatási)

6500 Baja, Tóth K. tér 8.
képviselő: Sztrikinácz Sándor ... >>

Gemenci Tájvédelmi Körzetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre u. 2.
képviselő: Horváth Máté
A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának támogatása, az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

Goto Közművelődési- és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. u. 131-133.
képviselő: Meződy Péter
Mővelődés- és oktatás területén javítani a technikai felszerelések minőségét, a benne résztvevők szakmai felkészülését. ... >>

Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bezerédi u. 15.
képviselő: Dr. Szabó Győző kuratóriumi elnök, Hegedűs Istvánné titkár
Eötvös József Tanítóképző Főiskola Bezerédy utcai Gyakorlós Általános iskolájába járó gyermekek kulturális, oktatási, szociális diák- és tömegsport céljának megvalósítása. ... >>

GYAXI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi utca 15.
képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök
az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és szakszövetségek által kiírt, játék, turisztikai - versenyzési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása, a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefügő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Gyermekkert Egyesület

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Templom u.15.
képviselő: Keglevicsné Siska Judit elnök
A Bajaszentistváni Óvodába járó gyermekek megnyugtató testi-lelki fejlődésének segítése, az idegennyelv oktatás bevezetése, valamint ennek érdekében az óvoda anyagi támogatása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6500 Baja, Bem József utca 39/3.
képviselő: Szathmári Zsolt elnök
Közhasznú tevékenység formájában segítséget nyújtson az árvízvédekezés és vízi elhárításnál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vízi baleseteknél. Továbbá a fiatal korosztály oktatása a vízi balesetek elkerülésére, önmentésre, és társmentés végrehajtására. Közreműködjön a természet-és környezetvédelmi ismeretek oktatásában, azok szervezésében, terjesztésében, a természet és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésében, a természet és környezet minőségének hatékony javítása, a természet értékeinek megőrzése, az élet-és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása érdekében; A természetes vizekben és vízpartok mentén való aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások elvégzésével segítse a vízi környezet javítását, fenntartását, megóvását, valamint természeti értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését, védelmét, az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének igénybevételével; A vízben való rehabilitációs tevékenység végzése folytán segítséget nyújtson és elősegítse a mozgássérültek, valamint a baleset következtében vagy egyéb okból mozgásában korlátozottá vált személyek mozgásszervi rehabilitációját. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szt. Antal u. 60.
képviselő: Illés Erzsébet, Márity Jánosné
Tehetséges gyermekek kiemelkedő teljesítményeinek elismerése. Tanulmányi versenyek, vetélkedők nyerteseinek díjazása. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. ... >>

III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjuságért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Harsányiné Fodor Gyöngyi kuratóriumi elnök
14-18 éves korosztályú középiskolai oktatási formában résztvevő diákok magasszintű művelődésének, a középiskolai nevelés feltételeinek elősegítése. A pedagógusok munkájának, munkafeltételeinek segítése. ... >>

IKO Kyokushinkaikan Magyarországi Szervezete Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szabadság utca 71.
képviselő: Kern Róbert elnök
Széleskörű, sokoldalú és színvonalas testedzési lehetőség biztosítása a Kyokushin Karatét gyakorolni vágyók részére. Az Egyesület tagjainak nevelése, erkölcsi és sportszakmai képzésének elősegítése. A munkában, tanulásban történő helytállásra, hűségre, tiszteletre, családszeretetre, fegyelemre, a Kyokushin színeiben való eredményes szereplésre nevelés. Versenyek, edzőtáborok rendezése. A versenysport színvonalának folyamatos fejlesztése. Olyan iskolarendszer felállítása, amely által hivatalos elkötelezett karate oktatók képezhetők. Olyan belső, mindenre kiterjedő elismerési rendszer alkalmazása, mely segítségével bárki megtalálhatja számítását az Egyesületen belül. ... >>

Jelky Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Petőfi s. u. 1.
képviselő: Földvári István
A bajai Jelky András Szakmunkásképző Iskola és Szakközépiskola tanulóinak hatékonyabb iskolai és iskolán kívüli munkájának ösztönzése, az iskola szempontjából fontos tevékenységeik anyagi támogatása. ... >>

Kalákában Erdéllyel Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Petőfi-sziget 11.
képviselő: Kajtár József elnök
A testvérvárosi kapcsolatok ápolása Baja és erdélyi városok (Marosvásárhely és Erdőszentgyörgy) önkormányzatai között megkötött testvérvárosi szerződések tartalmának megfelelően, továbbá Baja város intézményei és civil szervezetei által erdélyi önkormányzatokkal, intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított és ápolt kulturális, oktatási, sport és egyéb együttműködések segítése, valamint a települések lakói közötti kapcsolatok minden téren való előmozdítása. Mindezen kapcsolati formák támogatása annak érdekében történik, hogy a kölcsönös megismerésen keresztül fejlődjön az egymás megértése, a tolerancia, szélesedjen az európai értékek elfogadása, terjedjenek az Európai Unióval kapcsolatos tapasztalatok és információk, ezáltal is segítve az európai egység elérését és megvalósítását. ... >>

Karapancsai Árvácska

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6500 Baja, Károly Róbert tér 3/a
képviselő: Sokacz Mátyásné
A hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, szabadidős programok szervezésével, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítségével annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek mentális és fizikai fejlődését előmozdítsa, továbbá a szociálisan rászorult gyermekek részére segítségnyújtás természetbeni ellátás formájában. ... >>

Kick-Boxing Sportegyesület Baja

(sport,oktatási)

6500 Baja, Vám utca 43/D.
képviselő: ifj. Mezőfi András elnök
A kick-box, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja; Tagjai részére a rendszeres testedzés, a csapatépítés, a sportolás, a tömegsport rendezvények és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

KinderBall Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Batthyány utca 15.
képviselő: Amadou Bailo alelnök, Kovács József elnök
Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési és sportszakmai eszközökkel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseit a 4-18 éves korú gyermekek ? elsődlegesen az 5-12 éves korosztály ? valamint szüleik körében., A nevelési, oktatási intézményeken belüli és intézmények közötti rendszeres foglalkoztatás, játék és mérkőzési lehetőség biztosítása., A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás., A nevelési, oktatási intézményekben megvalósuló mindennapos testedzési program helyi felaldatai megvalósításának elősegítése., A gyermekek széles körének bevonásával óvodai és iskolai bázison vonzó foglalkoztatási formában labdarúgó sportcsoportok szervezése., Az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és a szabadidős sporton keresztül. ... >>

Korszerű Urológiai Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Hajóssy Tibor
Korszerű urológiai módszerek, eljárások adaptálás. Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, köngresszusi részvételek és azkirodalom beszerzésének finanszirozása. ... >>

Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6500 Baja, Kocsis Pál utca 1/D.
képviselő: Nagy György kuratóriumi elnök
Baja és vonzáskörzetébe tartozó települések tehetséges utánpótláskorú labdarúgó fiataljainak támogatása. A labdarúgás népszerűsítése. ... >>

Lépésről-Lépésre Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Csónak utca 14. II/7.
képviselő: Kálmánczhelyiné Szöllősi Ildikó elnökhelyettes, Novák Ferencné titkár, Varga János elnök
Elsősorban a hátrányos helyzetű és szakiskolás gyermekek támogatása szociális, kultúrális jelleggel, segít a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésében, a szabadidő megszervezésében, oktatási és kultúrális programok szervezésében, arra rászoruló családok részére tanácsadás nyújtása, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Lézer Műszerért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Cserba György
Korszerű urológiai módszerekhez szükséges eszközök beszerzése, tudományos munkát elősegítő dokumentációs rendszer kialakítása, a továbbképzések finanszirozása. ... >>

Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Hy. út 18.
képviselő: Burányi Irén elnök ... >>

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Duna utca 33.
képviselő: Csontos Attila kuratóriumi elnök
Magyarországon élő német kisebbség oktatásával, kulturális életével kapcsolatos önkormányzati kötelezettségként meghatározott fenntartói feladatok átvállalása. Mint nem önkormányzati intézményfenntartó az l998/99-es tanévtől általános művelődési központot hoz létre közoktatási feladatok ellátására. Biztosítja a közoktatás terén elsősorban a magyarországi német kisebbség 3-19. éves korosztálya számára a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá érettségire épülő szakközépiskolai képzést. A német nemzetiségi nevelésben és oktatásban részt vevő magyarországi pedagógusok, képzési és továbbképzési feladatainak ellátása. Továbbképzések, átképzések, nyelvvizsgáztatás végzése. A szakközépiskolai képzés gyakorlati feltételeinek biztosítása, az ... >>

Magyarországi Németek Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Duna utca 33.
képviselő: Kovács Lajos elnök, Pálmai Zoltán alelnök, Vörös Józsefné alelnök
Tagjai, valamint az iskola sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Marosvásárhely-Baja Baráti Társaság Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 1. I/2
képviselő: Bánné Kiss Erzsébet elnök
Marosvásárhely és Baja városok lakossága, illetőleg különböző szervezeteik kapcsolatainak létrehozása, erősítése, a két város között 2002. július 13. napja óta hivatalosan fennálló testvérvárosi kapcsolat civil szférára történő kiszélesítése, a két város önkormányzata között fennálló testvérvárosi kapcsolat valódi, kölcsönös előnyökkel járó tartalommal való kitöltése. Együttműködés előmozdítása a városok lakói és szervezetei között gazdasági, társadalmi, egyházi, kulturális, idegenforgalmi, oktatási, sport és egyéb más területeken. Marosvásárhely és Baja lakói közötti civil együttműködés erősítése, súlyt helyezve a családok közötti baráti kapcsolatok kialakítására, egymás kölcsönös meghívására ?a Baja-Marosvásárhely Társasággal szoros együttműködésben. Olyan rendezvények anyagi és erkölcsi támogatása, amelyeken a két városból egyaránt kerülnek ki résztvevők. Segítségnyújtás a marosvásárhelyiek részére a Baja városi rendezvényeken történő részvételhez. Közös rendezvények szervezése. A két város (testvérvárosok) kulturális életének, kulturális örökségének egymásnak történő bemutatása, különös tekintettel közös és külön történelmünk egyes részleteinek feltárására. Az erdélyi magyar történelem minél szélesebb körű megismertetése a bajaiakkal. Ki- és beutazások támogatása, amelynek során szervezett keretek között marosvásárhelyiek utaznak Bajára, illetőleg bajaiak Marosvásárhelyre. Marosvásárhely városa és lakói részére segítségnyújtás az Európai Uniós tagságra való felkészüléshez. Minél szélesebb körű lehetőség megteremtése arra, hogy a két város fiataljai egymással barátkozzanak és közös programokon vehessenek részt, hogy az egyesület által meghatározott célok jövője is biztosított legyen. ... >>

Mecénás Alapítvány

(oktatási)

6500 Baja, Klapka Gy. utca 11. I/6.
képviselő: Kirsch Péter kuratóriumi elnök
Elsősorban pedagógusok továbbá a társadalmi munkamegosztás más szinterein dolgozó értelmiségiek ismereteinek bővítése. ... >>

Menő Manó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Kinizsi u.1/b.
képviselő: Sztipánovity Ágnes kuratóriumi elnök
Udvari játékok folyamatos karbantartása, pótlása. Az óvodai élet minden területét (nevelés, oktatás, játék) segítő-eszközök beszerzése. Rendezvények tartása.Könyvtár bővítése. ... >>

MERCATOR MOVET MUNDI A Kereskedő Mozgatja a Világot Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Köztársaság tér 1.
képviselő: Farkas Attila elnök, Ferenc Józsefné titkár, Szamos Ferenc tag
A Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola pedagógiai programjában megfogalmazottakkal összhangban a kereskedelmi és vendéglátóipari képzés tárgyi feltételeinek folyamatos korszerűsítése, a képzés feltételrendszerének javítása, a minőségi szakmai munka ösztönzése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal